Zastrzeżenia do protokołu ITD

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

Zastrzeżenia do protokołu ITDCzy w przypadku kontroli ITD można złożyć zastrzeżenia do protokołu ITD? Czy kierowca nie zgadzając się z ustaleniami kontrolujących powinien odmówić podpisania protokołu? Jakie konsekwencje powoduje podpisanie protokołu bez zastrzeżeń? 

Przed takim pytaniem stają kierowcy i przewoźnicy, gdy nie zgadzają się z ustaleniami kontrolujących poczynionymi w trakcie kontroli. Dotyczy to w szczególności sytuacji gdy prowadzona jest kontrola na drodze i nie ma czasu na konsultacje.

W tym artykule odpowiadamy na powyższe pytania. Zwracamy uwagę,  że w przypadku stwierdzenia naruszeń w protokole, warto żeby kierowca przeczytał go dokładnie przed podpisaniem. I jeżeli ma zastrzeżenia lub uwagi dotyczące przebiegu kontroli lub jej ustaleń to powinien złożyć zastrzeżenia do protokołu przed jego podpisaniem. Przepisy wprost przewidują taką możliwość. Zastrzeżenia do protokołu ITD

Protokół kontroli

Art. 74 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

1. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych inspektor sporządza protokół kontroli.
2. Protokół podpisują inspektor i kontrolowany. Odmowę podpisania protokołu przez kontrolowanego kontrolujący odnotowuje w protokole kontroli i podaje jej przyczynę.
3. Oryginał protokołu kontroli zatrzymuje kontrolujący, a kopię doręcza się kontrolowanemu kierowcy, przedsiębiorcy lub podmiotowi wykonującemu przewóz drogowy.
4. Do protokołu kontroli kontrolowany może wnieść zastrzeżenia.
Przedsiębiorco jeżeli Twoja firma potrzebuje pomocy prawnej zapraszamy do kontaktu z KancelariąSkontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 691 839 919 lub mailowo sekretariat@prawnicytransportu.pl

Szczególne znaczenie protokołu

Protokół powinien odzwierciedlać przebieg czynności kontrolnych oraz poczynione w ich trakcie ustalenia.  Protokół obrazuje stan faktyczny, który po zakończeniu kontroli może być trudny, a często niemożliwy do odtworzenia. Z tego powodu protokół uznaje się za dokument mający szczególną moc dowodową. (porównaj wyrok NSA II GSK 1944/17, II GSK 2392/16).

Z uwagi na szczególne znaczenie protokołu jego podpisanie bez zastrzeżeń może utrudnić, a nawet uczynić niemożliwym kwestionowanie poczynionych w nim ustaleń.

Na przykład, trudno w późniejszym postępowaniu kwestionować ustalenia kontrolujących dotyczące wymiarów lub wagi pojazdu, jeżeli kierowca nie zakwestionował ich w protokole. Oczywiście będzie to możliwe w przypadku użycia niehomologowanego urządzenia lub nie uwzględnienia tolerancji błędu. Niemożliwe natomiast będzie to, jeżeli użyto spełniającego wymagania urządzenia, ale błąd wynikał np. ze sposobu pomiaru lub innego błędu.

Dlatego protokół ma tak szczególne znaczenie. Często bowiem obrazuje stan faktyczny lub wyniki pomiarów, które po zakończeniu kontroli mogą być  niemożliwe do odtworzenia. Zastrzeżenia do protokołu ITD.

Prawo wniesienia zastrzeżeń

Przepisy wprost przewidują możliwość wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontroli. Stanowi o tym art. 74 ust 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Warto sobie ten przepis odnotować.

art. 74 ust 4 ustawy o transporcie drogowym – Do protokołu kontroli kontrolowany może wnieść zastrzeżenia.

Zastrzeżenia nie muszą mieć szczególnej formy. Kierowca nie musi powoływać przepisów prawa. Wystarczy, że kierowca złoży oświadczenie, że wnosi zastrzeżenia do protokołu kontroli wskazując co kwestionuje. Może to uczynić własnymi słowami, a kontrolujący powinni dać na to czas i nie mogą ograniczyć tego uprawnienia. Nie ma również przeszkód,  żeby kierowca w trakcie kontroli skontaktował się z przewoźnikiem, przełożonym lub spedytorem i skonsultował z nim treść zastrzeżeń.

W przypadku stwierdzenia naruszeń w trakcie kontroli warto poświęcić czas na dokładne zapoznanie się z treścią protokołu i sformułowanie zastrzeżeń. Ich brak może spowodować, że w trakcie postępowania nie będzie możliwe zakwestionowanie ustaleń  utrwalonych w protokole. Zastrzeżenia do protokołu ITD.

Przykładowe zastrzeżenia do protokołu ITD

W zależności od tego co jest kwestionowane, zastrzeżenia mogą mieć następującą treść:

Składam zastrzeżenie do protokołu kontroli. Kwestionuję sposób wykonania pomiaru i w ten sposób uzyskany wynik.

 

Składam zastrzeżenie do protokołu kontroli i kwestionuję ustalony przez kontrolujących stan ………

 

Składam zastrzeżenia do protokołu kontroli i kwestionuję ustalenia kontrolujących dotyczące stwierdzonych naruszeń. Zastrzeżenia zostaną uszczegółowione w formie pisemnej przez przewoźnika.

 

Składam zastrzeżenia do protokołu kontroli i nie zgadzam się z ustaleniami kontrolujących.

Należy zwrócić uwagę, że im bardziej konkretne będą zastrzeżenia tym lepiej. Jeżeli jednak kierujący nie ma możliwości złożenia szczegółowych zastrzeżeń, a kwestionuje ustalenia kontrolujących, to powinien złożyć chociażby ogólne oświadczenie, że nie zgadza się z ustaleniami kontroli. Zastrzeżenia do protokołu ITD.

Odmowa podpisania protokołu

Zgodnie z art. 74 ust. 2  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym “Protokół podpisują inspektor i kontrolowany. Odmowę podpisania protokołu przez kontrolowanego kontrolujący odnotowuje w protokole kontroli i podaje jej przyczynę.” Zatem przepisy przewidują możliwość odmowy podpisania protokołu. Jednak w mojej ocenie, w przypadku kwestionowania ustaleń kontrolujących, lepszym rozwiązaniem niż odmowa podpisania protokołu, jest złożenie zastrzeżeń. Odmowa może być uzasadniona np. w przypadku gdy kierowca nie rozumie treści protokołu lub kwestionuje zawarte w nim ustalenia w całości.

Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje kierowca

Zgodnie z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym “Oryginał protokołu kontroli zatrzymuje kontrolujący, a kopię doręcza się kontrolowanemu kierowcy, przedsiębiorcy lub podmiotowi wykonującemu przewóz drogowy.” Zatem jedne egzemplarz protokołu powinien otrzymać kierowca. Zastrzeżenia do protokołu ITD.

Przedsiębiorco jeżeli Twoja firma potrzebuje pomocy prawnej zapraszamy do kontaktu z KancelariąSkontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 691 839 919 lub mailowo sekretariat@prawnicytransportu.pl

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 691 839 919e-mail: sekretariat@prawnicytransportu.pl

22 Kwi

SENT obowiązki towary

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi – tzw. ustawa SENT-obowiązki, towary. Określa ona obowiązki podmiotów uczestniczących w drogowym i kolejowym przewozie towarów oraz podmiotów dokonujących obrotu paliwami opałowymi. Jej adresatami są dostawcy, odbiorcy oraz przewoźnicy tzw. towarów wrażliwych. Naruszenie  obowiązków przewidzianych w ustawie […]

Czytaj dalej
21 Kwi

Zwolnienie z połowy składek dla firm do 49 osób

Zgodnie z przepisami tzw. tarczy antykryzysowej 2.0 firma zatrudniająca od 10 do 49 pracowników otrzyma zwolnienie  z opłacania 50 % składek ZUS  za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r.  Zwolnienie jest bezwarunkowe, tzn. nie zależy od spadku przychodów lub dochodów.  Należy jednak zwrócić uwagę, że zwolnienie z 50 % składek nastąpi wyłącznie na wniosek. O […]

Czytaj dalej
20 Kwi

Tarcza antykryzysowa 2.0 dla transportu

Prezydent podpisał ustawę tarcza antykryzysowa 2.0. Została ona opublikowana w dniu 17 kwietnia w Dz. U. 2020 poz. 695. Większość zmian wprowadzonych ustawą obowiązuje od 18 kwietnia (więcej: art. 118 ustawy). Najważniejsze zmiany, które wprowadza rozszerzona specustawa to: objęcie pomocą także firm założonych od 1 lutego do 1 kwietnia 2020 r. zwolnienie z opłacania 50 […]

Czytaj dalej
14 Kwi

SENT-kaucja

W przypadku zagranicznych przewoźników, gdy kontrolujący stwierdzą nieprawidłowości  w SENT, pobiorą kaucję w wysokości odpowiadającej przyszłej karze pieniężnej. (SENT-kaucja) Wpłacenie kaucji stanowi warunek zwolnienia pojazdu wraz z towarem do dalszej jazdy. W przypadku gdy kaucja nie zostanie zapłacona pojazd wraz z towarem zostaną skierowane lub usunięte do miejsca wskazanego przez funkcjonariuszy. Kaucję pobiera się w […]

Czytaj dalej
6 Kwi

SENT-odstąpienie od kary

Przedsiębiorcy którzy w wyniku roztargnienia lub przeoczenia popełnią błąd w zgłoszeniu SENT zadają pytanie:  czy możliwe jest w takiej sytuacji uniknięcie kary? (więcej: SENT-odstąpienie od kary). Przepisy  ustawy SENT przewidują możliwość odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej gdy jest to uzasadnione ważnym interesem strony  lub interesem publicznym.  Taką możliwość przewiduje art. 21 ust 3, art. 22 […]

Czytaj dalej
30 Mar

Olej opałowy-koronawirus

W uchwalonej przez Sejm ustawie dotyczącej tzw. tarczy antykryzysowej znalazł się przepis wydłużający do 31 sierpnia 2020 r. okres przejściowy w obrocie olejami opałowymi (art. 60 w/w ustawy). Tym samym, w okresie tym sprzedawcy i nabywcy będą mogli odpowiednio przyjmować i składać papierowe oświadczenia o przeznaczeniu paliw opałowych do celów grzewczych i realizować pozostałe obowiązki […]

Czytaj dalej
24 Mar

Zielone korytarze-KE

23 marca Komisja Europejska przedstawiła wytyczne dotyczące zarządzania granicami w celu zapewnienia stałego przepływu towarów w całej UE dzięki zielonym korytarzom. Komisja Europejska-zielone korytarze. Państwa członkowskie zostały poproszone o niezwłoczne oznaczenie wszystkich właściwych wewnętrznych przejść granicznych w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) jako przejść granicznych dla „zielonych korytarzy”, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie ogólnounijnych łańcuchów dostaw. […]

Czytaj dalej
17 Mar

Koronawirus – ważne dla transportu wytyczne Komisji Europejskiej

W dniu 16 marca 2020 r. został opublikowany ważny dla transportu dokument Komisji Europejskiej zawierający wytyczne dotyczące środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności towarów i podstawowych usług “COVID-19 Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services“. Poniżej robocze tłumaczenie dokumentu: Kryzys koronawirusowy […]

Czytaj dalej
15 Mar

Kierowcy zawodowi zwolnieni z kwarantanny

Kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym (w tym międzynarodowym transporcie kombinowanym), po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w przepisie § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Kierowcy zawodowi zwolnieni […]

Czytaj dalej
13 Mar

Koronawirus – instrukcja dla kierowców

Zgodnie z kodeksem pracy, w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach. Ma również obowiązek wydawania pracownikom odpowiednich  instrukcji. W związku z pytaniami Klientów dotyczącymi tego jak powinno to wyglądać, opracowaliśmy taką informację na podstawie zaleceń przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem […]

Czytaj dalej
13 Mar

Koronawirus – transport na pierwszej linii rażenia

Kronawirus – transport na pierwszej linii rażenia. W  chwili obecnej mamy praktycznie same pytanie i niewiele odpowiedzi. Na problem staramy się spojrzeć z perspektywy następujących relacji: przewoźnik – kierowca (pracodawca – pracownik) przewoźnik – kontrahent (B2B) przewoźnik – instytucje finansowe (banki, leasingodawcy, faktorzy) przewoźnik –  Państwo Przed przejściem do bardziej szczegółowych kwestii należy podkreślić, że […]

Czytaj dalej
4 Mar

Łatwiejsza windykacja kwot do 75 000 zł

Z początkiem 2020 r. weszły przepisy których celem jest przeciwdziałanie zatorom płatniczym. Zmiany w tym zakresie zbiegły się ze zmianami procedury sądowej. Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcom powinno być łatwiej odzyskać należność za usługę, której wartość nie przekroczyła 75 000 zł. Łatwiejsza windykacja kwot do 75 000 zł. Zmiana w procedurze zabezpieczenia roszczeń Ułatwienia dotyczą należności […]

Czytaj dalej
3 Mar

Naruszenia za które można stracić licencję-wyszukiwarka

Do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego konieczne jest spełnianie warunku dobrej reputacji. Do jej utraty może prowadzić popełnienie określonych w ustawie  przestępstw umyślnych. Wtedy jej utrata nastąpi automatycznie – więcej we wpisie. Natomiast w przypadku innych naruszeń niż przestępstwa, utrata dobrej reputacji będzie zależała od decyzji organu. W tabeli poniżej wymieniono najpoważniejsze naruszenia (NN) za które […]

Czytaj dalej
24 Lut

SENT – wezwanie do kontroli

W ustawie SENT przewidziano tzw. dyrektywę kontroli. Jest to obowiązek przewoźnika przedstawienia środka transportu wraz z towarem objętym zgłoszeniem SENT do kontroli (art. 12a ustawy SENT-wezwanie do kontroli). Za niewykonanie obowiązku przewoźnikowi grozi kara 20.000,00 zł (art 22 ust 1 pkt 3 ustawy SENT). Obowiązek stawienia się do kontroli Wezwanie do kontroli wysyłane jest wraz  z […]

Czytaj dalej