15 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wydał ważne dla branży transportowej orzeczenie dotyczące rozliczeń podatku VAT od zakupu paliwa przy użyciu kart paliwowych. Wyrok może mieć istotne skutki zarówno dla podmiotów oferujących karty, jak i ich klientów. Dlatego należy zwrócić na niego szczególną uwagę.

Na samym początku należy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie karty paliwowe są takie same – “karta karcie nie równa”. Chodzi o to, że modele współpracy pomiędzy firmami, w ramach których oferowane są karty paliwowe, różnią się od siebie. I chociaż orzeczenie TSUE jest jednoznaczne, to  na chwilę obecną trudno sformułować kategoryczne wnioski, czy dotyczy ona wszystkich kart paliwowych (w tzw. modelu trójstronnym), czy tylko tego modelu współpracy, który był podstawą wydania wyroku. Dlatego pożądanym byłoby, żeby Minister Finansów jak najszybciej wydał interpretację ogólną i wskazał jak prawidłowo należy rozliczać transakcje z wykorzystaniem kart paliwowych.  Niepewność jak rozliczać takie transakcje, która zapanowała po wyroku Trybunału, nie służy zarówno emitentom kart, jak i firmo z nich korzystającym z nich.

Natomiast na chwilę obecną, firmom funkcjonującym w modelu trójstronnym (emitent kart, ich użytkownik oraz właściciele stacji paliw) nie pozostaje nic innego, jak przeanalizować zawarte umowy pod kątem płynących z wyroku wniosków oraz dotychczasowej praktyki polskich organów podatkowych i orzecznictwa sądów administracyjnych. Podatnicy powinni w szczególności sprawdzić jaki charakter ma ich współpraca (umowa łącząca strony), jakie prawa i obowiązki wynikają dla nich z treści umowy, co dokładnie oferują emitenci kart, jaki jest ich status, czy posiadają koncesje na obrót paliwem, kto ponosi odpowiedzialność za jakość paliwa wobec ostatecznego odbiorcy, komu należy zgłaszać reklamacje, itp.

Firmy mające wątpliwości co do prawidłowości rozliczeń lub chcący potwierdzić, że ich rozliczenia transakcji z użyciem kart są prawidłowe mogą również same wystąpić do Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie pisemnej indywidualnej interpretacji podatkowej. Potrzeby takiej nie będzie jeżeli MF wyda interpretację ogólną.

Jakich transakcji dotyczy orzeczenie?

Orzeczenie dotyczyło transakcji polegającej na udostępnianiu przez spółkę austriacką jej polskiej spółce zależnej kart paliwowych, w szczególności w celu zaopatrzenia pojazdów polskiej spółki zależnej w paliwo. (nr b. orzeczenia 41).

Orzeczenie zapadło w związku z pytaniem prawnym z jakim do TSUE zwrócił się polski Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA).

NSA spytał Trybunał o to, czy w pojęciu, o którym mowa w art. 135 ust. 1 lit. b Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej mieszczą się czynności polegające na udostępnieniu kart paliwowych oraz finansowaniu rozliczaniu nabywania paliwa z wykorzystaniem tych kart, czy też takie czynności złożone mogą być uznane za transakcje łańcuchowe, których podstawowym celem jest dostawa paliwa?

Odpowiadając na pytanie polskiego sądu, Trybunał uznał, że udostępnianie przez austriacką spółkę kart paliwowych jej polskiej spółce zależnej  stanowi rzeczywistą transakcję finansową, która jest zbliżona, dokładniej rzecz ujmując, do przyznania kredytu. Wynika z tego, że usługa taka może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT.  Oznacza to, że ani firma wydająca kartę, ani firma z niej korzystająca nie  mają prawa odliczać VAT od zakupu paliwa przy ich użyciu.

Orzeczenie dotyczy przepisów obowiązujących do wielu lat.

Artykuł 135 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że w okolicznościach takich jak te rozpatrywane w postępowaniu głównym udostępnienie kart paliwowych przez spółkę dominującą swoim spółkom zależnym, umożliwiające tym ostatnim zaopatrzenie w paliwo pojazdów, których transport zapewniają, może zostać uznane za usługę udzielenia kredytu zwolnioną z podatku od wartości dodanej w rozumieniu tego przepisu.

wyrok TSUE z 15 maja 2019 r., C-235/18.

Jakiego modelu współpracy dotyczy wyrok?

Wyrok dotyczy transakcji w których występują co najmniej trzy podmioty:

  • firma paliwowa (która dokonuje fizycznego  wydania paliwa),
  • podmiot udostępniający karty paliwowe (w przypadku orzeczenia TSUE, spółka dominująca),
  • użytkownik kart, który zaopatruje się w paliwo z ich użyciem (w przypadku orzeczenia TSUE, spółka zależna).

W takim modelu współpracy, użytkownik karty bezgotówkowo tankuje paliwo na stacjach należących do koncernów paliwowych. Następnie koncerny paliwowe na wydane paliwo wystawiają faktury firmie udostępniającej karty paliwowe (w przypadku orzeczenia TSUE, spółce dominującej), a ta wystawia fakturę firmie korzystającej z kart (w przypadku orzeczenia TSUE, spółce zależnej).

Wątpliwości polskiego sądu administracyjnego dotyczyły tego, jak należy zakwalifikować opisane transakcje. Czy jest to sprzedaż paliwa – tzw. łańcuch dostaw, w którym  koncerny paliwowe sprzedają paliwo firmie która udostępnia karty paliwowe, a ta dokonuje jego sprzedaży użytkownikowi kart? Czy taki model współpracy należy jednak zakwalifikować jako świadczenie usług finansowania? Tzn. że firma wydająca karty nie dokonuje sprzedaży paliwa, ale wyłącznie kredytuje jego zakup przez firmę bezpośrednio z firmy paliwowej  będącej właścicielem stacji.

Właściwa kwalifikacja transakcji ma kolosalne znaczenie.

W przypadku zakwalifikowania takich transakcji  jako sprzedaży, firma udostępniająca karty miałaby prawo odliczenia w całości  podatku VAT od zakupionego paliwa i sama dokonywała by jego sprzedaży z podatkiem VAT, który następnie podmiot korzystający kart miałby prawo odliczyć.

W przypadku zakwalifikowania takich transakcji  jako usług finansowania, nie podlegają one opodatkowaniu,ponieważ są zwolnione z VAT. Zatem firmie udostępniającej karty nie przysługiwałoby prawo odliczenia podatku VAT w całości. W takiej sytuacji, prawo odliczenia podatku VAT nie przysługiwałoby również firmie korzystającej  z kart.

Wyrok Trybunał Sprawiedliwości UE.

TSUE uznał, że zgodnie z art. 24 ust. 1 dyrektywy 2006/112 każdą transakcję, która nie stanowi dostawy towarów, należy uważać za „świadczenie usług.

Jest więc bezsporne, że transakcja realizowana przez spółkę austriacką  wobec jej polskiej spółki zależnej, polegająca na udostępnieniu kart paliwowych do celów w szczególności zaopatrzenia w paliwo pojazdów, których transport zapewnia ta ostatnia, nie stanowi „dostawy towarów” w rozumieniu art. 14 ust. 1 dyrektywy 2006/112. W konsekwencji stanowi ona „świadczenie usług” w rozumieniu art. 24 ust. 1 tejże dyrektywy. Spółka austriacka stosując opłatę wynoszącą 2% otrzymuje wynagrodzenie za świadczoną usługę finansową, a zatem działa w tym zakresie tak jak zwykła instytucja finansowa lub kredytowa.

W tych okolicznościach należy stwierdzić, że udostępnienie kart paliwowych stanowi rzeczywistą transakcję finansową, która jest zbliżona, dokładniej rzecz ujmując, do przyznania kredytu w rozumieniu art. 135 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2006/112. Wynika z tego, że usługi takie mogą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 135 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2006/112.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, na zadane pytanie należy odpowiedzieć, iż art. 135 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że w okolicznościach takich jak te rozpatrywane w postępowaniu głównym udostępnienie kart paliwowych przez spółkę dominującą swoim spółkom zależnym, umożliwiające tym ostatnim zaopatrzenie w paliwo pojazdów, których transport zapewniają, może zostać uznane za usługę udzielenia kredytu zwolnioną z VAT w rozumieniu tego przepisu.

Jednoznaczne stanowisko Trybunału

Wyrok Trybunału jest jednoznaczny i jak sam zaznaczył ma ono na celu udzielić polskiemu sądowi użytecznej odpowiedzi (nr b. 42). Pomimo zdecydowanego tonu orzeczenia Trybunału, na chwilę obecną trudno sformułować kategoryczne wnioski, czy dotyczy ono wszystkich kart paliwowych (w tzw. modelu trójstronnym), czy tylko tego modelu współpracy, który był podstawą wydania wyroku.

Natomiast problem z tym jak należy rozliczać karty paliwowe nie jest nowy. Pojawił się on już w orzeczeniu NSA w 2012 r. (sprawa I FSK 1177/11) oraz w późniejszym orzeczeniu z 2014 r. (sprawa I FSK 1478/13), w którym NSA uznał, że transakcje dokonywane z użyciem kart paliwowych po spełnieniu określonych warunków należy uznać za dostawę paliwa, a nie świadczenie usług. W tym przypadku NSA uznał, że “klasyfikacja określonych transakcji jako czynności dostawy, czy też usługi powinna być uzależniona od każdorazowej dogłębnej analizy stanu faktycznego. Nie można w taki sam sposób klasyfikować transakcji, których jedynym elementem wspólnym jest to, że podmioty biorące udział w czynnościach zakupu korzystają z rozliczeń w formie kart paliwowych. W szczególności konieczna jest analiza postanowień umów łączących strony transakcji.

Czy wyrok dotyczy wszystkich kart paliwowych.

Wyrok nie dotyczy wszystkich kart paliwowych. Z pewnością nie dotyczy on kart wydawanych bezpośrednio przez firmy będące właścicielami stacji paliw i uprawniające do tankowania na nich. W takiej sytuacji nie występuje podmiot trzeci.

Trudno jednak o jednoznacznie  wnioski  płynące z wyroku TSUE co do kart paliwowych wydanych przez firmy, które  nie są właścicielami stacji paliw. W ich przypadku funkcjonują różne modele współpracy, nieraz zasadniczo różniące się pomiędzy sobą. W tym przypadku pożądanym byłoby jak najszybsze definitywne wyjaśnienie zasad rozliczania zakupu paliwa przy użyciu kart paliwowych. Leży to w szczególności w interesie podmiotów korzystających z takich kart.

Masz pytania?

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przygotowaniem wniosku o zwrot zapłaconej kary zapraszamy do kontaktu z Kancelarią sekretariat@prawnicytransportu.pl lub telefonicznie 691 839 919 lub 61 424 46 50.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

 

20 maja

Tylko do 21 czerwca 2019 można składać wnioski o wznowienie postępowań za przekroczenie nacisku osi.

W dniu 21 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że Polska naruszyła prawo unijne wprowadzając ograniczenia dla swobodnego ruchu pojazdów o maksymalnym nacisku osi napędowej  wynoszącym 11,5 tony. Wyrok TSUE stanowi dla przewoźników podstawę do odzyskania zapłaconych kar. Dotyczy to przede wszystkim kar  nałożonych za przejazdy realizowane w ruchu międzynarodowe.  Więcej informacji o tym zwrotu […]

Czytaj dalej
30 Kwi

Truck Forum – 30 maja 2019 r. w Warszawie.

W dniu 30 maja 2019 r. w Warszawie odbędzie się Truck Forum 2019. Organizatorem wydarzenia jest wydawca Truck&Business Polska. Z informacjami dotyczącymi wydarzenia można zapoznać się klikając w link. W Truck Forum 2019 weźmie udział kilkanaście firm, które zaprezentują swoje zapotrzebowanie na usługi transportowe i logistyczne. Zdobyte informacje będzie można wykorzystać podczas Sesji Handlowej – […]

Czytaj dalej
14 Kwi

Truck & Business – Nr 1/2019

Jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, Komornik może zająć 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych. To samo dotyczy należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Tym samym od stycznia 2019 r. zajęciu podlega połowa  diet wypłacanych kierowcom. O nowych obowiązkach pracodawców oraz sankcjach za nie zastosowanie się do […]

Czytaj dalej
21 Mar

Ograniczenia nacisku osi niezgodne z prawem unijnym – wyrok Trybunału z 21 marca 2019 r. w sprawie C-127/17.

W dniu 21 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że Polska naruszyła prawo unijne wprowadzając ograniczenia dla swobodnego ruchu pojazdów o maksymalnym nacisku osi napędowej  wynoszącym 11,5 tony. Wyrok TSUE stanowi dla przewoźników podstawę do odzyskania zapłaconych kar. Dotyczy to przede wszystkim kar  nałożonych za przejazdy realizowane w ruchu międzynarodowe. W niektórych […]

Czytaj dalej
11 Mar

Technologie w transporcie. Transport drogowy w nowej gospodarce cyfrowej.

26 marca 2019 r. Katowice Technologie w transporcie. Transport drogowy w nowej gospodarce cyfrowej.   Uczestnicząc Konferencji Zadbasz o rozwój swojej firmy Poznasz rozwiązania usprawniające łańcuch dostaw Dowiesz się o trendach dotyczących pojazdów przyszłości skorzystasz z darmowych porad prawnych. W trakcie konferencji przedstawione zostaną przez nas dwa tematy: Nowe przepisy – kierowcy przeniosą się do […]

Czytaj dalej
5 Mar

Ubezpieczyciel nie zawsze zapłaci za wynajem pojazdu zastępczego jeżeli naprawa się przedłuża.

W dniu 15 lutego br. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (​III CZP 84/18), że odpowiedzialność Ubezpieczyciela OC posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy, chyba że są one następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi poszkodowany lub osoba trzecia. Z uchwały wynika, że […]

Czytaj dalej
19 Lut

Diety obniżają szanse na 500 plus na pierwsze dziecko

Diety wypłacone kierowcom transportu międzynarodowego z tytułu podroży służbowej poza granicami kraju wliczają się do dochodu rodziny ustalanego na potrzeby świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus). To sedno wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 sierpnia 2018 r. IV SA/Gl 539/18. Prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Chodzi […]

Czytaj dalej
12 Lut

Alimenty: Połowa diety kierowcy dla komornika

W  dniu 12 lutego 2019 r. w Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się artykuł “Alimenty: Połowa diety kierowcy dla komornika“.  Artykuł dotyczy obowiązujących od 11 stycznia 2019 zmian w potrąceniach komorniczych diet.  W artykule wyraźnie zwrócono uwagę na zagrożenia mogące wynikać z niewłaściwej realizacji zajęć. W artykule znalazły się wypowiedzi autora bloga: Jednak zdaniem mec. Dawida […]

Czytaj dalej
4 Lut

SENT | Pierwszy wyrok NSA w sprawie SENT

Właśnie ukazało się uzasadnienie pierwszego  wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) w sprawie stosowania przepisów SENT.  Wyrokiem z dnia 7 grudnia 2018 r., II GSK 1696/18  NSA utrzymał w mocy  korzystny dla przewoźnika wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 28 czerwca 2018 r. I SA/Ol 204/18. Sprawa w skrócie dotyczyła kary w wysokości 5.000 zł za nie uzupełnienie  przez […]

Czytaj dalej
29 Sty

SENT | Bez(miar) sprawiedliwości w transporcie drogowym. Kary idą w miliony.

W dniu 24 stycznia 2019 r. w Dziennik ukazał się artykuł pt. Bez(miar) sprawiedliwości w transporcie drogowym. Kary idą w miliony. W artykule znalazły się nasze komentarze dot. stosowania ustawy SENT. – Głównie spotykam się z nakładaniem kar za błędy, które były efektem drobnych pisarskich omyłek albo braków, które łatwo można zweryfikować. Przykładowo w pierwszych miesiącach działania […]

Czytaj dalej
29 Sty

SENT | Mogą karać za brak lokalizacji.

W dniu 18 stycznia 2019 r. w papierowym wydaniu tygodnika Truck oraz na stronie portalu Truck.pl ukazał się artykuł pt. Mogą karać za brak lokalizacji. W artykule znalazły się nasze komentarze dot. stosowania ustawy SENT. W komentarzu wskazaliśmy na konkretne korzystne dla przedsiębiorców orzeczenia sądów administracyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego artykułu. – W przypadku […]

Czytaj dalej
21 Sty

Komornik zajmie połowę diet. Nowe przepisy już obowiązują.

Jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, Komornik może zająć 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych. To samo dotyczy należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Tym samym od stycznia 2019 r. zajęciu podlega połowa  diet wypłacanych kierowcom. Obowiązki pracodawcy.   Nowe przepisy nakładają obowiązki również na pracodawców. Ich […]

Czytaj dalej
10 Sty

SENT | Ważne dla przedsiębiorców wyroki sądów administracyjnych.

W tym wpisie staramy się na bieżąco gromadzić ważne i korzystne dla przedsiębiorców wyroki sądów administracyjnych dotyczące SENT. Należy jednak zwrócić uwagę, że orzeczenia wydane w indywidualnych sprawach nie wiążą innych sądów orzekających choćby w identycznych sprawach. Jednak argumentacja użyta przez Sąd w konkretnej sprawie może okazać się użyteczna w innej sprawie. KARY PIENIĘŻNE Zasadność odstąpienia od nałożenia […]

Czytaj dalej
9 Sty

SENT | Już obowiązują nowe kary z pakietu przewozowego – artykuł w Dzienniku Gazeta Prawna.

W dniu 9 stycznia 2019 r. w Dzienniku Gazeta Gazeta Prawna ukazał się artykuł pt. Już obowiązują nowe kary z pakietu przewozowego. W artykule znalazły się nasze komentarze dot. stosowania ustawy SENT.     Na inny aspekt sprawy zwraca uwagę adwokat Dawid Korczyński. Fiskus zbyt często nakłada na przedsiębiorców mandat 10 tys. zł za drobne, niegroźne […]

Czytaj dalej