SENT-mandat. Kiedy kierowca powinien odmówić przyjęcia mandatu?

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

SENT-mandat. Kiedy kierowca powinien odmówić przyjęcia mandatu?W sytuacji gdy przewoźnik nie zgadza się z ustaleniami kontrolujących dotyczącymi stwierdzonych naruszeń SENT, kierowca powinien odmówić przyjęcia mandatu.  (sent-mandat).

Rodzaje kar w ustawie SENT

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów  przewiduje dwa rodzaje kar:

  • administracyjne kary pieniężne nakładane na firmy,
  • grzywny nakładane na kierowców.

Administracyjne kary pieniężne

Na podmiot odbierający, wysyłający lub przewoźnika kary nakładane są w trybie administracyjnym.  Postępowanie dotyczące nałożenia kary toczy się w oparciu o przepisy ordynacji podatkowej (jest to tzw. tryb administracyjny)

Grzywny na kierowców

Kierowca zostanie ukarany grzywną w następujących przypadkach:

  1. rozpoczęcia przewozu towaru przez kierującego bez numeru referencyjnego, bez dokumentu zastępującego zgłoszenie i potwierdzenia przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokumentu potwierdzającego przesunięcie międzymagazynowe;
  2. nie włączenia lokalizatora przed rozpoczęciem przewozu towaru lub z chwilą rozpoczęcia przewozu towaru na terytorium kraju;
  3. niezatrzymania pojazdu w przypadku stwierdzenia trwającej dłużej niż godzinę niesprawności lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji.

Grzywna grożąca kierowcy wynosi od 5000 do 7500 zł. Nakłada się ją w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.  Prawo jej nakładania i pobierania w drodze mandatu karnego mają funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, Policji, Straży Granicznej, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. (sent-mandat).

Kary pieniężne i grzywny mogą być nakładane jednocześnie

Za jedno naruszenie można nałożyć zarówno karę pieniężną na przewoźnika, jak i mandat na kierującego pojazdem.

Na przykład. za nie włączenia lokalizatora przed rozpoczęciem przewozu ukarany karą pieniężną w wysokości 10.000,00 zł zostanie przewoźnik. Natomiast na kierowcę zostanie nałożona grzywna w wysokości od 5 do 7,5 tys. zł. Zatem łączna suma nałożonych kar może wynieść od 15 do 17,5 tys. zł.

Gdy przewoźnik nie zgadza się z ustaleniami kontrolujących

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości sporządza się protokół według wzoru określonego w rozporządzeniu (art 13 ust. 7 ustawy).

Protokół powinien zawierać m. in. ustalenia kontrolujących (pkt 8 protokołu). W protokole  znajduje się również miejsce na uwagi (pkt 10 protokołu). Zatem jeżeli kontrolowany ma uwagi co do stwierdzonych naruszeń lub przebiegu kontroli to powinny zostać one wpisane w tym miejscu (pkt 10 protokołu).

Protokół powinien zostać podpisany przez kontrolujących oraz kierującego pojazdem. Podpisanie protokołu przez kierującego nie oznacza, że zgadza się on ze stwierdzonymi w nim naruszeniami. Klikając w link można zapoznać się z wzorem protokołu.

Protokół z kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczany jest kierującemu pojazdem. Po podpisaniu protokołu i jego doręczeniu nie składa się do niego zastrzeżeń, jak ma to miejsce w przypadku np. kontroli podatkowej.

Stwierdzone w protokole naruszenia stanowią podstawę do ewentualnego wszczęcia postępowania w przedmiocie nałożenia kary.

(sent-mandat).

SENT-mandat dla kierującego.

Procedura w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na przewoźnika zasadniczo różni się od postępowania dotyczącego nałożenia grzywny na kierowcę. O ile w przypadku przewoźnika protokół stanowi dopiero podstawę wszczęcia postępowania o nałożenie kary. O tyle przyjęcie mandatu  definitywnie zamyka sprawę. Zatem jeżeli kierujący nie zgadza się ze stwierdzonym naruszeniem, nie powinien go przyjmować. Od przyjętego mandatu nie można się odwołać. Zgodnie z art 98 §  3 kpw (kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia) mandat staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego. (sent-mandat).

Uchylenie prawomocnego mandatu.

Przepisy nie przewidują możliwości odwołania się od mandatu, bowiem jest on prawomocny z chwilą jego przyjęcia. Przewidziano natomiast możliwość wystąpienia do Sądu o uchylenie prawomocnego mandatu. Stanowi o tym art 101 k.p.w. Wniosek taki można złożyć jedynie w terminie 7 dni od dnia przyjęcia mandatu. Termin na złożenie wniosku jest nieograniczony jedynie w przypadku gdy jego podstawę stanowiłaby niezgodność przepisów o której orzekł TK lub właściwy organ międzynarodowy.

Czy sprawa zostanie skierowana do Sądu?

Jeżeli kierowca nie przyjmie mandatu, sprawa może zostać skierowana do sądu z wnioskiem o ukarani. Kara orzeczona przez sąd nie może być surowsza od tej jaka zostałaby nałożona w drodze mandatu. Zatem jej maksymalna wysokość  może wynieść 7,5 tys. zł. Dodatkowo mogą dojść koszty sądowe w wysokości od 50 do 150 zł. Sąd ma jednak możliwość odstąpienia od nałożenia kary, w tym również w sytuacji gdy stwierdzi, ze naruszenie miało miejsce, ale np. ukaranie byłoby niecelowe. Sąd natomiast nigdy nie ukarze kierowcy jeżeli stwierdzi, że jego zachowanie było niezawinione. Odpowiedzialność kierowcy w przeciwieństwie do odpowiedzialności przewoźnik opiera się na zasadzie winy. Brak winy oznacza brak kary.

Niedogodnością jednak w przypadku odmowy przyjęcia mandatu może być konieczność stawiennictwa w sądzie. Należy pamiętać jednak, że stawiennictwo takie będzie obowiązkowe tylko w przypadku gdy Sąd do tego zobowiąże. W innym przypadku można zawnioskować o złożenie wyjaśnień na piśmie (art 40 i art 67 § 3 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia) i je przesłać do sądu. W przypadku gdy sąd będzie jednak chciał przesłuchać kierowcę może on zawnioskować o dokonanie tego w sądzie najbliższym dla jego miejsca zamieszkania. (sent-mandat).

Podsumowanie.

Jak wynika z powyższego odmowa przyjęcia mandatu może wiązać się dla kierowcy i przewoźnika z pewnymi niedogodnościami. Jednak jego przyjęcie pozbawia możliwości uniknięcia zapłaty grzywny, nawet wówczas gdyby okazało się, że stwierdzone w protokole kontroli naruszenie nie miało miejsca. Zatem w przypadku gdy przewoźnik  nie zgadza się z ustaleniami kontrolujących dotyczącymi stwierdzonych naruszeń SENT, kierowca powinien odmówić przyjęcia mandatu.

Więcej na temat kar w SENT oraz ewentualnej możliwości ich uniknięcia we wpisie SENT-czy możliwe jest uniknięcie kar za błędy?

Informacje dotyczące SENT można znaleźć na stronie administracji skarbowej klikając w link.

 

Masz pytania?

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dalszym wyjaśnieniem przedstawionych problemów lub pomocą prawną zapraszamy do kontaktu z Kancelarią sekretariat@prawnicytransportu.pl lub telefonicznie 691 839 919.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 691 839 919e-mail: sekretariat@prawnicytransportu.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@prawnicytransportu.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: