SENT - olej opałowy - zmiany od 1 września 2019.1 września 2019 r. zacznie obowiązywać większość zmian  dotyczących monitorowania obrotu olejami opałowymi, wprowadzonych ustawą  z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw.  Efektem zmian jest istotne rozszerzenie zakresu regulacji ustawy SENT, która oprócz przewozu olejów opałowych objęła również obrót  nimi, w tym  dokonywany bez ich fizycznego przemieszczenia, a także pośrednio ich zużycie   Podkreślił to ustawodawca zmieniając tytuł ustawy i nadając jej brzmienie “o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.”

Zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 września 2019 r. dotyczą nie tylko samej ustawy SENT, ale również innych ustawy, w tym przede wszystkim ustawy o podatku akcyzowym.

Objęcie monitorowaniem całości obrotu olejami opałowymi:

Przed zmianą, monitorowaniu podlegały dostawy olejów opałowych dokonywane wyłącznie na rzecz przedsiębiorców, w ilości przekraczającej 500 litrów. W wyniku zmian, systemem monitorowania objęty został w zasadzie cały obrót olejami opałowymi i związane z nim ich przemieszczanie, bez względu na ilość oraz status podmiotów je nabywających, czyli także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W tym zakresie nowelizacja rozszerza definicję podmiotu odbierającego poprzez objęcie nią “zużywającego podmiotu olejowego” nieprowadzącego działalności gospodarczej (art. 2 pkt 6 lit. b).

Zużywający podmiot olejowy – podmiot mający miejsce zamieszkania, miejsce pobytu, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub przedsiębiorcę zagranicznego prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium kraju na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zużywają do celów opałowych wyroby akcyzowe nieobjęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, i którzy dokonali zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, o którym mowa w art. 16b ust. 1. (dodany nowelizacją z 19 lipca 2019 r. w art 2 ust 1 pkt 22b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym).

Pośredniczący podmiot olejowy – podmiot mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju lub przedsiębiorcę zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują sprzedaży poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, i którzy dokonali zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, o którym mowa w art. 16b ust. 1;”

Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone – AKC-RU.

Zużywający podmiot olejowy oraz pośredniczący podmiot olejowy mają obowiązek złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego. Obowiązek ten ma charakter jednorazowy i musi zostać wykonany przed pierwszą czynnością z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych przeznaczonych do celów opałowych.

Zgłoszenie takie musi zawierać  dane wskazane w przepisach, w szczególności, w przypadku:

  • zużywającego podmiotu olejowego – liczbę posiadanych urządzeń grzewczych, miejsca, w tym adresy i dane geolokalizacyjne, gdzie znajdują się te urządzenia, z wyłączeniem urządzeń niestacjonarnych, przewidywaną ilość zużywanych wyrobów akcyzowych przez każde urządzenie grzewcze w roku kalendarzowym oraz dla każdego urządzenia grzewczego – wskazanie jego rodzaju, typu oraz mocy.
  • pośredniczącego podmiotu olejowego – adresy miejsc wykonywania działalności oraz numer posiadanej koncesji.

Zgłoszenie rejestracyjne można złożyć na dwa sposoby:

  • internetowo (w formie elektronicznej za pomocą formularza udostępnionego na stronie https://puesc.gov.pl)
  • papierowo – we właściwym urzędzie skarbowym wykonującym zadania za zakresu akcyzy

Zgłoszenie może zostać złożone przez pełnomocnika, np. przedstawiciela firmy dostarczającej olej opałowy.

W przypadku zmiany danych zawartych w zgłoszeniu należy dokonać aktualizacji w terminie 7 dni od dnia w którym nastąpiła zmiana. Zmianę taką będzie stanowiła np. zmiana urządzenia grzewczego lub zmiana danych osób zużywających olej opałowy. Obowiązkowe jest również złożenie zgłoszeni o zaprzestaniu wykonywania czynności przez zużywający podmiot olejowy  lub pośredniczący podmiot olejowy.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. 

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, po przyjęciu zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, nadaje numery identyfikacyjne dla miejsc (adresów), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze stacjonarne, a dla każdego zgłoszonego urządzenia grzewczego niestacjonarnego numer identyfikacyjny urządzenia. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, potwierdza jego przyjęcie. Przed wydaniem potwierdzenia organ może zweryfikować dane podane w zgłoszeniu. Przepisy przewidują również sytuacje w których organ odmówi wydania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego.

Elektroniczne potwierdzenie odbioru.

Nowelizacja uprościła system potwierdzania przeznaczenia oleju dla celów opałowych poprzez zastąpienie papierowych oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego do celów opałowych systemem elektronicznym.

Podmiot odbierający będzie musiał uzupełnić zgłoszenie o następujące dane:

  1. informację o ilości odebranego towaru;
  2. informację, że działa jako zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy;
  3. oświadczenie, że nabyty olej opałowy zostanie sprzedany lub zużyty do celów opałowych. Następuje to poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

Powyższe informacje podmiot odbierający będzie miał obowiązek przesłać w dniu dostarczenia towaru. W praktyce będzie mógł uzupełnić zgłoszenie bezpośrednio po odbiorze towaru z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, którymi będzie posługiwał się podmiot wysyłający (aplikacja mobilna).

Pełnomocnictwa do elektronicznego potwierdzania odbioru.

W celu odciążenia osób fizycznych będących zużywającymi podmiotami olejowymi także od tego obowiązku, będą one miały możliwość upoważnienia innej osoby, w szczególności sprzedawcy, do uzupełnienia zgłoszenia o informację o odbiorze towaru w ich imieniu.

Dotyczy to zarówno potwierdzenia w systemie SENT, oświadczeń o przeznaczeniu oleju do celów grzewczych oraz zgłoszenia rejestracyjnego.

Należy jednak pamiętać, że ewentualne błędy pełnomocnika będą obciążały nabywcę.

Nowe obowiązki przewoźnika.

Przewoźnik będzie zobowiązany uzupełnić zgłoszenie o nowe dane – numer identyfikacyjny miejsca, w którym znajduje się urządzenie grzewcze (w przypadku urządzeń stacjonarnych) albo numer identyfikacyjny urządzeń (w przypadku urządzeń niestacjonarnych) – art. 5 ust. 4 okt 1 lit. g i ust. 4a ustawy SENT.

Kierowca przewoźnika musi pamiętać o włączeni lokalizatora przed rozpoczęciem przewozu oraz kontrolowaniu czy jest on sprawny w trakcie jazdy.

Kiedy przewoźnik powinien odmówić przyjęcia olejów opałowych do przewozu.

Nowe przepisy przewidują, że Przewoźnik będzie obowiązany odmówić przyjęcia do przewozu paliw opałowych podlegających zgłoszeniu do rejestru, w przypadku gdy:

  1. dane adresowe miejsca dostarczenia towaru są inne niż wskazane w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego,
  2. nie otrzyma numeru identyfikacyjnego urządzeń grzewczych niestacjonarnych,

W praktyce system SENT nie powinien pozwolić przewoźnikowi na uzupełnienie zgłoszenia o miejsce inne niż podane w zgłoszeniu rejestracyjnym uproszczonym. Bez względu jednak na autokontrolę systemu w tym zakresie dane te powinny być przez przewoźnika sprawdzone.

Przyjęcie zlecenia do innego miejsca niż zgłoszone w systemie SENT grozi przewoźnikowi karą pieniężną 100.000 zł.

Obrót paliwami opałowymi w magazynie.

Nowelizacja wprowadziła nowy obowiązek w przypadku dostawy (sprzedaży) olejów opałowych, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, bez ich faktycznego przewozu (na magazynie). Za niedopełnienie formalności związanych z takim obrotem (na magazynie) również grożą kary pieniężne.

SENT a EMCS.

Przed nowelizacją, przemieszczanie olejów opałowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy nie podlegało  monitorowaniu  w systemie SENT, tyko podlegało systemowi EMCS. W związku z nowelizacją, od 1 września 2019 r. systemowi SENT podlega również wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw opałowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przez zarejestrowanego odbiorcę w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym będącego zużywającym podmiotem olejowym lub pośredniczącym podmiotem olejowym, gdy nabycie to nastąpiło na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, albo pośredniczącym podmiotem olejowym, gdy nabycie to nastąpiło na rzecz innych podmiotów. Podmiot ten jest obowiązany przesłać do rejestru zgłoszenie i uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia w dniu dostarczenia towaru do miejsca określonego w zezwoleniu.

Należy zwrócić uwagę, że przepisy SENT przewidują surowe sankcje finansowe nawet za drobne pomyłki, np. w numerze rejestracyjnym, nie wpisanie numeru licencji itp. Dlatego każe uzupełnienie zgłoszenia musi być bardzo starannie wypełnione i sprawdzone. Ewentualne błędy mogą słono kosztować.

Umowy okresowe.

W nowelizacji przewidziano procedurę dotyczącą dostawy olejów opałowych w ramach umowy okresowej. W przypadku zawarcia takiej umowy, przed dokonaniem pierwszej dostawy podmiot wysyłający albo podmiot sprzedający zobowiązani są przesłać do rejestru zgłoszenie zawierające dane wynikające z takiej umowy. Z chwilą przyjęcia zgłoszenia nadawany będzie unikatowy identyfikator umowy, który pozwoli na monitorowanie dostaw olejów opałowych dokonywanych w wykonaniu tej umowy.

Wyłączenie spod obowiązku rejestracji (małych ilości).

Spod obowiązku rejestracji wyłączone będą podmiot nabywające oleje opałowe w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 30 kg lub ich objętość nie przekracza 30 litrów i w łącznej ilości nieprzekraczającej jednorazowo odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów, w przypadku nabycia tych wyrobów od pośredniczącego podmiotu olejowego dokonującego ich sprzedaży detalicznej. Przewóz i obrót olejami opałowymi w powyżej wskazanych ilościach nie podlega systemowi monitorowania (art. 3 ust 5a ustawy SENT).

Należy jednak zwrócić uwagę, że brak obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego oraz brak monitorowania przewozu i obrotu nie oznacza, że w związku z taką sprzedażą na pośredniczącym podmiocie olejowym nie ciążą żadne obowiązki. Nowe przepisy, dodane w ustawie o podatku akcyzowym, nakładają pośredniczący podmiot olejowy obowiązek prowadzenia rejestru podmiotów nabywających te wyroby. W przepisach wskazano również dalsze obowiązki związane ze sprzedażą detaliczną olejów opałowych.

KARY

Nowelizacja wprowadza również kary za nowe naruszenia, co jest wynikiem wprowadzenia nowych obowiązków.

Przepisy przejściowe – do 31 marca 2019 r. regulacje dotychczasowe.

Zgodnie z przepisami przejściowymi w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. do olejów opałowych będą mogły być stosowane regulacje dotychczasowe. W przypadku stosowania w okresie przejściowym przepisów dotychczasowych miesięczne zestawienia oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów akcyzowych będą sporządzane i przekazywane  do właściwego organu na zasadach dotychczasowych.  (art. 16 ustawy nowelizującej z dnia 19 lipca 2019 r.). Należy jednak zwrócić uwagę, że przepisy regulujące okres przejściowy dotyczą wyłącznie obowiązków w zakresie akcyzy, a nie przepisów dotyczących SENT. Stąd mogą pojawić się pewne problemy praktyczne.

Ministerstwo Finansów jednak uspokaja, że okres przejściowy zadziała  i do 31 marca 2019 r. można będzie kupić olej opałowy na dotychczasowych zasadach.

 

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią sekretariat@prawnicytransportu.pl lub telefonicznie 691 839 919.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

 

24 Lip

Sukcesja firmy transportowej – część I.

Sukcesja firmy transportowej. Pod koniec 2018 r. weszła w życie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Jej wejście oraz  wcześniejsze prace nad nią, wywołał zwiększone zainteresowanie tematem sukcesji firm. Pod pojęciem tym należy rozumieć nie tylko dziedziczenie firmy w przypadku śmierci jej właściciela, ale również przekazanie jej w ręce następców za jego życia.  Przekazanie […]

Czytaj dalej
24 Lip

27 lipca 2019 r. mija termin na złożenie oświadczenia w sprawie obniżki cen energii elektrycznej.

Mikro oraz mali przedsiębiorcy mają czas do 27 lipca 2019 r. na złożenie oświadczenia o spełnieniu przesłanek dla dalszego utrzymania cen energii.  Oświadczenie takie powinno być złożone przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej. Będzie ono uprawniało do obniżki cen prądu. Złożenie oświadczenia będzie podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii […]

Czytaj dalej
2 Lip

Dyrektywa Track & Trace -System Śledzenia Wyrobów Tytoniowych.

20 maja 2019 r. zaczęła obowiązywać tzw. Dyrektywa Track & Trace wprowadzająca System Śledzenia Wyrobów Tytoniowych na terenie całej Unii Europejskiej  Celem systemu jest zwalczanie nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi oraz ochrona zdrowia publicznego, budżetu państwa, oraz podmiotów prowadzących legalną działalność w zakresie wyrobów tytoniowych. Zgodnie z przepisami koszty związane z wyposażeniem przedsiębiorstw transportowych w urządzenia do odczytywania i […]

Czytaj dalej
24 Cze

Polska przystąpiła do protokołu e-CMR.

14 czerwca 2019 r. Polska przystąpiła do protokołu dodatkowego do Konwencji CMR w sprawie elektronicznego listu przewozowego (zwanego e-CMR). Protokół wejdzie w życie 11 września 2019 r. Nie oznacza to jednak, że przewoźnicy już mogą zastąpić papierowe dokumenty elektronicznymi. Przyjęcie protokołu to dopiero pierwszy i niezbędny krok w drodze do przejścia z dokumentacji papierowej na […]

Czytaj dalej
18 Cze

SENT | Kiedy kierowca powinien odmówić przyjęcia mandatu?

W sytuacji gdy przewoźnik nie zgadza się z ustaleniami kontrolujących dotyczącymi stwierdzonych naruszeń SENT, kierowca powinien odmówić przyjęcia mandatu. Rodzaje kar w ustawie SENT. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów  przewiduje dwa rodzaje kar: administracyjne kary pieniężne nakładane na firmy, grzywny nakładane na kierowców. Administracyjne kary pieniężne. Za naruszenia wskazane w […]

Czytaj dalej
17 Cze

Ostatnie chwile na złożenie wniosku o wznowienie postępowań dotyczących kar za przekroczenie nacisku osi.

W dniu 21 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że Polska naruszyła prawo unijne wprowadzając ograniczenia dla swobodnego ruchu pojazdów o maksymalnym nacisku osi napędowej  wynoszącym 11,5 tony. Wyrok TSUE stanowi dla przewoźników podstawę do odzyskania zapłaconych kar. Dotyczy to przede wszystkim kar  nałożonych za przejazdy realizowane w ruchu międzynarodowe.  Więcej informacji o tym zwrotu […]

Czytaj dalej
17 Cze

30 czerwca mija termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) są zobowiązane do 30 czerwca zatwierdzić sprawozdania finansowe i złożyć je do KRS najpóźniej do 15 lipca. Za niezłożenie sprawozdania grożą kary grzywny. Należy zwrócić uwagę, że od 15.03.2018 r. zmieniły się zasady składania sprawozdań do KRS – obecnie jest to możliwe tylko formie elektronicznej.

Czytaj dalej
27 maja

Kary za cofanie liczników – nowy przepis.

Od 25 maja 2019 r. obowiązuje nowy przepis penalizujący tzw. “kręcenie liczników”. Chodzi o nowy art 306a kodeksu karnego  dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny. Art. 306a k.k. §  1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego […]

Czytaj dalej
24 maja

Karty paliwowe a VAT – ważny wyrok Trybunału z 15 maja 2019 r., C-235/18.

15 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wydał ważne dla branży transportowej orzeczenie dotyczące rozliczeń podatku VAT od zakupu paliwa przy użyciu kart paliwowych. Wyrok może mieć istotne skutki zarówno dla podmiotów oferujących karty, jak i ich klientów. Dlatego należy zwrócić na niego szczególną uwagę. Na samym początku należy jednak zaznaczyć, że […]

Czytaj dalej
20 maja

Tylko do 21 czerwca 2019 można składać wnioski o wznowienie postępowań za przekroczenie nacisku osi.

W dniu 21 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że Polska naruszyła prawo unijne wprowadzając ograniczenia dla swobodnego ruchu pojazdów o maksymalnym nacisku osi napędowej  wynoszącym 11,5 tony. Wyrok TSUE stanowi dla przewoźników podstawę do odzyskania zapłaconych kar. Dotyczy to przede wszystkim kar  nałożonych za przejazdy realizowane w ruchu międzynarodowe.  Więcej informacji o tym zwrotu […]

Czytaj dalej
30 Kwi

Truck Forum – 30 maja 2019 r. w Warszawie.

W dniu 30 maja 2019 r. w Warszawie odbędzie się Truck Forum 2019. Organizatorem wydarzenia jest wydawca Truck&Business Polska. Z informacjami dotyczącymi wydarzenia można zapoznać się klikając w link. W Truck Forum 2019 weźmie udział kilkanaście firm, które zaprezentują swoje zapotrzebowanie na usługi transportowe i logistyczne. Zdobyte informacje będzie można wykorzystać podczas Sesji Handlowej – […]

Czytaj dalej
14 Kwi

Truck & Business – Nr 1/2019

Jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, Komornik może zająć 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych. To samo dotyczy należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Tym samym od stycznia 2019 r. zajęciu podlega połowa  diet wypłacanych kierowcom. O nowych obowiązkach pracodawców oraz sankcjach za nie zastosowanie się do […]

Czytaj dalej
21 Mar

Ograniczenia nacisku osi niezgodne z prawem unijnym – wyrok Trybunału z 21 marca 2019 r. w sprawie C-127/17.

W dniu 21 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że Polska naruszyła prawo unijne wprowadzając ograniczenia dla swobodnego ruchu pojazdów o maksymalnym nacisku osi napędowej  wynoszącym 11,5 tony. Wyrok TSUE stanowi dla przewoźników podstawę do odzyskania zapłaconych kar. Dotyczy to przede wszystkim kar  nałożonych za przejazdy realizowane w ruchu międzynarodowe. W niektórych […]

Czytaj dalej
11 Mar

Technologie w transporcie. Transport drogowy w nowej gospodarce cyfrowej.

26 marca 2019 r. Katowice Technologie w transporcie. Transport drogowy w nowej gospodarce cyfrowej.   Uczestnicząc Konferencji Zadbasz o rozwój swojej firmy Poznasz rozwiązania usprawniające łańcuch dostaw Dowiesz się o trendach dotyczących pojazdów przyszłości skorzystasz z darmowych porad prawnych. W trakcie konferencji przedstawione zostaną przez nas dwa tematy: Nowe przepisy – kierowcy przeniosą się do […]

Czytaj dalej