Regulamin jest skierowany zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców korzystających ze sklepu dostępnego pod adresem https://prawnicytransportu.pl. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z klientem na odległość za pośrednictwem sklepu. Sklep internetowy prowadzony jest przez Kancelaria Adwokacka Dawid Korczyński, NIP 7842179380, REGON 634502280.

 1. Definicje
 • Administrator – – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Dawid Korczyński, NIP 7842179380, REGON 634502280.
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Dawid Korczyński, NIP 7842179380, REGON 634502280.
 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://prawnicytransportu.pl.
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze sprzedawcą.
 • Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt – dostępny w sklepie m. in.: wzór dokumentu w formacie doc. Lub PDF, poradnik, eBook – będące przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
 • Usługa – dostępna w sklepie usługa, np. konsultacja prawna, która po wykupieniu zostanie wykonana przez osobę wskazaną przez Sprzedawcę w ustalonym przez Sprzedawcę i Użytkownika terminie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmówienia wykonania usługi bez podawania przyczyn i jednoczesnego zwrotu zapłaconej za usługę kwoty.
 • Alert prawny lub Newsletter – dostępna w sklepie usługa prawna polegająca na informowaniu o ważnych terminach oraz zmianach prawnych w prawie polskim dla branży transportowej. Kwestia uznania za ważne terminy lub zmiany prawne pozostawiona jest Sprzedawcy.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu lub usługi zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
 1. Kontakt ze sklepem
 • Adres sprzedawcy: ul. Małe Garbary 8 lok. B205, 61-751 Poznań
 • Adres e-mail sprzedawcy: sekretariat@prawnicytransportu.pl
 • Numer telefonu sprzedawcy: +48 691 839 919
 1. Informacje podstawowe
 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną klienta.
 • Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.
 • Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto i zostają powiększone o podatek VAT w wysokości 23 %.
 1. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia zamówienia należy: wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Zamów” (lub równoznaczny). Następnie należy wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz danych koniecznych do wystawienia faktury, jeśli zamawiający życzy sobie otrzymać fakturę. Na koniec należy kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny) i wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności w Tpay oraz dokonać opłaty za zamówienie.

 1. Wykonanie umowy sprzedaży
 • Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z § 4 regulaminu.
 • Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
 • W przypadku wyboru przez klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, klient obowiązany jest do dokonania płatności w dniu złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 • Dostarczenie produktu następuje na wskazany adres e-mail (produkt online) niezwłocznie (w ten sam dzień) po uznaniu rachunku bankowego sprzedawcy w serwisie Tpay.
 • Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z kupującym. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności przez kupującego w toku składania zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 1. Korzystanie z Alertu Prawnego
 • Korzystanie z Alertu Prawnego oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się lub skorzystania przez Użytkownika z materiałów przygotowanych przez Sprzedawcę
 • Korzystanie z Alertu Prawnego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa.
 • Użytkownik korzystając z Alertu Prawnego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w przygotowane materiały, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę materiałów.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w zapewnianiu z Alertem Prawnym wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 • Zabronione jest wykorzystywanie materiałów przygotowanych przez Sprzedawcę bez jego wyraźnej zgody, w szczególności zabronione jest wykorzystywanie materiałów przygotowanych przez sprzedawcę w działalności reklamowej, promocyjnej.
 • Sprzedawca nie jest zobowiązany do utrzymania określonej częstotliwości wysłania Alertu Prawnego, przy czym dołoży starań, żeby Alert Prawny by wysyłany co najmniej raz w miesiącu.
 1. Prawo odstąpienia od umowy
 • Ze względu na charakter produktu (produkt cyfrowy), na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta – klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Art. 38 pkt 13 „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: […] o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.”
 1. Rezygnacja z usług oraz zablokowanie dostępu do usług
 • Sprzedawca jest uprawniony do Zablokowania dostępu Użytkownika do Alertu Prawnego w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Sprzedawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy Zablokowanie dostępu do Alertu Prawnego jest uzasadnione względami bezpieczeństwa
 • Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę ze skutkiem od kolejnego okresu rozliczeniowego.
 • Niezależenie od innych postanowień Regulaminu, Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem od kolejnego okresu rozliczeniowego.
 • Użytkownik może złożyć oświadczenie woli o wypowiedzeniu Umowy w dowolnej w formie doręczając je do Sprzedawcy. Procedura ta ma odpowiednie zastosowanie w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Sprzedawcę, przy czym Sprzedawca wykorzystuje w tym celu dane teleadresowe Użytkownika podane przez niego w trakcie procedury Rejestracji.
 • Rezygnacja z korzystania z Usług świadczonych odpłatnie nie jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z Usług bezpłatnych.
 • Celem rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych Użytkownik może poinformować o tym fakcie Administratora w formie wiadomości e-mail, telefonicznie lub w formie korespondencji pocztowej na adresy i numery wskazane w definicjach do niniejszego regulaminu.
 1. Reklamacja
 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć klientowi produkt wolny od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną (uszkodzony plik, nieodpowiedni format) lub prawną.
 • Reklamację należy zgłosić sprzedawcy drogą elektroniczną na adres sekretariat@prawnicytransportu.pl
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie klienta uznał za uzasadnione.
 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. Dane osobowe w Sklepie internetowym
 • Administratorem danych osobowych klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca.
 • Dane osobowe klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży.
 • Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: a) w przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 1. Postanowienia końcowe
 • Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.