Diety wypłacone kierowcom transportu międzynarodowego z tytułu podroży służbowej poza granicami kraju wliczają się do dochodu rodziny ustalanego na potrzeby świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus). To sedno wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 sierpnia 2018 r. IV SA/Gl 539/18.

Prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Chodzi o przekroczenia określonej kwoty  w przeliczeniu na  osobę w rodzinie.

Stanowisko rodzica i organów

W sprawie powstał spór pomiędzy organem a rodzicem, czy diety otrzymywane przez ojca – kierowcę zawodowego, wlicza się do dochodu rodziny.

Rodzic dziecka twierdził, że diety  nie podlegają wliczeniu do dochodu rodziny na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Nie stanowią one części wynagrodzenia i przysługują niezależnie od wynagrodzenia. Diety nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie odprowadza się od nich składek ZUS. Oznacza to, że nie są zaliczane do dochodu pracownika.

Innego zdania był organ, w ocenie którego diety wlicza się do dochodu rodziny  ustalanego na potrzeby 500 plus.

Rozstrzygnięcie Sądu

Sprawę rozstrzygnął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach przyznając rację organom. W uzasadnieniu swojego wyroku wskazał, że ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. ustawa 500 plus)  określa pojęcia dochodu rodziny i dochodu członka rodziny. Przy definicji dochodu odsyła do przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.  Zgodnie z tymi przepisami  do dochodu zalicza się przychody podlegające opodatkowaniu  oraz inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów p.d.o.f.

Wcześniej były rozbieżności

Sąd przyznał, że wcześniej w orzecznictwie pojawiły się rozbieżności co do zaliczenia diet wypłacanych kierowcom z tytułu zagranicznych podróży poza granicami kraju do dochodu rodziny. Obecnie jednak kwestia ta nie budzi już wątpliwości. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 czerwca 2017 r. sygn. akt I OSK 2410/15 zajął w tym zakresie  jednoznaczne stanowisko. Zgodnie z nim do dochodu rodziny należy zaliczyć  diety wypłacone kierowcom transportu międzynarodowego z tytułu podroży służbowej poza granicami kraju. NSA wskazał, że pojęcie należności ze stosunku pracy, o jakim mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych jest pojęciem szerszym od przychodów ze stosunku pracy w rozumieniu  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według NSA należności w postaci diet za mieszczą się w pojęciu “należności ze stosunku pracy”. Są bowiem uzyskiwane w ramach stosunku pracy i w związku z wykonywaniem pracy poza granicami kraju.

Wnioski

Wobec powyższego osoby składające wniosek o 500 plus na pierwsze dziecko powinny poinformować organ o całości otrzymywanych  należności. W tym również o dietach.  Organ należy poinformować również o uzyskaniu zatrudnienia w czasie kiedy świadczenie jest już pobierane. Brak informacji w tym względzie będzie wiązał się nie tylko z nieotrzymaniem świadczenia. Może wiązać się również z obowiązkiem zwrotu pobranego świadczenia, jako nienależnego.

 

12 Lut

Alimenty: Połowa diety kierowcy dla komornika

W  dniu 12 lutego 2019 r. w Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się artykuł “Alimenty: Połowa diety kierowcy dla komornika“.  Artykuł dotyczy obowiązujących od 11 stycznia 2019 zmian w potrąceniach komorniczych diet.  W artykule wyraźnie zwrócono uwagę na zagrożenia mogące wynikać z niewłaściwej realizacji zajęć. W artykule znalazły się wypowiedzi autora bloga: Jednak zdaniem mec. Dawida […]

Czytaj dalej
4 Lut

SENT | Pierwszy wyrok NSA w sprawie SENT

Właśnie ukazało się uzasadnienie pierwszego  wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) w sprawie stosowania przepisów SENT.  Wyrokiem z dnia 7 grudnia 2018 r., II GSK 1696/18  NSA utrzymał w mocy  korzystny dla przewoźnika wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 28 czerwca 2018 r. I SA/Ol 204/18. Sprawa w skrócie dotyczyła kary w wysokości 5.000 zł za nie uzupełnienie  przez […]

Czytaj dalej
29 Sty

SENT | Bez(miar) sprawiedliwości w transporcie drogowym. Kary idą w miliony.

W dniu 24 stycznia 2019 r. w Dziennik ukazał się artykuł pt. Bez(miar) sprawiedliwości w transporcie drogowym. Kary idą w miliony. W artykule znalazły się nasze komentarze dot. stosowania ustawy SENT. – Głównie spotykam się z nakładaniem kar za błędy, które były efektem drobnych pisarskich omyłek albo braków, które łatwo można zweryfikować. Przykładowo w pierwszych miesiącach działania […]

Czytaj dalej
29 Sty

SENT | Mogą karać za brak lokalizacji.

W dniu 18 stycznia 2019 r. w papierowym wydaniu tygodnika Truck oraz na stronie portalu Truck.pl ukazał się artykuł pt. Mogą karać za brak lokalizacji. W artykule znalazły się nasze komentarze dot. stosowania ustawy SENT. W komentarzu wskazaliśmy na konkretne korzystne dla przedsiębiorców orzeczenia sądów administracyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego artykułu. – W przypadku […]

Czytaj dalej
21 Sty

Komornik zajmie połowę diet. Nowe przepisy już obowiązują.

Jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, Komornik może zająć 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych. To samo dotyczy należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Tym samym od stycznia 2019 r. zajęciu podlega połowa  diet wypłacanych kierowcom. Obowiązki pracodawcy.   Nowe przepisy nakładają obowiązki również na pracodawców. Ich […]

Czytaj dalej
10 Sty

SENT | Ważne dla przedsiębiorców wyroki sądów administracyjnych.

W tym wpisie staramy się na bieżąco gromadzić ważne i korzystne dla przedsiębiorców wyroki sądów administracyjnych dotyczące SENT. Należy jednak zwrócić uwagę, że orzeczenia wydane w indywidualnych sprawach nie wiążą innych sądów orzekających choćby w identycznych sprawach. Jednak argumentacja użyta przez Sąd w konkretnej sprawie może okazać się użyteczna w innej sprawie. KARY PIENIĘŻNE Zasadność odstąpienia od nałożenia […]

Czytaj dalej
9 Sty

SENT | Już obowiązują nowe kary z pakietu przewozowego – artykuł w Dzienniku Gazeta Prawna.

W dniu 9 stycznia 2019 r. w Dzienniku Gazeta Gazeta Prawna ukazał się artykuł pt. Już obowiązują nowe kary z pakietu przewozowego. W artykule znalazły się nasze komentarze dot. stosowania ustawy SENT.     Na inny aspekt sprawy zwraca uwagę adwokat Dawid Korczyński. Fiskus zbyt często nakłada na przedsiębiorców mandat 10 tys. zł za drobne, niegroźne […]

Czytaj dalej
9 Sty

Szansa na odzyskanie kar.

Przewoźnicy, na których Inspekcja Transportu Drogowego lub inne służby nałożyły kary za przekroczenie nacisku osi napędowej (8 ton, 10 ton) być może będą mieli szansę na ich zwrot. Warunkiem jest by nacisk osi napędowej nie przekroczył 11,5 tony przy prawidłowej dopuszczalnej masie całkowitej. Według różnych szacunków przewoźnicy tylko w ciągu ostatnich trzech lat mogli zapłacić […]

Czytaj dalej
27 Gru

SENT | Od 1 stycznia 2019 r. będą stosowane kary za niedopełnienie obowiązków geolokalizacyjnych.

Od 1 października 2018 r. przedsiębiorcy przewożący towary wrażliwe  objęte SENT są zobowiązani posiadać w pojazdach  urządzenia geolokalizacyjne. Za ich brak lub niewłaściwe korzystanie z nich przewidziano kary. Mogą one być nakładane zarówno na  przewoźników, jak i na kierowców. Przez 3 miesiące od wejścia przepisów obowiązywał okres przejściowy, w którym przedsiębiorcy nie byli karani. Okres ten kończy […]

Czytaj dalej
11 Gru

Ulga na złe długi – pytanie do Trybunału Sprawiedliwości UE.

6 grudnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny (I FSK 2261/15) zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z pytaniem   prejudycjalnym dotyczącym tzw. “ulgi na złe długi”. Polski sąd administracyjny, chce wiedzieć, czy   przewidziane w polskiej ustawie VAT ograniczenia   możliwość korzystania z ulgi na złe długi są zgodne z prawem unijnym.   Ulga na złe długi to […]

Czytaj dalej
5 Gru

Odszkodowanie za wadliwie wykonaną usługę transportową nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Przewoźnik, który zapłaci kontrahentowi odszkodowanie za wadliwie wykonaną usługę transportową, nie zaliczy go w koszt uzyskania przychodu. W skrócie, taki wniosek płynie z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego  z 4 października 2018 r., II FSK 2764/16. Wskazanym wyrokiem NSA oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2016 r. (I […]

Czytaj dalej
3 Gru

Kary za niewłaściwy transport odpadów.

  W poprzednim wpisie sygnalizowaliśmy zmiany dotyczące transportu odpadów obowiązujące od 24 stycznia 2018 r. W tym wpisie zwracamy uwagę na kary grożące za naruszenie obowiązków związanych z transportem odpadów. Kary za niewłaściwy transport odpadów przewidziane zostały w różnych aktach prawnych  i różne organy uprawnione są do ich nakładania; różna jest również wysokość kar – […]

Czytaj dalej
21 Lis

SENT | odwołanie od kary pieniężnej.

Na naszej stronie umieściliśmy kilka artykułów dotyczących stosowania ustawy SENT.  W jednym z nich poruszyliśmy kwestię  tego, czy możliwe jest uniknięcia kar w przypadku popełnienia naruszeń, które są bagatelne, niezawinione i stanową zwykły błąd lub omyłkę, a nie celowe działanie. Więcej na temat we wpisie – SENT | Czy możliwe jest uniknięcie kar w przypadku błędów? W […]

Czytaj dalej
19 Lis

SENT | przebieg postępowania w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej.

W tym wpisie starami się jak najkrócej opisać przebieg postępowania dotyczącego nałożenia kary pieniężnej za naruszenia ustawy SENT w następstwie kontroli przeprowadzonej na drodze. Z uwagi na obszerność zagadnienia, w tym miejscu wyróżnimy jedynie etapy postępowania, szczegóły pozostawiając przedmiotem odrębnych wpisów. Jednocześnie zaznaczamy, że w niektórych przypadkach przebieg postępowania może się różnić. Poniżej przedstawiamy graficzną […]

Czytaj dalej