licencja transportowa

Licencja transportowa-jak ją uzyskać

Licencja transportowa – jak ją uzyskać, jakie warunki należy spełnić, ile kosztuje? Na te pytania odpowiadamy poniżej, a firmy i osoby zainteresowane pomocą w jej uzyskaniu zapraszamy do kontaktu:

Kiedy jest wymagana licencja transportowa?

Licencji transportowej wymaga:

 • międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami o DMC powyżej 3,5 tony
 • międzynarodowy transport drogowy rzeczy tzw. busami – pojazdami o DMC powyżej 2,5 t do 3,5 t 

Licencji transportowej nie wymaga:

 •  transport krajowy pojazdami o DMC do 3,5 tony
 • przewóz na potrzeby własne – niezarobkowy przewóz drogowy

Transport krajowy rzeczy pojazdami o DMC powyżej 3,5 tony wymaga zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (tzw. licencji krajowej). Koszt jego uzyskania jest znacznie niższy niż licencji międzynarodowej. Z tym, że za jego brak, podobnie jak za brak licencji, grozi wysoka kara – 12.000,00 zł.

Przedsiębiorca chcący wykonywać wyłącznie transport krajowy pojazdami o DMC powyżej 3,5 tony nie musi posiadać licencji, ale musi legitymować się zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (tzw. licencją krajową).

Przewozy na potrzeby własne wykonywane pojazdami o DMC powyżej 3,5 tony wymagają zaświadczenia na krajowy lub międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy. W przypadku przewozów na potrzeby własne wykonywanych busami o DMC nieprzekraczającym 3,5 t zaświadczenie nie jest wymagane.

Licencja transportowa – jaki Organ wydaje?

Licencję transportową wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD) z siedzibą w Warszawie. Licencji wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. O jego udzielnie można wystąpić jednocześnie z wnioskiem o licencję. Wówczas obydwa dokumenty wydawane są w jedynym czasie i przez jeden Organ – Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Pomoc w uzyskaniu licencji

Warunki jakie należy spełnić:

 • dobra reputacja – niekaralność za określone przestępstwa lub naruszenia. Więcej na ten temat we wpisie
 • zdolność finansowa (w przypadku osób fizycznych może zostać ona wykazana ubezpieczeniem)
 • rzeczywista i stała siedziba
 • baza eksploatacyjna – wskazanie terenu na którym będą parkowały pojazdy, nie musi on stanowić własności firmy, może być np. wynajmowany (możemy pomóc w znalezieniu bazy eksploatacyjnej)
 • samochód ciężarowy lub dostawczy (może być wynajmowany lub leasingowany)
 • osoba zarządzająca transportem posiadająca certyfikat kompetencji zawodowych (CKZ)

Zdolność finansowa

 • w przypadku pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony (tzw. licencja ciężarowa/duże) – 9.000 Euro na pierwszy pojazd. 5.000 Euro na każdy następny. Jeżeli będą wykorzystywane również pojazdy o DMC powyżej 2,5 t do 3,5 t (tzw. busy) 900 EUR na każdy taki dodatkowy pojazd.
 • w przypadku pojazdów o DMC powyżej 2,5 t do 3,5 t (tzw. busy) – 1.800 Euro na pierwszy pojazd i 900 Euro na każdy następny

Spółka – zdolność finansową należy wykazać sprawozdaniem finansowym (w wersji elektronicznej) – format XML. Z tym, że w przypadku spółek nowo powstałych, możliwe jest wykazanie zdolności odpowiednim ubezpieczeniem. Dotyczy to spółek dla których jeszcze nie minął termin złożenia pierwszego sprawozdania finansowego

Osoba fizyczna prowadząca działalność – możliwe jest wykazanie zdolności finansowej ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego. T

Pozostałe sposoby wykazania zdolności finansowej to: gwarancja bankowa lub wyjaśnienia dotyczące dokonanej oceny zdolności kredytowej związanej z uzyskaniem kredytu wydane na podstawie art. 70a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe. Jest ono wydawane wyłącznie w przypadku braku poświadczonego rocznego sprawozdania finansowego za rok rejestracji przedsiębiorcy.

Baza eksploatacyjna

Jest to miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów:

 • miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym,
 • lub miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,
 • lub miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów)

Wystarczy, że w skład bazy eksploatacyjnej wchodzi jeden z w/w elementów. Więcej na temat bazy transportowej we wpisie.

Co najmniej jeden pojazd

Licencja transportowa – warunkiem jej uzyskania jest dysponowanie co najmniej jednym pojazdem o DMC powyżej 2,5 tony zarejestrowanym w Polsce. Jednak nie trzeba być właścicielem takiego pojazdu, może on być np. leasingowany, wynajęty lub użyczony.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych (CKZ)

Warunkiem uzyskania licencji transportowej jest wyznaczenie przez przewoźnika przynajmniej jednej osoby fizycznej – zarządzającego transportem. Musi ona legitymować się Certyfikatem Kompetencji Zawodowych (CKZ).

Certyfikatu Kompetencji Zawodowych (CKZ) nie należy mylić z tzw. kursem na przewóz rzeczy (kwalifikacją wstępną, szkoleniem okresowym, kodem 95) lub innymi uprawnieniami posiadanymi przez kierowców.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych (CKZ) to dokument potwierdzający posiadanie wiedzy niezbędnej do wykonywania działalności transportowej. Jest on wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego (ITS), po zdaniu egzaminu.

Licencja transportowa krok po kroku

Licencja transportowa – koszt

Przybliżona wysokość opłat administracyjnych związanych z uzyskaniem licencji transportowej na okres 5 lat to 5 800 złotych.

Na kwotę tą składają się:

 • opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – 1000 zł.
 • opłata za licencję:
  • na okres do 5 lat – 4 000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji
  • na okres powyżej 5 (do 10 lat) – 8 000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji
 • opłata za ubezpieczenie (OCZ) – ok 300 zł w przypadku jednego pojazdu
 • opłaty za zaświadczenia o niekaralności:
  • przedsiębiorcy – 30 zł
  • zarządzającego transportem 30 zł
  • w przypadku spółki – 30 zł

Natomiast w przypadku większej liczby pojazdów dochodzą koszty związane z dodatkowymi wypisami z licencji. Koszt wypisu na każdy kolejny pojazd to 440 zł.

Zapraszamy do KONTAKTU w sprawie pomocy w uzyskaniu licencji – tel. +48 691 839 919 lub mail  sekretariat@prawnicytransportu.pl

Licencja transportowa
Licencja transportowa
Licencja transportowa

 • Czy wynajęte miejsce parkingowe spełnia warunki bazy eksploatacyjnej?

  Baza eksploatacyjna musi być przede wszystkim rzeczywistym miejscem gdzie możliwy jest swobodny wjazd i wyjazd pojazdu. Nie można więc zgłosić jako bazy mieszkania czy lokalu. Baza musi być miejscem przystosowanym do prowadzenia działalności transportowej, w którego skład wchodzi co najmniej jeden z elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów. Należy pamiętać o tytule prawnym do dysponowania takim miejscem parkingowym. Może to być np. umowa najmu nieruchomości pod bazę eksploatacyjną.

 • Czy zgłaszany do licencji pojazd musi być własnością przedsiębiorcy?

  Zgłaszając pojazd do licencji nie trzeba być jego właścicielem. We wniosku należy jednak wskazać prawo dysponowania pojazdem- czy jest to leasing, najem, dzierżawa, użyczenie. Prawo dysponowania powinno znaleźć potwierdzenie w odpowiedniej umowie np. najmu czy użyczenia pojazdu.

 • Czy karalność za każde przestępstwo uniemożliwia uzyskanie licencji?

  Nie wszystkie przestępstwa powodują, że niemożliwe jest uzyskanie licencji. Szczegółowy wykaz znajduje się w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym. Jeżeli dojdzie do skazana za którekolwiek z wskazanych tam przestępstw to Organ nie wyda wnioskowanych uprawnień. Należy pamiętać, że wymóg niekaralności musi być spełniony co do osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, członków zarządu spółki i osoby z certyfikatem kompetencji zawodowych.

 • Czy zarządzający transportem ukarany za najpoważniejsze naruszenie w firmie może zostać zarządzającym w firmie, która ubiega się o uzyskanie licencji?

  Należy pamiętać, że jednym z wymaganych wniosków przy uzyskiwaniu licencji jest oświadczenie ON (oświadczenie o niekaralności), które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Oświadczamy zatem, że nie została wobec nas wydana żadna ostateczna decyzja administracyjna nakładająca karę pieniężną za najpoważniejsze naruszenia. Ostateczna oznacza taką decyzję, której nie możemy już zaskarżyć (np. złożyć odwołania). Analogicznie odnosi się to również do osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą czy członków zarządu spółki.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji

Wszystko jasno wytłumaczone. Czy w przypadku transportu krajowego i międzynarodowego należy uzyskać jedna licencję, czy dwie odrębne?

W przypadku jednoczesnego wykonywania zarówno transportu międzynarodowego i krajowego należy uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na transport krajowy (tzw. licencja krajowa) oraz licencję wspólnotową na transport międzynarodowy (tzw. licencja międzynarodowa). Przy czym warunkiem wydania licencji na transport międzynarodowy jest posiadanie tzw. licencji krajowej, tj. zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Czy w przypadku konieczności uzyskania zarówno zezwolenia krajowego jak i licencji międzynarodowej muszę najpierw uzyskać zezwolenie krajowe a później licencję? Do której instytucji w takim przypadku należy złożyć wniosek ?

W takim przypadku możliwe jest złożenie jednego wniosku zarówno o wydanie zezwolenia, jak i licencji. Wniosek taki składany jest do GITD.

Czy certyfikat kompetencji zawodowych musi posiadać osoba, która ubiega się o licencję? Czy jest możliwość zatrudnienia osoby z takim certyfikatem?

Osoba ubiegająca się o licencję dobrze żeby posiadała certyfikat kompetencji zawodowych (tzw. CKZ). Jeżeli jednak nie posiada takiego certyfikatu może ona zatrudnić osobę posiadającą taki certyfikat lub nawiązać z nią współpracę na zasadzie umowy cywilnoprawnej. W takim przypadku licencja wydawana jest dla przedsiębiorcy, a nie dla osoby z certyfikatem. Certyfikat należy wyraźnie odróżnić od licencji. W przypadku zmiany osoby z certyfikatem licencja pozostaje przy firmie. Więcej na ten temat w artykule https://prawnicytransportu.pl/certyfikat-kompetencji-zawodowych/