W  dniu 12 lutego 2019 r. w Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się artykuł “Alimenty: Połowa diety kierowcy dla komornika“.  Artykuł dotyczy obowiązujących od 11 stycznia 2019 zmian w potrąceniach komorniczych diet.  W artykule wyraźnie zwrócono uwagę na zagrożenia mogące wynikać z niewłaściwej realizacji zajęć.

W artykule znalazły się wypowiedzi autora bloga:

Jednak zdaniem mec. Dawida Korczyńskiego o wiele większym zagrożeniem niż kary, w przypadku braku odpowiedniego potrącenia, jest ryzyko wypłaty połowy diet po raz drugi.

– Wynika to z treści art. 886 par. 3 k.p.c., który stanowi, że pracodawca, który dokonał wypłaty zajętej części wynagrodzenia dłużnikowi, odpowiada za wyrządzoną przez to wierzycielowi szkodę. W konsekwencji pracodawca, który nie przekaże części diet podlegających zajęciu komornikowi, może być zobowiązany do ponownej wypłaty tej części. Tym razem osobom uprawnionym do alimentów – zwraca uwagę mec. Korczyński.

Przy kilkunastu takich pracownikach firma po trzech latach może mieć do zapłacenia od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

 

Całość artykułu dostępna jest na stronach Dziennik Gazeta Prawna. Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu. Obowiązki wynikające dla pracodawców z nowych przepisów są bardzo poważne. Ich nie przestrzeganie może rodzić poważną odpowiedzialność majątkową. Więcej na temat nowych przepisów również w naszym wpisie Komornik zajmie połowę diet. Nowe przepisy już obowiązują.

 

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania, istnieje potrzeba dalszego wyjaśnienia opisanej kwestii lub potrzebujesz pomocy prawnej  zapraszamy do kontaktu z Kancelarią:

e-mail: sekretariat@prawnicybiznesu.pl,  telefon:  691 839 919 61 424 46 50

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

 

Właśnie ukazało się uzasadnienie pierwszego  wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) w sprawie stosowania przepisów SENT.  Wyrokiem z dnia 7 grudnia 2018 r., II GSK 1696/18  NSA utrzymał w mocy  korzystny dla przewoźnika wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 28 czerwca 2018 r. I SA/Ol 204/18.

Sprawa w skrócie dotyczyła kary w wysokości 5.000 zł za nie uzupełnienie  przez przewoźnika zgłoszenia SENT o numer licencji. Przewoźnik oczywiście licencję posiadał, tyle że nie wpisał jej numeru do systemu.

Problem prawny w sprawie sprowadzał się do tego, kiedy organ powinien odstąpić od  nałożenia kary z uwagi na  przesłankę interesu publicznego. Przewiduje ją art.22 ust.3  ustawy SENT.

INTERES PUBLICZNY

Naczelny Sąd Administracyjny oddalając skargę Dyrektora Izby Administracji Skarbowe na korzystny dla przewoźnika wyrok WSA wskazał.

Skoro ustawodawca w art. 22 ust. 3 ustawy SENT expressis verbis wskazał na możliwość odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym, to przewidział sytuacje, w których odstąpienie od dochodzenia należności będzie zbieżne z tym interesem.  Organ (działający zgodnie z art. 120 o.p.) winien wskazać przykładowo sytuacje, w których jego zadaniem dopuszczalne byłoby odstąpienie od nałożenia na przewoźnika kary pieniężnej z uwagi na interes publiczny. Dopiero wówczas możliwa byłaby ocena, czy w niniejszej sprawie zachodzi taka możliwość. Natomiast stwierdzenie przez organ w zaskarżonej decyzji, że brak jest podstaw do odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej z uwagi na interes publiczny, należy uznać za co najmniej przedwczesne. Zwłaszcza jeśli zważy się na treść art. 121 § 1 O.p., zgodnie z którym postępowanie powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów.

Jednocześnie NSA wskazał, że:

Badanie przesłanki interesu publicznego nie powinno być ograniczane do konfrontacji z zasadami równości oraz powszechności opodatkowania. Natomiast przyjęcie poglądów organu, reprezentującego stanowisko niemal wyłącznie profiskalne, sprawiłoby że w zasadzie każda ulga, czy odstępstwo w zapłacie należności publicznoprawnych powstałych wskutek naruszenia przepisów byłaby udzielona w sprzeczności z ww. zasadami konstytucyjnymi – mimo że została przewidziana przez ustawodawcę.

NSA wskazał również, że to same organy mają dokonać interpretacji pojęcia interesu publicznego. A następnie stwierdzić, czy odstąpienie od nałożenia kary będzie zbieżne z tym interesem.

Jak należy interpretować pojęcie interesu publicznego i co jest z nim zbieżne  można znaleźć w uzasadnieniach WSA w innych sprawach. M. in. w wyrokach: WSA we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2018 r., III SA/Wr 424/18, WSA w Gliwicach z dnia 6 listopada 2018 r., I SA/Gl 660/18, WSA w Krakowie z dnia 17 września 2018 r., III SA/Kr 734/18.

PIERWSZY WYROK NSA

Jest to pierwszy wyrok NSA w sprawie stosowania przepisów SENT i jest on korzystny dla przewoźników. Co prawda, NSA nie przesądził ostatecznie sprawy, ale z jego uzasadnienia wynika jak powinny postąpić organy.

Należy  zwrócić uwagę, że orzeczenia wydane w indywidualnych sprawach nie wiążą innych sądów orzekających choćby w identycznych sprawach. Jednak argumentacja użyta przez NSA w tej konkretnej sprawie może okazać się użyteczna w innej sprawie.

Więcej artykułów dotyczących SENT w sekcji Pakiet przewozowy | SENT.

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania, istnieje potrzeba dalszego wyjaśnienia opisanej kwestii lub potrzebujesz pomocy prawnej  zapraszamy do kontaktu z Kancelarią:

e-mail: sekretariat@prawnicybiznesu.pl,  telefon:  691 839 919 61 424 46 50

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

 

W dniu 24 stycznia 2019 r. w Dziennik ukazał się artykuł pt. Bez(miar) sprawiedliwości w transporcie drogowym. Kary idą w miliony. W artykule znalazły się nasze komentarze dot. stosowania ustawy SENT.

– Głównie spotykam się z nakładaniem kar za błędy, które były efektem drobnych pisarskich omyłek albo braków, które łatwo można zweryfikować. Przykładowo w pierwszych miesiącach działania przepisów system pozwalał na wysłanie zgłoszenia nawet w przypadku niewpisania numeru licencji przewoźnika. Mimo że organ kontrolny może to bez problemu i szybko sprawdzić, kara i tak była nakładana – wylicza prawnik. …więcej.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersja artykułu, która dostępna jest na stronach Dziennika.

Więcej artykułów dotyczących SENT również w sekcji Pakiet przewozowy | SENT.

 

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania, istnieje potrzeba dalszego wyjaśnienia opisanej kwestii lub potrzebujesz pomocy prawnej  zapraszamy do kontaktu z Kancelarią:

e-mail: sekretariat@prawnicybiznesu.pl,  telefon:  691 839 919 61 424 46 50

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

 

W dniu 18 stycznia 2019 r. w papierowym wydaniu tygodnika Truck oraz na stronie portalu Truck.pl ukazał się artykuł pt. Mogą karać za brak lokalizacji. W artykule znalazły się nasze komentarze dot. stosowania ustawy SENT. W komentarzu wskazaliśmy na konkretne korzystne dla przedsiębiorców orzeczenia sądów administracyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego artykułu.

– W przypadku kar pieniężnych dotyczących niedopełnienia nowych obowiązków, podobnie jak w przypadku innych obowiązków SENT, będzie ten sam problem. Związany z uniknięciem kar w przypadku nieumyślnych naruszeń dotyczących nie aż tak istotnych kwestii, które nie stwarzają żadnego ryzyka uszczuplenia należności publicznoprawnych. Co prawda w ustawie przewidziano możliwość odstępowania od nakładania kar pieniężnych, jednak z sygnałów docierających od przedsiębiorców, organy nie korzystają z tej możliwości. … więcej

Więcej artykułów dotyczących SENT w sekcji Pakiet przewozowy | SENT.

 

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania, istnieje potrzeba dalszego wyjaśnienia opisanej kwestii lub potrzebujesz pomocy prawnej  zapraszamy do kontaktu z Kancelarią:

e-mail: sekretariat@prawnicybiznesu.pl,  telefon:  691 839 919 61 424 46 50

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

 

Jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, Komornik może zająć 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych. To samo dotyczy należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Tym samym od stycznia 2019 r. zajęciu podlega połowa  diet wypłacanych kierowcom.

Obowiązki pracodawcy.

 

Nowe przepisy nakładają obowiązki również na pracodawców. Ich nie wykonanie zagrożone jest zarówno sankcjami, jak i odpowiedzialnością odszkodowawczą. Dla ich skuteczności nie jest konieczna ponowne zajęcie komornicze. Dlatego jak najszybciej należy zapoznać się z ich treścią. Przepisy obowiązują od 11 styczni 2019 r.

Pracodawca, który nie przekaże części diet podlegających zajęciu Komornikowi, może być zobowiązany do ponownej wypłaty tej części diet osobom uprawnionym do alimentów (art. 886 § 3 k.p.c.). 

Nowe przepisy dotyczą również zaległości alimentacyjnych z wcześniejszych okresów.

Jakie zmiany wprowadza ustawa?

 

Nowe regulacje wprowadzono  ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Możliwość prowadzenia egzekucji alimentów z diet wynika z dodania w/w ustawą w Kodeksie postępowania cywilnego (k.p.c.) nowego przepisu  –  pkt 1a w art. 831  § 1.

Art 831 § 1 pkt 1a k.p.c.:

Nie podlegają egzekucji: 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych – jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Z perspektywy pracodawcy należy zwrócić uwagę na treść art 886 § 1 k.p.c., który otrzymał brzmienie:

Art 886 § 1 k.p.c.

§ 1. Pracodawcy, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 881 § 3 i 4, nie złożył w przepisanym terminie oświadczenia przewidzianego w art. 882 albo zaniedbał przesłania dokumentów zajęcia wynagrodzenia nowemu pracodawcy dłużnika, stosownie do art. 884 § 2 i 3, komornik wymierza grzywnę w wysokości do pięciu tysięcy złotych. Grzywna jest powtarzana, jeżeli pracodawca nadal uchyla się od wykonania tych czynności w dodatkowo wyznaczonym terminie.

Nowe przepisy dotyczą kierowców.

To, że zmiany dotyczą kierowców wynika wprost z uzasadnienia projektu ustawy. Wskazano w nim, że :

Część dłużników alimentacyjnych, których zatrudnienie wiąże się z odbywaniem podróży służbowych – np. kierowcy zawodowi w ruchu międzynarodowym, otrzymuje wynagrodzenie opodatkowane i oskładkowane na poziomie minimalnego lub niewiele wyższego wynagrodzenia za pracę.  Jednocześnie dodatkowo otrzymują oni sumy wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych. Ich wysokości często wielokrotnie przewyższa kwotę wynagrodzenia. Czasami celem takich działań jest “ukrycie” części wynagrodzenia dłużnika w kwotach wolnych od egzekucji sum na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych. Aby zwiększyć możliwość prowadzenia skutecznej egzekucji proponuje się wprowadzenie stosownych zmian.  W ich wyniku, wolne od egzekucji alimentów będzie jedynie 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych. Przepis będzie miał zastosowanie do wszystkich niewyegzekwowanych należności alimentacyjnych, które mogłyby być wyegzekwowane z przysługujących dłużnikowi diet wypłaconych po dniu wejścia w życie ustawy. Z uwagi na fakt, że przepis ma zastosowanie do przychodów uzyskiwanych po dniu wejścia w życie ustawy, wprowadzenie przepisów przejściowych nie jest konieczne.

Kary dla pracodawców.

 

Od 1 grudnia 2020 r. zmienią się również przepisy Kodeksu pracy. Na pracodawcę będzie mogła zostać nałożona grzywna w wysokości od 1500 zł do 45 000 zł w przypadku zatrudnienia dłużnika alimentacyjnego bez pisemnej umowy o pracę lub wypłaty wynagrodzenia wyższego niż wynikające z umowy, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.

Ustawa wprowadzająca zmiany dostępna jest po kliknięciu w link.

Podsumowanie.

 

Przedsiębiorcy transportowi od 11 stycznia 2019 r. zobowiązani są dokonywać potrąceń alimentacyjnych również do połowy diet. W tym celu powinni sprawdzić, czy zatrudniają kierowców przeciwko którym prowadzone są egzekucje alimentów i czy prawidłowo wywiązują się z nowych obowiązków. Zaniechania w tym względzie mogą dużo kosztować. Zgodnie z art 886 § 3 k.p.c. Pracodawca, który naruszy obowiązki wynikające z zajęcia bądź  dokona wypłaty zajętej części wynagrodzenia dłużnikowi, odpowiada za wyrządzoną przez to wierzycielowi szkodę.

 

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania, istnieje potrzeba dalszego wyjaśnienia opisanej kwestii lub potrzebujesz pomocy prawnej  zapraszamy do kontaktu z Kancelarią:

e-mail: sekretariat@prawnicybiznesu.pl,  telefon:  691 839 919 61 424 46 50

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.