e-TOLL odwołanie od kary

e-TOLL: odwołanie od kary

Za brak płatności e-TOLL lub inne naruszenia związane z systemem poboru opłat grożą wysokie kary pieniężne. Mogą one sięgać nawet 1 500 zł za jedno naruszenie dotyczące jednego pojazdu stwierdzone w trakcie jednej doby. Zatem w przypadku przewoźnika dysponującego większą flotą pojazdów lub przeoczenia trwającego dłuższy czas, suma kar może być bardzo dotkliwa. W artykule e-TOLL: odwołanie od kary wyjaśniamy podstawowe kwestie związane z postępowaniem dotyczącym nałożenia kary.

W przypadku naruszeń e-TOLL kary nakładane są automatycznie. Wystarczy samo stwierdzenia naruszenia, a kwestia winy praktycznie nie ma znaczenia. Niemniej jednak, w przypadku wszczęcia postępowania, warto wziąć w nim aktywny udział.

Częste naruszenie-skończyły się środki

Częstym naruszeniem, za które nakładane są kary, jest brak środków na koncie typu przedpłaconego. Konto przedpłacone jest najczęściej wybieranym wariantem dokonywania rozliczeń e-TOLL. W tym wariancie, podmiot wykonujący przejazd powinien zapewnić, by na koncie znajdowały się środki umożliwiające pokrycie należnej opłaty. W przypadku ich braku, na wykonującego przejazd zostanie nałożona kara 1 500 zł za jedno naruszenie dotyczące jednego pojazdu stwierdzone w trakcie jednej doby. Jeżeli liczba pojazdów będzie większa lub większa będzie ilość dób, kara będzie wynosiła wielokrotność tej kwoty.

3 dni na uzupełnienie opłaty. Jednak nie zawsze

Zgodnie z art. 13k ust. 8a ustawy o drogach publicznych Kary pieniężnej za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej w trybie przedpłaty, nie wymierza się, jeśli do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS zostały przekazane dane geolokalizacyjne, a właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu uiścił opłatę elektroniczną w terminie 3 dni od dnia zakończenia przejazdu. Informacje o wysokości nieuiszczonej opłaty elektronicznej, są dostępne za pośrednictwem Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.

Przepisu ust. 8a nie stosuje się, jeśli do ujawnienia naruszenia doszło w wyniku kontroli, o której mowa w art. 13l, wykonywanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, po zatrzymaniu pojazdu podczas przejazdu po drodze płatnej.

Jak wynika z oficjalnego komunikatu na stronie e-TOLL.gov.pl

W przypadku nieuiszczenia opłaty za przejazd z powodu braku wystarczających środków na koncie rozliczeniowym, zostanie ona pobrana z konta użytkownika maksymalnie w ciągu 3 dni od zakończenia przejazdu, jeżeli: uzupełnisz środki na koncie do wysokości, która co najmniej pozwoli na uiszczenie zaległej opłaty; dane geolokalizacyjne dotyczące tego przejazdu zostały przekazane z urządzenia mobilnego, urządzenia pokładowego lub zewnętrznego systemu lokalizacyjnego do systemu e-TOLL.

Jeżeli do systemu e-TOLL nie zostaną przekazane dane z urządzenia mobilnego, urządzenia pokładowego lub zewnętrznego systemu lokalizacyjnego, nie będzie można zapłacić zaległej opłaty elektronicznej.

Opłata nie zostanie pobrana w przypadku, kiedy naruszenie zostanie ujawnione w wyniku kontroli w czasie przejazdu drogą płatną. W takim wypadku, w drodze decyzji administracyjnej, na podmiot odpowiedzialny za popełnienie naruszenia zostanie nałożona kara pieniężna za nieuiszczenie opłaty elektronicznej

etoll.gov.pl

9 miesięcy na wszczęcie postępowania

Postępowanie dotyczące nałożenia kary pieniężnej może zostać wszczęte w ciągu 9 miesięcy od dnia popełnienia naruszenia. Stanowi o tym art. 13n ust. 1 ustawy o drogach publicznych.

Postępowanie dotyczące nałożenia kary

Postępowanie dotyczące nałożenia kary zaczyna się od zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Znajduje się w nim informacja jakiego dokładnie naruszenia dotyczy postępowanie, tj. przejazdu z jakiego dnia i godziny, którym pojazdem (numer rejestracyjny) oraz w którym miejscu zarejestrowanym.

Po otrzymaniu zawiadomienia strona ma 7 dni na złożenie wyjaśnień i przedstawienie dowodów.

Następnie, Główny Inspektor Transportu Drogowego wydaje decyzję. Może on umorzyć postępowanie – jeżeli uwzględni wyjaśnienia strony. Takie decyzje również się zdarzają. GITD może również odstąpić od nałożenia kary – chociaż to jest kwestią sporną.

W przypadku nieuwzględnienia wyjaśnień lub ich braku GITD nakłada karę. Od kary można się odwołać – więcej poniżej w e-TOLL odwołanie od kary.

e-TOLL odwołanie od kary

Od kary nałożonej przez GITD można się odwołać. Przy czym w przypadku decyzji dotyczących e-TOLL są dwa tryby odwoławcze. Strona niezadowolona z decyzji GITD może złożyć:

  • skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA)- składa się ją w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Skargę składa się za pośrednictwem GITD. Podlega ona opłacie. Złożenie skargi nie wstrzymuje wykonanie decyzji o jej nałożeniu. Niezależnie od złożenia skargi należy zapłacić karę. Można ewentualnie wnioskować o wstrzymanie jej wykonania.
  • wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – składa się go w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniosek nie podlega opłacie. Złożenie wniosku wstrzymuje wykonanie kary na czas jego rozpatrzenia. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może je zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Obydwa tryby zasadniczo różnią się. Strona, która chce złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (często nazywany „odwołaniem”) musi pamiętać, że ma na to krótszy termin – 14 dni. Po jego upływie, ale przed upływem 30 dni, pozostaje jedynie możliwość złożenia skargi. Ta jednak nie wstrzymuje wykonania kary i podlega opłacie sądowej.

Jako kancelaria pomagamy w przygotowaniu wniosków oraz skarg, jak również reprezentujemy Klientów w takich sprawach.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji