Cofnięcie licencji transportowej

Cofnięcie licencji transportowej

Kiedy może nastąpić cofnięcie licencji transportowej? Jak przebieg postępowanie dotyczące cofnięcia licencji transportowej? Kiedy można odzyskać licencję w przypadku jej cofnięcia? Na te pytania staramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Cofnięcie licencji transportowej a jej zawieszenie

Cofnięcie licencji transportowej należy odróżnić od jej zawieszenia. Zawieszenie licencji ma charakter czasowy i zostało opisane w artykule zawieszenie licencji transportowej. Stanowi ono m.in. konsekwencję utraty dobrej reputacji.Natomiast cofnięcie licencji, a właściwie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ma charakter trwały.

Cofnięcie licencji transportowej

Cofnięcie tzw. licencji transportowej może nastąpić na podstawie przepisów unijnych, tj. art 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) 1071/009. Przepis ten stanowi, że organ zawiesza lub cofa zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, jeżeli stwierdzi, że przedsiębiorca nie spełnia już jednego lub większej liczby wymogów określonych w art. 3 ww. rozporządzenia. Wymogi te stanowi, posiadanie:

  • rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw członkowskich
  • dobrej reputacji
  • odpowiedniej zdolności finansowej
  • wymaganych kompetencji zawodowych

Cofnięcie licencji transportowej, ale nie od razu

Cofnięcie licencji transportowej nie następuje „znienacka”. Wszczęcie postępowania dotyczącego cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, poprzedza pismo Organu. Informuje w nim przewoźnika, że istnieje ryzyko, że nie spełnia on jednego lub większej liczby wymogów. Jednocześnie Organ wyznacza termin na uregulowanie tej sytuacji przez przewoźnika. Dopiero w sytuacji, gdy przewoźnik nie ureguluje sytuacji wszczynane jest postępowanie.

Przykładowe sytuacje

Postępowanie dotyczące cofnięcia licencji transportowej może zostać wszczęte w przypadku uznania zarządzającego transportem za niezdolnego do kierowania operacjami transportowymi. Decyzja taka jest następstwem utraty dobrej reputacji przez zarządzającego. W przypadku gdy zarządzający utraci Certyfikat Kompetencji Zawodowych, przewoźnik powinien wyznaczyć nowego zarządzającego. Jeżeli tego nie zrobi, Organ wezwie przewoźnika do tego by to zrobił. Jednocześnie Organ wyznaczy przewoźnikowi termin. Jeżeli przewoźnik nadal nie wyznaczy zarządzającego wówczas zostanie wszczęte postępowanie o cofnięcie licencji transportowej.

Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku wątpliwości dotyczących posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej

Na wezwanie Organu należy odpowiedzieć

Z przepisów jasno wynika, że Organ, który udzielił licencji może nałożyć na przewoźnika drogowego obowiązek przedstawienia w oznaczonym terminie informacji i dokumentów potwierdzających, że spełnia on wymagania ustawowe i warunki określone w licencji. Jeżeli przewoźnik otrzyma wezwanie do przedstawienia dokumentów powinien to zrobić niezwłocznie. Nie przedłożenie dokumentów lub zwlekanie z tym może zakończyć się cofnięciem licencji.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji