Zastrzeżenia do protokołu ITD

Zastrzeżenia do protokołu ITD

Czy w przypadku kontroli ITD można złożyć zastrzeżenia do protokołu ITD? Czy kierowca nie zgadzając się z ustaleniami kontrolujących powinien odmówić podpisania protokołu? Jakie konsekwencje powoduje podpisanie protokołu bez zastrzeżeń? 

Przed takim pytaniem stają kierowcy i przewoźnicy, gdy nie zgadzają się z ustaleniami kontrolujących poczynionymi w trakcie kontroli. Dotyczy to w szczególności sytuacji gdy prowadzona jest kontrola na drodze i nie ma czasu na konsultacje.

W tym artykule odpowiadamy na powyższe pytania. Zwracamy uwagę,  że w przypadku stwierdzenia naruszeń w protokole, warto żeby kierowca przeczytał go dokładnie przed podpisaniem. I jeżeli ma zastrzeżenia lub uwagi dotyczące przebiegu kontroli lub jej ustaleń to powinien złożyć zastrzeżenia do protokołu przed jego podpisaniem. Przepisy wprost przewidują taką możliwość. Zastrzeżenia do protokołu ITD

Protokół kontroli

1. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych inspektor sporządza protokół kontroli.
2. Protokół podpisują inspektor i kontrolowany. Odmowę podpisania protokołu przez kontrolowanego kontrolujący odnotowuje w protokole kontroli i podaje jej przyczynę.
3. Oryginał protokołu kontroli zatrzymuje kontrolujący, a kopię doręcza się kontrolowanemu kierowcy, przedsiębiorcy lub podmiotowi wykonującemu przewóz drogowy.
4. Do protokołu kontroli kontrolowany może wnieść zastrzeżenia.

Art. 74 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Pomoc w uzyskaniu licencji transportowej

Osoby zainteresowane uzyskaniem licencji zapraszamy do kontaktu

Pomagamy w uzyskaniu licencji, w tym również w spełnieniu niezbędnych do tego formalności. Ofertę kierujemy do osób z całego kraju i zagranicy. Komunikujemy się po polskuangielsku i ukraińsku. Wszystkie formalności można załatwić on-line oraz pocztą. Nie ma konieczność przyjazdu do nas lub do siedziby Organu.

 +48 691 839 919

 sekretariat@prawnicytransportu.pl

Szczególne znaczenie protokołu

Protokół powinien odzwierciedlać przebieg czynności kontrolnych oraz poczynione w ich trakcie ustalenia.  Protokół obrazuje stan faktyczny, który po zakończeniu kontroli może być trudny, a często niemożliwy do odtworzenia. Z tego powodu protokół uznaje się za dokument mający szczególną moc dowodową. (porównaj wyrok NSA II GSK 1944/17, II GSK 2392/16).

Z uwagi na szczególne znaczenie protokołu jego podpisanie bez zastrzeżeń może utrudnić, a nawet uczynić niemożliwym kwestionowanie poczynionych w nim ustaleń.

Na przykład, trudno w późniejszym postępowaniu kwestionować ustalenia kontrolujących dotyczące wymiarów lub wagi pojazdu, jeżeli kierowca nie zakwestionował ich w protokole. Oczywiście będzie to możliwe w przypadku użycia niehomologowanego urządzenia lub nie uwzględnienia tolerancji błędu. Niemożliwe natomiast będzie to, jeżeli użyto spełniającego wymagania urządzenia, ale błąd wynikał np. ze sposobu pomiaru lub innego błędu.

Dlatego protokół ma tak szczególne znaczenie. Często bowiem obrazuje stan faktyczny lub wyniki pomiarów, które po zakończeniu kontroli mogą być  niemożliwe do odtworzenia. Zastrzeżenia do protokołu ITD.

Prawo wniesienia zastrzeżeń

Przepisy wprost przewidują możliwość wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontroli. Stanowi o tym art. 74 ust 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Warto sobie ten przepis odnotować.

Do protokołu kontroli kontrolowany może wnieść zastrzeżenia.

art. 74 ust 4 ustawy o transporcie drogowym

Zastrzeżenia nie muszą mieć szczególnej formy. Kierowca nie musi powoływać przepisów prawa. Wystarczy, że kierowca złoży oświadczenie, że wnosi zastrzeżenia do protokołu kontroli wskazując co kwestionuje. Może to uczynić własnymi słowami, a kontrolujący powinni dać na to czas i nie mogą ograniczyć tego uprawnienia. Nie ma również przeszkód,  żeby kierowca w trakcie kontroli skontaktował się z przewoźnikiem, przełożonym lub spedytorem i skonsultował z nim treść zastrzeżeń.

W przypadku stwierdzenia naruszeń w trakcie kontroli warto poświęcić czas na dokładne zapoznanie się z treścią protokołu i sformułowanie zastrzeżeń. Ich brak może spowodować, że w trakcie postępowania nie będzie możliwe zakwestionowanie ustaleń  utrwalonych w protokole. Zastrzeżenia do protokołu ITD.

Przykładowe zastrzeżenia do protokołu ITD

W zależności od tego co jest kwestionowane, zastrzeżenia mogą mieć następującą treść:

Składam zastrzeżenie do protokołu kontroli. Kwestionuję sposób wykonania pomiaru i w ten sposób uzyskany wynik.

Składam zastrzeżenie do protokołu kontroli i kwestionuję ustalony przez kontrolujących stan ………

Składam zastrzeżenia do protokołu kontroli i kwestionuję ustalenia kontrolujących dotyczące stwierdzonych naruszeń. Zastrzeżenia zostaną uszczegółowione w formie pisemnej przez przewoźnika.

Składam zastrzeżenia do protokołu kontroli i nie zgadzam się z ustaleniami kontrolujących.

Należy zwrócić uwagę, że im bardziej konkretne będą zastrzeżenia tym lepiej. Jeżeli jednak kierujący nie ma możliwości złożenia szczegółowych zastrzeżeń, a kwestionuje ustalenia kontrolujących, to powinien złożyć chociażby ogólne oświadczenie, że nie zgadza się z ustaleniami kontroli. Zastrzeżenia do protokołu ITD.

Odmowa podpisania protokołu

Zgodnie z art. 74 ust. 2  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym „Protokół podpisują inspektor i kontrolowany. Odmowę podpisania protokołu przez kontrolowanego kontrolujący odnotowuje w protokole kontroli i podaje jej przyczynę.” Zatem przepisy przewidują możliwość odmowy podpisania protokołu. Jednak w mojej ocenie, w przypadku kwestionowania ustaleń kontrolujących, lepszym rozwiązaniem niż odmowa podpisania protokołu, jest złożenie zastrzeżeń. Odmowa może być uzasadniona np. w przypadku gdy kierowca nie rozumie treści protokołu lub kwestionuje zawarte w nim ustalenia w całości.

Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje kierowca

Zgodnie z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym „Oryginał protokołu kontroli zatrzymuje kontrolujący, a kopię doręcza się kontrolowanemu kierowcy, przedsiębiorcy lub podmiotowi wykonującemu przewóz drogowy.” Zatem jedne egzemplarz protokołu powinien otrzymać kierowca. Zastrzeżenia do protokołu ITD.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji