Zawieszenie licencji transportowej

Zawieszenie licencji transportowej

Zawieszenie licencji transportowej może nastąpić w dwóch przypadkach.

  • po pierwsze, przymusowo, w przypadku utraty dobrej reputacji
  • po drugie, dobrowolnie, w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego przez przewoźnika na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy

Dla ścisłości należy jednak wskazać, że w pierwszym przypadku chodzi o zawieszenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W drugim przypadku chodzi o zwieszenie wykonywania transportu drogowego.

Zawieszenie licencji w przypadku utraty dobrej reputacji

W przypadku wydania przez Organ decyzji stwierdzającej utratę dobrej reputacji, Organ zawiesza zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (potocznie nazywane licencją). Zawieszenie trwa do czasu zastosowania środka rehabilitacyjnego. W przypadku, gdy zawieszono zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wykonywanie transportu drogowego jest równoznaczne z wykonywaniem przewozu bez zezwolenia. Grozi za nie wysoka kara finansowa. Stanowi ono również najpoważniejsze naruszenie (NN).

Zawieszenie zezwolenia w takiej sytuacji następuje po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Procedura przebiega w następujący sposób. Najpierw Organ wydaje decyzję stwierdzającą utratę dobrej reputacji. Gdy decyzja o utracie dobrej reputacji stanie się ostateczna, Organ wszczyna kolejne postępowanie w przedmiocie zawieszenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Przewoźnik jest zawiadamiany o jego wszczęciu i ma możliwość złożenia wyjaśnień oraz powołania dowodów. Po przeprowadzeniu postępowania, Organ wydaje decyzję, którą zawiesza zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Organ określa w niej termin zawieszenia – w przypadku gdy znany jest mu termin zastosowania środka rehabilitacyjnego. W przypadku gdy termin ten nie zaczął biec (zatem jest nieznany), Organ wskazuje, że zwieszenie będzie trwało do czasu zastosowania środka rehabilitacyjnego.

Odwołanie od decyzji o zawieszeniu

Od decyzji o zawieszeniu zezwolenia można się odwołać. W przypadku decyzji wydanych przez Starostę (Prezydenta Miasta) odwołanie można złożyć w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni. W przypadku decyzji wydanych przez GITD są dwa tryby odwoławcze. Strona może złożyć:

  • skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA) – składa się ją w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Skargę składa się za pośrednictwem GITD. Podlega ona opłacie. Złożenie skargi nie wstrzymuje wykonanie decyzji o jej nałożeniu.
  • wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – składa się go w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniosek nie podlega opłacie. Złożenie wniosku wstrzymuje wykonanie kary na czas jego rozpatrzenia.
Zawieszenie licencji Transportowej

Po tym jak decyzja o zawieszeniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego stanie się ostateczna, przedsiębiorca nie może wykonywać transportu drogowego rzeczy.

Tym samym „zawieszenie licencji” jest nieuniknioną konsekwencją stwierdzenia utraty dobrej reputacji. Dlatego w przypadku wszczęcia postępowania w przedmiocie oceny dobrej reputacji należy wziąć w nim aktywny udział. Jeżeli przewoźnik wdroży właściwy plan naprawczy może uratować dobrą reputację i uchronić się przed zawieszeniem licencji. Jako kancelaria pomagamy przygotować plany naprawcze. Wspieramy również Klientów w postępowaniach dotyczących dobrej reputacji i zawieszenia licencji.

Zawieszenie wykonywania transportu na wniosek przewoźnika

Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Stanowi o tym wprost art. 14a ustawy o transporcie drogowym.

W przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego na przewoźniku ciąży kilka obowiązków. M. in. powiadomienia Organu o zawieszeniu i jego okresie oraz zwrócenia wypisów z licencji. Szczegółowy zakres obowiązków został wskazany w art 14a ustawy o transporcie drogowym.

Zawieszenie licencji należy odróżnić od jej cofnięcia

Zawieszenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w następstwie utraty dobrej reputacji należy odróżnić od cofnięcia licencji. Cofnięcie licencji stanowi odrębną instytucję prawną opisaną w odrębnym artykule. W tym miejscu uzasadnione jest jedynie zwrócenie uwagi, że zawieszenie ma charakter czasowy, a cofnięcie bezterminowy. W przypadku cofnięcia licencji nie może być ona ponownie udzielona wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna (art 15 ust. 15 u.t.d.).

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji