Przestępstwa powodujące utratę dobrej reputacji

Przestępstwa powodujące utratę dobrej reputacji

Do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego konieczne jest spełnienie warunku dobrej reputacji. Wymóg ten musi być spełniony zarówno w chwili ubiegania się o licencję, jak również w czasie jej posiadania. Przestępstwa powodujące utratę dobrej reputacji zostały wymienione w art. 5 ust 2a ustawy o transporcie drogowym. Już na samym wstępie  należy zaznaczyć, że utratę dobrej reputacji powoduje wyłącznie skazanie za przestępstwo umyśle wskazane w ustawie, a nie jakiekolwiek przestępstwo. Do tego wyrok skazujący musi być prawomocny, a zatem utarty dobrej reputacji nie powoduje np. samo oskarżenie lub przedstawienie zarzutów.

Dobrą reputację w transporcie  definiujemy jako spełnienie przez przedsiębiorcę transportowego lub zarządzającego transportem wymogu niekaralności za określone przestępstwa umyślne z dziedziny prawa handlowego, upadłościowego, płac i warunków zatrudnienia, prawa o ruchu drogowym,  odpowiedzialności zawodowej, handlu ludźmi lub narkotykami albo inne poważne, bardzo poważne lub najpoważniejsze naruszenia przepisów w dziedzinie transportu drogowego.

Prawomocne skazanie

Należy również pamiętać, że podejrzanego/oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem skazującym. Zatem popełnienie któregoś z wymienionych w ustawie przestępstw lub fakt prowadzenia postępowania karnego o takie przestępstwo nie powoduje, że już od tego momentu nie jest spełniony wymóg dobrej reputacji. Taki skutek wywiera dopiero prawomocne skazanie wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne określone w rozporządzeniu (WE) 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Skutku takiego nie odniesie natomiast skazanie za przestępstwo nieumyślne lub warunkowe umorzenie postępowania karnego (również za przestępstwo umyślne). Należy również zauważyć, że fakt skazania obciąża tak długo, aż skazanie nie ulegnie zatarciu.

Podkreślenia wymaga, że zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów (art. 7d ust. 2 ustawy o transporcie drogowym) prawomocne skazanie za jedno z wymienionych w ustawie przestępstw powoduje obligatoryjne wydanie decyzji stwierdzającej utratę dobrej reputacji, nie pozostawiając w tym zakresie luzu decyzyjnego organom – Staroście lub Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego (w zależności od rodzaju zezwolenia). Tym samym z prawomocnym skazaniem wiążą się poważne konsekwencje.

Należy jednak wyjaśnić, że w przypadku dobrej reputacji nie chodzi o bezwzględną niekaralność za przestępstwa, ale niekaralność za konkretne wymienione w ustawie przestępstwa.  W niniejszym wpisie wskazano jedynie przestępstwa powodujące brak lub utratę dobrej reputacji. Nie opisano natomiast innych naruszeń stanowiących podstawę wszczęcia postępowania w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, pozostawiając to zagadnienie przedmiotem odrębnego wpisu.

Zatarcie skazania – odzyskanie dobrej reputacji

Zgodnie z art. 7e ustawy o transporcie drogowym jeden ze środków rehabilitacyjnych stanowi zatarcie skazania za przestępstwa określone w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym. Oznacza to, że w przypadku kiedy skazanie ulegnie zatarciu na gruncie prawa karnego (po określonym przepisami czasie), następuje automatyczne przywrócenie dobrej reputacji.

Przestępstwa powodujące utratę dobrej reputacji

Przestępstwami powodującymi utratę dobrej reputacji, zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1071/2009 są przestępstwa umyślne wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym:

  • art. 173-175, art. 178-180, art. 189a, art. 218-221, art. 296-306 i art. 308 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
  • art. 586-589 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
  • art. 522 i art. 523 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
  • art. 54-61, art. 62 ust. 2, art. 62b ust. 2 i art. 66 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
  • art. 399 i art. 400 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
  • art. 54 § 1 i 2, art. 55 § 1 i 2, art. 60 § 1 i 2, art. 62 § 1-4, art. 65 § 1-2b, art. 67 § 1 i 2, art. 69a § 1, art. 69b § 1, art. 69c § 1, art. 73a, art. 76a § 1 i 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy

Więcej o KREPTD i dobrej reputacji znajdą Państwo w artykułach: Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Jakie dane w nim znajdziemy?Dobra reputacja w transporcie, Naruszenia mogące powodować utratę dobrej reputacji – poważne, bardzo poważne, najpoważniejsze, Elektroniczny Rejestr Przewoźników (KREPTD) a dobra reputacja, Elektroniczny Rejestr Przewoźników (KREPTD) a dobra reputacja, E-rejestr przewoźników (KREPTD) już działa.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji