Koszty odwołania od decyzji ITD o nałożeniu kary pieniężnej

Jak wskazywaliśmy we wpisie Przebieg postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej przez ITD (kontrola na drodze), od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego (WITD) o nałożeniu kary pieniężnej stronie przysługuje odwołanie.  Składa się je do Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD). W przypadku nieuwzględnienia odwołania przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). A dalej skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jak wygląda sprawa kosztów związanych z odwołaniem i zaskarżeniem decyzji.

1. Koszty związane z wniesieniem odwołania?

Wniesienie odwołania nie podlega żadnym opłatom. Wniesienie odwołania od decyzji WITD nie wiąże się z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek opłat sądowych, skarbowych lub administracyjnych.

Koszt adwokata/radcy prawnego

Ewentualny koszt może stanowić honorarium adwokata, radcy prawnego lub innego podmiotu za przygotowanie odwołania i ewentualne jego wniesienie oraz reprezentację w postępowaniu odwoławczym. Nie ma sztywno określonej wysokości honorarium. Kwestia ta zależy od ustaleń pomiędzy prawnikiem a Klientem. W przypadku odwołania nie ma obowiązku jego sporządzenia przez prawnika.

W tym miejscu znajduje się wzór odwołania do wypełnienia.

2. Koszty związane z wniesieniem skargi do WSA

W przypadku nieuwzględnienia odwołania stronie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wniesienie skargi podlega opłacie sądowej. Od skargi pobiera się opłatę – wpis sądowy, którego wysokość zależy od wysokości nałożonej kary. W przypadku kary w wysokości do 10.000 zł, wpis sądowy wynosi 4 % wartości przedmiotu zaskarżenia (wysokości nałożonej kary), nie mniej jednak niż 100 zł. Np. w przypadku kary w wysokości 5.000 zł, wpis sądowy będzie wynosił 200 zł. W przypadku kary w wysokości 6.500 zł, wpis sądowy będzie wynosił 260 zł. W przypadku kary w wysokości ponad 10.000 zł do 50.000 zł, wpis sądowy wynosi 3 % wartości przedmiotu zaskarżenia (wysokości nałożonej kary), nie mniej jednak niż 400 zł. Np. w przypadku kary w wysokości 15.000 zł, wpis sądowy będzie wynosił 450 zł.

Koszt adwokata/radcy prawnego

W przypadku skargi na decyzję GITD dodatkowy koszt może, ale nie musi stanowić wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego za przygotowanie skargi, ewentualne jej wniesienie i reprezentację w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Należy pamiętać, że w przypadku postępowania przed WSA nie ma obowiązku reprezentacji przez adwokata lub radcę prawnego.

3. Koszty związane z wniesieniem skargi kasacyjnej do NSA

Wniesienie skargi kasacyjnej podlega opłacie sądowej. W przypadku nieuwzględnienia przez WSA skargi na decyzję GITD, stronie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Warunkiem wniesienia skargi kasacyjnej jest uzyskanie odpisu wyroku z uzasadnieniem, za który należy zapłacić opłatę kancelaryjną w wysokości 100 zł. Następnie od skargi kasacyjnej pobiera się opłatę, której wysokość zależy od wysokości nałożonej kary. Wpis od skargi kasacyjnej wynosi połowę wpisu od skargi (wniesionej do WSA), nie mniej jednak niż 100 zł. W przypadku kary w wysokości do 10.000 zł, wpis sądowy wynosi 2 % wartości przedmiotu zaskarżenia (wysokości nałożonej kary), nie mniej jednak niż 100 zł. Np. w przypadku kary w wysokości 5.000 zł, wpis sądowy będzie wynosił 100 zł. W przypadku kary w wysokości 6.500 zł, wpis sądowy będzie wynosił 130 zł. W przypadku kary w wysokości ponad 10.000 zł do 50.000 zł, wpis sądowy wynosi 1,5 % wartości przedmiotu zaskarżenia (wysokości nałożonej kary), nie mniej jednak niż 100 zł. Np. w przypadku kary w wysokości 15.000 zł, wpis sądowy będzie wynosił 225 zł.

Koszt adwokata/radcy prawnego

W przypadku skargi kasacyjnej istnieje tzw. przymus adwokacko-radcowski, tzn. skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Zatem, co do zasady, wniesienie skargi kasacyjnej wiąże się z koniecznością poniesienia kosztu wynagrodzenia adwokata/radcy prawnego. Natomiast w przypadku gdy ukarany wygra sprawę przed WSA i skargę kasacyjną wniesie organ (GITD), nie ma obowiązku reprezentacji ukaranego przed NSA przez adwokata/radcę prawnego. W takiej sytuacji nie ma konieczności ponoszenia związanych z tym kosztów.

Z reprezentacją przez adwokata/radcę prawnego wiąże się konieczność poniesienia kosztu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w stałej wysokości 17 zł.

Tym samym wniesienie przez ukaranego skargi kasacyjnej, w sprawie kary pieniężnej nałożonej przez ITD, wiąże się koniecznością poniesienia kosztu wpisu sądowego oraz wynagrodzenia adwokata/radcy prawnego oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Zwrot kosztów w przypadku wygrania sprawy

W przypadku gdy skarga lub skarga kasacyjna okażą się zasadne, tj. strona wygra sprawę, od GITD zostanie zasądzony zwrot poniesionych kosztów, tj. wpisu sądowego, wynagrodzenia adwokata/radcy prawnego, opłaty skarbowej. W przypadku wygrania sprawy, GITD będzie zobowiązany stronie zwrócić wszystkie poniesione przez nią koszty.

Koszty w przypadku przegrania sprawy

Negatywną konsekwencją przegrania sprawy, oprócz oczywiście obowiązku zapłaty kary nałożonej przez ITD, jest obciążenie kosztami postępowania. Przegrywając sprawę strona nie tylko ponosi koszty, które zapłaciła (wpisy sądowe i ewentualne koszty swojego adwokata/radcy prawnego). W przypadku gdy sprawa dojdzie do NSA, strona przegrywająca jest zobowiązana zwrócić organowi (GITD) koszty zastępstwa procesowego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA). Zależą one od wysokości nałożonej kary. Koszty te stanowią odpowiednio 100 %, 75 % albo 50 % tzw. stawki minimalnej. W przypadku  kary pieniężnej w wysokości  do 500 zł  wynosi 90 zł,  powyżej 500 zł do 1500 zł wynosi 270 zł,  powyżej 1500 zł do 5000 zł wynosi 900 zł, powyżej 5000 zł do 10 000 zł wynosi 1800 zł, powyżej 10 000 zł do 50 000 zł wynosi 3600 zł, powyżej 50 000 zł do 200 000 zł wynosi 5400 zł. Koszty te jednak nie będą niższe niż 240 zł. Procent o którym mowa powyżej zależy od zakresu czynności przed NSA.

Przykład 1: Na stronę została nałożona przez WITD kara pieniężna w wysokości 15.000 zł. Strona odwołała się od decyzji o nałożeniu kary do GITD, który utrzymał decyzję o nałożeniu kary (do tego etapu strona nie ponosiła kosztów postępowania odwoławczego). Niekorzystną decyzję GITD strona zaskarżyła do WSA (wpis od skargi 450 zł). WSA oddalił skargę strony. Niekorzystny dla siebie wyrok WSA strona zaskarżyła do NSA (wpis od skargi 225 zł oraz ewentualne wynagrodzenie adwokata/radcy prawnego). Odpowiedź na skargę kasacyjną strony, w imieniu GITD wniósł radca prawny, który następnie reprezentował GITD w postępowaniu przed NSA. W przypadku gdy NSA oddali skargę kasacyjną strona poniosła następujące koszty: 450 zł (wpis sądowy od skargi), 225 zł (wpis sądowy od skargi kasacyjnej), kwota X (koszty adwokata/radcy prawnego). Ponadto strona będzie zobowiązana zwrócić GITD koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym  w wysokości wynikającej z przepisów.

Przykład 2: Na stronę została nałożona przez WITD kara pieniężna w wysokości 15.000 zł. Strona odwołała się od decyzji o nałożeniu kary do GITD, który utrzymał decyzję o nałożeniu kary (do tego etapu strona nie ponosiła kosztów postępowania odwoławczego). Niekorzystną decyzję GITD strona zaskarżyła do WSA (wpis od skargi 450 zł). WSA uwzględnił skargę strony i uchylił decyzję GITD oraz zasądził od GITD na rzecz strony zwrot kosztów sądowych (wpisu sądowego – 450 zł). Korzystny dla strony wyrok WSA zaskarżył GITD. NSA rozpoznający skargę kasacyjną GITD oddalił ją, utrzymując wyrok WSA w mocy. W takiej sytuacji strona poniosła koszt w wysokości 450 zł, który jednak został jej zwrócony przez GITD. W przypadku gdyby strona poniosła koszty adwokata/radcy prawnego również one podlegałyby zwrotowi.

Przykład 3: Na stronę została nałożona przez WITD kara pieniężna w wysokości 15.000 zł. Strona odwołała się od decyzji o nałożeniu kary do GITD, który utrzymał decyzję o nałożeniu kary (do tego etapu strona nie ponosiła kosztów postępowania odwoławczego). Niekorzystną decyzję GITD strona zaskarżyła do WSA (wpis od skargi 450 zł). WSA uwzględnił skargę strony i uchylił decyzję GITD oraz zasądził od GITD na rzecz strony zwrot kosztów sądowych (wpisu sądowego – 450 zł). Korzystny dla strony wyrok WSA zaskarżył GITD. NSA rozpoznający skargę kasacyjną GITD uwzględnił ją i uchylił wyrok WSA oraz zasądził od strony na rzecz GITD zwrot kosztów sądowych. W takiej sytuacji strona poniosła koszt w wysokości 450 zł oraz koszt w postaci zwrotu GITD kosztów sądowych.

Podsumowując

Odwołanie od decyzji ITD nakładającej karę nic nie kosztuje. Z kosztami natomiast wiąże się zaskarżenie decyzji GITD do sądu administracyjnego (WSA i dalej NSA) i postępowanie sądowoadministracyjne. W tym przypadku mamy do czynienia z czterema rodzajami kosztów: 1. opłatami sądowymi (wpisem od skargi, ewentualnym wpisem od skargi kasacyjnej), 2. kosztami adwokata/radcy prawnego występującego po stronie ukaranego (wysokość tych kosztów ustala strona z adwokatem/radcą prawnym), 3. kosztami opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w przypadku korzystania z pomocy prawnika (17 zł),  4. kosztami radcy prawnego reprezentującego organ. Kwestia ostatecznego poniesienia w/w kosztów może się różnie rozłożyć w zależności od rezultatu sprawy, tj. jej wygrania lub przegrania.

Zatem, o ile w przypadku odwołania się od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej nie istnieje kwestia kosztów postępowania, o tyle w przypadku zaskarżenia decyzji dot. kary do sądu administracyjnego, pojawia się kwestia kosztów postępowania.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku kary pieniężnej nakładanej przez ITD nie chodzi wyłącznie o kwestie finansowe (zapłatę kary), ale nałożenie kary ma wpływ na ewentualne wszczęcie postępowania w przedmiocie dobrej reputacji, stanowiącej warunek wykonywania usług transportowych. Zatem podjęcie decyzji o odwołaniu i dalej zaskarżeniu decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do sądu administracyjnego, powinna być poprzedzona analizą zarówno pod kątem finansowym, jak i pod kątem skutków jakie może wywołać w odniesieniu do dobrej reputacji.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji