DOBRA REPUTACJA W TRANSPORCIE

PrawnicyTransportu.pl3 komentarze

dobra reputacja w transporcieW związku z obowiązującymi od 30 listopada 2017 r. zmianami w ustawie o transporcie drogowym, zasadniczo zmieniło się podejście przewoźników i organów do nakładanych kar.  Do tej pory, głównym problemem przewoźników była wysokość nakładanych kar. Od czasu zmiany ustawy, problemem nie jest wyłącznie ich wysokość, ale zagrożenie utratą dobrej reputacji w związku z ich nałożeniem. To nie wysokość kary, ale waga naruszenia ma najważniejsze znaczenie. Dobra reputacja stanowi warunek wykonywania krajowych i międzynarodowych usług transportowych. Jej utrata oznacza dla przewoźnika faktyczny brak możliwości prowadzenia działalności transportowej. Stracić ją można zarówno za jedno naruszenia, jak i za cały szereg. Wszystko zależy od wagi naruszeń, które dzielą się na poważne (PN), bardzo poważne (BP)  i najpoważniejsze (NN).

CZYM JEST DOBRA REPUTACJA?

Dobrą reputację, stanowiącą warunek wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, można zdefiniować jako spełnienie przez przedsiębiorcę transportowego lub zarządzającego transportem wymogu niekaralności za określone przestępstwa umyślne z dziedziny prawa handlowego, upadłościowego, płac i warunków zatrudnienia, prawa o ruchu drogowym,  odpowiedzialności zawodowej, handlu ludźmi lub narkotykami albo inne poważne, bardzo poważne lub najpoważniejsze naruszenia przepisów w dziedzinie transportu drogowego.

Istotą dobrej reputacji jest legitymowanie się nią zarówno w czasie ubiegania się o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, jak i przez cały czas jego wykonywania.

Przedsiębiorco jeżeli prowadzone jest wobec Ciebie postępowanie dotyczące kary lub oceny dobrej reputacji  zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.  Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 691 839 919 lub mailowo sekretariat@prawnicytransportu.pl

 DOBRA REPUTACJA W CZASIE UBIEGANIA SIĘ O ZEZWOLENIE

W przypadku ubiegania się o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego o posiadaniu dobrej reputacji decyduje niekaralność za konkretne przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust 2a ustawy o transporcie drogowym oraz brak uznania w którymś z państw członkowskich za niezdolnego do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy.

W celu wykazania dobrej reputacji potrzebne jest zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za wskazane przestępstwa. Potrzebne jest również  złożenie oświadczenia o niekaralności za poważne naruszenia, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Chodzi o konkretne, wymienione w ustawie przestępstwa, a nie ogólny wymóg niekaralności. W art. 5 ust 2a ustawy o transporcie drogowym wskazano, że chodzi o następujące przestępstwa: z art. 173-175, art. 178-180, art. 189a, art. 218-221, art. 296-306 i art. 308  Kodeksu karnego, art. 586-589 Kodeksu spółek handlowych, art. 522 i art. 523 Prawa upadłościowego,art. 53-64 i art. 68 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 399 i art. 400 Prawa restrukturyzacyjnego. Karalność za inne, niewymienione w przepisie przestępstwa, nie powoduje utraty dobrej reputacji.

DOBRA REPUTACJA W CZASIE WYKONYWANIA ZAWODU PRZEWOŹNIKA

Dobra reputacja jest wymagana przez cały czas wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, a jej utrata będzie powodowała niemożność jego wykonywania.

Wobec przewoźnika drogowego, zarządzającego transportem lub osoby fizycznej wykonującej zadania zarządzającego transportem w imieniu mikroprzedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji w sytuacji gdy:

 1. wobec członka organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną, komandytową lub komandytowo-akcyjną, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, zarządzającego transportem lub osoby fizycznej wykonującej zadania zarządzającego transportem w imieniu mikroprzedsiębiorcy, orzeczono prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a;
 2. wobec przewoźnika drogowego, zarządzającego transportem lub osoby fizycznej wykonującej zadania zarządzającego transportem w imieniu mikroprzedsiębiorcy:
 • wydano wykonalną decyzję administracyjną lub wykonalne decyzje administracyjne o nałożeniu kary pieniężnej za poważne lub bardzo poważne naruszenia wymienione w odpowiednich przepisach, jeżeli częstotliwość ich występowania wymaga oceny dobrej reputacji,
 • wydano wykonalną decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenie określone w załączniku nr 3 lub 4 do  ustawy o transporcie drogowym lub załączniku nr 1 do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, które zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 zostało zakwalifikowane jako najpoważniejsze naruszenie (NN),
 • orzeczono lub nałożono prawomocnie karę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym za naruszenie, które zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 zostało zakwalifikowane jako najpoważniejsze naruszenie; poważne naruszenie lub bardzo poważne naruszenie, jeżeli częstotliwość występowania naruszeń, zgodnie z załącznikiem II do tego rozporządzenia, wymaga oceny dobrej reputacji.

Postępowanie w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji przewoźnika drogowego zostanie wszczęte również wtedy, gdy  wobec kierowcy wykonującego przewóz na rzecz tego przewoźnika drogowego orzeczono lub nałożono w drodze mandatu karnego lub mandatów karnych prawomocnie karę za wykroczenie stanowiące naruszenie określone w załączniku nr 1 do ustawy o transporcie drogowym lub załączniku nr 1 do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, które zostało zakwalifikowane jako najpoważniejsze naruszenie lub poważne naruszenie lub bardzo poważne naruszenie, jeżeli częstotliwość występowania naruszeń, zgodnie z załącznikiem II do tego rozporządzenia, wymaga oceny dobrej reputacji.

UTRATA DOBREJ REPUTACJI – POSTĘPOWANIE

Samo podejrzenie lub oskarżenie o popełnienie przestępstwa, nie powoduje utraty dobrej reputacji w transporcie. Skutek taki wywiera dopiero prawomocne skazanie, przy czym utrata dobrej reputacji nie następuje automatycznie, ale musi być wydana w tym przedmiocie decyzja, poprzedzona postępowaniem administracyjnym przeprowadzonym przez odpowiedni organ (art. 7d ust. 2 ustawy o transporcie drogowym). Organem tym jest starosta właściwy ze względu siedzibę przewoźnika – w przypadku transportu krajowego, albo Główny Inspektor Transportu Drogowego – w przypadku licencji wspólnotowej, jeżeli przedsiębiorca nie występował z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przez starostę. Więcej na ten temat w naszym wpisie.

W przypadku naruszeń innych niż popełnienie przestępstwa, a powodujących utratę dobrej reputacji, jej utrata również nie następuje automatycznie z chwilą dokonania naruszenia lub ukarania za nie. Ukaranie za naruszenie stanowi podstawę przeprowadzenia przez odpowiedni organ (starostę lub GITD) postępowania w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, które to postępowania może zakończyć się w dwojaki sposób:

 • wydaniem decyzji stwierdzającej utratę dobrej reputacji – w przypadku uznania, że utrata dobrej reputacji będzie stanowiła proporcjonalną reakcję za popełnione naruszenia, albo
 • wydaniem decyzji stwierdzającej, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona – w przypadku uznania, że utrata dobrej reputacji będzie stanowiła nieproporcjonalną reakcję za popełnione naruszenia.

W przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo, wydanie decyzji stwierdzającej utratę dobrej reputacji jest obligatoryjne. Prawomocne skazanie za przestępstwo wprost przekłada się na decyzję organu, nie pozostawiając w tym zakresie luzu decyzyjnego (Staroście lub GITD). Tak przynajmniej wynika z literalnego brzmienia przepisów ustawy  transporcie drogowym.

Natomiast w przypadku dopuszczenia się naruszeń innych niż popełnienie przestępstwa, może to, ale nie musi, skutkować utratą dobrej reputacji. Ostateczne decyzja w tym zakresie należy do odpowiedniego organu – Starosty lub Głównego Inspektora Transportu Drogowego (w zależności od rodzaju licencji).

OKOLICZNOŚCI BRANE POD UWAGĘ PRZEZ ORGAN PRZY OCENIE DOBREJ REPUTACJI

W przypadku naruszeń innych niż popełnienie przestępstwa, przy dokonywaniu oceny dobrej reputacji, organ weźmie pod uwagę w szczególności:

 • czy liczba stwierdzonych naruszeń jest nieznaczna w stosunku do liczby kierowców zatrudnionych przez przedsiębiorcę bądź będących w jego dyspozycji oraz skali prowadzonych operacji transportowych;
 • czy istnieje możliwość poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie, w tym czy w przedsiębiorstwie podjęto działania mające na celu wdrożenie prawidłowej dyscypliny pracy lub wdrożono procedury zapobiegające powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego;
 • interes społeczny kontynuacji działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, w szczególności jeżeli cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego spowodowałoby w znaczący sposób wzrost poziomu bezrobocia w miejscowości, gminie lub regionie;
 • opinię polskiej organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej przewoźników drogowych, działającej od co najmniej 3 lat, której przedsiębiorca jest członkiem.

Katalog wyżej wymienionych okoliczności nie jest jednak zamknięty, na co wskazuje zwrot „w szczególności”, a zatem organ będzie mógł wziąć pod uwagę również inne okoliczności, które nie zostały wymienione w przepisach wprost.

KONSEKWENCJE UTRATY DOBREJ REPUTACJI

Z utratą dobrej reputacji wiążą się poważne konsekwencje, bowiem w przypadku stwierdzenie jej utraty, odpowiedni organ (Starosta lub GITD) zawiesi zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W takiej sytuacji wykonywanie transportu drogowego będzie równoznaczne z wykonywaniem przewozu bez zezwolenia.

ODZYSKANIE DOBREJ REPUTACJI (ŚRODKI REHABILITACYJNE)

Utrata dobrej reputacji nie jest bezterminowa. Możliwe jest jej odzyskanie przez zastosowanie środków rehabilitacyjnych. Ustawa o transporcie drogowym (art. 7e) odwołując się do art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienia następujące środki rehabilitacyjne:

 • zatarcie skazania za przestępstwa określone w art. 5 ust. 2a;
 • zatarcie skazania za wykroczenia stanowiące naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403;
 • upływ roku od dnia nałożenia grzywny w formie mandatu karnego za wykroczenia stanowiące naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403;
 • uznanie za niebyłe nałożonych sankcji administracyjnych za naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403.

Naruszenia za które można stracić licencję – wyszukiwarka

Poniżej znajduje się zestawienie najpoważniejszych naruszeń (NN). Można w nim sprawdzić za jakie naruszenie grodzi utrata licencji w przypadku ich jednokrotnego popełnienia. Z wyszukiwarki można korzystać również wpisując numer naruszenia określony w protokole kontroli.

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania, istnieje potrzeba dalszego wyjaśnienia opisanej kwestii lub potrzebujesz pomocy prawnej  zapraszamy do kontaktu z Kancelarią:

e-mail: sekretariat@prawnicybiznesu.pl,  telefon:  691 839 919 61 424 46 50

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 691 839 919e-mail: sekretariat@prawnicytransportu.pl

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Valentin 5 lipca, 2019 o 11:02

Dziękujemy za opublikowanie DOBRA REPUTACJA W TRANSPORCIE, która jest ważna dla procesu wdrażania norm prawnych Unii Europejskiej w transporcie drogowym w Ukrainie.
Jesteśmy również wdzięczni za pozwolenie na opublikowanie tłumaczenia tej publikacji na stronie internetowej Instytutu, który opracowuje propozycje dla Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy do projektu ustawy o zagadnieniach regulowania transportu przez operatorów drogowych i podmiotów gospodarczych świadczących ich działalność (dalej – Projekt). Projekt opiera się na umowie ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND UKRAINE, OF THE OTHER PART, ratyfikowanej przez Ustawę Ukrainy z 16 września 2014 r. Nr 1678-VII, i Rozporządzeniem (UE) Nr 2016/403.
Ten materiał będzie rodzajem metodycznego przewodnika dla rozwoju wspomnianego projektu.
Valentin Merzhievsky.

Odpowiedz

PrawnicyTransportu.pl 12 lipca, 2019 o 21:57

Bardzo dziękuję. Z satysfakcją przyjmuję, że materiał zostanie wykorzystany w takim celu.

Odpowiedz

Renata 8 października, 2020 o 22:43

Dziękuję za poradę w sprawie działalności transportowej. Szybka możliwość kontaktu telefonicznego, konkretne podpowiedzi, jasne wyjaśnienia, miła rozmowa z panem Dawidem.
Renata

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@prawnicytransportu.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: