Baza eksploatacyjna

Baza eksploatacyjna konieczna do licencji

Baza eksploatacyjna – dysponowanie nią stanowi jeden z warunków uzyskania licencji transportowej. Dlatego spełnienie tego wymogu jest tak ważne. Co istotne, organ wydający licencję może sprawdzić, czy przedsiębiorca rzeczywiście dysponuje bazą eksploatacyjną i czy spełnia ona wymagania. Może to nastąpić zarówno przed wydaniem licencji (po złożeniu wniosku), jak i po jej wydaniu. Nie spełnienie wymogu dysponowania bazą eksploatacyjną przez przedsiębiorcę któremu wydano zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego może skończyć się jego cofnięciem.

Czym jest baza eksploatacyjna?

Licencja Transportowa
Pomoc w uzyskaniu licencji – +48 691 839 919

Baza eksploatacyjna to miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów:

  • miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym,
  • lub miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,
  • lub miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów)

Wystarczy, że w skład bazy eksploatacyjnej wchodzi jeden z w/w elementów, nie muszą wchodzić wszystkie.

Liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika drogowego do organu wydającego zezwolenie (licencję). W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów konieczne jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym

Dysponowanie bazą nie oznacza, że przedsiębiorca musi być jej właścicielem. Może nią dysponować również na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia.

Baza eksploatacyjna – definicja

baza eksploatacyjna – miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów; przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006;

Art. 4 ust. 21a ustawy o transporcie drogowym

Wymóg, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. g rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, uznaje się za spełniony, jeżeli przedsiębiorca dysponuje odpowiednią do skali prowadzenia działalności bazą eksploatacyjną, znajdującą się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyposażoną co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, z uwzględnieniem ust. 2d. W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów konieczne jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym.

W przypadku posiadania przez przewoźnika drogowego kilku baz eksploatacyjnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika drogowego do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Art. 5 ust. 2c i 2d ustawy o transporcie drogowym

W przypadku ubiegania się o zezwolenie i licencję jednocześnie, przedsiębiorca ma obowiązek złożenia oświadczenia na druku OB. Należy jednak zastrzec, że treść druku może się zmienić. Dlatego zawsze należy składać ten wg najbardziej aktualnego wzoru znajdującego się na stronie GITD.

Obowiązek dostosowania bazy eksploatacyjnej do 1 stycznia 2023 r.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed dniem 1 marca 2022 r. mają obowiązek dostosować się do wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej, w terminie do dnia 1 stycznia 2023 r.

Oświadczenie do 15 stycznia 2023 r.

Przedsiębiorcy dysponujący bazą eksploatacyjną znajdującą się pod innym adresem niż adres ich siedziby, są zobowiązani do złożenia oświadczenia o tym, że dysponują bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem jej adresu. Oświadczenie takie należy złożyć do organu wydającego zezwolenie, do dnia 15 stycznia 2023 r.  

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji