11,5 tony na oś - PrawnicyTransportu.plPod koniec grudnia 2019 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy  mającej uporządkować kwestię nacisków na osie. Projekt przewiduje generalną zasadę zgodnie z którą po wszystkich drogach publicznych w Polsce ma być możliwy ruch  pojazdów o dopuszczalnym nacisku osi napędowej do 11,5 ton bez konieczności uzyskiwania zezwolenia.

Projektowane przepisy przewidują również możliwość odzyskania już zapłaconych kar oraz umorzenia części niezakończonych postępowań. Co jednak należy podkreślić, na razie to projekt przepisów, a na ich wejście trzeba będzie poczekać. Z tym, że przewoźnicy którzy będą chcieli odzyskać kary będą mieli tylko jeden miesiąc na złożenie odpowiedniego  wniosku. Dlatego warto śledzić co będzie się działo z projektem.

11,5 tony na oś – zasada

W uzasadnieniu projektu wprost wskazano, że jego efektem będzie pełne wdrożenie wyroku TSUE z 21 marca 2019 r. C-127/17 i zapewnienie zgodności krajowego ustawodawstwa z przepisami dyrektywy 96/53/WE. Oznacza to  zapewnienie możliwości poruszania się pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t po drogach publicznych w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego. Dokonanie zmian ustawowych jest konieczne w celu usunięcia lub modyfikacji niezgodnych z prawem unijnych przepisów krajowych i nie może zostać zrealizowane w inny sposób niż poprzez zmianę przepisów.

Drogi gruntowe – 8 ton na oś

Jedynym ustawowo określonym wyjątkiem mają być drogi gruntowe, po których dopuszcza się wyłącznie ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 8 ton. Należy przy tym zwrócić uwagę, że obecnie w Polsce nadal 122 658 km dróg publicznych posiada nawierzchnię gruntową i stanowią one ok 29 % wszystkich dróg publicznych

422 302 km – łączna długość dróg publicznych w Polsce, w tym:  19 410 km  dróg krajowych,  402 892 km  dróg samorządowych. Drogi samorządowe stanowią 95 % dróg publicznych.

122 658 km dróg gruntowych – stanowią one ok 29 % wszystkich dróg publicznych w Polsce.

Po wejściu w życie ustawy, co do zasady przewiduje się, iż dróg publicznych w Polsce, po których dopuszczony będzie ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t będzie ok. 299 644 km co stanowić będzie ok. 70% wszystkich dróg publicznych w Polsce.

Uprawnienia samorządów

Niezależnie od ustawowego ograniczenia dotyczącego dróg gruntowych, samorządy będą mogły wprowadzać ograniczenia w ruchu ww. pojazdów ciężkich po spełnieniu ustawowo określonych przesłanek. Przy czym konieczność spełnienia jednocześnie minimum dwóch przesłanek ograniczy możliwości stosowania zakazów ruchu pojazdów ciężkich jedynie do tych dróg publicznych lub ich odcinków, na których faktycznie nie powinien odbywać się ruch pojazdów ciężkich zgodnie z przepisami UE.

Wprowadzenie ograniczeń przez samorządy będzie uzależnione  od łącznego spełnienia dwóch warunków:

  • stanu technicznego drogi uniemożliwiającego poruszanie się pojazdów ciężkich tzn. pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t oraz
  • okoliczności, w której droga przebiega przez lub w pobliżu obszaru, terenu lub obiektu, na który ruch pojazdów ciężkich może wywierać szczególnie negatywny wpływ tzn.: droga lub jej odcinek przebiega lub jej przebieg graniczy z obszarem na którym znajduje się forma ochrony przyrody.

NIE dla zakazu na drogach za unijne pieniądze

Zakazu ruchu nie będzie można jednak stosować na:

  • drogach publicznych lub ich odcinkach, które zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  • drogach publicznych lub ich odcinkach w transeuropejskiej sieci drogowej,
  • drogach krajowych, z wyjątkiem dróg krajowych lub ich odcinków zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

Umorzenie postępowań w toku

W projekcie znalazły się przepisy , które mają skutkować umorzeniem postępowań w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego lub kary za brak tego zezwolenia, w zakresie niezgodnym z wyrokiem TSUE (umorzenie postępowań w całości jeśli dotyczą one wyłącznie kwestii nacisku na oś albo umorzenie postępowań w części, jeśli ich przedmiotem są również inne kwestie np. wymiary pojazdu lub jego masa).

Szansa na odzyskanie wcześniej zapłaconych kar

Projekt przewiduje również regulację umożliwiającą odzyskanie już zapłaconych kar. Wynika to z tego, że przewoźnicy którzy nie zaskarżyli decyzji o nałożeniu kar do sądów administracyjnych, po wydaniu wyroku przez TSUE mają problem ze wznowieniem postępowań. Bierze się to stąd, że polskie przepisy nie przewidują wprost możliwości wznowienia postępowania z uwagi na orzeczenie Trybunału Unii Europejskiej. Bark takiej możliwości jest ewidentnie niezgodny z prawem UE. W związku z tym, w celu zapewnienia równoważności i efektywności prawa unijnego, w projektowanej ustawie zaproponowano  szczególne rozwiązanie. Zgodnie z nim, w terminie miesiąca od wejścia w życie ustawy, przewoźnicy na których nałożono kary będą mogli wystąpić o wznowienie postępowań. Będzie to jednak dotyczyło tylko decyzji od wydania których nie upłynęło więcej niż pięć lat.

Wznowienia postępowania można będzie żądać niezależnie od trasy przejazdu pojazdu lub miejsca jego załadunku lub rozładunku. Będzie to dotyczyło również przejazdów wykonywanych w ruchu krajowym.

Przewoźniku jeżeli nałożono na Ciebie karę za przekroczenie nacisku osi zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.  Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 691 839 919 lub mailowo sekretariat@prawnicytransportu.pl

Więcej o wyroku:

O wyroku TSUE pisaliśmy w artykule Ograniczenia nacisku osi niezgodne z prawem unijnym – wyrok Trybunału z 21 marca 2019 r. w sprawie C-127/17 oraz Szansa na odzyskanie zapłaconych kar za przekroczenie nacisku osi – korzystna opinia w sprawie C-127/17, Szansa na odzyskanie kar.

Informacje o projekcie i jego szczegóły można znaleźć na stronach Sejmu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 691 839 919e-mail: sekretariat@prawnicytransportu.pl

30 Lis

Zakłócanie działania tachografu jest przestępstwem – nowy przepis.

Od 25 maja 2019 r. obowiązuje przepis przewidujący odpowiedzialność karną za ingerencję w działanie drogomierza pojazdu. Jeżeli zakłócanie działania tachografu wiąże się z ingerencją w prawidłowość pomiaru licznika, osoby tego dokonujące muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną. Czyn taki zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Z nowego przepisu już korzystają […]

Czytaj dalej
22 Lis

Mobilne stacje kontroli drogowej.

7 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące mobilnych stacji kontroli drogowej. Na ich podstawie Inspekcja Transportu Drogowego będzie mogła przeprowadzać szczegółowe kontrole techniczne w mobilnych stacjach kontroli drogowej. Wcześniej, gdy ITD stwierdziła poważniejsze uchybienia mogła zatrzymać dowód rejestracyjny i i skierować pojazd do badania w stacji diagnostycznej.  Zgodnie z nowymi przepisami ITD będzie […]

Czytaj dalej
21 Lis

LPG objęte systemem SENT.

Od 1 grudnia 2019 r. transport LPG został objęty system SENT.   Monitorowanie będzie dotyczyło towarów objętych pozycją CN ex 2711 – propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu, bez względu na ich ilość w przesyłce. Monitorowaniu nie będzie podlegać gaz LPG: objęty procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem; przemieszczany z zastosowaniem systemu […]

Czytaj dalej
7 Paź

Jazda na magnesie – konsekwencje.

Jazda na magnesie stanowi bardzo poważne naruszenie (BPN). Jest ono zagrożone karą 5.000,00 zł, nakładaną na przewoźnika. Polskie organy kontrolne kwalifikują ją jako naruszenie lp. 6.2.1. załącznika nr 3 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (alej: u.t.d.). 6.2.1. Niewłaściwa obsługa lub odłączenie homologowanego i sprawnego technicznie tachografu, skutkujące nierejestrowaniem na […]

Czytaj dalej
26 Sie

Zaproszenie do udziału w konferencji – 10 września 2019 r. POZNAŃ.

  Zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji: Transport Manager Meeting: Praktyczne Aspekty Zarządzania Transportem która odbędzie się: 10 WRZEŚNIA 2019 r. od. godz. 9:00-17:30 POZNAŃ Hotel Novotel Poznań Centrum ul. Plac Andersa 1, 61-898 Poznań REJESTRACJA   PROGRAM KONFERENCJI:   Nadchodzą zmiany w SENT. Nowe obowiązki przewoźników pojawią się na przełomie 2019 i 2020 r.  […]

Czytaj dalej
22 Sie

SENT – olej opałowy – zmiany od 1 września 2019.

1 września 2019 r. zacznie obowiązywać większość zmian  dotyczących monitorowania obrotu olejami opałowymi, wprowadzonych ustawą  z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw.  Efektem zmian jest istotne rozszerzenie zakresu regulacji ustawy SENT, która oprócz przewozu olejów opałowych objęła również obrót  nimi, w tym  […]

Czytaj dalej
24 Lip

Sukcesja firmy transportowej – część I.

Sukcesja firmy transportowej. Pod koniec 2018 r. weszła w życie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Jej wejście oraz  wcześniejsze prace nad nią, wywołał zwiększone zainteresowanie tematem sukcesji firm. Pod pojęciem tym należy rozumieć nie tylko dziedziczenie firmy w przypadku śmierci jej właściciela, ale również przekazanie jej w ręce następców za jego życia.  Przekazanie […]

Czytaj dalej
24 Lip

27 lipca 2019 r. mija termin na złożenie oświadczenia w sprawie obniżki cen energii elektrycznej.

Mikro oraz mali przedsiębiorcy mają czas do 27 lipca 2019 r. na złożenie oświadczenia o spełnieniu przesłanek dla dalszego utrzymania cen energii.  Oświadczenie takie powinno być złożone przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej. Będzie ono uprawniało do obniżki cen prądu. Złożenie oświadczenia będzie podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii […]

Czytaj dalej
2 Lip

Dyrektywa Track & Trace -System Śledzenia Wyrobów Tytoniowych.

20 maja 2019 r. zaczęła obowiązywać tzw. Dyrektywa Track & Trace wprowadzająca System Śledzenia Wyrobów Tytoniowych na terenie całej Unii Europejskiej  Celem systemu jest zwalczanie nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi oraz ochrona zdrowia publicznego, budżetu państwa, oraz podmiotów prowadzących legalną działalność w zakresie wyrobów tytoniowych. Zgodnie z przepisami koszty związane z wyposażeniem przedsiębiorstw transportowych w urządzenia do odczytywania i […]

Czytaj dalej
24 Cze

Polska przystąpiła do protokołu e-CMR.

14 czerwca 2019 r. Polska przystąpiła do protokołu dodatkowego do Konwencji CMR w sprawie elektronicznego listu przewozowego (zwanego e-CMR). Protokół wejdzie w życie 11 września 2019 r. Nie oznacza to jednak, że przewoźnicy już mogą zastąpić papierowe dokumenty elektronicznymi. Przyjęcie protokołu to dopiero pierwszy i niezbędny krok w drodze do przejścia z dokumentacji papierowej na […]

Czytaj dalej
18 Cze

SENT | Kiedy kierowca powinien odmówić przyjęcia mandatu?

W sytuacji gdy przewoźnik nie zgadza się z ustaleniami kontrolujących dotyczącymi stwierdzonych naruszeń SENT, kierowca powinien odmówić przyjęcia mandatu. Rodzaje kar w ustawie SENT. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów  przewiduje dwa rodzaje kar: administracyjne kary pieniężne nakładane na firmy, grzywny nakładane na kierowców. Administracyjne kary pieniężne. Za naruszenia wskazane w […]

Czytaj dalej
17 Cze

30 czerwca mija termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) są zobowiązane do 30 czerwca zatwierdzić sprawozdania finansowe i złożyć je do KRS najpóźniej do 15 lipca. Za niezłożenie sprawozdania grożą kary grzywny. Należy zwrócić uwagę, że od 15.03.2018 r. zmieniły się zasady składania sprawozdań do KRS – obecnie jest to możliwe tylko formie elektronicznej.

Czytaj dalej
27 maja

Kary za cofanie liczników – nowy przepis.

Od 25 maja 2019 r. obowiązuje nowy przepis penalizujący tzw. “kręcenie liczników”. Chodzi o nowy art 306a kodeksu karnego  dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny. Art. 306a k.k. §  1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego […]

Czytaj dalej
24 maja

Karty paliwowe a VAT – ważny wyrok Trybunału z 15 maja 2019 r., C-235/18.

15 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wydał ważne dla branży transportowej orzeczenie dotyczące rozliczeń podatku VAT od zakupu paliwa przy użyciu kart paliwowych. Wyrok może mieć istotne skutki zarówno dla podmiotów oferujących karty, jak i ich klientów. Dlatego należy zwrócić na niego szczególną uwagę. Na samym początku należy jednak zaznaczyć, że […]

Czytaj dalej