Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Jakie dane w nim znajdziemy?

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

Od 30 listopada 2017 r. zacznie funkcjonować prowadzony przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego jawny i publiczny Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Utworzenie Rejestru stanowi wypełnienie przez Polskę zobowiązań wynikających z praw unijnego (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego). Krajowy Rejestr będzie elementem europejskiego systemu ERRU (European Register of Road Transport Undertakings). Krajowe rejestry przedsiębiorców transportowych będą połączone na szczeblu unijnym.

Krajowy Rejestr (KREPTD) będzie składał się z trzech ewidencji:

  1. Ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  2. Ewidencji poważnych naruszeń, o których mowa w rozporządzeniu unijnym (mogących prowadzić do utraty dobrej reputacji),
  3. Ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji.

Celem utworzenia Rejestru jest nadzór na firmami wykonującymi przewozy równolegle w kilku krajach UE. Z uwagi na obszerność zagadnień dotyczących ewidencji wymienionych w pkt 2 i 3 zostaną one opisane w kolejnych wpisach. Poniżej natomiast przedstawione zostaną informacje dotyczące ewidencji przedsiębiorców, którzy mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika.

Po pierwsze, dane dotyczące przedsiębiorców związanych z transportem jakie zostaną ujawnione w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego będą dosyć szczegółowe. Należą do nich: firma przedsiębiorcy, jego adres i siedziba albo miejsca zamieszkania, REGON, NIP, rodzaj posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz numery seryjne wypisów z zezwolenia, liczbę pojazdów objętych zezwoleniem, numer seryjny licencji wspólnotowej oraz numery seryjne wypisów z tej licencji, status zezwolenia na wykonywanie zawodu, początek ważności, koniec, data cofnięcia, zawieszenia, wygaśnięcia licencji wspólnotowej, powód zawieszenia lub cofnięcia tej licencji, a także szczegółowe dane związane z numerami seryjnymi cofniętych wpisów.

Ponadto w rejestrze znajdą się także: imię i nazwisko przedstawiciela prawnego przedsiębiorcy oraz data i miejsce jego urodzenia. Podobne dane będą zmieszczone w przypadku osoby zarządzającej transportem. W rejestrze znajdzie się imię i nazwisko tej osoby, również data i miejsce jej urodzenia, adres zamieszkania, numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych, data wydania oraz kraj wydania tego certyfikatu. Jeżeli natomiast firma transportowa jest mikroprzedsiębiorcą i mogła, bez wyznaczania zarządzającego transportem spełniającego warunki wynikające z rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w drodze umowy wyznaczyć osobę fizyczną uprawnioną do wykonywania zadań zarządzającego transportem w jego imieniu w ewidencji znajdą się dane tej osoby takie jak imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych, a także data wydania i kraj w jakim został wydany certyfikat.

Po drugie, powyższe dane będą jawne i publicznie dostępne w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych – z pewnymi wyjątkami. Do wyjątków tych należą tylko adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia osoby zarządzającej transportem i te same dane dotyczące osoby fizycznej uprawnionej przez mikroprzedsiębiorcę do wykonywania zadań zarządzającego transportem.

Co to oznacza? Tyle, że każdy będzie mógł za darmo sprawdzić wymienione powyżej dane swojego obecnego lub przyszłego kontrahenta i tak np. zobaczyć ile firma ma pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, dane dotyczące licencji, dane zarządzającego transportem itd.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: