Jazda na magnesie stanowi bardzo poważne naruszenie (BPN). Jest ono zagrożone karą 5.000,00 zł, nakładaną na przewoźnika. Polskie organy kontrolne kwalifikują ją jako naruszenie lp. 6.2.1. załącznika nr 3 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (alej: u.t.d.).

6.2.1. Niewłaściwa obsługa lub odłączenie homologowanego i sprawnego technicznie tachografu, skutkujące nierejestrowaniem na wykresówce lub na karcie kierowcy aktywności kierowcy, prędkości pojazdu lub przebytej drogi

Jazda na magnesie - konskewnecjeZa takie naruszenie, grzywnę w wysokości 2.000,00 zł zapłaci również kierowca (lp. 7.1. załącznika nr 1 do ustawy).

Konsekwencje za nie może ponieść również zarządzający transportem.

Na ogół oprócz kary za użycie magnesu, przewoźnik zostanie również ukarany za naruszenia dotyczące przekroczenia czasu pracy kierowcy. Z tym jednak, że suma kar pieniężnych nałożonych za naruszenia stwierdzone podczas jednej kontroli drogowej, nie może przekroczyć kwoty 12 000 złotych. Dotyczy to kar nakładanych na przewoźnika, nie wlicza się do tej kwoty, kar nałożonych na kierowcę i zarządzającego transportem.

Za jazdę na magnesie nie tylko konsekwencje finansowe.

Jazda na magnesie, w przypadku powtórzenia się takiego naruszenia, grozi wszczęciem procedury w sprawie oceny dobrej reputacji. Stanowi ona warunek wykonywania działalności transportowej. Jej wszczęcie jest obligatoryjne w sytuacji popełnienia 3 BPN/na kierowcę/na rok (chodzi o 3 naruszenia o tym samym poziomie wagi, a nie te same naruszenia – art. 7d ust. 1 pkt 2 ppkt a ustawy o transporcie drogowym).

Należy zwrócić uwagę, że nie każde wszczęcie procedury w sprawie oceny dobrej reputacji musi automatycznie zakończyć się jej odebraniem.

Dokonując oceny dobrej reputacji organ powinien wziąć pod uwagę w szczególności:

  • czy liczba stwierdzonych naruszeń jest nieznaczna w stosunku do liczby kierowców zatrudnionych przez przedsiębiorcę bądź będących w jego dyspozycji oraz skali prowadzonych operacji transportowych;
  • czy istnieje możliwość poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie, w tym czy w przedsiębiorstwie podjęto działania mające na celu wdrożenie prawidłowej dyscypliny pracy lub wdrożono procedury zapobiegające powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego;
  • interes społeczny kontynuacji działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, w szczególności jeżeli cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego spowodowałoby w znaczący sposób wzrost poziomu bezrobocia w miejscowości, gminie lub regionie;
  • opinię polskiej organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej przewoźników drogowych, działającej od co najmniej 3 lat, której przedsiębiorca jest członkiem.

Dopiero po przeprowadzeniu przez organ postępowania dowodowego dotyczącego w/w kryteriów, wydaje on  decyzję. Organ stwierdza w niej, albo utratę dobrej reputacji – w przypadku uznania, że utrata dobrej reputacji będzie stanowiła proporcjonalną reakcję za popełnione naruszenia, albo że dobra reputacja pozostaje nienaruszona – w przypadku uznania, że utrata dobrej reputacji będzie stanowiła nieproporcjonalną reakcję za popełnione naruszenia.  W tym zakresie warto zwrócić uwagę na . wyrok WSA w Bydgoszczy w sprawie II SA/Bd 1280/16.

Inne naruszenie  – podłączenie wyłącznika  do tachografu.

Inne naruszenie polegające na ingerencji w działanie tachografu, stanowi to sklasyfikowane pod lp. 6.1.3. załącznika nr 3 do u.t.d.

6.1.3. Podłączenie do tachografu niedozwolonego urządzenia lub przedmiotu wykonanego lub przeznaczonego do celów podrabiania lub przerabiania danych rejestrowanych przez tachograf lub korzystanie z tego urządzenia lub przedmiotu

Jazda na magnesieStanowi ono najpoważniejsze naruszenie (NN), zagrożone karą 10.000,00 zł, która jest nakładana na przewoźnika.

Również w przypadku tego naruszenia,  grzywnę w wysokości 2.000,00 zł zapłaci kierowca (lp. 7.1. załącznika nr 1 do ustawy).

W tym przypadku, z konsekwencjami powinien liczyć się również zarządzający transportem,który zapłaci karę w wysokości 2.000,00 zł (lp. 16 załącznika nr 4 do ustawy).

Już jedno naruszenie powoduje wszczęcie procedury dotyczącej oceny dobrej reputacji.

W przypadku tego naruszenia, przewoźnikowi oprócz kary finansowej grozi wszczęcie procedury w sprawie oceny dobrej reputacji już w przypadku jednego naruszenia. Zgodnie z art. 7d ust. 1 pkt 2 ppkt b ustawy o transporcie drogowym, procedurę wszczyna się  w przypadku wydania wykonalnej decyzji administracyjnej  o nałożeniu kary pieniężnej za najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku nr 3 (…). Podłączenie do tachografu niedozwolonego urządzenia lub przedmiotu wykonanego lub przeznaczonego do celów podrabiania lub przerabiania danych rejestrowanych przez tachograf lub korzystanie z tego urządzenia lub przedmiotu, stanowi takie naruszenie.

Różna kwalifikacja, różne konsekwencje. 

Tym samym ingerencja w działanie tachografu, w zależności od tego na czym polega, jest różnie kwalifikowana. Różne są również jej konsekwencje, zarówno w  zakresie wysokości przewidzianych kar, jak i przede wszystkim procedury dotyczącej oceny dobrej reputacji. Należy jednak poczynić zastrzeżenie, że pojawiają się informacje o  zmianie podejścia kontrolujących do kwalifikacji naruszenia polegającego na użyciu magnesu. I uznawaniu go, podobnie jak innych sposobów ingerencji w działanie tachografu, za naruszenie sklasyfikowane pod lp. 6.1.3. załącznika nr 3 do u.t.d. Jest ono wówczas zagrożone wyższą karą pieniężną (10.000,00 zł) oraz surowszymi konsekwencjami w zakresie oceny dobrej reputacji (waga naruszenia – NN). 

Inne konsekwencje finansowe ingerencji w tachograf – nawet 15.000,00 zł.

Należy również zwrócić uwagę na uprawnienia służb kontrolnych wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014. Mają one prawo skierować pojazd do zatwierdzonego warsztatu w celu przeprowadzenia dodatkowych badań, jeżeli znajdą  wystarczające dowody pozwalające podejrzewać, że dokonano manipulacji. Badania te mają służyć ustaleniu, czy tachograf działał poprawnie,  czy prawidłowo rejestruje i przechowuje dane, i czy poprawne są parametry kalibracji. W przypadku stwierdzenia podłączenia do tachografu urządzenia lub przedmiotu albo zainstalowania oprogramowania, wykonanego lub przeznaczonego do celów podrabiania lub przerabiania danych rejestrowanych przez tachografkoszty badania i doprowadzeniem do prawidłowego działania badanego tachografu poniesie przewoźnik. Mogą one wynieść nawet do 15 000 zł (art. 26 ust. 5 ustawy z 5 lipca 2018 r. o tachografach).

Czy ingerencja w działanie tachografu stanowi przestępstwo?

W publikacjach  dotyczących konsekwencji prawnych manipulowania tachografem pomijana jest kwestia odpowiedzialności karnej. Należy jednak zwrócić na nią uwagę, ze względu na dodanie w kodeksie karnym nowego przepisu. Przewiduje on karalność za cofanie lub inną ingerencję we wskazania licznika przebiegu w pojeździe mechanicznym. Mowa o obowiązującym od 25 maja 2019 r. art. 306a kodeksu karnego. Przepis stanowi, że kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega również ten kto zleca  wykonanie takiego czynu. Celem wprowadzenia tego przepisu (tzw. ratio legis) było przeciwdziałanie tzw. procederowi kręcenia liczników. Jednak jego literalne brzmienie może sugerować, że  mógłby on mieć zastosowanie w niektórych przypadkach ingerencji w zapisy tachografu. Czy dojdzie do takiej kwalifikacji  trudno w tej chwili stwierdzić.

Konsekwencje również dla warsztatu.

Konsekwencje może ponieść również warsztat który dokonywał sprawdzenia tachografu i nie dotrzymania  należytej staranności podczas wykonywania usługi. W takim przypadku GUM może cofnąć licencję na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów. Decyzje takie były już wydawane przez GUM.

Przepisy karne w ustawie o tachografach.

W ustawie z 5 lipca 2018 r. o tachografach znajduje się rozdział 7 – Przepisy karne oraz przepisy o karach pieniężnych. Przewidziano w nim kary za czyny dotyczące tachografów. Najsurowsza kara, bo do 2 lat pozbawienia wolności, przewidziana jest za udostępnianie urządzeń, przedmiotów lub oprogramowania służących do podrabiania lub przerabiania danych rejestrowanych przez tachograf (art 50 ustawy o tachografach).

Surowe kary finansowe przewidziano również za:

  • obrót tachografami bez świadectwa homologacji typu; prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów bez zezwolenia (od 10 000 do 20 000 zł),
  • niedokonanie okresowych badań wprowadzonych do produkcji przyrządów rejestrujących, czujników ruchu i kart do tachografu (od 2500 do 5000 zł),
  • prowadzenie działalności bez certyfikatu technika warsztatu (od 2500 do 5000 zł),
  • inne – art.  54 i 5 ustawy).

Za jazdę na magnesie zawsze odpowiada przewoźnik.

Za jazdę na magnesie zawsze odpowiada przewoźnik. Nawet jeżeli kierowca zezna, że użył magnesu bez jego wiedzy. To wniosek płynący m. in. z niedawnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 21 maja 2019 r. III SA/Po 6/19.

W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wskazał, że

zauważyć należy, że swoim zachowaniem kierowca dopuścił się naruszenia obowiązków i z punktu widzenia przepisów ustawy o transporcie drogowym, konsekwencje prawne z tego tytułu może ponosić zarówno kierowca w postaci sankcji karnej w trybie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia jak i wykonujący przewóz przedsiębiorca w drodze kary administracyjnej za niewłaściwy nadzór nad zatrudnionym przez niego kierowcą.

W omawianej sprawie zdaniem Sądu, przedsiębiorca nie może uwolnić się od odpowiedzialności za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego twierdząc, że nie wiedział, że kierowca założył magnes zakłócający pracę tachografu czy też, że nie miał wpływu na takie zachowanie kierowcy. W przeciwnym razie każdy przewoźnik, który ma zamiar naruszyć ustawowe przepisy tłumaczyłby się, że jego pracownik zrobił coś bez jego zgody czy w ogóle bez jego wiedzy i tym samym uwalniał by się od odpowiedzialności na podstawie art. 92c ust. 1 ustawy.

W jakich przypadkach, przepisy przewidują możliwość uniknięcia kary?

Sądy administracyjne co prawda zwracają uwagę, że przepisy ustawy o transporcie drogowym (u.t.d.) przewidują możliwość uwolnienia się przez przewoźnika od odpowiedzialności. Mowa o art. 92c ust 1 pkt 1 lub ust. 2 ustawy. Jednak z uwagi na jej obiektywny charakter, to przewoźnik powinien wykazać, że nie miał wpływu na powstanie naruszenia i nastąpiło ono wskutek zdarzeń i okoliczności, których nie mógł przewidzieć. Sądy wskazują, że przy ocenie tego należy uwzględnić kryterium należytej staranności. Przewoźnik ma bowiem wpływ na to, czy zatrudniani przez niego kierowcy dopuszczają się naruszeń. Nawet jeśli są one przez nich umyślnie zawinione. Wpływ ten polega, między innymi, na prowadzeniu odpowiednich szkoleń, dokonywaniu kontroli lub doborze kadry, w taki sposób, aby do naruszeń nie dochodziło.  Podkreślenia wymaga, że przedsiębiorca ma możliwość reagowania na działania osób, którymi posługuje się przy wykonywania transportu drogowego. Między innymi poprzez bieżącą kontrolę dokumentacji obrazującej czas pracy kierowcy i stosowanie środków dyscyplinujących.

Podsumowanie.

Ingerencja w działanie tachografu to jedno z najpoważniejszych naruszeń. W zależności od tego na czym polega, jest różnie kwalifikowana. Różne są również jego konsekwencje, zarówno w  zakresie wysokości przewidzianych kar, jak i przede wszystkim procedury dotyczącej oceny dobrej reputacji. W przypadku gdy naruszenie takie zostanie zakwalifikowane jako  sklasyfikowane pod lp. 6.1.3. załącznika nr 3 do u.t.d., wówczas zagrożone  jest karą pieniężną  w wysokości 10.000,00 zł. Stanowi ono najpoważniejsze naruszenie (NN), którego jednokrotne popełnienie wiąże się z wszczęciem procedury dotyczącej oceny dobrej reputacji.  Naruszenie takie wiąże się z konsekwencjami zarówno dla przewoźnika, zarządzającego transportem oraz kierowcy. Oprócz kar, przewoźnik może ponieść również koszty badania i doprowadzeniem do prawidłowego działania badanego tachografu. Mogą one wynieść nawet  15 000 zł.

Powyższe artykuł opisuje konsekwencje w transporcie krajowym. W przypadku transportu międzynarodowego konsekwencje mogą być surowsze i wysokość kar zależy od regulacji prawnych konkretnego państwa.

 

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią sekretariat@prawnicytransportu.pl lub telefonicznie 691 839 919.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

 

26 Sie

Zaproszenie do udziału w konferencji – 10 września 2019 r. POZNAŃ.

  Zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji: Transport Manager Meeting: Praktyczne Aspekty Zarządzania Transportem która odbędzie się: 10 WRZEŚNIA 2019 r. od. godz. 9:00-17:30 POZNAŃ Hotel Novotel Poznań Centrum ul. Plac Andersa 1, 61-898 Poznań REJESTRACJA   PROGRAM KONFERENCJI:   Nadchodzą zmiany w SENT. Nowe obowiązki przewoźników pojawią się na przełomie 2019 i 2020 r.  […]

Czytaj dalej
22 Sie

SENT – olej opałowy – zmiany od 1 września 2019.

1 września 2019 r. zacznie obowiązywać większość zmian  dotyczących monitorowania obrotu olejami opałowymi, wprowadzonych ustawą  z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw.  Efektem zmian jest istotne rozszerzenie zakresu regulacji ustawy SENT, która oprócz przewozu olejów opałowych objęła również obrót  nimi, w tym  […]

Czytaj dalej
24 Lip

Sukcesja firmy transportowej – część I.

Sukcesja firmy transportowej. Pod koniec 2018 r. weszła w życie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Jej wejście oraz  wcześniejsze prace nad nią, wywołał zwiększone zainteresowanie tematem sukcesji firm. Pod pojęciem tym należy rozumieć nie tylko dziedziczenie firmy w przypadku śmierci jej właściciela, ale również przekazanie jej w ręce następców za jego życia.  Przekazanie […]

Czytaj dalej
24 Lip

27 lipca 2019 r. mija termin na złożenie oświadczenia w sprawie obniżki cen energii elektrycznej.

Mikro oraz mali przedsiębiorcy mają czas do 27 lipca 2019 r. na złożenie oświadczenia o spełnieniu przesłanek dla dalszego utrzymania cen energii.  Oświadczenie takie powinno być złożone przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej. Będzie ono uprawniało do obniżki cen prądu. Złożenie oświadczenia będzie podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii […]

Czytaj dalej
2 Lip

Dyrektywa Track & Trace -System Śledzenia Wyrobów Tytoniowych.

20 maja 2019 r. zaczęła obowiązywać tzw. Dyrektywa Track & Trace wprowadzająca System Śledzenia Wyrobów Tytoniowych na terenie całej Unii Europejskiej  Celem systemu jest zwalczanie nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi oraz ochrona zdrowia publicznego, budżetu państwa, oraz podmiotów prowadzących legalną działalność w zakresie wyrobów tytoniowych. Zgodnie z przepisami koszty związane z wyposażeniem przedsiębiorstw transportowych w urządzenia do odczytywania i […]

Czytaj dalej
24 Cze

Polska przystąpiła do protokołu e-CMR.

14 czerwca 2019 r. Polska przystąpiła do protokołu dodatkowego do Konwencji CMR w sprawie elektronicznego listu przewozowego (zwanego e-CMR). Protokół wejdzie w życie 11 września 2019 r. Nie oznacza to jednak, że przewoźnicy już mogą zastąpić papierowe dokumenty elektronicznymi. Przyjęcie protokołu to dopiero pierwszy i niezbędny krok w drodze do przejścia z dokumentacji papierowej na […]

Czytaj dalej
18 Cze

SENT | Kiedy kierowca powinien odmówić przyjęcia mandatu?

W sytuacji gdy przewoźnik nie zgadza się z ustaleniami kontrolujących dotyczącymi stwierdzonych naruszeń SENT, kierowca powinien odmówić przyjęcia mandatu. Rodzaje kar w ustawie SENT. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów  przewiduje dwa rodzaje kar: administracyjne kary pieniężne nakładane na firmy, grzywny nakładane na kierowców. Administracyjne kary pieniężne. Za naruszenia wskazane w […]

Czytaj dalej
17 Cze

Ostatnie chwile na złożenie wniosku o wznowienie postępowań dotyczących kar za przekroczenie nacisku osi.

W dniu 21 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że Polska naruszyła prawo unijne wprowadzając ograniczenia dla swobodnego ruchu pojazdów o maksymalnym nacisku osi napędowej  wynoszącym 11,5 tony. Wyrok TSUE stanowi dla przewoźników podstawę do odzyskania zapłaconych kar. Dotyczy to przede wszystkim kar  nałożonych za przejazdy realizowane w ruchu międzynarodowe.  Więcej informacji o tym zwrotu […]

Czytaj dalej
17 Cze

30 czerwca mija termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) są zobowiązane do 30 czerwca zatwierdzić sprawozdania finansowe i złożyć je do KRS najpóźniej do 15 lipca. Za niezłożenie sprawozdania grożą kary grzywny. Należy zwrócić uwagę, że od 15.03.2018 r. zmieniły się zasady składania sprawozdań do KRS – obecnie jest to możliwe tylko formie elektronicznej.

Czytaj dalej
27 maja

Kary za cofanie liczników – nowy przepis.

Od 25 maja 2019 r. obowiązuje nowy przepis penalizujący tzw. “kręcenie liczników”. Chodzi o nowy art 306a kodeksu karnego  dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny. Art. 306a k.k. §  1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego […]

Czytaj dalej
24 maja

Karty paliwowe a VAT – ważny wyrok Trybunału z 15 maja 2019 r., C-235/18.

15 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wydał ważne dla branży transportowej orzeczenie dotyczące rozliczeń podatku VAT od zakupu paliwa przy użyciu kart paliwowych. Wyrok może mieć istotne skutki zarówno dla podmiotów oferujących karty, jak i ich klientów. Dlatego należy zwrócić na niego szczególną uwagę. Na samym początku należy jednak zaznaczyć, że […]

Czytaj dalej
20 maja

Tylko do 21 czerwca 2019 można składać wnioski o wznowienie postępowań za przekroczenie nacisku osi.

W dniu 21 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że Polska naruszyła prawo unijne wprowadzając ograniczenia dla swobodnego ruchu pojazdów o maksymalnym nacisku osi napędowej  wynoszącym 11,5 tony. Wyrok TSUE stanowi dla przewoźników podstawę do odzyskania zapłaconych kar. Dotyczy to przede wszystkim kar  nałożonych za przejazdy realizowane w ruchu międzynarodowe.  Więcej informacji o tym zwrotu […]

Czytaj dalej
30 Kwi

Truck Forum – 30 maja 2019 r. w Warszawie.

W dniu 30 maja 2019 r. w Warszawie odbędzie się Truck Forum 2019. Organizatorem wydarzenia jest wydawca Truck&Business Polska. Z informacjami dotyczącymi wydarzenia można zapoznać się klikając w link. W Truck Forum 2019 weźmie udział kilkanaście firm, które zaprezentują swoje zapotrzebowanie na usługi transportowe i logistyczne. Zdobyte informacje będzie można wykorzystać podczas Sesji Handlowej – […]

Czytaj dalej
14 Kwi

Truck & Business – Nr 1/2019

Jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, Komornik może zająć 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych. To samo dotyczy należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Tym samym od stycznia 2019 r. zajęciu podlega połowa  diet wypłacanych kierowcom. O nowych obowiązkach pracodawców oraz sankcjach za nie zastosowanie się do […]

Czytaj dalej