Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Jakie dane w nim znajdziemy?

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Jakie dane w nim znajdziemy?

Od 30 listopada 2017 r. zacznie funkcjonować prowadzony przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego jawny i publiczny Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Utworzenie Rejestru stanowi wypełnienie przez Polskę zobowiązań wynikających z prawa unijnego (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego). Krajowy Rejestr będzie stanowił część europejskiego systemu ERRU (European Register of Road Transport Undertakings) – Europejskiego Rejestru Przedsiębiorstw Transportu Drogowego, tj.systemu połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego, którego utworzenie zakłada art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, a który szczegółowo został uregulowany w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1213/2010 ustanawiającym wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego. System zapewnia bieżącą wymianę uporządkowanych danych.

System ERRU

Krajowy Rejestr (KREPTD) będzie składał się z trzech ewidencji:

 1. Ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 2. Ewidencji poważnych naruszeń, o których mowa w rozporządzeniu unijnym (mogących prowadzić do utraty dobrej reputacji),
 3. Ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji.

Celem utworzenia Rejestru jest nadzór na firmami wykonującymi przewozy równolegle w kilku krajach UE. Z uwagi na obszerność zagadnień dotyczących ewidencji wymienionych w pkt 2 i 3 zostaną one opisane w kolejnych wpisach. Poniżej natomiast przedstawione zostaną informacje dotyczące ewidencji przedsiębiorców, którzy mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika.

Po pierwsze, dane dotyczące przedsiębiorców związanych z transportem jakie zostaną ujawnione w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego będą dosyć szczegółowe. Należą do nich: firma przedsiębiorcy, jego adres i siedziba albo miejsca zamieszkania, REGON, NIP, rodzaj posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz numery seryjne wypisów z zezwolenia, liczbę pojazdów objętych zezwoleniem, numer seryjny licencji wspólnotowej oraz numery seryjne wypisów z tej licencji, status zezwolenia na wykonywanie zawodu, początek ważności, koniec, data cofnięcia, zawieszenia, wygaśnięcia licencji wspólnotowej, powód zawieszenia lub cofnięcia tej licencji, a także szczegółowe dane związane z numerami seryjnymi cofniętych wpisów.

Ponadto w rejestrze znajdą się także: imię i nazwisko przedstawiciela prawnego przedsiębiorcy oraz data i miejsce jego urodzenia. Podobne dane będą zmieszczone w przypadku osoby zarządzającej transportem. W rejestrze znajdzie się imię i nazwisko tej osoby, również data i miejsce jej urodzenia, adres zamieszkania, numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych, data wydania oraz kraj wydania tego certyfikatu. Jeżeli natomiast firma transportowa jest mikroprzedsiębiorcą i mogła, bez wyznaczania zarządzającego transportem spełniającego warunki wynikające z rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w drodze umowy wyznaczyć osobę fizyczną uprawnioną do wykonywania zadań zarządzającego transportem w jego imieniu w ewidencji znajdą się dane tej osoby takie jak imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych, a także data wydania i kraj w jakim został wydany certyfikat.

Po drugie, powyższe dane będą jawne i publicznie dostępne w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych – z pewnymi wyjątkami. Do wyjątków tych należą tylko adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia osoby zarządzającej transportem i te same dane dotyczące osoby fizycznej uprawnionej przez mikroprzedsiębiorcę do wykonywania zadań zarządzającego transportem.

Co to oznacza? Tyle, że każdy będzie mógł za darmo sprawdzić wymienione powyżej dane swojego obecnego lub przyszłego kontrahenta i tak np. zobaczyć ile firma ma pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, dane dotyczące licencji, dane zarządzającego transportem itd.

Jeżeli istnieje potrzeba dalszego wyjaśnienia kwestii wpływu jaki może mieć uruchomienie KREPTD dla postępowań dotyczących dobrej reputacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią sekretariat@prawnicybiznesu.pl lub telefonicznie 61 424 46 50.

wyciąg z przepisów:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE

Art. 16 

Krajowe rejestry elektroniczne

 1. W celu wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia, w szczególności jego art. 11–14 i 26, każde państwo członkowskie prowadzi krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców transportu drogowego, którzy od wyznaczonego przez to państwo właściwego organu uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Przetwarzanie danych, które zawiera rejestr, podlega kontroli wyznaczonego w tym celu organu publicznego. Odpowiednie dane znajdujące się w krajowym rejestrze elektronicznym są dostępne dla wszystkich właściwych organów danego państwa członkowskiego.
  Do dnia 31 grudnia 2009 r. Komisja przyjmie decyzję na temat minimalnych wymogów dotyczących danych, które mają być wprowadzane do krajowego rejestru elektronicznego od daty jego utworzenia, tak, aby ułatwić połączenie rejestrów w przyszłości. Może ona zalecić umieszczanie numeru rejestracyjnego pojazdu oprócz danych, o których mowa w ust. 2.
 2. Krajowy rejestr elektroniczny zawiera przynajmniej następujące dane:
  1. firmę i formę prawną przedsiębiorcy;
  2. adres jego siedziby;
  3. nazwiska zarządzających transportem wskazanych w celu spełnienia warunku dobrej reputacji i kompetencji zawodowych lub, stosownie do przypadku, nazwisko przedstawiciela prawnego;
  4. rodzaj zezwolenia, liczbę pojazdów objętych zezwoleniem i, w stosownych przypadkach, numer seryjny licencji wspólnotowej oraz uwierzytelnionych odpisów;
  5. liczbę, kategorię i rodzaj poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b), które doprowadziły do skazania lub nałożenia sankcji w ciągu ostatnich dwóch lat;
  6. nazwiska osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji tych osób zgodnie z art. 6 ust. 3, a także stosowane środki rehabilitujące.

   Do celów lit. e) państwa członkowskie mogą do dnia 31 grudnia 2015 r. zdecydować o umieszczaniu w krajowym rejestrze elektronicznym tylko najpoważniejszych naruszeń określonych w załączniku IV.
   Państwa członkowskie mogą zdecydować o przechowywaniu danych, o których mowa w lit. e) i f) akapitu pierwszego, w oddzielnych rejestrach. W takim przypadku odpowiednie dane są udostępniane na wniosek lub dostępne bezpośrednio dla wszystkich właściwych organów w danym państwie członkowskim. Informacji udziela się w terminie 30 dni roboczych od otrzymania wniosku. Dane, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a))–d), są publicznie dostępne zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
   W każdym przypadku dane, o których mowa w lit. e) i f) akapitu pierwszego, dostępne są organom innym niż właściwe organy, jedynie w przypadku gdy są one należycie upoważnione do prowadzenia nadzoru i nakładania sankcji w dziedzinie transportu drogowego i jeśli ich urzędnicy są zaprzysiężeni lub w inny sposób formalnie zobowiązani do zachowania tajemnicy.
 3. Dane dotyczące przedsiębiorcy, którego zezwolenie zostało zawieszone albo cofnięte, pozostają w krajowym rejestrze elektronicznym przez dwa lata od daty wygaśnięcia zawieszenia lub cofnięcia licencji, a następnie zostają niezwłocznie usunięte.
  Dane dotyczące każdej osoby uznanej za niezdolną do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego pozostają w krajowym rejestrze elektronicznym do chwili przywrócenia tej osobie dobrej reputacji zgodnie z art. 6 ust. 3. Po zastosowaniu środka rehabilitującego lub innych środków o równoważnym skutku dane te zostają niezwłocznie usunięte.
  Dane, o których mowa w akapicie pierwszym i drugim, obejmują, stosownie do przypadku, przyczyny oraz czas obowiązywania zawieszenia, cofnięcia zezwolenia lub stwierdzenia niezdolności.
 4. Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia, aby wszystkie dane w krajowym rejestrze elektronicznym – w szczególności dane, o których mowa w ust. 2 akapit pierwszy lit. e) i f) – były aktualizowane i dokładne.
 5. Bez uszczerbku dla ust. 1 i 2 państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia, aby krajowe rejestry elektroniczne zostały połączone ze sobą i były dostępne w całej Wspólnocie poprzez krajowe punkty kontaktowe określone w art. 18. Dostępność poprzez krajowe punkty kontaktowe oraz połączenie rejestrów zostają zapewnione w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r., tak, aby właściwy organ w dowolnym państwie członkowskim miał możliwość dostępu do krajowego rejestru elektronicznego dowolnego państwa członkowskiego.
 6. Komisja – zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 25 ust. 2, i po raz pierwszy przed dniem 31 grudnia 2010 r. – przyjmuje wspólne zasady dotyczące wykonania ust. 5, takie jak format wymienianych danych, procedury techniczne w zakresie elektronicznego dostępu do rejestrów innych państw członkowskich i wspierania interoperacyjności krajowych rejestrów elektronicznych z innymi odpowiednimi bazami danych. Te wspólne zasady określają, który organ odpowiada za dostęp do danych, dalsze korzystanie i aktualizację danych po uzyskaniu do nich dostępu, oraz obejmują w tym celu zasady wprowadzania danych i ich monitorowania.
 7. Środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, dotyczące przesunięcia terminów, o których mowa w ust. 1 i 5, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 25 ust. 3.

wyciąg z przepisów:

USTAWA

z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Rozdział 9b

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Art. 82g.

 1. Tworzy się Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, zwany dalej „Rejestrem”.
 2. Rejestr prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
 3. Główny Inspektor Transportu Drogowego jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Rejestr zawiera ewidencje:
  1. przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  2. poważnych naruszeń, o których mowa w art 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
  3. osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Art. 82h.

 1. W ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, gromadzi się dane określające:
  1. firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy;
  2. numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile takie posiada;
  3. rodzaj posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz numery seryjne wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  4. liczbę pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  5. numer seryjny licencji wspólnotowej oraz numery seryjne wypisów z licencji wspólnotowej;
  6. status zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  7. oczątek ważności licencji wspólnotowej;
  8. koniec ważności licencji wspólnotowej;
  9. datę cofnięcia licencji wspólnotowej;
  10. datę zawieszenia licencji wspólnotowej;
  11. datę wygaśnięcia zawieszenia licencji wspólnotowej;
  12. powód zawieszenia lub cofnięcia licencji wspólnotowej;
  13. numery seryjne cofniętych wypisów z licencji wspólnotowej;
  14. datę cofnięcia wypisu z licencji wspólnotowej;
  15. datę wygaśnięcia cofnięcia wypisu z licencji wspólnotowej;
  16. imię i nazwisko przedstawiciela prawnego przedsiębiorcy oraz datę i miejsce jego urodzenia;
  17. imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem oraz:
   1. datę i miejsce urodzenia,
   2. adres zamieszkania,
   3. numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
   4. datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,
   5. kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych;
  18. imię i nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w art. 7c, oraz:
   1. datę i miejsce urodzenia,
   2. adres zamieszkania,
   3. numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
   4. datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,
   5. kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych.
 2. W ewidencji poważnych naruszeń gromadzi się dane określające:
  1. firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy;
  2. imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem oraz:
   1. datę i miejsce urodzenia,
   2. adres zamieszkania,
   3. numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
   4. datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,
   5. kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych;
  3. imię i nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w art. 7c, oraz:
   1. datę i miejsce urodzenia,
   2. adres zamieszkania,
   3. numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
   4. datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,
   5. kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych;
  4. liczbę, kategorię i rodzaj poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, które doprowadziły do skazania lub nałożenia sankcji w ciągu ostatnich dwóch lat;
  5. datę naruszenia;
  6. datę kontroli, w trakcie której stwierdzono naruszenie;
  7. państwo członkowskie, w którym stwierdzono naruszenie;
  8. przyczynę, dla której utrata dobrej reputacji stanowiłaby nieproporcjonalną reakcję za poważne naruszenia, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Więcej o KREPTD i dobrej reputacji znajdą Państwo w artykułach: Dobra reputacja w transporciePrzestępstwa powodujące utratę dobrej reputacjiNaruszenia mogące powodować utratę dobrej reputacji – poważne, bardzo poważne, najpoważniejsze, Elektroniczny Rejestr Przewoźników (KREPTD) a dobra reputacja, Elektroniczny Rejestr Przewoźników (KREPTD) a dobra reputacja, E-rejestr przewoźników (KREPTD) już działa.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji