USŁUGI

Specyfika.

Wiemy, że w branży transportowej wyjątkowo często występują problemy związane z zatorami płatniczymi, kwestiami podatkowymi, umowami z kontrahentami, prawem pracy. Do właściwych dla branży transportowej problemów prawnych możemy zaliczyć kwestie ubezpieczeniowe (dotyczące zawierania umów ubezpieczeniowych, sporów w zakresie wypłat lub wysokości odszkodowania), kontroli drogowych czy postępowań administracyjnych (konieczność uzyskania licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika czy np. postępowania dotyczące utraty dobrej reputacji).

Oferujemy Państwu usługi z zakresu prawa i podatków uwzględniające specyfikę i potrzeby branży transportowej.

Zakres usług.

 • REPREZENTACJA W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI ORAZ SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

Doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi, między innymi w sprawach dotyczących: kar pieniężnych nakładanych przez ITD, PIP i inne organy, wydania lub cofnięcia licencji i pozwoleń, postępowań dotyczących utraty dobrej reputacji.

 • REPREZENTACJA W SPRAWACH UBEZPIECZENIOWYCH I ODSZKODOWAWCZYCH

Doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów w sprawach odszkodowawczych. Pomagamy w procesie dochodzenia roszczeń, od zgłoszenia szkody, aż do wypłaty odszkodowania. W przypadku sporu co do zasadności lub wysokości roszczenia reprezentujemy Klientów przed zakładami ubezpieczeń, sądami oraz organami egzekucyjnymi. Dochodzimy odszkodowań z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych, w szczególności szkód w pojazdach (z OC posiadacza pojazdu mechanicznego, z ubezpieczenia autocasco, z ubezpieczenia assistance, OCP) szkód dotyczących zniszczenia, utraty lub uszkodzenia ładunku, opóźnienia w dostawie i innych roszczeń powstałych przy realizacji zleceń czy szkód osobowych.

 • WINDYKACJA I MONITORING NALEŻNOŚCI NA ETAPIE PRZEDSĄDOWYM

W oparciu o dotychczasowe doświadczenie i nowoczesne rozwiązania technologiczne świadczymy usługi windykacyjne, w tym również w formule na koszt dłużnika. Naszym celem na tym etapie jest przeprowadzenie czynności polubownych i odzyskanie należności dla naszych Klientów bez kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, bowiem odpowiednio przeprowadzone działania pozwalają uzyskać szybki efekt, a jednocześnie nie zamykają możliwości dalszej współpracy z kontrahentami w przyszłości. Ponadto na tym etapie istnieje możliwość uzyskania dokumentów i zabezpieczeń, które w przypadku dalszego braku spłaty należności, ułatwią i przyspieszą postępowanie sądowe i egzekucyjne.

 • REPREZENTACJA W PROCESACH CYWILNYCH DOTYCZĄCYCH NALEŻNOŚCI, W TYM RÓWNIEŻ NALEŻNOŚCI SPORNYCH

W przypadku gdy dłużnik nie spłaci zadłużenia w sposób polubowny lub gdy wymaga tego charakter sprawy reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych. Etap sądowy obejmuje okres od wszczęcia postępowania sądowego do momentu uzyskania tytułu wykonawczego, który w przypadku takiej konieczności pozwala podjąć czynności egzekucyjne.

 • ZAKŁADANIE SPÓŁEK I PRZEKSZTAŁCANIE DZIAŁALNOŚCI W SPÓŁKI. DORADZTWO W PROCESIE TWORZENIA, REORGANIZACJI I POŁĄCZENIACH FIRM

doradztwo na etapie planowania rozpoczęcia działalności transportowej

pomagamy przy zmianie formy prowadzenia działalności gospodarczej

ochrona majątku prywatnego i rodzinnego przedsiębiorcy

rodzinna firma transportowa – tworzenie optymalnych form

 • DORADZTWO W BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Kierujemy się zasadą, że lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego wolimy doradzać naszym Klientom w bieżącej działalności, by uchronić ich przed powstaniem problemu.

 • DORADZTWO PODATKOWE (W TYM PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O INTERPRETACJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO). REPREZENTACJA W TRAKCIE KONTROLI PODATKOWYCH

Sposoby rozliczeń za nasze usługi.

Jesteśmy elastyczni i dopasowujemy się do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów, dlatego oferujemy współpracę rozliczaną na podstawie:

 • przepracowanych przez nas godzin (z możliwością ustalenia górnego limitu godzin w miesiącu),
 • zrealizowanych przez nas zadań (stosowany zazwyczaj w przypadku jednostkowych zleceń, przy których możemy określić nakład pracy),
 • ryczałtu miesięcznego (ustalany każdorazowo w zależności od ilości powierzonych nam spraw i ich charakteru),
 • wynagrodzenia uzależnionego w części od efektu (tzw. success fee).

W przypadku niektórych rodzajów spraw istnieje możliwość łączenia wskazanych wyżej sposobów rozliczeń.