e-TOLL: odwołanie od kary

e-TOLL: odwołanie od kary

Za brak płatności e-TOLL lub inne naruszenia związane z systemem poboru opłat grożą wysokie kary pieniężne. Mogą one sięgać nawet 1 500 zł za jedno naruszenie dotyczące jednego pojazdu stwierdzone w trakcie jednej doby. Zatem w przypadku przewoźnika dysponującego większą flotą pojazdów lub przeoczenia trwającego dłuższy czas, suma kar może być bardzo dotkliwa. W artykule e-TOLL: odwołanie od kary wyjaśniamy podstawowe kwestie związane z postępowaniem dotyczącym nałożenia kary.

W przypadku naruszeń e-TOLL kary nakładane są automatycznie. Wystarczy samo stwierdzenia naruszenia, a kwestia winy praktycznie nie ma znaczenia. Niemniej jednak, w przypadku wszczęcia postępowania, warto wziąć w nim aktywny udział.

Częste naruszenie-skończyły się środki

Częstym naruszeniem, za które nakładane są kary, jest brak środków na koncie typu przedpłaconego. Konto przedpłacone jest najczęściej wybieranym wariantem dokonywania rozliczeń e-TOLL. W tym wariancie, podmiot wykonujący przejazd powinien zapewnić, by na koncie znajdowały się środki umożliwiające pokrycie należnej opłaty. W przypadku ich braku, na wykonującego przejazd zostanie nałożona kara 1 500 zł za jedno naruszenie dotyczące jednego pojazdu stwierdzone w trakcie jednej doby. Jeżeli liczba pojazdów będzie większa lub większa będzie ilość dób, kara będzie wynosiła wielokrotność tej kwoty.

3 dni na uzupełnienie opłaty. Jednak nie zawsze

Zgodnie z art. 13k ust. 8a ustawy o drogach publicznych Kary pieniężnej za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej w trybie przedpłaty, nie wymierza się, jeśli do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS zostały przekazane dane geolokalizacyjne, a właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu uiścił opłatę elektroniczną w terminie 3 dni od dnia zakończenia przejazdu. Informacje o wysokości nieuiszczonej opłaty elektronicznej, są dostępne za pośrednictwem Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.

Przepisu ust. 8a nie stosuje się, jeśli do ujawnienia naruszenia doszło w wyniku kontroli, o której mowa w art. 13l, wykonywanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, po zatrzymaniu pojazdu podczas przejazdu po drodze płatnej.

Jak wynika z oficjalnego komunikatu na stronie e-TOLL.gov.pl

W przypadku nieuiszczenia opłaty za przejazd z powodu braku wystarczających środków na koncie rozliczeniowym, zostanie ona pobrana z konta użytkownika maksymalnie w ciągu 3 dni od zakończenia przejazdu, jeżeli: uzupełnisz środki na koncie do wysokości, która co najmniej pozwoli na uiszczenie zaległej opłaty; dane geolokalizacyjne dotyczące tego przejazdu zostały przekazane z urządzenia mobilnego, urządzenia pokładowego lub zewnętrznego systemu lokalizacyjnego do systemu e-TOLL.

Jeżeli do systemu e-TOLL nie zostaną przekazane dane z urządzenia mobilnego, urządzenia pokładowego lub zewnętrznego systemu lokalizacyjnego, nie będzie można zapłacić zaległej opłaty elektronicznej.

Opłata nie zostanie pobrana w przypadku, kiedy naruszenie zostanie ujawnione w wyniku kontroli w czasie przejazdu drogą płatną. W takim wypadku, w drodze decyzji administracyjnej, na podmiot odpowiedzialny za popełnienie naruszenia zostanie nałożona kara pieniężna za nieuiszczenie opłaty elektronicznej

etoll.gov.pl

9 miesięcy na wszczęcie postępowania

Postępowanie dotyczące nałożenia kary pieniężnej może zostać wszczęte w ciągu 9 miesięcy od dnia popełnienia naruszenia. Stanowi o tym art. 13n ust. 1 ustawy o drogach publicznych.

Postępowanie dotyczące nałożenia kary

Postępowanie dotyczące nałożenia kary zaczyna się od zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Znajduje się w nim informacja jakiego dokładnie naruszenia dotyczy postępowanie, tj. przejazdu z jakiego dnia i godziny, którym pojazdem (numer rejestracyjny) oraz w którym miejscu zarejestrowanym.

Po otrzymaniu zawiadomienia strona ma 7 dni na złożenie wyjaśnień i przedstawienie dowodów.

Następnie, Główny Inspektor Transportu Drogowego wydaje decyzję. Może on umorzyć postępowanie – jeżeli uwzględni wyjaśnienia strony. Takie decyzje również się zdarzają. GITD może również odstąpić od nałożenia kary – chociaż to jest kwestią sporną.

W przypadku nieuwzględnienia wyjaśnień lub ich braku GITD nakłada karę. Od kary można się odwołać – więcej poniżej w e-TOLL odwołanie od kary.

e-TOLL: odwołanie od kary

Od kary nałożonej przez GITD można się odwołać. Przy czym w przypadku decyzji dotyczących e-TOLL są dwa tryby odwoławcze. Strona niezadowolona z decyzji GITD może złożyć:

e-TOLL: odwołanie od kary
Więcej na temat przebiegu postępowania w sprawach e-TOLL w artykule: Kara za e-TOLL: przebieg postępowania
  • skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA)- składa się ją w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Skargę składa się za pośrednictwem GITD. Podlega ona opłacie. Złożenie skargi nie wstrzymuje wykonanie decyzji o jej nałożeniu. Niezależnie od złożenia skargi należy zapłacić karę. Można ewentualnie wnioskować o wstrzymanie jej wykonania.
  • wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – składa się go w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniosek nie podlega opłacie. Złożenie wniosku wstrzymuje wykonanie kary na czas jego rozpatrzenia. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może je zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Obydwa tryby zasadniczo różnią się. Strona, która chce złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (często nazywany „odwołaniem”) musi pamiętać, że ma na to krótszy termin – 14 dni. Po jego upływie, ale przed upływem 30 dni, pozostaje jedynie możliwość złożenia skargi. Ta jednak nie wstrzymuje wykonania kary i podlega opłacie sądowej.

Jako kancelaria pomagamy w przygotowaniu wniosków oraz skarg, jak również reprezentujemy Klientów w takich sprawach. E-toll: odwołanie od kary – przeczytaj również artykuł Kara za e-TOLL: przebieg postępowania.

e-TOLL – nie każda zaległość jest uchylaniem się od opłaty

Przepisy ustawy o drogach publicznych przewidują takie same sankcje zarówno dla przewoźnika, który nie zarejestrował się w systemie lub próbuje ukryć przejazd, jak i za brak doładowania konta na czas. Trzeba jednak odróżnić te dwa diametralnie różne zachowania. Jednak obecnie kary nakładane są za obydwa zachowania w takiej samej wysokości.

W mojej ocenie, kary nakładane za nieuiszczenie opłaty e-TOLL w wielu przypadkach są nieproporcjonalne. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przewoźnik zarejestrował przejazd, dane geolokalizacyjne dotyczące przejazdu zostały przekazane, należność za niego została naliczona, ale na koncie przedpłaconym skończyły się środki. W takiej sytuacji nie dochodzi do uchylania się od zapłaty za przejazd – jego ukrycia przed operatorem systemu. Dochodzi wyłącznie do niezapłacenia za niego z góry. Należy wyraźnie odróżnić uchylanie się od uiszczenia opłaty za przejazd od nieterminowego regulowania zapłaty. Kary powinny dotyczyć tylko uchylania się od płatności, tj. sytuacji, gdy przejazdy są ukrywane przed operatorem. Natomiast w przypadku zarejestrowania przejazdu, który nie został przedpłacony, zrozumiałe byłyby koszty ewentualnego upomnienia. Ewentualnie można by mówić o adekwatnych kosztach manipulacyjnych związanych z późniejszym rozliczeniem opłat. Nie do przyjęcia natomiast są wysokie kary pieniężne, niejednokrotnie kilkaset razy wyższe niż kwota nieuiszczonej opłaty za przejazd.

Tym samym zastrzeżenia musi budzić to, że za dwa diametralnie różne rodzaje naruszeń grozi jedna kara – 1,5 tys. zł w przypadku pojazdów powyżej 3,5 t.

Warto zwrócić uwagę na wyrok TSUE w sprawie C-497/15, zgodnie z którym wymóg proporcjonalności stoi na przeszkodzie systemowi sankcji przewidującemu grzywny o zryczałtowanej wysokości za wszelkie naruszenia przepisów dotyczących obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd niezależnie od charakteru i wagi naruszeń.

wypowiedź adwokata Dawida Korczyńskiego w artykule „e-Toll karze także za długi, nie tylko za unikanie myta” w Dzienniku Gazeta Prawna. Artykuł jest dostępny po kliknięciu w link.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji