Dobra reputacja w transporcie

Dobra reputacja w transporcie

Dobra reputacja stanowi warunek prowadzenia działalności transportowej, a jej utrata powoduje zawieszenie licencji. Można ją stracić w przypadku popełnienia chociażby jednego najpoważniejszego naruszenia (NN). Dlatego w przypadku wszczęcia postępowania dotyczącego nałożenia kary należy zwrócić uwagę nie tylko na wysokość grożącej kary, ale przede wszystkim na jego kwalifikację (PN, BPN, NN). Od niej zależy to, czy wobec przewoźnika będzie przeprowadzone postępowanie dotyczące oceny dobrej reputacji.

Przewoźniku jeżeli zostało wszczęte wobec Ciebie postępowanie dotyczące oceny dobrej reputacji zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z Kancelarią:

Najpoważniejsze, bardzo poważne i poważne naruszenia

Najpoważniejsze naruszenia (NN) stanowią największe zagrożenie dla przewoźnika. Wynika to z tego, że już jedno takie naruszenie może spowodować wszczęcie postępowania dotyczącego oceny dobrej reputacji. W przypadku bardzo poważnych naruszeń (BPN) lub poważnych naruszeń (PN) o wszczęciu postepowania decyduje częstotliwość ich popełnienia. Oznacza to, że postepowanie dotyczące dobrej reputacji uruchamiane jest w przypadku ich wielokrotnego popełnienia. Częstotliwość jest ustalana przy uwzględnieniu wagi naruszenia, czasu i średniej liczby kierowców.

3 PN/na kierowcę/na rok = 1BPN

3 BPN/na kierowcę/na rok = ocena dobrej reputacji

Dobra reputacja w transporcie

Trzy poważne naruszenia (PN) popełnione w ciągu jednego roku w przeliczeniu na jednego kierowcę równe są jednemu bardzo poważnemu naruszeniu (BPN).

Natomiast trzy bardzo poważne naruszenia (BPN) popełnione w ciągu jednego roku, w przeliczeniu na jednego kierowcę, spowodują  uruchomienie krajowej procedury w sprawie oceny dobrej reputacji.

Przykładowo, w trakcie kontroli stwierdzono 132 bardzo poważne naruszenia. Przewoźnik zatrudniał średnio 12 kierowców na rok. W takim przypadku stwierdzono 11 bardzo poważnych naruszeń popełnionych w ciągu jednego roku, w przeliczeniu na jednego kierowcę. W  takiej sytuacji zostanie uruchomiona krajowa procedura w sprawie oceny dobrej reputacji.

Najczęstsze naruszenia powodujące uruchomienie procedury oceny dobrej reputacji

Do częstych naruszeń powodujących uruchomienie procedury oceny dobrej reputacji należą:

 • wykonywanie przewozu drogowego pojazdem nieposiadającym aktualnego okresowego badania technicznego
 • wykonywanie przewozu drogowego pojazdem posiadającym usterki zakwalifikowane jako niebezpieczne
 • korzystanie z magnesu lub wyłącznika
 • jazda na cudzej karcie

Powyżej wskazano wyłącznie przykładowe najpoważniejsze naruszenia mogące skutkować uruchomieniem procedury oceny dobrej reputacji.

Wszczęcie postępowania nie musi oznaczać utraty dobrej reputacji

Wszczęcie postępowania dotyczącego dobrej reputacji nie musi, skutkować jej utratą. Ostateczna decyzja w tym zakresie należy do odpowiedniego organu – Starosty lub Głównego Inspektora Transportu Drogowego (w zależności od tego, który z tych Organów wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego).

Firma lub osoba wobec której wszczęto postępowanie w przedmiocie oceny dobrej reputacji ma szans ją zachować. Musi jednak wykazać się odpowiednimi działaniami. Najlepiej podjętymi od razu po stwierdzeniu naruszenia. Kancelaria wspiera Klientów w postępowaniach dotyczących dobrej reputacji. Analizujemy sprawy pod tym kątem już w chwili wszczęcia postępowania dot. nałożenia kary.

Plan naprawczy pomoże uratować dobrą reputację

W trakcie postępowania dotyczącego dobrej reputacji sprawdzany jest szereg kwestii związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa transportowego. Po ich sprawdzeniu i przeanalizowaniu Organ (GITD lub Starosta) może wydać decyzję stwierdzającą, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, co należy zrobić, żeby nie stracić dobrej reputacji. Niezwykle ważne w tym zakresie jest opracowanie, wdrożenie i udokumentowanie odpowiedniego planu naprawczego.

Przepisy nie definiują pojęcia planu naprawczego. Terminem tym zwykło się jednak określać, podejmowane przez przewoźnika działania lub wdrażane procedury, mające na celu poprawę sytuacji w jego przedsiębiorstwie. Mają on dotyczyć dyscypliny pracy lub zapobiegać powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego.

Jak pokazuje szereg decyzji dotyczących oceny dobrej reputacji, to właśnie plan naprawczy jest tym, co może uratować dobrą reputację. Organ w decyzjach wprost wskazuje, że „możliwość poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie, wynikająca z wdrożenia działań naprawczych stanowi konieczny element w przypadku orzekania o nienaruszeniu dobrej reputacji przewoźnika drogowego” Więcej na temat tego czym jest plan naprawczy we wpisie Plan naprawczy pomoże uratować dobrą reputację

Poniżej przykładowe korzystne dla przewoźników decyzje Organów

PrawnicyTransportu.plPomagamy w przygotowaniu i wdrożeniu planów naprawczych – tel. +48 691 839 919

CZYM JEST DOBRA REPUTACJA?

Dobrą reputację, stanowiącą warunek wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, można zdefiniować jako spełnienie przez przedsiębiorcę transportowego lub zarządzającego transportem wymogu niekaralności za określone przestępstwa umyślne z dziedziny prawa handlowego, upadłościowego, płac i warunków zatrudnienia, prawa o ruchu drogowym,  odpowiedzialności zawodowej, handlu ludźmi lub narkotykami albo inne poważne, bardzo poważne lub najpoważniejsze naruszenia przepisów w dziedzinie transportu drogowego.

© definicja: Dawid Korczyński, PrawnicyTransportu.pl

Istotą dobrej reputacji jest legitymowanie się nią zarówno w czasie ubiegania się o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, jak i przez cały czas jego wykonywania.

Dobra reputacja w czasie ubiegania się o licencję

W przypadku ubiegania się o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego o posiadaniu dobrej reputacji decyduje niekaralność za konkretne przestępstwa umyślne. Chodzi o dziedziny określone w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. Typy przestępstw zostały wymienione w art. 5 ust 2a ustawy o transporcie drogowym. Więcej w tym zakresie we wpisie Przestępstwa powodujące utratę dobrej reputacji. Warunkiem jest również brak uznania w którymś z państw członkowskich za niezdolnego do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy.

W celu wykazania dobrej reputacji potrzebne jest zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za wskazane przestępstwa. Potrzebne jest również  złożenie oświadczenia o niekaralności za poważne naruszenia, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Przestępstwa powodujące utratę dobrej reputacji

Chodzi o konkretne, wymienione w ustawie przestępstwa, a nie ogólny wymóg niekaralności. W art. 5 ust 2a ustawy o transporcie drogowym wskazano, że chodzi o następujące przestępstwa: z art. 173-175, art. 178-180, art. 189a, art. 218-221, art. 296-306 i art. 308  Kodeksu karnego, art. 586-589 Kodeksu spółek handlowych, art. 522 i art. 523 Prawa upadłościowego, art. 53-64 i art. 68 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 399 i art. 400 Prawa restrukturyzacyjnego, art. art. 54 § 1 i 2, art. 55 § 1 i 2, art. 60 § 1 i 2, art. 62 § 1–4, art. 65 § 1–2b, art. 67 § 1 i 2, art. 69a § 1, art. 69b § 1, art. 69c § 1, art. 73a, art. 76a § 1 i 2 Kodeksu karnego skarbowego.

Karalność za inne, niewymienione w przepisie przestępstwa, nie powoduje utraty dobrej reputacji. Więcej na ten temat w naszym wpisie.

Art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym

Dobra reputacja w czasie wykonywania zawodu przewoźnika

Dobra reputacja jest wymagana przez cały czas prowadzenia firmy transportowej. Jej utrata spowoduje, że nie będzie mogła być ona prowadzona.

Kiedy zostanie wszczęte postepowanie?

Wobec przewoźnika drogowego, zarządzającego transportem lub osoby fizycznej wykonującej zadania zarządzającego transportem w imieniu mikroprzedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji w sytuacji gdy:

 1. wobec członka organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną, komandytową lub komandytowo-akcyjną, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, zarządzającego transportem lub osoby fizycznej wykonującej zadania zarządzającego transportem w imieniu mikroprzedsiębiorcy, orzeczono prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a;
 2. wobec przewoźnika drogowego, zarządzającego transportem lub osoby fizycznej wykonującej zadania zarządzającego transportem w imieniu mikroprzedsiębiorcy:
  • wydano wykonalną decyzję administracyjną lub wykonalne decyzje administracyjne o nałożeniu kary pieniężnej za poważne lub bardzo poważne naruszenia wymienione w odpowiednich przepisach, jeżeli częstotliwość ich występowania wymaga oceny dobrej reputacji,
  • wydano wykonalną decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenie określone w załączniku nr 3 lub 4 do  ustawy o transporcie drogowym lub załączniku nr 1 do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, które zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 zostało zakwalifikowane jako najpoważniejsze naruszenie (NN),
  • orzeczono lub nałożono prawomocnie karę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym za naruszenie, które zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 zostało zakwalifikowane jako najpoważniejsze naruszenie; poważne naruszenie lub bardzo poważne naruszenie, jeżeli częstotliwość występowania naruszeń, zgodnie z załącznikiem II do tego rozporządzenia, wymaga oceny dobrej reputacji.

Liczą się również naruszenia kierowcy

Postępowanie w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji przewoźnika drogowego zostanie wszczęte również wtedy, gdy  wobec kierowcy wykonującego przewóz na rzecz tego przewoźnika drogowego orzeczono lub nałożono w drodze mandatu karnego lub mandatów karnych prawomocnie karę za wykroczenie stanowiące naruszenie określone w załączniku nr 1 do ustawy o transporcie drogowym lub załączniku nr 1 do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, które zostało zakwalifikowane jako najpoważniejsze naruszenie lub poważne naruszenie lub bardzo poważne naruszenie, jeżeli częstotliwość występowania naruszeń, zgodnie z załącznikiem II do tego rozporządzenia, wymaga oceny dobrej reputacji.

Utrata dobrej reputacji – postępowanie

Samo podejrzenie lub oskarżenie o popełnienie przestępstwa, nie powoduje utraty dobrej reputacji w transporcie. Skutek taki wywiera dopiero prawomocne skazanie. Przy czym utrata dobrej reputacji nie następuje automatycznie. Musi być wydana w tym przedmiocie decyzja, którą poprzedza postępowanie administracyjne (art. 7d ust. 2 ustawy o transporcie drogowym). Prowadzi je właściwy Organ. . Jest nim Starosta właściwy ze względu siedzibę przewoźnika – w przypadku transportu krajowego. W przypadku licencji wspólnotowej – Główny Inspektor Transportu Drogowego. Więcej na ten temat w naszym wpisie.

W przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo, wydanie decyzji stwierdzającej utratę dobrej reputacji jest obligatoryjne. Prawomocne skazanie za przestępstwo wprost przekłada się na decyzję organu, nie pozostawiając w tym zakresie luzu decyzyjnego (Staroście lub GITD). Tak przynajmniej wynika z literalnego brzmienia przepisów ustawy  transporcie drogowym.

Jeżeli prowadzone jest wobec Ciebie postępowanie dotyczące kary lub oceny dobrej reputacji  zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.  Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 691 839 919 lub mailowo sekretariat@prawnicytransportu.pl

Nałożenie kary stanowi podstawę wszczęcia postępowania

W przypadku naruszeń innych niż przestępstwo, nałożenie kary stanowi podstawę przeprowadzenia postępowania w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji. Postępowania to prowadzi odpowiedni Organ (ITD lub Starosta). Może ono zakończyć się w dwojaki sposób:

 • wydaniem decyzji stwierdzającej utratę dobrej reputacji – w przypadku uznania, że utrata dobrej reputacji będzie stanowiła proporcjonalną reakcję za popełnione naruszenia, albo
 • wydaniem decyzji stwierdzającej, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona – w przypadku uznania, że utrata dobrej reputacji będzie stanowiła nieproporcjonalną reakcję za popełnione naruszenia.

Okoliczności brane pod uwagę przez organ przy ocenie dobrej reputacji

W przypadku naruszeń innych niż popełnienie przestępstwa, przy dokonywaniu oceny dobrej reputacji, organ weźmie pod uwagę w szczególności:

 • czy liczba stwierdzonych naruszeń jest nieznaczna w stosunku do liczby kierowców zatrudnionych przez przedsiębiorcę bądź będących w jego dyspozycji oraz skali prowadzonych operacji transportowych;
 • czy istnieje możliwość poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie, w tym czy w przedsiębiorstwie podjęto działania mające na celu wdrożenie prawidłowej dyscypliny pracy lub wdrożono procedury zapobiegające powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego;
 • interes społeczny kontynuacji działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, w szczególności jeżeli cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego spowodowałoby w znaczący sposób wzrost poziomu bezrobocia w miejscowości, gminie lub regionie;
 • opinię polskiej organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej przewoźników drogowych, działającej od co najmniej 3 lat, której przedsiębiorca jest członkiem.

Katalog wyżej wymienionych okoliczności nie jest jednak zamknięty, na co wskazuje zwrot „w szczególności”, a zatem organ będzie mógł wziąć pod uwagę również inne okoliczności, które nie zostały wymienione w przepisach wprost.

Ochrona dobrej reputacji

W przypadku wszczęcia postępowania dot. oceny dobrej reputacji Organy biorą pod uwagę szereg okoliczności, a nie tylko te wymienione wprost w przepisie. Wskazuje na to użyty zwrot „w szczególności”. Oznacza on, że katalog tych okoliczności jest otwarty. Dlatego należy wziąć aktywny udział w takim postępowaniu przedstawiając wszelkie twierdzenia i dowody przemawiające za pozostawieniem dobrej reputacji. PrawnicyTransportu.pl wpierała Klientów w licznych postępowaniach dotyczących dobrej reputacji.

Konsekwencje utraty dobrej reputacji

Z utratą dobrej reputacji wiążą się poważne konsekwencje, bowiem w przypadku stwierdzenie jej utraty, odpowiedni organ (Starosta lub GITD) zawiesi zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W takiej sytuacji wykonywanie transportu drogowego będzie równoznaczne z wykonywaniem przewozu bez zezwolenia lub bez licencji. Grożą za to wysokie kary pieniężne.

Odzyskanie dobrej reputacji (środki rehabilitacyjne)

Utrata dobrej reputacji nie jest bezterminowa. Możliwe jest jej odzyskanie przez zastosowanie środków rehabilitacyjnych. Ustawa o transporcie drogowym (art. 7e) odwołując się do art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienia następujące środki rehabilitacyjne:

 • zatarcie skazania za przestępstwa określone w art. 5 ust. 2a;
 • zatarcie skazania za wykroczenia stanowiące naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403;
 • upływ roku od dnia nałożenia grzywny w formie mandatu karnego za wykroczenia stanowiące naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403;
 • uznanie za niebyłe nałożonych sankcji administracyjnych za naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403.

Waga naruszenia a nie wysokość kary

Naruszenia mogące prowadzić do utraty dobrej reputacji,  z uwagi na ich wagę, dzielą się na:

 • poważne (PN)
 • bardzo poważne (BPN)
 • najpoważniejsze (NN).

Poważne naruszenia (PN) i bardzo poważne naruszenia (BPN) spowodują wszczęcie postępowania dotyczącego dobrej reputacji w przypadku ich wielokrotnego popełnienia.

W przypadku najpoważniejszych naruszeń (NN) do wszczęcia procedury, a w konsekwencji utraty licencji, wystarczy jedno takie naruszenie.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że o wadze naruszenia nie decyduje wysokość kary, ale jego kwalifikacja. Przykładowo przewoźnik nie straci licencji za niektóre naruszenia zagrożone karą 12 000 zł, które stanowią poważne naruszenie (PN). Natomiast może ją stracić za jedno naruszenie zagrożone karą 500 zł, jeżeli jest ono zakwalifikowane jako najpoważniejsze naruszenie (NN). 

Zatem to nie wysokość kary, ale waga naruszenia ma najważniejsze znaczenie. Bowiem to od wagi naruszenia, a nie wysokości kary zależy, czy wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie dotyczące dobrej reputacji

Poważne naruszenia (PN) i bardzo poważne naruszenia (BPN) spowodują wszczęcie postępowania dotyczącego dobrej reputacji w przypadku ich wielokrotnego popełnienia.

W przypadku najpoważniejszych naruszeń (NN) do wszczęcia procedury, a w konsekwencji utraty licencji, wystarczy jedno takie naruszenie.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że o wadze naruszenia nie decyduje wysokość kary, ale jego kwalifikacja. Przykładowo przewoźnik nie straci licencji za niektóre naruszenia zagrożone karą 12 000 zł, które stanowią poważne naruszenie (PN). Natomiast może ją stracić za jedno naruszenie zagrożone karą 500 zł, jeżeli jest ono zakwalifikowane jako najpoważniejsze naruszenie (NN). 

Zatem to nie wysokość kary, ale waga naruszenia ma najważniejsze znaczenie. Bowiem to od wagi naruszenia, a nie wysokości kary zależy, czy wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie dotyczące dobrej reputacji.

Gdzie znaleźć informację o wadze naruszenia?

Na wagę naruszenia należy zwrócić uwagę już po otrzymaniu protokołu kontroli. Organ dokonujący kontroli, jeżeli stwierdzi naruszenie, dokona jego opisu w protokole kontroli. Organ dokona również kwalifikacji naruszenia poprzez wskazanie jego numeru (Lp.). Na tej podstawie możliwe będzie ustalenie wagi naruszenia. Należy to zrobić sprawdzając Lp. naruszenia wskazanego w protokole kontroli w odpowiednim złączniku do ustawy o transporcie drogowym. W przypadku przewoźnika w załączniku nr 3, w przypadku zarządzającego w załączniku nr 4.

Waga naruszenia wskazana jest w ostatniej kolumnie tabeli: „Nr grupy naruszeń oraz waga naruszeń, wskazane w załączniku I do rozporządzenia 2016/4032) (PN – poważne naruszenie, BPN – bardzo poważne naruszenie, NN – najpoważniejsze naruszenie)”. (PN, BPN, NN).

Czy stwierdzone w trakcie kontroli naruszenie jest najpoważniejszym (NN) można sprawdzić wyszukiwarce na naszej stronie. Wystarczy wpisać sam numer naruszenia lp. Jeżeli naruszenie się wyświetli oznacza to, że jest ono kwalifikowane jako najpoważniejsze (NN). Grozi zatem wszczęciem postępowania dotyczącego dobrej reputacji. W takim przypadku należy jak najszybciej podjąć działania zmierzające do jej ochrony. Kancelaria wpiera Klientów w takich działaniach.

Przykładowe naruszenia, za które można stracić dobrą reputację

Przykład 1:

brak ważnego prawa jazdy kierowcy

Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę, który nie posiada ważnego prawa jazdy odpowiedniej kategorii wymaganego dla danego rodzaju lub zespołu pojazdów. Naruszenie lp. 4.4 załącznika nr 4 do ustawy o transporcie drogowym. Zagrożone karą 500 zł. Kwalifikacja NN. Naruszenia dot. zarządzającego transportem.

Pomimo, że naruszenie takie zagrożone nie jest aż tak surową karą pieniężną – 500 zł, to  jego waga (NN) kwalifikuje do wszczęcia postępowania w przedmiocie oceny dobrej reputacji zarządzającego transportem już w przypadku stwierdzenia jednego takiego naruszenia. Naruszenie lp. 4.4. znajduje się w załączniku nr 4 do ustawy, w którym wymienione są naruszenia dot. zarządzającego transportem.

Przykład 2:

brak ważnego badania technicznego pojazdu, naczepy lub przyczepy

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem nieposiadającym aktualnego okresowego badania technicznego potwierdzającego jego zdatność do ruchu drogowego – za każdy pojazd. Naruszenie lp. 9.1 załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym. Zagrożone karą 2.000 zł. Kwalifikacja NN. Naruszenia dot. przewoźnika/wykonującego przewozy.

Pomimo, że naruszenie takie zagrożone jest karą pieniężną – 2.000 zł i może być spowodowane wyłącznie przeoczeniem terminu, to  jego waga (NN) kwalifikuje do wszczęcia postępowania w przedmiocie oceny dobrej reputacji już w przypadku stwierdzenia jednego takiego naruszenia. W tym przypadku postępowanie dotyczy przewoźnika bowiem naruszenie znajduje się w załączniku nr 3 do ustawy. Wymienione są w nim naruszenia dot. przewoźników/wykonujących przewozy drogowe.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku tego naruszenia nie chodzi o wykonywanie przewozu pojazdem który nie ma aktualnego przeglądu bo ma usterki. Naruszeniem jest sam brak przeglądu. Wykonywanie przewozu pojazdem z usterkami stanowi odrębny typ naruszenia sklasyfikowany pod lp. 9.2 załącznika nr 3.

Przykład 3:

Istotna usterka

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem posiadającym usterkę lub usterki układu hamulcowego, połączeń układu kierowniczego, kół, opon, zawieszenia, podwozia lub innego wyposażenia, zakwalifikowane jako niebezpieczne – za każdy pojazd. Naruszenie lp. 9.2 załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym. Zagrożone karą 2.000 zł. Kwalifikacja NN. Naruszenia dot. przewoźnika/wykonującego przewozy.

Pomimo, że naruszenie takie zagrożone jest karą pieniężną – 2.000 zł to  jego waga (NN) kwalifikuje do wszczęcia postępowania w przedmiocie oceny dobrej reputacji już w przypadku stwierdzenia jednego takiego naruszenia. W tym przypadku postępowanie dotyczy przewoźnika bowiem naruszenie znajduje się w załączniku nr 3 do ustawy. Wymienione są w nim naruszenia dot. przewoźników/wykonujących przewozy drogowe.

Przykład 4:

Korzystanie z magnesu lub wyłącznika

Podłączenie do tachografu niedozwolonego urządzenia lub przedmiotu wykonanego lub przeznaczonego do celów podrabiania lub przerabiania danych rejestrowanych przez tachograf lub korzystanie z tego urządzenia lub przedmiotu. Naruszenie lp. 6.1.3 załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym. Zagrożone karą 10.000 zł. Kwalifikacja NN. Naruszenia dot. przewoźnika/wykonującego przewozy.

To naruszenie zagrożone jest karą pieniężną – 10.000 zł i kwalifikuje się do wszczęcia postępowania w przedmiocie oceny dobrej reputacji w przypadku stwierdzenia jednego takiego naruszenia W tym przypadku postępowanie dotyczy przewoźnika bowiem naruszenie znajduje się w załączniku nr 3 do ustawy.

Naruszenia popełnione zagranicą

Postępowanie dotyczące dobrej reputacji może zostać wszczęte również za naruszenia popełnione w innym Państwie Unii Europejskiej. Wynik to z funkcjonowania KREPTD, który stanowi część europejskiego systemu ERRU, tj. systemu połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego. Rejestr składa się z trzech ewidencji, w tym ewidencji poważnych naruszeń mogących prowadzić do utraty dobrej reputacji.

Zatem w przypadku nałożenia kary na przewoźnika lub zarządzającego transportem w jednym z Państw Unii Europejskiej, wiedzą o tym mają inne Państwa UE.

W praktyce spotykamy się również z tym, że w przypadku ukarania przewoźnika za najpoważniejsze naruszenie w którymś z Państw Unii Europejskiej (np. Francji), Państwo to występuje do GITD z wnioskiem o wszczęcie wobec przewoźnika postępowania dot. dobrej reputacji.

Za jedno naruszenie można stracić licencję

Przewoźnik który otrzyma protokół z kontroli lub decyzję nie powinien kierować się wyłącznie wysokością kary finansowej, ale przede wszystkim wagę zarzuconego naruszenia. Bowiem to waga naruszenia, a nie grożąca za nie wysokość kary decyduje o tym czy zostanie wszczęte postępowanie w przedmiocie oceny dobrej reputacji. Jak okazuje przywołany wcześniej przykład, z wagą naruszenia nie zawsze idzie w parze wysokość grożącej kary finansowej. Przewoźnik może stracić licencję już za jedno najpoważniejsze naruszenie. Z naruszeniami które grożą utratą dobrej reputacji można zapoznać się na stronie – wyszukiwarka naruszeń.


 • Co to jest dobra reputacja?

  Dobra reputacja to spełnienie przez przewoźnika lub zarządzającego transportem wymogu niekaralności za określone przestępstwa umyślne albo inne poważne, bardzo poważne lub najpoważniejsze naruszenia przepisów w dziedzinie transportu drogowego.

 • Za jakie naruszenia można stracić dobrą reputację?

  Dobrą reputację można stracić w przypadku nałożenia chociażby jednej kary za najpoważniejsze  naruszenie (NN). Przyczyną utraty dobrej reputacji może być również nałożenie kar za wielokrotne popełnienie bardzo poważnych naruszeń (BPN) lub poważnych naruszeń (PN). We wpisie dobra reputacja w transporcie wskazaliśmy najczęstsze naruszenia powodujące uruchomienie procedury oceny dobrej reputacji.

 • Kiedy jest wszczynane postępowanie dotyczące dobrej reputacji?

  W przypadku nałożenia kary za najpoważniejsze  naruszenie (NN). Może zostać ono wszczęte również w przypadku wielokrotnego popełnienia bardzo poważnych naruszeń (BPN) lub poważnych naruszeń (PN). W tym przypadku znaczenie ma częstotliwość naruszeń. Jest ona obliczana według wzoru, który został wskazany na naszej stronie. Przyczyną wszczęcia postępowania dotyczącego dobrej reputacji jest również  prawomocne skazania za określone w ustawie przestępstwa umyślne.

 • Czy wszczęcie postępowania musi oznaczać zabranie dobrej reputacji?

  Wszczęcie postępowania dotyczącego dobrej reputacji nie musi oznaczać jej utraty. Decyzja w tym zakresie zależy od organu prowadzącego postępowanie. Przewoźnik lub zarządzający wobec którego wszczęto postępowanie powinien wykazać się aktywnością. Powinien dostarczyć organowi wszystkie dokumenty wskazane w wezwaniu oraz udzielać informacji. W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie organu, z dużym prawdopodobieństwem zostanie wydana negatywna decyzja. Jako kancelaria prawa transportowego pomagamy w sprawach dotyczących dobrej reputacji. Przygotowujemy wyjaśnienia oraz plany naprawcze.

 • Jakie są konsekwencje utraty dobrej reputacji?

  W przypadku przewoźnika, utrata dobrej reputacji prowadzi do zwieszenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Zawieszenie następuje decyzją i trwa do czasu zastosowania środka rehabilitacyjnego. W przypadku zarządzającego transportem, konsekwencją utraty dobrej reputacji jest stwierdzenie niezdolności do kierowania operacjami transportowymi.

 • Czy można odzyskać dobrą reputację?

  Dobrą reputację można odzyskać poprzez zastosowanie środka rehabilitacyjnego. Więcej na ten temat we wpisie – jak odzyskać dobrą reputację – środki rehabilitacyjne. W  przypadku zarządzającego transportem odzyskanie dobrej reputacji wiąże się z obowiązkiem przejścia szkolenia.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji

Dziękujemy za opublikowanie DOBRA REPUTACJA W TRANSPORCIE, która jest ważna dla procesu wdrażania norm prawnych Unii Europejskiej w transporcie drogowym w Ukrainie.
Jesteśmy również wdzięczni za pozwolenie na opublikowanie tłumaczenia tej publikacji na stronie internetowej Instytutu, który opracowuje propozycje dla Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy do projektu ustawy o zagadnieniach regulowania transportu przez operatorów drogowych i podmiotów gospodarczych świadczących ich działalność (dalej – Projekt). Projekt opiera się na umowie ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND UKRAINE, OF THE OTHER PART, ratyfikowanej przez Ustawę Ukrainy z 16 września 2014 r. Nr 1678-VII, i Rozporządzeniem (UE) Nr 2016/403.
Ten materiał będzie rodzajem metodycznego przewodnika dla rozwoju wspomnianego projektu.
Valentin Merzhievsky.

Dziękuję za poradę w sprawie działalności transportowej. Szybka możliwość kontaktu telefonicznego, konkretne podpowiedzi, jasne wyjaśnienia, miła rozmowa z panem Dawidem.
Renata

Bardzo dziękuję za pomoc w sprawie dotyczącej dobrej reputacji. Przy pomocy Kancelarii wdrożyliśmy działania naprawcze a następnie kancelria nas reprezentowała w sprawie. Mamy kilkadziesiąt pojazdów i zabranie nam licencji spowodowałoby nieodwracalne skutki

Utrata dobrej reputacji przez zarządzającego nie zawsze musi prowadzić do utraty CKZ. Na ogół jednak konsekwencją utraty dobrej reputacji będzie zabranie Certyfikatu.

Bardzo dziękuję za rzetelne i profesjonalne podejście do mojej sprawy dot. dobrej reputacji. Otrzymałem takie pismo i mnie zmroziło, ale na szczęście trafiliśmy na Kancelarię Prawnicy Transportu. Otrzymaliśmy wsparcie na każdym etapie, Państwo potraktowali nas priorytetowo, dzięki czemu sprawa została rozpatrzona pozytywnie. Szczerze polecam!

Polecam Kancelarię. Profesjonalne podejście do klienta. Korzystaliśmy z pomocy w sprawie dotyczącej dobrej reputacji. Otrzymaliśmy plan naprawczy, który natychmiast wdrożyliśmy. Kancelaria reprezentowała nas w tej sprawie przed Starostwem, dzięki temu udało nam się zachować dobrą reputację.

kancelaria Prawnicy Transportu okazała nam nieoceniona pomoc w sprawie zawieszenia licencji transportowej,profesjonalnie przeprowadzili cały proces odwołania w rezultacie sprawa zakończyła się uchyleniem decyzji gorąco polecam wszystkim zainteresowanym usługi tej kancelarii

[…] Ostrzeżenia o cofnięciu wypisów wysyłane jest na podstawie art 15a ust. 4 ustawy o transporcie drogowym. Zgodnie z nim wielokrotne popełnianie poważnego naruszenia może prowadzić do wszczęcia procedury cofnięcia wypisów z licencji wspólnotowej oraz zawieszenia wydawania dodatkowych wypisów z licencji wspólnotowej. Wszczęcie takiej procedury musi jednak poprzedzić wydanie ostrzeżenia o możliwości jej wszczęcia. Ostrzeżenie takie jest wydawane w przypadku popełnienia trzech poważnych naruszeń (PN) lub jednego bardzo poważnego naruszenia (BPN), w przeliczeniu na kierowcę na rok w danym przedsiębiorstwie. Ilość naruszeń obliczana jest wg specjalnego wzoru. Podobnego jak w przypadku oceny dobrej reputacji. […]