Wniosek o odstąpienie od nałożenia kary za SENT

Wniosek o odstąpienie od nałożenia kary za SENT

Firmy, które przeszły kontrolę SENT, w trakcie której stwierdzono nieprawidłowości, stają przed pytaniem, czy możliwe jest odstąpienie od nałożenia kary. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy stwierdzone naruszenie ma charakter formalny i jest wynikiem roztargnienia lub przeoczenia, a nie celowego działania. W takiej sytuacji istotne jest to jak przygotować i złożyć wniosek o odstąpienie od nałożenia kary za SENT

Na samym początku należy zaznaczyć, że najlepszym sposobem uniknięcia kar za błędy w SENT jest skrupulatne przestrzeganie obowiązków i niepopełnianie błędów.

Gdy jednak błąd się pojawi, UCS w pewnych sytuacjach może odstąpić od ukarania. I w tym artykule wskazujemy podstawy prawne w oparciu o które może to nastąpić. Zwracamy jednak uwagę, że odstąpienie od kary za SENT ma charakter wyjątkowy.

Przesłanki odstąpienia od kary

Przepisy ustawy SENT przewidują możliwość odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej w przypadkach uzasadnionych:

  • ważnym interesem strony
  • interesem publicznym

Ważny interes strony

W przypadku ważnego interesu strony, to przesłanka ta odczytywana jest w powiązaniu z sytuacją majątkową. W praktyce sprowadza się to do oceny, czy strona jest w stanie uregulować nałożoną karę. Przesłanka ta ma wyjątkowy charakter. Bowiem hipotetycznie odnosi się wyłącznie do takiego podmiotu, którego sytuacja finansowa jest na tyle zła, że nie będzie on w stanie uregulować nałożonej kary. Przesłankę tę organy badają wyłącznie na wniosek.

Interes publiczny

W praktyce o wiele ważniejsza od przesłanki ważnego interesu strony jest przesłanka interesu publicznego.  Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w ustawie, ale wypełnienie go treścią należy do organów decydujących o nałożeniu kary. W orzeczeniach dotyczących spraw SENT, sądy nie wskazują na definicję pojęcia interesu publicznego. Wskazują natomiast na zasady przez pryzmat których należy go oceniać. Zwracają uwagę by dokonując tego brać pod uwagę cel samej regulacji, to jest uszczelnienie systemu podatkowego. Pojęcie interesu publicznego to rodzaj tak zwanej klauzuli generalnej. Umożliwia ona Organom uwzględnienie w ramach niej różnych okoliczności. M.in. tego, by nałożona kara nie była niesprawiedliwa.

Jak wskazują Sądy w orzeczeniach dotyczących SENT – przy wykładni interesu publicznego należy respektować wartości wspólne dla całego społeczeństwa. Takie jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie obywateli do organów władzy publicznej. W interesie publicznym jest budowanie u obywateli i podmiotów gospodarczych zaufania do organów państwa, a nałożenie kary pieniężnej powinno nastąpić z uwzględnieniem zasady proporcjonalności. Surowość kary wymierzonej przez organ administracyjny nie może być nieproporcjonalna do przewinienia, którego kara dotyczy.

Przesłanka interesu publicznego ma znaczenie ze względu na rodzaj naruszenia, a nie sytuację finansową podmiotu. Już chociażby z tego względu jawi się jako bardziej sprawiedliwa. O ewentualnym odstąpieniu od nałożenia kary powinien decydować rodzaj błędu – jego istotność. W szczególności, czy powodował zagrożenie wpływów Skarbu Państwa. A także to jak do niego doszło. Na przykład, czy nieumyślnie lub w wyniku przeoczenie. W takim przypadku możliwe jest ustalenie, czy w przypadku określonego naruszenia do którego doszło w konkretnych okolicznościach uzasadnione jest odstąpienie od nałożenia kary. Powinno to nastąpić niejako bez względu na podmiot,  który je popełnił. Chodzi o to, czy w konkretnych okolicznościach  odstąpienie od nałożenia kary jest uzasadnione. Czy nałożenie kary stanowiłoby proporcjonalną reakcją na naruszenie. I czy gdyby takie same okoliczności dotyczyły innego podmiotu to również należałoby odstąpić od jej nałożenia.

Przykład błędu – błąd w numerze licencji

Przykładem błędu, stosunkowo często popełnianego przez przewoźników, było nie uzupełnienie numeru licencji w zgłoszeniu SENT. Sądy administracyjne w licznych orzeczeniach uznawały, że w takim przypadku interes publiczny przemawia za tym by organy odstępowały od nałożenia kary. W takich przypadkach istotny był rodzaj naruszenia, a nie sytuacja finansowa podmiotu. Należy jednak zaznaczyć, że są również orzeczenia, w których sądy wyraziły odmienny pogląd.

Inne przypadki uzasadniające wniosek o odstąpienie od nałożenia kary za SENT

Ustawa SENT przewiduje również inne przypadki, w których organy mogą lub powinny odstąpić od nałożenia kary.

Obowiązek odstąpienia od nałożenia kary został przewidziany w sytuacji, gdy niewykonanie obowiązku aktualizacji zgłoszenia wynikało z niedostępności rejestru.

Przepisy SENT stanowią również, że nie wszczyna się postepowania w sprawie o nałożenie kary pieniężnej w sytuacji, gdy naruszenie zostało stwierdzone w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej albo kontroli celno-skarbowej, ale nie spowodowało ono uszczupleń podatku VAT oraz podatku akcyzowego.

Z tym jednak, że rozwiązania tego nie stosuje się do przewoźników oraz przewozu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zawartych w specjalnym wykazie. Jak przyjmują Organy i Sądy rozwiązanie to nie dotyczy tak zwanej kontroli na drodze.

Podsumowanie

Podsumowując, uniknięcie kar, nawet za drobne błędy w SENT jest bardzo trudne. Dlatego najlepszym sposobem ich uniknięcia jest skrupulatne przestrzeganie obowiązków i niepopełnianie błędów. W przypadku jednak gdy takie błędy pojawią się, a przez Urząd zostanie wszczęte postępowanie, należy wziąć aktywny w nim udział. Należy bowiem zwrócić uwagę, że przepisy SENT przewidują możliwość odstąpienia od nałożenia kary.

Wniosek o odstąpienie od nałożenia kary za SENT powinien zostać właściwie uzasadniony i poparty dokumentami. Jeżeli Twoja Firma potrzebuje doradztwa, wyjaśnień lub pomocy w sprawie SENT, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Prawnicy Transportu.pl. Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi pozostałymi wpisami dotyczącymi SENT.

Zachęcamy również do subskrybowania naszych profili na Facebooku oraz Youtubie i zapisania się do newsletera.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji