Zagraniczny przewoźnik musi ustanowić pełnomocnika do doręczeń

Pełnomocnik do doręczeń w Polsce

W postępowaniu administracyjnym, cywilnym lub karnym, przewoźnik niemający siedziby w Polsce lub innym państwie UE musi ustanowić pełnomocnika do doręczeń w Polsce. Jeżeli przewoźnik tego nie zrobi, organ  przeznaczoną dla niego korespondencję pozostawi w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zatem zaniechanie obowiązku może mieć bardzo poważne konsekwencje.

Obowiązek wyznaczenia pełnomocnika do doręczeń dotyczy przewoźników spoza Unii Europejskiej. Na obowiązek ten w szczególności powinny zwrócić uwagę przewoźnicy z Ukrainy.

Obowiązek ustanowienia pełnomocnika do doręczeń w Polsce dotyczy również pracowników nie mających miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Polsce.

Kiedy przewoźnik powinien wyznaczyć pełnomocnika do doręczeń?

W przypadku gdy w trakcie kontroli drogowej  dotyczącej przestrzegania przepisów o transporcie drogowym zostaną stwierdzone nieprawidłowości, wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie w przedmiocie nałożenia kary. Zostanie on o tym zawiadomiony. Przewoźnik otrzyma również pisemne pouczenia o prawach i obowiązkach, w tym o obowiązku ustanowienia pełnomocnika do doręczeń jeżeli nie ma siedziby w Polsce lub innym państwie UE.  Jeżeli zagraniczny przewoźnik nie dopełni wskazanego obowiązku poniesie negatywne tego konsekwencje. W przypadku nie wyznaczenia pełnomocnika kolejne pisma w sprawie będą pozostawia w aktach ze skutkiem doręczenia. Oznacza to przyjęcie fikcji, że strona dane pismo otrzymała. W takiej sytuacji np. decyzja administracyjna o nałożeniu kary pieniężnej zostanie pozostawiona w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, a w konsekwencji przewoźnik nie będzie miał możliwości się od niej odwołać.

Kiedy pracownik powinien ustanowić pełnomocnika do doręczeń?

Dużą grupę pracowników w transporcie drogowym stanowią obcokrajowcy (np. kierowcy z Ukrainy). Bywają sytuacje, że np. w związku z kontrolą na drodze jedno postępowanie prowadzone jest wobec przewoźnika, a drugie równolegle wobec kierowcy. W takiej sytuacji, gdy  pracownik nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w UE zobowiązany jest ustanowić pełnomocnika do doręczeń. Jeżeli tego nie zrobi, kierowane do niego pisma zostaną pozostawione w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, a w konsekwencji pracownik wobec którego wszczęto postępowanie nie będzie mógł obronić swojego stanowiska. Ma to  szczególne znaczenie w sytuacji gdy wobec pracownika zostanie wszczęte postępowanie karne o przestępstwo umyśle lub przestępstwo skarbowe, które może zakończyć się wyrokiem skazującym. W przypadku takiego wyroku pracownik będący cudzoziemcem nie otrzyma  zezwolenia na pobyt, a w konsekwencji nie będzie mógł kontynuować pracy u polskiego pracodawcy. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że samo prowadzenie postępowania karnego nie pozbawia cudzoziemca prawa pobytu w Polsce. Konsekwencje takie wywołuje dopiero prawomocny wyrok skazujący (nie mniej jednak o prowadzonym postępowaniu karnym należy poinformować organ w trakcie ubiegania się o zezwolenia na pobyt). Dlatego tak ważnym jest by pracownik będący cudzoziemcem, wobec którego prowadzone jest postępowanie karne, wyznaczył pełnomocnika do doręczeń i wziął w nim aktywny udział. Pełnomocnikiem do doręczeń może zostać wyznaczony pracodawca.

Pełnomocnikiem do doręczeń może być również osoba prawna

Pełnomocnikiem do doręczeń może zostać ustanowiona również osoba prawna, np. spółka z o.o.  (por. postanowienie SN z 19 września 1980 r., I CZ 118/80 oraz uchwała składu siedmiu sędziów SN z 23 września 1963 r., III CO 42/63.  Z nowszych orzeczeń, np. NSA w wyroku z 10.11.2017 r., II GSK 3498/15).

Podstawa prawna

art. 40 Kodeksu postępowania administracyjnego 

§  4. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§  5. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem. (link do ustawy)

Art.  1135Kodeksu postępowania cywilnego

§  1. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.

§  2. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem. (link do ustawy)

Art. 138 Kodeksu postępowania karnego

Strona, a także osoba niebędąca stroną, której prawa zostały naruszone, nieprzebywająca w kraju ani w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, ma obowiązek wskazać adresata dla doręczeń w kraju lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej; w razie nieuczynienia tego pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo, jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy uważa się za doręczone. (link do ustawy)

Więcej o przebiegu postępowań w przedmiocie nałożenia kary we wpisie znajdującym się w linku.

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania, istnieje potrzeba dalszego wyjaśnienia opisanej kwestii lub potrzebujesz pomocy prawnej to zapraszamy do kontaktu z Kancelarią sekretariat@prawnicybiznesu.pl lub telefonicznie 691 839 919 lub 61 424 46 50.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 691 839 919e-mail: sekretariat@prawnicytransportu.pl

14 Maj

Zastrzeżenia do protokołu ITD

Czy w przypadku kontroli ITD można złożyć zastrzeżenia do protokołu ITD? Czy kierowca nie zgadzając się z ustaleniami kontrolujących powinien odmówić podpisania protokołu? Jakie konsekwencje powoduje podpisanie protokołu bez zastrzeżeń?  Przed takim pytaniem stają kierowcy i przewoźnicy, gdy nie zgadzają się z ustaleniami kontrolujących poczynionymi w trakcie kontroli. Dotyczy to w szczególności sytuacji gdy prowadzona […]

Czytaj dalej
22 Kwi

SENT obowiązki towary

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi – tzw. ustawa SENT-obowiązki, towary. Określa ona obowiązki podmiotów uczestniczących w drogowym i kolejowym przewozie towarów oraz podmiotów dokonujących obrotu paliwami opałowymi. Jej adresatami są dostawcy, odbiorcy oraz przewoźnicy tzw. towarów wrażliwych. Naruszenie  obowiązków przewidzianych w ustawie […]

Czytaj dalej
21 Kwi

Zwolnienie z połowy składek dla firm do 49 osób

Zgodnie z przepisami tzw. tarczy antykryzysowej 2.0 firma zatrudniająca od 10 do 49 pracowników otrzyma zwolnienie  z opłacania 50 % składek ZUS  za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r.  Zwolnienie jest bezwarunkowe, tzn. nie zależy od spadku przychodów lub dochodów.  Należy jednak zwrócić uwagę, że zwolnienie z 50 % składek nastąpi wyłącznie na wniosek. O […]

Czytaj dalej
20 Kwi

Tarcza antykryzysowa 2.0 dla transportu

Prezydent podpisał ustawę tarcza antykryzysowa 2.0. Została ona opublikowana w dniu 17 kwietnia w Dz. U. 2020 poz. 695. Większość zmian wprowadzonych ustawą obowiązuje od 18 kwietnia (więcej: art. 118 ustawy). Najważniejsze zmiany, które wprowadza rozszerzona specustawa to: objęcie pomocą także firm założonych od 1 lutego do 1 kwietnia 2020 r. zwolnienie z opłacania 50 […]

Czytaj dalej
14 Kwi

SENT-kaucja

W przypadku zagranicznych przewoźników, gdy kontrolujący stwierdzą nieprawidłowości  w SENT, pobiorą kaucję w wysokości odpowiadającej przyszłej karze pieniężnej. (SENT-kaucja) Wpłacenie kaucji stanowi warunek zwolnienia pojazdu wraz z towarem do dalszej jazdy. W przypadku gdy kaucja nie zostanie zapłacona pojazd wraz z towarem zostaną skierowane lub usunięte do miejsca wskazanego przez funkcjonariuszy. Kaucję pobiera się w […]

Czytaj dalej
6 Kwi

SENT-odstąpienie od kary

Przedsiębiorcy którzy w wyniku roztargnienia lub przeoczenia popełnią błąd w zgłoszeniu SENT zadają pytanie:  czy możliwe jest w takiej sytuacji uniknięcie kary? (więcej: SENT-odstąpienie od kary). Przepisy  ustawy SENT przewidują możliwość odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej gdy jest to uzasadnione ważnym interesem strony  lub interesem publicznym.  Taką możliwość przewiduje art. 21 ust 3, art. 22 […]

Czytaj dalej
30 Mar

Olej opałowy-koronawirus

W uchwalonej przez Sejm ustawie dotyczącej tzw. tarczy antykryzysowej znalazł się przepis wydłużający do 31 sierpnia 2020 r. okres przejściowy w obrocie olejami opałowymi (art. 60 w/w ustawy). Tym samym, w okresie tym sprzedawcy i nabywcy będą mogli odpowiednio przyjmować i składać papierowe oświadczenia o przeznaczeniu paliw opałowych do celów grzewczych i realizować pozostałe obowiązki […]

Czytaj dalej
24 Mar

Zielone korytarze-KE

23 marca Komisja Europejska przedstawiła wytyczne dotyczące zarządzania granicami w celu zapewnienia stałego przepływu towarów w całej UE dzięki zielonym korytarzom. Komisja Europejska-zielone korytarze. Państwa członkowskie zostały poproszone o niezwłoczne oznaczenie wszystkich właściwych wewnętrznych przejść granicznych w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) jako przejść granicznych dla „zielonych korytarzy”, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie ogólnounijnych łańcuchów dostaw. […]

Czytaj dalej
17 Mar

Koronawirus – ważne dla transportu wytyczne Komisji Europejskiej

W dniu 16 marca 2020 r. został opublikowany ważny dla transportu dokument Komisji Europejskiej zawierający wytyczne dotyczące środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności towarów i podstawowych usług “COVID-19 Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services“. Poniżej robocze tłumaczenie dokumentu: Kryzys koronawirusowy […]

Czytaj dalej
15 Mar

Kierowcy zawodowi zwolnieni z kwarantanny

Kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym (w tym międzynarodowym transporcie kombinowanym), po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w przepisie § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Kierowcy zawodowi zwolnieni […]

Czytaj dalej
13 Mar

Koronawirus – instrukcja dla kierowców

Zgodnie z kodeksem pracy, w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach. Ma również obowiązek wydawania pracownikom odpowiednich  instrukcji. W związku z pytaniami Klientów dotyczącymi tego jak powinno to wyglądać, opracowaliśmy taką informację na podstawie zaleceń przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem […]

Czytaj dalej
13 Mar

Koronawirus – transport na pierwszej linii rażenia

Kronawirus – transport na pierwszej linii rażenia. W  chwili obecnej mamy praktycznie same pytanie i niewiele odpowiedzi. Na problem staramy się spojrzeć z perspektywy następujących relacji: przewoźnik – kierowca (pracodawca – pracownik) przewoźnik – kontrahent (B2B) przewoźnik – instytucje finansowe (banki, leasingodawcy, faktorzy) przewoźnik –  Państwo Przed przejściem do bardziej szczegółowych kwestii należy podkreślić, że […]

Czytaj dalej
4 Mar

Łatwiejsza windykacja kwot do 75 000 zł

Z początkiem 2020 r. weszły przepisy których celem jest przeciwdziałanie zatorom płatniczym. Zmiany w tym zakresie zbiegły się ze zmianami procedury sądowej. Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcom powinno być łatwiej odzyskać należność za usługę, której wartość nie przekroczyła 75 000 zł. Łatwiejsza windykacja kwot do 75 000 zł. Zmiana w procedurze zabezpieczenia roszczeń Ułatwienia dotyczą należności […]

Czytaj dalej
3 Mar

Naruszenia za które można stracić licencję-wyszukiwarka

Do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego konieczne jest spełnianie warunku dobrej reputacji. Do jej utraty może prowadzić popełnienie określonych w ustawie  przestępstw umyślnych. Wtedy jej utrata nastąpi automatycznie – więcej we wpisie. Natomiast w przypadku innych naruszeń niż przestępstwa, utrata dobrej reputacji będzie zależała od decyzji organu. W tabeli poniżej wymieniono najpoważniejsze naruszenia (NN) za które […]

Czytaj dalej