Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Jednym z warunków uzyskania licencji transportowej jest wyznaczenie zarządzającego transportem, który posiada Certyfikat Kompetencji Zawodowych (CKZ). Kopię Certyfikatu należy dołączyć do wniosku o udzielenie licencji.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych (CKZ) to dokument potwierdzający posiadanie wiedzy niezbędnej do wykonywania działalności transportowej. Jest on wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego (ITS), po zdaniu egzaminu. Do egzaminu można przygotować się samemu (z podręczników) lub korzystając z dostępnych kursów. Egzamin nie stanowi wyłącznie formalności, ale skrupulatne sprawdzenie wiedzy zdającego. Nierzadkie są przypadki podchodzenia do egzaminu po kilka razy.

Nie mylić CKZ z innymi uprawnieniami

Certyfikatu Kompetencji Zawodowych (CKZ) nie należy mylić z tzw. kursem na przewóz rzeczy (kwalifikacją wstępną, szkoleniem okresowym, kodem 95) lub innymi uprawnieniami posiadanymi przez kierowców.

Kto powinien posiadać Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych powinien posiadać właściciel firmy jeżeli prowadzi ją w formie tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) lub osoba przez niego zatrudniona.

W przypadku spółek, CKZ powinna posiadać co najmniej jedna z wymienionych poniżej osób, która będzie pełnić rolę zarządzającego transportem: udziałowiec, zarządzający zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w KRS, dyrektor, pracownik.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Zarządzający na podstawie umowy cywilno-prawnej

Przedsiębiorca, który sam nie posiada Certyfikatu, może wyznaczyć zarządzającego transportem (posiadającego CKZ) w drodze tzw. umowy cywilno-prawnej. Na podstawie umów cywilno-prawnych zarządzający może kierować operacjami transportowymi w nie więcej niż 4 różnych przedsiębiorstwach, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów.

Oświadczenie zarządzającego

Wraz z wnioskiem o udzielenie licencji zarządzający składa oświadczenie o tym, że będzie pełnić rolę zarządzającego transportem. Załącza On również kopię Certyfikatu. Treść oświadczenia zależy od tego na jakiej podstawie zarządzający będzie pełnić swoją rolę. Czy będzie ją pełnił jako właściciel, pracownik, czy na podstawi umowy cywilno-prawnej.

Zarządzający musi spełniać warunek dobrej reputacji

Zarządzający musi również spełniać warunek dobrej reputacji. Oznacza to, że nie może być karany za określone w ustawie o transporcie drogowym przestępstwa (wymienione w art. 5 ust. 2a). Nie mogą na nim również ciążyć kary za poważne, bardzo poważne lub najpoważniejsze naruszenia przepisów w dziedzinie transportu drogowego. Więcej na temat dobrej reputacji we wpisie dobra reputacja w transporcie.

W zakresie niekaralności za przestępstwa należy przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK).

Certyfikat można uzyskać w ITS

Certyfikat Kompetencji Zawodowych wydawany jest przez Instytut Transportu Samochodowego po zdaniu egzaminu. Opłata za egzamin wynosi 800 zł. Więcej informacji na temat wymagań dla osób ubiegających się o certyfikat kompetencji zawodowych na stronie ITS.

Certyfikat można staracić

W przypadku popełnienia naruszeń, Zarządzający może utracić Certyfikat. Stanowią o tym przepisy ustawy o transporcie drogowym oraz rozporządzenia 1071/2009. Stanowi ono, że jeżeli zarządzający transportem utraci dobrą reputację to właściwy organ stwierdza jego niezdolność do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy. W takiej sytuacji odzyskanie dobrej reputacji możliwe jest nie wcześniej niż w terminie jednego roku od daty jej utraty. Warunkiem jej odzyskania jest wykazanie przez zarządzającego, że odbył odpowiednie szkolenie trwające co najmniej trzy miesiące lub zdał egzamin. Do czasu zastosowania środków rehabilitujących, CKZ zarządzającego nie jest ważny w żadnym państwie członkowskim. Dlatego CKZ do bardzo ważny dokument.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji