Kara od ITD

Kara od ITD odwołanie

Wpis przedstawia przebieg postępowania dotyczącego nałożenia kary za naruszenia stwierdzone przez ITD w trakcie kontroli na drodze. Z uwagi na obszerność zagadnienia, w tym miejscu wyróżniliśmy jedynie etapy postępowania, szczegóły pozostawiając przedmiotem odrębnych wpisów. Jednocześnie zaznaczamy, że w niektórych przypadkach przebieg postępowania może się różnić.

Kontrola na drodze – protokół kontroli

Tym od czego zaczyna się sprawa jest kontrola na drodze. Z przeprowadzonej kontroli drogowej kontrolujący sporządzają protokół kontroli. W przypadku stwierdzenia naruszenia kontrolujący mogą również przesłuchać kierującego pojazdem. Z takiej czynności sporządzają odrębny dokument – protokół przesłuchania Sporządzone protokoły powinny zostać podpisane przez kierowcę. Do protokołu kontroli kierowca może wnieść zastrzeżenia (art 74 ust 4 ustawy o transporcie drogowym). Kwestia znaczenia protokołu dla ewentualnego postępowania o nałożenie kary oraz zastrzeżeń do protokołu stanowi przedmiot odrębnego wpisu.

Stwierdzenie naruszeń w protokole kontroli

W przypadku stwierdzenia naruszeń, kontrolujący wskazuje je w protokole kontroli (w rubryce: naruszony przepis i opis naruszenia). Protokół stanowi podstawę do wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Przedsiębiorco jeżeli Twoja firma potrzebuje pomocy prawnej zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 691 839 919 lub mailowo sekretariat@prawnicytransportu.pl

Kaucja

W przypadku zagranicznych przewoźników, gdy kontrolujący stwierdzą nieprawidłowości, już na tym etapie pobiorą kaucję w wysokości odpowiadającej przyszłej karze pieniężnej.  Wpłacenie kaucji stanowi warunek zwolnienia pojazdu do dalszej jazdy. Kaucję pobiera się w formie gotówkowej  lub bezgotówkowej w formie przelewu na rachunek bankowy. Pobranie kaucji nie przesądza sprawy. Podstawę prawną pobrania kaucji stanowi art. 94 ustawy o transporcie drogowym. Kwestia ta została szczegółowo omówiona w odrębnym wpisie. W tym miejscu należy jedynie zaznaczyć, że w przypadku gdy przewoźnik nie zgadza się z ustaleniami kontrolujących, jeszcze przed wpłaceniem kaucji powinien przedstawić swoje argumenty.

Postępowanie administracyjne

Wszczęcie postępowania przez ITD – zawiadomienie o wszczęciu

W przypadku stwierdzenia naruszeń w protokole kontroli Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wszczyna postępowania, o czym zawiadamia przedsiębiorcę. Zawiadomienie wysyłane jest do strony, na ogół w ciągu kilku – kilkunastu dni, od dnia przeprowadzenia kontroli. Wraz z zawiadomieniem przesyłane jest także pouczenie o prawach i obowiązkach strony (należy się z nim zapoznać).

Wyjaśnienia strony

Po wszczęciu postępowania, strona ma czas na złożenie wyjaśnień oraz zawnioskowanie dowodów. Strona ma czas na to do końca postępowania (wydania decyzji ostatecznej). Jednak to w tym czasie, po wszczęciu postępowania, ale przed wydaniem decyzji, dobrze byłoby żeby złożyła wyjaśnienia. Na ogół WITD wysyłając zawiadomienie o wszczęciu postępowania wyznacza stronie termin na złożenie wyjaśnień oraz zgłoszenie dowodów. Jest to na ogół 7 dni. Wyjaśnienia składa się pisemnie.

Decyzja organu pierwszej instancji (WITD)

Po upływie terminu na złożenie wyjaśnień, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (WITD), jako organ pierwszej instancji, wydaje decyzję. W przypadku uwzględnienia złożonych przez przedsiębiorcę wyjaśnień, WITD umarza postępowania. W przypadku niezłożenia wyjaśnień lub ich nieuwzględnienia, WITD wydaje decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. Decyzja wydawana jest na formularzu. Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego doręcza decyzję stronie. Decyzja powinna zawierać również pouczenie o przysługującym prawie wniesienia odwołania. (Kara od ITD odwołanie).

Odwołanie od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego (WITD) –  14 dni

Przedsiębiorca na którego nałożono karę ma prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, który wydał decyzję. Zatem odwołanie jest wysyłane na adres tego  Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, który wydał decyzję. WITD po otrzymaniu odwołania, wraz z aktami i odpowiedzią na odwołanie przesyła je do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. kara od ITD odwołanie

Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji WITD. Niedochowanie terminu (14 dni) pozbawia możliwości odwołania się od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej.

W odwołaniu należy wskazać zaskarżoną decyzję, to jest organ który ją wydał, numer decyzji oraz jej datę. Należy wskazać zarzuty oraz ich uzasadnienia, a także wniosek o jej zmianę lub jej uchylenie. Odwołanie musi zostać podpisane.

WZÓR ODWOŁANIA od decyzji WITD

Postępowanie przed Głównym Inspektorem Transportu Drogowego (GITD)

Po wniesieniu przez stronę odwołania, WITD przesyła odwołanie wraz z aktami postępowania  i odpowiedzią na odwołanie do WITD. W toku postępowania odwoławczego strona może składać wyjaśnienia, powoływać dowody. Organ odwoławczy, nie tylko rozpoznaje zarzuty strony podniesione w odwołaniu, ale niejako po raz drugi rozpatruje całą sprawę. Kara od ITD odwołanie.

Decyzja Głównego Inspektora Transportu Drogowego

GITD po rozpoznaniu odwołania wydaje decyzję, w której utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję WITD albo ją uchyla  i orzeka co do istoty sprawy lub umarza postępowanie. GITD może również uchylić decyzję WITD i  przekazać sprawę do ponownego rozpoznania.

Postępowanie przed WITD i GITD nie wiąże się z żadnymi kosztami sądowymi lub skarbowymi.

Wniesienie odwołania od decyzji WITD nie może skutkować nałożeniem wyższej kary przez GITD. Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny. Kara od ITD odwołanie.

Postępowanie sądowoadministracyjne

Jeżeli organ odwoławczy nie uwzględni odwołania, stronie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W przypadku wniesienia skargi decyzja GITD o nałożeniu kary pieniężnej jest ostateczna, ale nie jest wykonalna. W przypadku złożenia skargi GITD z urzędu wydaje postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji. Oznacza to, że zaskarżenie decyzji powoduje, że przedsiębiorca nie musi płacić kary do czasu zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego. Nie dotyczy to jednak wszystkich kar nakładanych przez ITD. Np. kary za brak opłaty drogowej (viaTOLL) płatne są pomimo zaskarżenia decyzji GITD do Sądu administracyjnego.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – 30 dni

Na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) utrzymującą w mocy decyzję WITD, o nałożeniu kary pieniężnej lub obniżającą karę pieniężną, przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę należy wnieść w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie decyzji GITD. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  za pośrednictwem Generalnego Inspektora Transportu Drogowego. Oznacza to, że skargę należy wysłać do Generalnego Inspektora Transportu Drogowego. A ten po jej otrzymaniu wraz z aktami i odpowiedzią na skargę prześle ją do właściwego sądu. Niedochowanie terminu (30 dni), pozbawia możliwości zaskarżenia decyzji GITD. kara od ITD odwołanie

Należy zwrócić uwagę, że termin na wniesienie skargi do 30 dni, a nie miesiąc.

W skardze należy wskazać zaskarżoną decyzję. To jest organ który ją wydał, numer decyzji, jej datę, wysokość przedmiotu zaskarżenia (kary). Należy również wskazać zarzuty oraz ich uzasadnienia, a także wniosek o uchylenie zaskarżonej decyzji. Skarga musi zostać podpisana.

Skarga podlega opłacie sądowej, której wysokość zależy od wysokości nałożonej kary. W przypadku kary w wysokości do 10.000 zł, wpis sądowy wynosi 4 % wartości przedmiotu zaskarżenia (wysokości nałożonej kary), nie mniej jednak niż 100 zł (np. w przypadku kary w wysokości 5.000 zł, wpis sądowy będzie wynosił 200 zł, w przypadku kary w wysokości 6.500 zł, wpis sądowy będzie wynosił 260 zł). W przypadku kary w wysokości ponad 10.000 zł do 50.000 zł, wpis sądowy wynosi 3 % wartości przedmiotu zaskarżenia (wysokości nałożonej kary), nie mniej jednak niż 400 zł (np. w przypadku kary w wysokości 15.000 zł, wpis sądowy będzie wynosił 450 zł). O wymaganiach formalnych dotyczących skargi, w szczególności zarzutach i ich uzasadnieniu w odrębnym wpisie.

Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

W toku postępowania sądowoadministracyjnego strona, co do zasady, nie może powoływać nowych dowodów, z wyjątkiem dowodu z dokumentów. Pod warunkiem jednak że przeprowadzenie tego dowodu nie było możliwe przed organami. Przeprowadzanie dowodu z dokumentów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym jest absolutnym wyjątkiem. Dlatego wszelkie dowody należy przedstawiać na etapie postępowania przed organami. Sąd Administracyjny kontroluje poprawność decyzji wydanej przez organy a postępowanie przed nim jest sformalizowane. Przed sądem administracyjnym nie są przesłuchiwani świadkowie. kara od ITD odwołanie

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)

Wojewódzki Sąd Administracyjny po rozpoznaniu skargi wydaje wyrok, którym oddala skargę albo uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części. Sąd administracyjny może również stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji. WSA może również merytorycznie rozpoznać sprawę i umorzyć postępowanie administracyjne.

Wniosek o uzasadnienie i doręczenie odpisu wyroku WSA – 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku

W przypadku, gdy Sąd uwzględni skargę, wówczas z urzędu sporządzi uzasadnienie wyroku oraz doręczy go stronie.

Gdy Wojewódzki Sąd Administracyjny nie uwzględni skargi i ją oddali, wówczas uzasadnienie wyroku sporządzone zostanie tylko i wyłącznie na wniosek strony. Wniosek należy złożyć na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Należy zwrócić uwagę, że termin na złożenie wniosku o uzasadnienie, biegnie od daty ogłoszenia wyroku, bez względu na to czy strona się na nim stawiła.

OPŁATA: Za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, doręczony na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 100 zł.

Niezłożenie w terminie 7 dni wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie odpisu wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem, zamyka drogę do zaskarżenia wyroku WSA.

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA)- 30 dni

Od wyroku wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.W przypadku, gdy WSA oddalił skargę (wyrok niekorzystny), skarga kasacyjna przysługuje przedsiębiorcy. W przypadku gdy WSA uchylił decyzję GITD, stwierdził jej nieważność lub stwierdził jej wydanie z naruszeniem prawa, skarga kasacyjna przysługuje Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego (GITD). Skargę kasacyjną wnosi się do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie za  pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wydał wyrok. Oznacza to, że skargę kasacyjną należy wysłać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – a on, po dołączeniu akt, prześle ją do NSA.

W sprawie obowiązuje tak zwany przymus adwokacko-radcowski. Oznacza to, że skarga kasacyjna musi zostać sporządzona i wniesiona przez adwokata lub radcę prawnego. kara od ITD odwołanie

Skargę kasacyjną należy wnieść w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpisu wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem. Niedochowanie terminu (30 dni) pozbawia możliwości zaskarżenia wyroku.

Skarga kasacyjna podlega opłacie sądowej, której wysokość zależy od wysokości nałożonej kary. Wpis od skargi kasacyjnej wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł. W przypadku kary w wysokości do 10.000 zł, wpis sądowy wynosi 2 % wartości przedmiotu zaskarżenia (wysokości nałożonej kary), nie mniej jednak niż 100 zł. Np. w przypadku kary w wysokości 5.000 zł, wpis sądowy będzie wynosił 100 zł. W przypadku kary w wysokości 6.500 zł, wpis sądowy będzie wynosił 130 zł. W przypadku kary w wysokości ponad 10.000 zł do 50.000 zł, wpis sądowy wynosi 1,5 % wartości przedmiotu zaskarżenia (wysokości nałożonej kary), nie mniej jednak niż 100 zł. Np. w przypadku kary w wysokości 15.000 zł, wpis sądowy będzie wynosił 225 zł.

Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Po wniesieniu przez stronę lub organ skargi kasacyjnej, Wojewódzki Sąd Administracyjny przesyła skargę kasacyjną wraz z aktami postępowania do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). W toku postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym strona nie może powoływać nowych dowodów. Postępowanie jest sformalizowane. Stronie, która nie zaskarżyła wyroku przysługuje prawo wniesienia odpowiedzi na skargę kasacyjną. [Kara od ITD odwołanie] NSA

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA)

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), po rozpoznaniu skargi kasacyjnej, wydaje wyrok, którym  oddala skargę kasacyjną albo uchyla zaskarżony wyrok WSA w całości albo w części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania przez WSA. Naczelny Sąd Administracyjny oddali skargę kasacyjną gdy nie uzna argumentów strony która ją złożyła. W przypadku uznania skargi kasacyjnej za uzasadnioną i uchylenia wyroku WSA, Naczelny Sąd Administracyjny może również uchylić decyzję organów a nawet umorzyć postępowanie w przedmiocie nałożenia kary.

Zakończenie postępowania

W przypadku, gdy wyrok WSA zaskarżył przedsiębiorca, oddalenie skargi przez NSA kończy postępowanie. A kara nałożona przez ITD staje się wykonalna. Od nałożonej kary pieniężnej organ nie nalicza odsetek. Gdy korzystny dla przedsiębiorcy wyrok WSA zaskarżył GITD, oddalenie skargi przez NSA powoduje, że sprawa wraca do ITD. W takiej sytuacji ITD jest zobowiązana wydać decyzje zgodną z wytycznymi sądu. Jeżeli WSA umorzył postępowanie administracyjne, a skargę złożył GITD, oddalenie skargi GITD powoduje, że sprawa jest ostatecznie zakończona na korzyść przedsiębiorcy.  W przypadku, gdy NSA uchyli wyrok WSA, sprawa wraca do ponownego rozpoznania przez WSA. WSA w takiej sytuacji może ponownie – uchylić decyzję GITD lub oddalić skargę na decyzję GITD. W takiej sytuacji, stronom znów przysługuje skarga kasacyjna do NSA. Kara od ITD odwołanie.

We wpisie Naruszenia za które można stracić licencję-wyszukiwarka można sprawdzić za jakie naruszenia można stracić dobrą reputację a w konsekwencji licencję.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji