W sytuacji gdy przewoźnik nie zgadza się z ustaleniami kontrolujących dotyczącymi stwierdzonych naruszeń SENT, kierowca powinien odmówić przyjęcia mandatu.

Rodzaje kar w ustawie SENT.

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów  przewiduje dwa rodzaje kar:

  • administracyjne kary pieniężne nakładane na firmy,
  • grzywny nakładane na kierowców.

Administracyjne kary pieniężne.

Za naruszenia wskazane w ustawie, karę pieniężną nakładane są na podmiot odbierający, wysyłający lub przewoźnika w tzw. trybie administracyjnym.  Postępowanie dotyczące nałożenia kary toczy się w oparciu o przepisy ordynacji podatkowej (jest to tzw. tryb administracyjny)

Grzywny na kierowców.

Kierowca zostanie ukarany grzywną w następujących przypadkach:

  1. rozpoczęcia przewozu towaru przez kierującego bez numeru referencyjnego, bez dokumentu zastępującego zgłoszenie i potwierdzenia przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokumentu potwierdzającego przesunięcie międzymagazynowe;
  2. nie włączenia lokalizatora przed rozpoczęciem przewozu towaru lub z chwilą rozpoczęcia przewozu towaru na terytorium kraju;
  3. niezatrzymania pojazdu w przypadku stwierdzenia trwającej dłużej niż godzinę niesprawności lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji.

Kierowca może zostać ukarany grzywną w wysokości od 5000 do 7500 zł. Następuje to w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.  Prawo ich nakładania i pobierania w drodze mandatu karnego mają funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, Policji, Straży Granicznej, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Kary pieniężne i grzywny mogą być nakładane jednocześnie.

Za jedno naruszenie może być nałożona zarówno kara pieniężna na przewoźnika, jak i mandat na kierującego pojazdem.

Na przykład. za nie włączenia lokalizatora przed rozpoczęciem przewozu ukarany karą pieniężną w wysokości 10.000,00 zł zostanie przewoźnik. Natomiast na kierowcę zostanie nałożona grzywna w wysokości od 5 do 7,5 tys. zł. Zatem łączna suma nałożonych kar może wynieść od 15 do 17,5 tys. zł.

Gdy przewoźnik nie zgadza się z ustaleniami kontrolujących.

Protokół z kontroli.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości sporządza się protokół według wzoru określonego w rozporządzeniu (art 13 ust. 7 ustawy).

Protokół powinien zawierać m. in. ustalenia kontrolujących (pkt 8 protokołu). W protokole  znajduje się również miejsce na uwagi (pkt 10 protokołu). Zatem jeżeli kontrolowany ma uwagi co do stwierdzonych naruszeń lub przebiegu kontroli to powinny zostać one wpisane w tym miejscu (pkt 10 protokołu).

Protokół powinien zostać podpisany przez kontrolujących oraz kierującego pojazdem. Podpisanie protokołu przez kierującego nie oznacza, że zgadza się on ze stwierdzonymi w nim naruszeniami. Klikając w link można zapoznać się z wzorem protokołu.

Protokół z kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczany jest kierującemu pojazdem. Po podpisaniu protokołu i jego doręczeniu nie składa się do niego zastrzeżeń, jak ma to miejsce w przypadku np. kontroli podatkowej.

Stwierdzone w protokole naruszenia stanowią podstawę do ewentualnego wszczęcia postępowania w przedmiocie nałożenia kary.

Mandat dla kierującego.

Procedura w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na przewoźnika zasadniczo różni się od postępowania dotyczącego nałożenia grzywny na kierowcę. O ile w przypadku przewoźnika protokół stanowi dopiero podstawę wszczęcia postępowania o nałożenie kary. O tyle przyjęcie mandatu  definitywnie zamyka sprawę. Zatem jeżeli kierujący nie zgadza się ze stwierdzonym naruszeniem, nie powinien go przyjmować. Od przyjętego mandatu nie można się odwołać. Zgodnie z art 98 §  3 kpw (kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia) mandat staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego.

Uchylenie prawomocnego mandatu.

Przepisy nie przewidują możliwości odwołania się od mandatu, bowiem jest on prawomocny z chwilą jego przyjęcia. Przewidziano natomiast możliwość wystąpienia do Sądu o uchylenie prawomocnego mandatu. Stanowi o tym art 101 k.p.w. Wniosek taki można złożyć jedynie w terminie 7 dni od dnia przyjęcia mandatu. Termin na złożenie wniosku jest nieograniczony jedynie w przypadku gdy jego podstawę stanowiłaby niezgodność przepisów o której orzekł TK lub właściwy organ międzynarodowy.

Czy sprawa zostanie skierowana do Sądu?

Jeżeli kierowca nie przyjmie mandatu, sprawa może zostać skierowana do sądu z wnioskiem o ukarani. Należy jednak zwrócić uwagę, że kara orzeczona przez sąd nie może być surowsza od tej jaka zostałaby nałożona w drodze mandatu. Zatem jej maksymalna wysokość  może wynieść 7,5 tys. zł. Dodatkowo mogą dojść koszty sądowe w wysokości od 50 do 150 zł. Sąd ma jednak możliwość odstąpienia od nałożenia kary, w tym również w sytuacji gdy stwierdzi, ze naruszenie miało miejsce, ale np. ukaranie byłoby niecelowe. Sąd natomiast nigdy nie ukarze kierowcy jeżeli stwierdzi, że jego zachowanie było niezawinione. Odpowiedzialność kierowcy w przeciwieństwie do odpowiedzialności przewoźnik opiera się na zasadzie winy. Tzn. ważne jest to, czy naruszenie było zawinione.

Niedogodnością jednak w przypadku odmowy przyjęcia mandatu może być konieczność stawiennictwa w sądzie. Należy pamiętać jednak, że stawiennictwo takie będzie obowiązkowe tylko w przypadku gdy Sąd do tego zobowiąże. W innym przypadku można zawnioskować o złożenie wyjaśnień na piśmie (art 40 i art 67 § 3 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia) i je przesłać do sądu. W przypadku gdy sąd będzie jednak chciał przesłuchać kierowcę może on zawnioskować o dokonanie tego w sądzie najbliższym dla jego miejsca zamieszkania.

Podsumowanie.

Jak wynika z powyższego odmowa przyjęcia mandatu może wiązać się dla kierowcy i przewoźnika z pewnymi niedogodnościami. Jednak jego przyjęcie pozbawia możliwości uniknięcia zapłaty grzywny, nawet wówczas gdyby okazało się, że stwierdzone w protokole kontroli naruszenie nie miało miejsca. Zatem w przypadku gdy przewoźnik  nie zgadza się z ustaleniami kontrolujących dotyczącymi stwierdzonych naruszeń SENT, kierowca powinien odmówić przyjęcia mandatu.

 

Masz pytania?

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dalszym wyjaśnieniem przedstawionych problemów lub pomocą prawną zapraszamy do kontaktu z Kancelarią sekretariat@prawnicytransportu.pl lub telefonicznie 691 839 919.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

17 Cze

Ostatnie chwile na złożenie wniosku o wznowienie postępowań dotyczących kar za przekroczenie nacisku osi.

W dniu 21 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że Polska naruszyła prawo unijne wprowadzając ograniczenia dla swobodnego ruchu pojazdów o maksymalnym nacisku osi napędowej  wynoszącym 11,5 tony. Wyrok TSUE stanowi dla przewoźników podstawę do odzyskania zapłaconych kar. Dotyczy to przede wszystkim kar  nałożonych za przejazdy realizowane w ruchu międzynarodowe.  Więcej informacji o tym zwrotu […]

Czytaj dalej
17 Cze

30 czerwca mija termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) są zobowiązane do 30 czerwca zatwierdzić sprawozdania finansowe i złożyć je do KRS najpóźniej do 15 lipca. Za niezłożenie sprawozdania grożą kary grzywny. Należy zwrócić uwagę, że od 15.03.2018 r. zmieniły się zasady składania sprawozdań do KRS – obecnie jest to możliwe tylko formie elektronicznej.

Czytaj dalej
27 maja

Kary za cofanie liczników – nowy przepis.

Od 25 maja 2019 r. obowiązuje nowy przepis penalizujący tzw. “kręcenie liczników”. Chodzi o nowy art 306a kodeksu karnego  dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny. Art. 306a k.k. §  1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego […]

Czytaj dalej
24 maja

Karty paliwowe a VAT – ważny wyrok Trybunału z 15 maja 2019 r., C-235/18.

15 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wydał ważne dla branży transportowej orzeczenie dotyczące rozliczeń podatku VAT od zakupu paliwa przy użyciu kart paliwowych. Wyrok może mieć istotne skutki zarówno dla podmiotów oferujących karty, jak i ich klientów. Dlatego należy zwrócić na niego szczególną uwagę. Na samym początku należy jednak zaznaczyć, że […]

Czytaj dalej
20 maja

Tylko do 21 czerwca 2019 można składać wnioski o wznowienie postępowań za przekroczenie nacisku osi.

W dniu 21 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że Polska naruszyła prawo unijne wprowadzając ograniczenia dla swobodnego ruchu pojazdów o maksymalnym nacisku osi napędowej  wynoszącym 11,5 tony. Wyrok TSUE stanowi dla przewoźników podstawę do odzyskania zapłaconych kar. Dotyczy to przede wszystkim kar  nałożonych za przejazdy realizowane w ruchu międzynarodowe.  Więcej informacji o tym zwrotu […]

Czytaj dalej
30 Kwi

Truck Forum – 30 maja 2019 r. w Warszawie.

W dniu 30 maja 2019 r. w Warszawie odbędzie się Truck Forum 2019. Organizatorem wydarzenia jest wydawca Truck&Business Polska. Z informacjami dotyczącymi wydarzenia można zapoznać się klikając w link. W Truck Forum 2019 weźmie udział kilkanaście firm, które zaprezentują swoje zapotrzebowanie na usługi transportowe i logistyczne. Zdobyte informacje będzie można wykorzystać podczas Sesji Handlowej – […]

Czytaj dalej
14 Kwi

Truck & Business – Nr 1/2019

Jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, Komornik może zająć 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych. To samo dotyczy należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Tym samym od stycznia 2019 r. zajęciu podlega połowa  diet wypłacanych kierowcom. O nowych obowiązkach pracodawców oraz sankcjach za nie zastosowanie się do […]

Czytaj dalej
21 Mar

Ograniczenia nacisku osi niezgodne z prawem unijnym – wyrok Trybunału z 21 marca 2019 r. w sprawie C-127/17.

W dniu 21 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że Polska naruszyła prawo unijne wprowadzając ograniczenia dla swobodnego ruchu pojazdów o maksymalnym nacisku osi napędowej  wynoszącym 11,5 tony. Wyrok TSUE stanowi dla przewoźników podstawę do odzyskania zapłaconych kar. Dotyczy to przede wszystkim kar  nałożonych za przejazdy realizowane w ruchu międzynarodowe. W niektórych […]

Czytaj dalej
11 Mar

Technologie w transporcie. Transport drogowy w nowej gospodarce cyfrowej.

26 marca 2019 r. Katowice Technologie w transporcie. Transport drogowy w nowej gospodarce cyfrowej.   Uczestnicząc Konferencji Zadbasz o rozwój swojej firmy Poznasz rozwiązania usprawniające łańcuch dostaw Dowiesz się o trendach dotyczących pojazdów przyszłości skorzystasz z darmowych porad prawnych. W trakcie konferencji przedstawione zostaną przez nas dwa tematy: Nowe przepisy – kierowcy przeniosą się do […]

Czytaj dalej
5 Mar

Ubezpieczyciel nie zawsze zapłaci za wynajem pojazdu zastępczego jeżeli naprawa się przedłuża.

W dniu 15 lutego br. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (​III CZP 84/18), że odpowiedzialność Ubezpieczyciela OC posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy, chyba że są one następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi poszkodowany lub osoba trzecia. Z uchwały wynika, że […]

Czytaj dalej
19 Lut

Diety obniżają szanse na 500 plus na pierwsze dziecko

Diety wypłacone kierowcom transportu międzynarodowego z tytułu podroży służbowej poza granicami kraju wliczają się do dochodu rodziny ustalanego na potrzeby świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus). To sedno wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 sierpnia 2018 r. IV SA/Gl 539/18. Prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Chodzi […]

Czytaj dalej
12 Lut

Alimenty: Połowa diety kierowcy dla komornika

W  dniu 12 lutego 2019 r. w Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się artykuł “Alimenty: Połowa diety kierowcy dla komornika“.  Artykuł dotyczy obowiązujących od 11 stycznia 2019 zmian w potrąceniach komorniczych diet.  W artykule wyraźnie zwrócono uwagę na zagrożenia mogące wynikać z niewłaściwej realizacji zajęć. W artykule znalazły się wypowiedzi autora bloga: Jednak zdaniem mec. Dawida […]

Czytaj dalej
4 Lut

SENT | Pierwszy wyrok NSA w sprawie SENT

Właśnie ukazało się uzasadnienie pierwszego  wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) w sprawie stosowania przepisów SENT.  Wyrokiem z dnia 7 grudnia 2018 r., II GSK 1696/18  NSA utrzymał w mocy  korzystny dla przewoźnika wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 28 czerwca 2018 r. I SA/Ol 204/18. Sprawa w skrócie dotyczyła kary w wysokości 5.000 zł za nie uzupełnienie  przez […]

Czytaj dalej
29 Sty

SENT | Bez(miar) sprawiedliwości w transporcie drogowym. Kary idą w miliony.

W dniu 24 stycznia 2019 r. w Dziennik ukazał się artykuł pt. Bez(miar) sprawiedliwości w transporcie drogowym. Kary idą w miliony. W artykule znalazły się nasze komentarze dot. stosowania ustawy SENT. – Głównie spotykam się z nakładaniem kar za błędy, które były efektem drobnych pisarskich omyłek albo braków, które łatwo można zweryfikować. Przykładowo w pierwszych miesiącach działania […]

Czytaj dalej