Olej opałowy-koronawirus

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

Olej opałowy-koronawirus

W uchwalonej przez Sejm ustawie dotyczącej tzw. tarczy antykryzysowej znalazł się przepis wydłużający do 31 sierpnia 2020 r. okres przejściowy w obrocie olejami opałowymi (art. 60 w/w ustawy). Tym samym, w okresie tym sprzedawcy i nabywcy będą mogli odpowiednio przyjmować i składać papierowe oświadczenia o przeznaczeniu paliw opałowych do celów grzewczych i realizować pozostałe obowiązki wynikające z tej ustawy oraz ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi tak jak dotychczas. Ustawa została podpisana przez Prezydenta w dniu 31 marca 2020 r. i w tym samym dniu ogłoszona w Dzienniku Ustawa (poz. 568). Zgodnie z jej art. 101 ustawa weszła w  życie z dniem ogłoszenia, tj. 31 marca 2020 r. Tym samym stanowi ona obowiązujące prawo, a zatem okres przejściowy został przedłużony. (Olej opałowy-koronawirus).

Podstawa prawna

Od 1 września 2019 r. zmieniły się zasady dotyczące obrotu olejami opałowymi. Z tym jednak, że ustawodawca wprowadził okres przejściowy, który kończy się 31 marca 2020 r. W związku z zaistniałą sytuacją z koronawirusem w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (poz. 568) znalazł się przepis przedłużający okres przejściowy do 31 sierpnia 2020 r.  Chodzi o art. 60 w/w ustawy. (Olej opałowy-koronawirus).

Uzasadnienie przedłużenia okresu przejściowego

2.164. Zmiany w ustawie o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw:

W uzasadnieniu projektu ustawy (tarczy antykryzysowej) wskazano, że w ustawie o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw w art. 16 zawarto przepis przejściowy umożliwiający dokonywanie nabyć paliw opałowych na „starych zasadach” w okresie od 1 września 2019 r. do 31 marca 2020 r. Tak przejściowe rozwiązane było uzasadnione znaczną liczbą osób fizycznych i podmiotów dokonujących obrotu i zużycia paliw opałowych obowiązanych do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy AKC-RU. Na podstawie wcześniejszych do świadczeń szacowano, że obowiązek rejestracyjny będzie dotyczył ok. 117 000 podmiotów. Analiza liczby dokonanych elektronicznie i papierowo zgłoszeń na 11 dni przed zakończeniem okresu przejściowego wskazuje, że proces rejestracji przeprowadziło skutecznie 25% obowiązanych. Dodatkowo mimo przygotowania dwóch portali, tj. Portalu PUESC i Portalu Podatkowego do przysyłania zgłoszeń w sposób elektroniczny aż 33% obowiązanych złożyło bądź przesłano do właściwych urzędów skarbowych zgłoszenia rejestracyjne uproszczone AKC-RU w postaci papierowej. Mając powyższe na uwadze oraz okoliczności zewnętrzne oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych podmiotów, w projektowanym przepisie proponuje się przedłużenie do 31 sierpnia 2020 r. obowiązywania okresu przejściowego, w którym można stosować przepisy dotychczasowe, tj. przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Tym samym w okresie tym sprzedawcy i nabywcy będą mogli odpowiednio przyjmować i składać papierowe oświadczenia o przeznaczeniu paliw opałowych do celów grzewczych i realizować pozostałe obowiązki wynikające z tej ustawy oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi tak jak dotychczas.Konsekwencją zmiany daty okresu przejściowego wskazanego w ust. 1, jest zmiana dat w przepisach ust. 3 i 4 art. 16 – na 1 września 2020 r. (Olej opałowy-koronawirus).

Więcej na temat zmian w obrocie olejami opałowymi we wpisie SENT – olej opałowy – zmiany od 1 września 2019.

Olej opałowy-koronawirus

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 691 839 919e-mail: sekretariat@prawnicytransportu.pl

24 Mar

Zielone korytarze-KE

23 marca Komisja Europejska przedstawiła wytyczne dotyczące zarządzania granicami w celu zapewnienia stałego przepływu towarów w całej UE dzięki zielonym korytarzom. Komisja Europejska-zielone korytarze. Państwa członkowskie zostały poproszone o niezwłoczne oznaczenie wszystkich właściwych wewnętrznych przejść granicznych w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) jako przejść granicznych dla „zielonych korytarzy”, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie ogólnounijnych łańcuchów dostaw. […]

Czytaj dalej
17 Mar

Koronawirus – ważne dla transportu wytyczne Komisji Europejskiej

W dniu 16 marca 2020 r. został opublikowany ważny dla transportu dokument Komisji Europejskiej zawierający wytyczne dotyczące środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności towarów i podstawowych usług “COVID-19 Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services“. Poniżej robocze tłumaczenie dokumentu: Kryzys koronawirusowy […]

Czytaj dalej
15 Mar

Kierowcy zawodowi zwolnieni z kwarantanny

Kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym (w tym międzynarodowym transporcie kombinowanym), po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w przepisie § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Kierowcy zawodowi zwolnieni […]

Czytaj dalej
13 Mar

Koronawirus – instrukcja dla kierowców

Zgodnie z kodeksem pracy, w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach. Ma również obowiązek wydawania pracownikom odpowiednich  instrukcji. W związku z pytaniami Klientów dotyczącymi tego jak powinno to wyglądać, opracowaliśmy taką informację na podstawie zaleceń przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem […]

Czytaj dalej
13 Mar

Koronawirus – transport na pierwszej linii rażenia

Kronawirus – transport na pierwszej linii rażenia. W  chwili obecnej mamy praktycznie same pytanie i niewiele odpowiedzi. Na problem staramy się spojrzeć z perspektywy następujących relacji: przewoźnik – kierowca (pracodawca – pracownik) przewoźnik – kontrahent (B2B) przewoźnik – instytucje finansowe (banki, leasingodawcy, faktorzy) przewoźnik –  Państwo Przed przejściem do bardziej szczegółowych kwestii należy podkreślić, że […]

Czytaj dalej
4 Mar

Łatwiejsza windykacja kwot do 75 000 zł

Z początkiem 2020 r. weszły przepisy których celem jest przeciwdziałanie zatorom płatniczym. Zmiany w tym zakresie zbiegły się ze zmianami procedury sądowej. Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcom powinno być łatwiej odzyskać należność za usługę, której wartość nie przekroczyła 75 000 zł. Łatwiejsza windykacja kwot do 75 000 zł. Zmiana w procedurze zabezpieczenia roszczeń Ułatwienia dotyczą należności […]

Czytaj dalej
3 Mar

Naruszenia za które można stracić licencję – wyszukiwarka

Do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego konieczne jest spełnianie warunku dobrej reputacji. Do jej utraty może prowadzić popełnienie określonych w ustawie  przestępstw umyślnych. Wtedy jej utrata nastąpi automatycznie – więcej we wpisie. Natomiast w przypadku innych naruszeń niż przestępstwa, utrata dobrej reputacji będzie zależała od decyzji organu. W tym artykule wymieniono naruszenia za które można stracić […]

Czytaj dalej
24 Lut

SENT – wezwanie do kontroli

W ustawie SENT przewidziano tzw. dyrektywę kontroli. Jest to obowiązek przewoźnika przedstawienia środka transportu wraz z towarem objętym zgłoszeniem SENT do kontroli (art. 12a ustawy SENT-wezwanie do kontroli). Za niewykonanie obowiązku przewoźnikowi grozi kara 20.000,00 zł (art 22 ust 1 pkt 3 ustawy SENT). Obowiązek stawienia się do kontroli Wezwanie do kontroli wysyłane jest wraz  z […]

Czytaj dalej
19 Lut

Przewóz oleju opałowego – kończy się okres przejściowy

We wpisie SENT – olej opałowy – zmiany od 1 września 2019 napisaliśmy o zmianach dotyczących przewozu i obrotu olejami opałowymi. Przepisy zaczęły obowiązywać od 1 września 2019 r.,  z tym jednak, że przewidziano okres przejściowy, który kończy się 31 marca 2020 r. Oznacza to, że wszystkie podmioty uczestniczące w obrocie paliwami opałowymi od 1 […]

Czytaj dalej
14 Sty

11,5 tony na oś – Ministerstwo przygotowało przepisy

Pod koniec grudnia 2019 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy  mającej uporządkować kwestię nacisków na osie. Projekt przewiduje generalną zasadę zgodnie z którą po wszystkich drogach publicznych w Polsce ma być możliwy ruch  pojazdów o dopuszczalnym nacisku osi napędowej do 11,5 ton bez konieczności uzyskiwania zezwolenia. Projektowane przepisy przewidują również możliwość odzyskania już […]

Czytaj dalej
30 Lis

Zakłócanie działania tachografu jest przestępstwem – nowy przepis.

Od 25 maja 2019 r. obowiązuje przepis przewidujący odpowiedzialność karną za ingerencję w działanie drogomierza pojazdu. Jeżeli zakłócanie działania tachografu wiąże się z ingerencją w prawidłowość pomiaru licznika, osoby tego dokonujące muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną. Czyn taki zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Z nowego przepisu już korzystają […]

Czytaj dalej
22 Lis

Mobilne stacje kontroli drogowej.

7 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące mobilnych stacji kontroli drogowej. Na ich podstawie Inspekcja Transportu Drogowego będzie mogła przeprowadzać szczegółowe kontrole techniczne w mobilnych stacjach kontroli drogowej. Wcześniej, gdy ITD stwierdziła poważniejsze uchybienia mogła zatrzymać dowód rejestracyjny i i skierować pojazd do badania w stacji diagnostycznej.  Zgodnie z nowymi przepisami ITD będzie […]

Czytaj dalej
21 Lis

LPG objęte systemem SENT.

Od 1 grudnia 2019 r. transport LPG został objęty system SENT.   Monitorowanie będzie dotyczyło towarów objętych pozycją CN ex 2711 – propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu, bez względu na ich ilość w przesyłce. Monitorowaniu nie będzie podlegać gaz LPG: objęty procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem; przemieszczany z zastosowaniem systemu […]

Czytaj dalej
7 Paź

Jazda na magnesie – konsekwencje.

Jazda na magnesie stanowi bardzo poważne naruszenie (BPN). Jest ono zagrożone karą 5.000,00 zł, nakładaną na przewoźnika. Polskie organy kontrolne kwalifikują ją jako naruszenie lp. 6.2.1. załącznika nr 3 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (alej: u.t.d.). 6.2.1. Niewłaściwa obsługa lub odłączenie homologowanego i sprawnego technicznie tachografu, skutkujące nierejestrowaniem na […]

Czytaj dalej