SENT-odwołanie od kary

SENT – odwołanie od kary

Obejmowanie obowiązkiem SENT kolejnych kategorii towarów wiąże się dodatkowymi obowiązkami dla przedsiębiorców. W trakcie ich realizacji mogą zdarzyć się błędy lub przeoczenia. Dotyczą one na ogół kwestii formalnych i są wynikiem roztargnienia lub przeoczenia, a nie celowego działania. W przypadku ich stwierdzenia, wszczynane jest postępowania dotyczące nałożenia kary pieniężnej. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, czy możliwe jest uniknięcie kar w przypadku błędów? Czy organ może umorzyć postepowanie lub odstąpić od nałożenia kary? W tym artykule oraz w innych dostępnych na naszej stronie wyjaśniamy powyższe kwestie oraz wskazujemy na decyzje organów oraz wyroki sądów korzystne dla przedsiębiorców. SENT-odwołanie od kary.

Możliwe rozstrzygnięcia

W przypadku wszczęcia postępowania dotyczącego nałożenia kary mogą zostać wydane następujące decyzje: 1. o umorzeniu postępowania, 2. o nałożeniu kary, 3. o odstąpieniu od nałożenia kary.

Decyzja o nałożeniu kary zostanie wydana, w przypadku gdy organ stwierdzi naruszenie i przesłanki do ukarania. W przypadku gdy organ stwierdzi, że nie ma podstaw do ukarania, bo np. nie doszło do naruszenia, wyda decyzję o umorzeniu postępowania. Decyzja o odstąpieniu od nałożenia kary zostanie wydana, jeżeli organ stwierdzi, że doszło do naruszenia, ale nie byłoby zasadnym nakładanie kary. W praktyce bardzo istotne znaczenie mają decyzje o odstąpieniu od nałożenia kary.

Interes publiczny

Ważną przesłanką odstąpienia od nałożenia kary jest interes publiczny. Jest to najczęstsza przesłanka odstępowania od kar przez organy. Pojęcie to ma charakter klauzuli generalnej. Na interes publiczny zwrócono uwagę m .in. w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego. II GSK 1696/18 oraz II GSK 1385/19II GSK 1133/19).

Możliwe jest odstąpienie od nałożenia kary

Również inne okoliczności mogą powodować, że zasadne jest umorzenie postępowania i nienakładanie kary. Piszemy o tym w artykule na naszej stronie. Należy zwrócić uwagę, że poszczególne sprawy dotyczące SENT różnią się od siebie, a orzecznictwo sądów i organów ewoluuje. Dlatego każda sprawa wymaga indywidualnej oceny. Jako kancelaria staramy się na bieżąco aktualizować naszą bazę wiedzy o orzeczeniach i decyzjach z zakresu SENT.

Sprawy dotyczące SENT prowadzimy od 2017 r.

SENT-odwołanie od kary

Sprawy dotyczące SENT prowadzimy od samego początku obowiązywania ustawy, tj. od 2017 r. Dzięki temu dysponujemy dużą bazą orzeczeń i decyzji organów w sprawach SENT.

Nasze wypowiedzi dotyczące SENT można znaleźć w prasie fachowej, m. in. w Dzienniku Gazeta Prawna. Jesteśmy również autorami licznych artykułów i opinii dotyczących tego zagadnienia.

SENT – odwołanie od kary

Jeżeli wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie dotyczące nałożenia kary za SENT należy brać w nim aktywny udział. Jeżeli została nałożona kara, to można się od niej odwołać. Termin na złożenie odwołania to dwa tygodnie od chwili doręczenia decyzji. Jak kancelaria przygotowujemy odwołania i reprezentujemy Klientów przed organami.

Odwołanie, jak i uzupełnienie zarzutów oraz ich uzasadnienie może zostać przygotowane przez naszą Kancelarią. W tym celu zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 691 839 919 lub mailowo sekretariat@prawnicytransportu.pl

Przykładowe korzystne dla przewoźników decyzje Organów w sprawach które prowadziła nasza Kancelaria


 • Jak napisać odwołanie od decyzji SENT?

  W przypadku nałożenia kary za naruszenie obowiązku SENT można wnieść odwołanie. Strona może je przygotować sama lub zlecić jego napisanie i złożenie przez kancelarię. Odwołanie należy złożyć w terminie dwóch tygodni od doręczenia decyzji. Powinno ona zawierać zarzuty i ich uzasadnienie oraz wniosek lub wnioski.

 • Czy możliwe jest uniknięcie kary za błąd w SENT?

  W przypadku stwierdzenia błędu w SENT uniknięcie kary jest trudne. Jak wielokrotnie podkreślamy w naszych wpisach, najlepszym sposobem uniknięcia kar za błędy w SENT jest skrupulatność. Jeżeli jednak błąd się zdarzy przepisy przewidują możliwość odstąpienia od nałożenia kary. Więcej na ten temat w naszych wpisach na stronie.

 • Czy każde wszczęcie postępowania SENT musi oznaczać nałożenie kary?

  Nie każde wszczęte postępowanie musi zakończyć się nałożeniem kary. Może zdarzyć się tak, że organ umorzy postępowanie z uwagi na jego bezprzedmiotowość. Postępowanie SENT może również zakończyć się odstąpieniem od nałożenia kary. Wówczas organ stwierdza naruszenie, ale odstępuje od ukarania.

 • Czy możliwe jest odstąpienie od kary za SENT?

  Przepisy SENT wprost przewidują możliwość odstąpienia od nałożenia kary. Wskazują dwie przesłanki takiej decyzji. Pierwszą jest interes publiczny (jest to klauzula generalna) będąca najczęstszą podstawą odstąpienia. Drugą podstawą jest ważny interes strony.

 • Czy Organ może zmniejszyć wysokość nałożonej kary pieniężnej?

  Kary w ustawie SENT zostały określone w sposób sztywny. To znaczy, za określone naruszenie grożą kary w jednej wysokości. Kary te nie podlegają miarkowaniu. Zatem, zgodnie z przeważającymi poglądami, organy nie mogą zmniejszyć kary. Mogą ewentualnie odstąpić od jej nałożenia w całości.

 • SENT odwołanie od kary

  Od decyzji o nałożeniu kary za naruszenie obowiązków SENT można wnieść odwołanie. W przypadku, gdy organ wyższego rzędu utrzyma decyzję o nałożeniu kary, można wnieść skargę do sądu administracyjnego. Na naszej stronie opisujemy sytuację w których sądy uchyliły decyzje organów o nałożeniu kary.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji