20 maja 2019 r. zaczęła obowiązywać tzw. Dyrektywa Track & Trace wprowadzająca System Śledzenia Wyrobów Tytoniowych na terenie całej Unii Europejskiej  Celem systemu jest zwalczanie nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi oraz ochrona zdrowia publicznego, budżetu państwa, oraz podmiotów prowadzących legalną działalność w zakresie wyrobów tytoniowych.

Zgodnie z przepisami koszty związane z wyposażeniem przedsiębiorstw transportowych w urządzenia do odczytywania i przekazywania do Systemu zarejestrowanych danych pokrywane są przez producentów wyrobów tytoniowych.

Zgodnie z przepisami, po 20 maja 2019 r.,  z fabryk nie powinna wyjechać ani jedna paczka papierosów niebędąca pod elektronicznym nadzorem. System wymaga rejestrowania wejścia w posiadanie oraz przemieszczania wyrobów tytoniowych na wszystkich etapach obrotu tymi wyrobami, które występują przed pierwszym punktem sprzedaży detalicznej. Wejście w życie nowych przepisów to szereg obowiązków dla podmiotów uczestniczących w łańcuchu dystrybucji wyrobów tytoniowych, w tym dla przewoźników.

Dyrektywa Track & Trace to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE.

Sama Dyrektywa to za mało – potrzebne są przepisy wykonawcze. 

Dyrektywa jest aktem prawa Unii Europejskiej, którego mocą państwa członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzenia (transpozycji) określonych regulacji prawnych, służących osiągnięciu wskazanego w dyrektywie celu. Zatem Dyrektywy wiążą Państwo, a nie obywateli, czy firmy (jednostki). Z tym jednak, że jeżeli dane państwo nie dokona implementacji, obywatel ma prawo powoływać się bezpośrednio na dyrektywę wobec wszelkich przepisów prawa krajowego niezgodnych z dyrektywą. Więcej na ten temat Dyrektywy jako aktu prawnego po kliknięciu w link.

Szczegóły zapisane w rozporządzeniu UE i polskiej ustawie. 

W celu realizacji dyrektywy zostały wydane rozporządzenia wykonawcze bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Chodzi w szczególności o rozporządzenie Komisji (UE) 2018/574 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie norm technicznych dotyczących ustanowienia i funkcjonowania systemu identyfikowalności wyrobów tytoniowych.

Przepisy Dyrektywy Track&Trace do polskiego prawa zostały  implementowane (wdrożone) ustawą z 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Zatem dla polskich przedsiębiorców wiążące są przepisy rozporządzeń wykonawczych oraz ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, która w wyniku nowelizacji zawiera przepisy dotyczące śledzenia wyrobów tytoniowych (m. in. art 10a, 10aa, 10b).

System Track & Trace  to nie SENT.

System Śledzenia Wyrobów Tytoniowych to coś innego niż system monitorowania przewozu drogowego i kolejowego towarów (SENT). SENT funkcjonuje na podstawie regulacji krajowej. Natomiast System Śledzenia Wyrobów Tytoniowych ma oparcie w przepisach Unijnych. Jeżeli chodzi o tytoń to systemowi SENT podlega:

susz tytoniowy (za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność, tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym (kod systemowy 0001) – bez względu na jego ilość w przesyłce);

bibułka papierosowa, jeżeli może być stosowana do maszynowej produkcji papierosów, z wyłączeniem bibułki papierosowej w książeczkach lub tutkach,

taśma formująca, jeżeli może być stosowana do maszynowej produkcji papierosów -jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 10 kg.

W skrócie, systemowi SENT polegają określone w przepisach towary służące do produkcji  wyrobów tytoniowych, natomiast wyroby tytoniowe podlegają systemowi Track&Tarce.

WAŻNE: 

Wykaz towarów podlegających monitorowaniu w systemie SENT może się zmieniać. Dlatego należy na bieżąco monitorować wykaz tych towarów. Znajduje się on w  ustawie SENT (art. 3 ust. 2 pkt 1-3a,). Nie jest to jednak pełen wykaz, bowiem w ustawie zawarto delegację umożliwiającą Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych określenie, w drodze rozporządzenia, kolejnych towarów objętych systemem SENT. Dlatego, czy dany towar podlega SENT należy sprawdzać zarówno w ustawie, jak i w wydanych na jej podstawie rozporządzaniach. 

Obowiązki podmiotów realizujących usługi w zakresie transportu wyrobów tytoniowych.

Na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów w  zakładce „Materiały informacyjne i dokumenty” została zamieszczona informacja dotycząca obowiązków dla podmiotów realizujących usługi w zakresie transportu wyrobów tytoniowych.

Zgodnie z zawartą tam informacją system wymaga rejestrowania wejścia w posiadanie oraz przemieszczania wyrobów tytoniowych na wszystkich etapach obrotu wyrobami tytoniowymi, które występują przed pierwszym punktem sprzedaży detalicznej. Tym samym, wszystkie podmioty gospodarcze uczestniczące w łańcuchu dostaw papierosów lub tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów, podlegają obowiązkom określonym w aktach wykonawczych do dyrektywy 2014/40/UE, w szczególności w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/574 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie norm technicznych dotyczących ustanowienia i funkcjonowania systemu identyfikowalności wyrobów tytoniowych.

Art. 15 ust 7  dyrektywy 2014/40/UE, wśród podmiotów uczestniczących w obrocie wyrobami tytoniowymi, wymieniono przedsiębiorstwa transportowe, które w konsekwencji tego  również objęte są Systemem Track&Trace.

Jak wskazuje MF na portalu podatkowym

“W przypadku podmiotów realizujących wyłącznie usługi przewozu wyrobów tytoniowych (bez udziału magazynu, centrum logistycznego lub innego obiektu, w którym wyroby są przechowywane), obowiązki w zakresie Systemu Track&Trace dotyczą jedynie zgłaszania przypadków przeładunku, to znaczy transferu wyrobów tytoniowych między pojazdami, podczas których wyroby tytoniowe nie wchodzą i nie wychodzą z obiektu. Inne operacje logistyczne, w szczególności wysyłki i przyjazdy, muszą być zgłaszane przez operatorów obiektów, z których wyroby tytoniowe są wysyłane lub do których są przywożone. Należy podkreślić, że obowiązek zgłaszania do Systemu przeładunku wyrobów może być realizowany przez podmiot wysyłający te wyroby, po uzyskaniu od przewoźnika danych dotyczących numeru rejestracyjnego pojazdu, na który zostaną przeładowane wyroby.

W przypadku podmiotów realizujących usługi przewozu wyrobów tytoniowych, które obejmują wprowadzanie wyrobów tytoniowych do magazynu, centrum logistycznego lub innego obiektu, w którym wyroby tytoniowe są przechowywane, obowiązki w zakresie Systemu Track&Trace obejmują:

  • rejestrację w Systemie, poprzez złożenie wniosku o kody identyfikacyjny podmiotu gospodarczego (art. 14 ust. 1 rozporządzenia 2018/574) oraz kody identyfikacyjne zakładów, dla wszystkich miejsc lub budynków, w których wyroby tytoniowe są przechowywane (art. 16 ust. 1 rozporządzenia 2018/574). Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem portalu ID ISSUER (https://idissuer.pl) udostępnionego przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A.;
  • rejestrowanie zdarzeń związanych z wyrobami tytoniowymi, o których mowa w art. 32 ust. 1 rozporządzenia 2018/574, w szczególności:
    a. przyjazdu wyrobów tytoniowych do zakładu (magazynu),
    b. wysyłki wyrobów tytoniowych z zakładu (magazynu),
    c. przeładunku wyrobów tytoniowych.

Rejestrowanie ww. zdarzeń jest niezbędne dla ustalenia rzeczywistej trasy transportu wyrobów tytoniowych i jest wymagane w odniesieniu do wszystkich podmiotów realizujących te czynności.

Rejestrowanie i przekazywanie do Systemu informacji o zdarzeniach związanych z wyrobami tytoniowymi dokonywane jest (w przypadku podmiotów innych niż producenci lub importerzy) poprzez przesyłanie za pośrednictwem routera wiadomości w formie wskazanej w załączniku II rozdział II sekcja 3 pkt 3.3-3.5 rozporządzenia 2018/574. Stosownie do przepisów dyrektywy 2014/40/UE  koszty związane z wyposażeniem podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw wyrobów tytoniowych, w tym przedsiębiorstw transportowych, w urządzenia do odczytywania i przekazywania do Systemu zarejestrowanych danych pokrywane są przez producentów wyrobów tytoniowych.

art. 15 ust. 7 dyrektywy 2014/40/UE:

Państwa członkowskie zapewniają, aby producenci wyrobów tytoniowych przekazywali wszystkim podmiotom gospodarczym uczestniczącym w obrocie wyrobami tytoniowymi, od producenta do ostatniego podmiotu gospodarczego przed pierwszym punktem detalicznym, w tym importerom, przedsiębiorstwom prowadzącym magazyny i przedsiębiorstwom transportowym, niezbędne urządzenia umożliwiające rejestrowanie wyrobów tytoniowych, które podmioty te nabywają, sprzedają, przechowują, transportują lub na których dokonują innego rodzaju czynności.

art. 10a ust. 8 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych:

Producent wyrobu tytoniowego jest obowiązany przekazać wszystkim podmiotom uczestniczącym w obrocie wyrobami tytoniowymi, z wyłączeniem pierwszego punktu detalicznego, w tym importerom, przedsiębiorcom prowadzącym magazyny i przedsiębiorcom transportowym, niezbędne urządzenia umożliwiające rejestrowanie wyrobów tytoniowych, które podmioty te nabywają, sprzedają, przechowują, transportują lub w stosunku do których dokonują innego rodzaju czynności. Urządzenia te mogą odczytywać i przekazywać zarejestrowane dane w postaci elektronicznej do ośrodka przechowywania danych, o którym mowa w ust. 9.

Jak wskazuje Departament Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów przez pierwszy rok funkcjonowania systemu Track&Trace, tj. do 20 maja 2020 r., zgodnie z art. 37 ust. 1 rozporządzenia 2018/574, możliwy będzie obrót wyrobami tytoniowymi nieoznaczonymi niepowtarzalnym identyfikatorem, które zostały wytworzone lub importowane przed uruchomieniem Systemu tj. przed dniem 20 maja 2019 r. W praktyce oznacza to, że w obrocie pozostaną wyroby tytoniowe pochodzące z zapasów magazynowych detalistów, hurtowników, dystrybutorów, producentów i  importerów wyrobów tytoniowych, które nie będą objęte Systemem Track&Trace.

 

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią sekretariat@prawnicytransportu.pl lub telefonicznie 691 839 919.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

 

24 Cze

Polska przystąpiła do protokołu e-CMR.

14 czerwca 2019 r. Polska przystąpiła do protokołu dodatkowego do Konwencji CMR w sprawie elektronicznego listu przewozowego (zwanego e-CMR). Protokół wejdzie w życie 11 września 2019 r. Nie oznacza to jednak, że przewoźnicy już mogą zastąpić papierowe dokumenty elektronicznymi. Przyjęcie protokołu to dopiero pierwszy i niezbędny krok w drodze do przejścia z dokumentacji papierowej na […]

Czytaj dalej
18 Cze

SENT | Kiedy kierowca powinien odmówić przyjęcia mandatu?

W sytuacji gdy przewoźnik nie zgadza się z ustaleniami kontrolujących dotyczącymi stwierdzonych naruszeń SENT, kierowca powinien odmówić przyjęcia mandatu. Rodzaje kar w ustawie SENT. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów  przewiduje dwa rodzaje kar: administracyjne kary pieniężne nakładane na firmy, grzywny nakładane na kierowców. Administracyjne kary pieniężne. Za naruszenia wskazane w […]

Czytaj dalej
17 Cze

Ostatnie chwile na złożenie wniosku o wznowienie postępowań dotyczących kar za przekroczenie nacisku osi.

W dniu 21 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że Polska naruszyła prawo unijne wprowadzając ograniczenia dla swobodnego ruchu pojazdów o maksymalnym nacisku osi napędowej  wynoszącym 11,5 tony. Wyrok TSUE stanowi dla przewoźników podstawę do odzyskania zapłaconych kar. Dotyczy to przede wszystkim kar  nałożonych za przejazdy realizowane w ruchu międzynarodowe.  Więcej informacji o tym zwrotu […]

Czytaj dalej
17 Cze

30 czerwca mija termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) są zobowiązane do 30 czerwca zatwierdzić sprawozdania finansowe i złożyć je do KRS najpóźniej do 15 lipca. Za niezłożenie sprawozdania grożą kary grzywny. Należy zwrócić uwagę, że od 15.03.2018 r. zmieniły się zasady składania sprawozdań do KRS – obecnie jest to możliwe tylko formie elektronicznej.

Czytaj dalej
27 maja

Kary za cofanie liczników – nowy przepis.

Od 25 maja 2019 r. obowiązuje nowy przepis penalizujący tzw. “kręcenie liczników”. Chodzi o nowy art 306a kodeksu karnego  dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny. Art. 306a k.k. §  1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego […]

Czytaj dalej
24 maja

Karty paliwowe a VAT – ważny wyrok Trybunału z 15 maja 2019 r., C-235/18.

15 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wydał ważne dla branży transportowej orzeczenie dotyczące rozliczeń podatku VAT od zakupu paliwa przy użyciu kart paliwowych. Wyrok może mieć istotne skutki zarówno dla podmiotów oferujących karty, jak i ich klientów. Dlatego należy zwrócić na niego szczególną uwagę. Na samym początku należy jednak zaznaczyć, że […]

Czytaj dalej
20 maja

Tylko do 21 czerwca 2019 można składać wnioski o wznowienie postępowań za przekroczenie nacisku osi.

W dniu 21 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że Polska naruszyła prawo unijne wprowadzając ograniczenia dla swobodnego ruchu pojazdów o maksymalnym nacisku osi napędowej  wynoszącym 11,5 tony. Wyrok TSUE stanowi dla przewoźników podstawę do odzyskania zapłaconych kar. Dotyczy to przede wszystkim kar  nałożonych za przejazdy realizowane w ruchu międzynarodowe.  Więcej informacji o tym zwrotu […]

Czytaj dalej
30 Kwi

Truck Forum – 30 maja 2019 r. w Warszawie.

W dniu 30 maja 2019 r. w Warszawie odbędzie się Truck Forum 2019. Organizatorem wydarzenia jest wydawca Truck&Business Polska. Z informacjami dotyczącymi wydarzenia można zapoznać się klikając w link. W Truck Forum 2019 weźmie udział kilkanaście firm, które zaprezentują swoje zapotrzebowanie na usługi transportowe i logistyczne. Zdobyte informacje będzie można wykorzystać podczas Sesji Handlowej – […]

Czytaj dalej
14 Kwi

Truck & Business – Nr 1/2019

Jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, Komornik może zająć 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych. To samo dotyczy należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Tym samym od stycznia 2019 r. zajęciu podlega połowa  diet wypłacanych kierowcom. O nowych obowiązkach pracodawców oraz sankcjach za nie zastosowanie się do […]

Czytaj dalej
21 Mar

Ograniczenia nacisku osi niezgodne z prawem unijnym – wyrok Trybunału z 21 marca 2019 r. w sprawie C-127/17.

W dniu 21 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że Polska naruszyła prawo unijne wprowadzając ograniczenia dla swobodnego ruchu pojazdów o maksymalnym nacisku osi napędowej  wynoszącym 11,5 tony. Wyrok TSUE stanowi dla przewoźników podstawę do odzyskania zapłaconych kar. Dotyczy to przede wszystkim kar  nałożonych za przejazdy realizowane w ruchu międzynarodowe. W niektórych […]

Czytaj dalej
11 Mar

Technologie w transporcie. Transport drogowy w nowej gospodarce cyfrowej.

26 marca 2019 r. Katowice Technologie w transporcie. Transport drogowy w nowej gospodarce cyfrowej.   Uczestnicząc Konferencji Zadbasz o rozwój swojej firmy Poznasz rozwiązania usprawniające łańcuch dostaw Dowiesz się o trendach dotyczących pojazdów przyszłości skorzystasz z darmowych porad prawnych. W trakcie konferencji przedstawione zostaną przez nas dwa tematy: Nowe przepisy – kierowcy przeniosą się do […]

Czytaj dalej
5 Mar

Ubezpieczyciel nie zawsze zapłaci za wynajem pojazdu zastępczego jeżeli naprawa się przedłuża.

W dniu 15 lutego br. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (​III CZP 84/18), że odpowiedzialność Ubezpieczyciela OC posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy, chyba że są one następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi poszkodowany lub osoba trzecia. Z uchwały wynika, że […]

Czytaj dalej
19 Lut

Diety obniżają szanse na 500 plus na pierwsze dziecko

Diety wypłacone kierowcom transportu międzynarodowego z tytułu podroży służbowej poza granicami kraju wliczają się do dochodu rodziny ustalanego na potrzeby świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus). To sedno wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 sierpnia 2018 r. IV SA/Gl 539/18. Prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Chodzi […]

Czytaj dalej
12 Lut

Alimenty: Połowa diety kierowcy dla komornika

W  dniu 12 lutego 2019 r. w Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się artykuł “Alimenty: Połowa diety kierowcy dla komornika“.  Artykuł dotyczy obowiązujących od 11 stycznia 2019 zmian w potrąceniach komorniczych diet.  W artykule wyraźnie zwrócono uwagę na zagrożenia mogące wynikać z niewłaściwej realizacji zajęć. W artykule znalazły się wypowiedzi autora bloga: Jednak zdaniem mec. Dawida […]

Czytaj dalej