Kary z ustawy SENT

Kary z ustawy SENT

SENT to robocze określenie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Obowiązuje ona od 18 kwietnia 2017 r. Początkowo dotyczyła przewozu tzw. towarów wrażliwych. Następnie została rozszerzona na przewóz odpadów oraz na niektóre przewozy produktów rolnych i owoców. W najbliższym czasie obejmie ona również wszystkie przewozy wykonywane przez zagranicznych przewoźników. Kary za naruszenia obowiązków z ustawy SENT są bardzo wysokie. Dlatego warto dobrze zapoznać się z obowiązkami SENT i sprawdzić, czy wykonywany przewóz nie podlega monitorowaniu.

Administracyjne kary pieniężne z ustawy SENT

Na przedsiębiorców (podmiot odbierający, wysyłający lub przewoźnika) mogą zostać nałożone kary administracyjne. Postępowanie dotyczące ich nałożenia toczy się w oparciu o przepisy ordynacji podatkowej (jest to tzw. tryb administracyjny).

Co do zasady przyjmuje się, że kary pieniężne nakłada się niezależnie od tego, czy naruszenie było zawinione. Dlatego organy co do zasady nie badają przyczyn naruszenia, ale wyłącznie stwierdzają fakt naruszenia. Nie oznacza to jednak, że organ nie może odstąpić od nałożenia kary. Możliwość taką daje przesłanka ważnego interesu strony oraz interesu publicznego. Napisaliśmy o tym we wpisie SENT-czy możliwe jest uniknięcie kar za błędy?

Kary pieniężne za poszczególne naruszenia zostały określone w sztywnej wysokości. Oznacza to, że nie podlegają one miarkowaniu, ale w przypadku konkretnego naruszenia nakładana jest kara w konkretnej wysokości. Kary te wynoszą w przypadku niektórych naruszeń 10 000 zł (np. nieprzekazywania danych GPS lub błędów w zgłoszeniu albo nieuzupełnienia danych, np. stanu licznika LPG). W przypadku innych naruszeń wynoszą 20 000 zł ( np. w przypadku nie stawienia się do kontroli). W przypadku niezgłoszenia przewozu kara wynosi 46% wartości brutto towaru przewożonego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, nie mniej niż 20 000 zł. Za niedostarczenia zgłoszonego towaru do miejsca dostarczenia towaru albo miejsca zakończenia przewozu na terytorium kraju grozi kara w wysokości 100 000 zł.

Kary za poszczególne naruszenia mogą się kumulować, podobnie jak w przypadku wykonywania kilku przewozów.

Grzywny na kierowców

Za naruszenia SENT kierowcy mogą zostać ukarani grzywną w wysokości od 5000 do 7500 zł. Jest ona nakładana w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.  Prawo ich nakładania i pobierania w drodze mandatu karnego mają funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, Policji, Straży Granicznej, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na to kiedy kierowca powinien odmówić przyjęcia mandatu. Nie raz bowiem zdarzały się sytuacje, że pomimo wstępnego stwierdzenia naruszenia SENT i skierowania sprawy do Sądu, kierowca został uniewinniony lub umorzono postępowanie albo odstąpiono od nałożenia kary.

SENT-kary pieniężne i grzywny mogą być nakładane jednocześnie

Za jedno naruszenie może zostać nałożona zarówno kara pieniężna na przewoźnika, jak i mandat na kierującego pojazdem. Są to dwa niezależne od siebie tryby postępowania.

Kary z ustawy SENT są bardzo surowe

Kary z ustawy SENT są bardzo surowe, dlatego skrupulatne wykonywanie obowiązków jest najlepszym sposobem ich uniknięcia.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji