Specustawa dla transportu w związku z wojną na Ukrainie

Specustawa dla transportu w związku z wojną na Ukrainie

Już obowiązuje ustawa z dnia 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (Dz.U.2022.684). Ustawa obowiązuje od dnia 24 marca 2022 r. Specustawa dla transportu zawiera szereg rozwiązań dotyczących wymagań i dokumentów w transporcie drogowym. O tych najważniejszych poniżej.

Świadectwa kierowców – przedłużenie ważności

Specustawa dla transportu przewiduje przedłużenie ważność świadectw kierowców do końca 2022 roku. Dotyczy to świadectw, które utraciły albo utracą ważność od dnia 24 lutego 2022 r. W takim przypadku, na uproszczony wniosek przedsiębiorcy, GITD wyda świadectwo kierowcy z datą ważności do dnia 31 grudnia 2022 r. Taki uproszczony wniosek powinien zawierać oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres; numer świadectwa kierowcy; oświadczenie przedsiębiorcy, że warunki, na jakich zostało wydane świadectwo nie uległy zmianie. Do wniosku nie trzeba dołączać dokumentów, które były wymagane do wcześniej złożonego wniosku o wydanie świadectwa.

Wizy dla kierowców

Specustawa dla transportu przewiduje ułatwienia dotyczące przedłużenia wiz dla kierowców z Ukrainy. W dokumencie podróży ukraińskiego kierowcy, naklejkę wizową potwierdzającą przedłużenie wizy krajowej umieszcza wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu tego kierowcy.

Uznanie ważności praw jazdy

W okresie, od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. za ważne uznaje się także prawa jazdy wydane przez właściwe organy administracji Ukrainy, których termin ważności upłynął.

Ułatwienia dla przewoźników pasażerskich

W ustawie przewidziano również ułatwienia dla przewoźników pasażerskich wykonujących przewozy z Ukrainy do Polski. Dotyczą one odstępstw od warunków określonych w zezwoleniu na międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy osób. Więcej szczegółów w art. 12 i 13 specustawy.

To tylko część zmian wprowadzonych specustawą. Informacje w tym zakresie będą aktualizowane. Przeczytaj również artykuł dotyczący zatrudniania uchodźców z Ukrainy.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji