Trybunał korzystnie dla wierzycieli w sprawie ulgi na złe długi 15 października 2020 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wydał korzystny dla wierzycieli wyrok w sprawie ulgi na złe długi (C-335/19). TSUE stwierdził, że wierzyciel powinien mieć prawo skorzystania z ulgi również wtedy gdy wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie upadłościowe albo likwidacyjne lub też dłużnik został wykreślony z rejestru VAT.

Oznacza to, że wierzyciele którzy nie skorzystali z ulgi na złe długi ze względu na opisane w artykule ograniczenia, teraz mają taką możliwość. Niektórzy jednak będą musieli się pospieszyć z uwagi na terminy.

Ulga na złe długi to mechanizm pozwalający wierzycielowi dokonać korekty VAT w przypadku nieściągalności wierzytelności. W skrócie, pozwala on wierzycielowi odzyskać VAT z faktur, które wystawił na rzecz kontrahenta, a za które kontrahent nie zapłacił.

Ograniczenia w ustawie VAT

Polska ustawa VAT przewiduje warunki pod jakimi możliwe jest skorzystanie z ulgi.  I właśnie kwestia tych warunków była przedmiotem sprawy przed Trybunałem (C-335/19). Problem opisywaliśmy w artykule z zeszłego roku – “Ulga na złe długi – pytanie do Trybunału Sprawiedliwości UE”

Zgodnie z polskimi przepisami (art 89a ustawy o VAT), wierzyciel może skorzystać z ulgi na złe długi w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, tzn. nie zostały uregulowane lub zbyte w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu ich płatności określonego w umowie lub na fakturze. Jednakże warunkiem skorzystania z ulgi jest by:

  • dostawa towaru lub świadczenie usług było dokonana na rzecz czynnego podatnika VAT, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.
  • na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, wierzyciel i dłużnik byli czynnymi podatnikami VAT, a dłużnik nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.
  • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

W praktyce nierzadkie są sytuacje, że w chwili dokonywania transakcji kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, natomiast w momencie gdy wierzyciel mógłby skorzystać z ulgi na złe długi (po 90 dniach od dnia wymagalności zapłaty) dłużnik jest wykreślony z rejestru VAT lub toczy się wobec niego postępowanie restrukturyzacyjne, upadłościowe, naprawcze lub likwidacyjne. Taka sytuacja, zgodnie z polską ustawą VAT, pozbawiała wierzyciela możliwości odzyskania chociażby części wierzytelności w postaci podatku VAT.

Przewoźnik jako wierzyciel

Przykładowo, przewoźnik wykonał na zlecenie firmy będącej czynnym podatnikiem VAT usługę transportową, za którą zaplata miała nastąpić po dwóch miesiącach. Pomimo upływu terminu zapłaty, firma zlecająca transport nie zapłaciła za fakturę, natomiast została wykreślona z rejestru VAT. W takiej sytuacji, nie dosyć, że przewoźnik nie otrzymał zapłaty za wykonaną usługę, to musiał zapłacić podatek VAT, którego nie mógł odzyskać.

Korzystny wyrok C-335/19

W wyroku z dnia 15 października 2020 r., C-335/19, Trybunał stwierdził, że przepisy unijne dotyczące podatku VAT należy interpretować w ten sposób, że stoją  na przeszkodzie przepisom krajowym, które uzależniają skorzystanie z ulgi na złe długi od tego by dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT.

Oznacza to, że niezależnie od tego kiedy z polskiej ustawa VAT zostaną usunięte ograniczenia, już teraz wierzyciele mogą korzystać z ulgi, tak jakby zakwestionowane przez Trybunał ograniczenia nie istniały.  Należy jednoczenie zwrócić uwagę, że skorzystania z ulgi jest ograniczona czasowo – do 2 lat, licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura.

Możliwość wznowienia postępowań

Podatnicy którym ograniczono możliwość skorzystania z ulgi na złe długi z tego powodu, że ich dłużnik znalazł się w upadłości, likwidacji lub przestał być czynnym podatnikiem VAT mają możliwość wznowienia spraw zakończonych niekorzystnymi dla nich decyzjami lub wyrokami.

W przypadku podatników, których sprawy zakończyły się wydaniem wyroków przez sądy administracyjne, mają oni 3 miesiące na złożenie skarg o wznowienie postępowań. W przypadku podatników, których sprawy zakończyły się decyzjami, które nie zostały zaskarżone do Sądu, termin na złożenie wniosku o wznowienie postępowań wynosi 1 miesiąc. Terminy te należy liczyć od 15 października 2020 r.

W przypadku podatników, którzy nie skorzystali z ulgi ze względu na wyżej opisane ograniczenia, po wyroku TSUE, mogą oni z niej skorzystać. Należy jednak pamiętać o ograniczeniu czasowym, tj. żeby od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona. Dotyczy to zatem faktur wystawionych w roku 2018, 2019 i 2020. Treść wyroku dostępna jest na stronie Trybunału.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 691 839 919e-mail: sekretariat@prawnicytransportu.pl

5 Paź

SENT – obowiązek aktualizacji aplikacji na urządzeniach z Androidem

30 września 2020 r. na stronie Krajowej Administracji Skarbowej pojawił się komunikat o obowiązku aktualizacji Aplikacji Mobilnej Kierowcy na urządzeniach (smartfony i tablety) z zainstalowanym systemem Android. Link do komunikatu. W komunikacie wskazano, że najnowsza wersja Aplikacji Mobilnej Kierowcy 1.16.0 (build31) zmniejsza ryzyko utraty danych oraz zapewnia większe bezpieczeństwo prawidłowego przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemu […]

Czytaj dalej
23 Wrz

Maksymalna długość autotransporterów

W związku z pojawiającymi się co jakiś czas wątpliwościami  dotyczącymi tego jaka jest dopuszczalna maksymalna długość autotransporterów, celowe jest przywołanie treści pisma Głównego Inspektora Transportu Drogowego  z dnia 26 października 2018 r., nr BNI.WKI.033.188.2018.0157. GITD w nawiązaniu do powstających problemów interpretacyjnych w stosowaniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym […]

Czytaj dalej
13 Lip

Zagraniczny przewoźnik musi ustanowić pełnomocnika do doręczeń

W postępowaniu administracyjnym, cywilnym lub karnym, przewoźnik niemający siedziby w Polsce lub innym państwie UE musi ustanowić pełnomocnika do doręczeń w Polsce. Jeżeli przewoźnik tego nie zrobi, organ  przeznaczoną dla niego korespondencję pozostawi w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zatem zaniechanie obowiązku może mieć bardzo poważne konsekwencje. Obowiązek wyznaczenia pełnomocnika do doręczeń dotyczy przewoźników spoza Unii […]

Czytaj dalej
14 Maj

Zastrzeżenia do protokołu ITD

Czy w przypadku kontroli ITD można złożyć zastrzeżenia do protokołu ITD? Czy kierowca nie zgadzając się z ustaleniami kontrolujących powinien odmówić podpisania protokołu? Jakie konsekwencje powoduje podpisanie protokołu bez zastrzeżeń?  Przed takim pytaniem stają kierowcy i przewoźnicy, gdy nie zgadzają się z ustaleniami kontrolujących poczynionymi w trakcie kontroli. Dotyczy to w szczególności sytuacji gdy prowadzona […]

Czytaj dalej
22 Kwi

SENT obowiązki towary

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi – tzw. ustawa SENT-obowiązki, towary. Określa ona obowiązki podmiotów uczestniczących w drogowym i kolejowym przewozie towarów oraz podmiotów dokonujących obrotu paliwami opałowymi. Jej adresatami są dostawcy, odbiorcy oraz przewoźnicy tzw. towarów wrażliwych. Naruszenie  obowiązków przewidzianych w ustawie […]

Czytaj dalej
21 Kwi

Zwolnienie z połowy składek dla firm do 49 osób

Zgodnie z przepisami tzw. tarczy antykryzysowej 2.0 firma zatrudniająca od 10 do 49 pracowników otrzyma zwolnienie  z opłacania 50 % składek ZUS  za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r.  Zwolnienie jest bezwarunkowe, tzn. nie zależy od spadku przychodów lub dochodów.  Należy jednak zwrócić uwagę, że zwolnienie z 50 % składek nastąpi wyłącznie na wniosek. O […]

Czytaj dalej
20 Kwi

Tarcza antykryzysowa 2.0 dla transportu

Prezydent podpisał ustawę tarcza antykryzysowa 2.0. Została ona opublikowana w dniu 17 kwietnia w Dz. U. 2020 poz. 695. Większość zmian wprowadzonych ustawą obowiązuje od 18 kwietnia (więcej: art. 118 ustawy). Najważniejsze zmiany, które wprowadza rozszerzona specustawa to: objęcie pomocą także firm założonych od 1 lutego do 1 kwietnia 2020 r. zwolnienie z opłacania 50 […]

Czytaj dalej
14 Kwi

SENT-kaucja

W przypadku zagranicznych przewoźników, gdy kontrolujący stwierdzą nieprawidłowości  w SENT, pobiorą kaucję w wysokości odpowiadającej przyszłej karze pieniężnej. (SENT-kaucja) Wpłacenie kaucji stanowi warunek zwolnienia pojazdu wraz z towarem do dalszej jazdy. W przypadku gdy kaucja nie zostanie zapłacona pojazd wraz z towarem zostaną skierowane lub usunięte do miejsca wskazanego przez funkcjonariuszy. Kaucję pobiera się w […]

Czytaj dalej
6 Kwi

SENT-odstąpienie od kary

Przedsiębiorcy którzy w wyniku roztargnienia lub przeoczenia popełnią błąd w zgłoszeniu SENT zadają pytanie:  czy możliwe jest w takiej sytuacji uniknięcie kary? (więcej: SENT-odstąpienie od kary). Przepisy  ustawy SENT przewidują możliwość odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej gdy jest to uzasadnione ważnym interesem strony  lub interesem publicznym.  Taką możliwość przewiduje art. 21 ust 3, art. 22 […]

Czytaj dalej
30 Mar

Olej opałowy-koronawirus

W uchwalonej przez Sejm ustawie dotyczącej tzw. tarczy antykryzysowej znalazł się przepis wydłużający do 31 sierpnia 2020 r. okres przejściowy w obrocie olejami opałowymi (art. 60 w/w ustawy). Tym samym, w okresie tym sprzedawcy i nabywcy będą mogli odpowiednio przyjmować i składać papierowe oświadczenia o przeznaczeniu paliw opałowych do celów grzewczych i realizować pozostałe obowiązki […]

Czytaj dalej
24 Mar

Zielone korytarze-KE

23 marca Komisja Europejska przedstawiła wytyczne dotyczące zarządzania granicami w celu zapewnienia stałego przepływu towarów w całej UE dzięki zielonym korytarzom. Komisja Europejska-zielone korytarze. Państwa członkowskie zostały poproszone o niezwłoczne oznaczenie wszystkich właściwych wewnętrznych przejść granicznych w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) jako przejść granicznych dla „zielonych korytarzy”, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie ogólnounijnych łańcuchów dostaw. […]

Czytaj dalej
17 Mar

Koronawirus – ważne dla transportu wytyczne Komisji Europejskiej

W dniu 16 marca 2020 r. został opublikowany ważny dla transportu dokument Komisji Europejskiej zawierający wytyczne dotyczące środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności towarów i podstawowych usług “COVID-19 Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services“. Poniżej robocze tłumaczenie dokumentu: Kryzys koronawirusowy […]

Czytaj dalej
15 Mar

Kierowcy zawodowi zwolnieni z kwarantanny

Kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym (w tym międzynarodowym transporcie kombinowanym), po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w przepisie § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Kierowcy zawodowi zwolnieni […]

Czytaj dalej
13 Mar

Koronawirus – instrukcja dla kierowców

Zgodnie z kodeksem pracy, w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach. Ma również obowiązek wydawania pracownikom odpowiednich  instrukcji. W związku z pytaniami Klientów dotyczącymi tego jak powinno to wyglądać, opracowaliśmy taką informację na podstawie zaleceń przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem […]

Czytaj dalej