Elektroniczny Rejestr Przewoźników (KREPTD) a dobra reputacja.

Elektroniczny Rejestr Przewoźników (KREPTD) a dobra reputacja.

30 listopada 2017 r. zaczął funkcjonować Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego – tzw. KREPTD lub Rejestr. Stanowi on część europejskiego systemu ERRU (European Register of Road Transport Undertakings) – Europejskiego Rejestru Przedsiębiorstw Transportu Drogowego, tj.systemu połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego, którego utworzenie zakłada art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, a który szczegółowo został uregulowany w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1213/2010 ustanawiającym wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego. System zapewnia bieżącą wymianę uporządkowanych danych.

System ERRU

Jedną z ewidencji z których składa się KREPTD jest Ewidencja poważnych naruszeń mogących prowadzić do utraty dobrej reputacji. Jest to centralna ewidencja, w której będą rejestrowane naruszenia przewoźników, bez względu na to jaki organ przeprowadzi kontrolę i nałoży karę. Z tej ewidencji, poprzez system ERRU, organy kontrolne państw członkowskich dowiedzą się o naruszeniach przewoźników, które miały miejsce w Polsce, a polskie organy kontrolne o naruszeniach przewoźników, które miały miejsce w państwach członkowskich.

W KREPTD będą gromadzone dane o naruszeniach dających podstawę do wszczęcia postępowania w zakresie spełnienia wymogu dobrej reputacji. W tym względzie kary nakładane na przewoźników będą miały wymiar nie tylko finansowy, ale faktycznie również warunkujący wykonywanie działalności transportowej.

Co jednak istotne, a o czym pisaliśmy we wcześniejszych wpisach samo wszczęcie postępowania w przedmiocie oceny dobrej reputacji nie musi prowadzić do jej utraty. Postępowanie takie może zakończyć się również wydaniem decyzji, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona (w przypadku uznania, że utrata dobrej reputacji będzie stanowiła nieproporcjonalną reakcję za popełnione naruszenia). Jednocześnie należy zauważyć, że podstawą wszczęcia  postępowania w sprawie spełniania wymogu dobrej reputacji nie będzie samo stwierdzenie naruszeń w trakcie przeprowadzonej kontroli, ale dopiero wydanie w tym przedmiocie wykonalnych decyzji administracyjnych o nałożeniu kar pieniężnych lub nałożenie prawomocnych mandatów za konkretne wykroczenia.

Z tego względu, w przypadku stwierdzenia w protokole kontroli naruszeń:

 • warto skorzystać z możliwości wzięcia czynnego udziału w postępowaniu prowadzonym przez organ,
 • w przypadku wydania negatywnej decyzji o nałożeniu kary, warto rozważyć wniesienie odwołania od niej i jej zaskarżenia do sądu administracyjnego.

Jednocześnie należy pamiętać, że kara pieniężna będzie uważana za niebyłą po upływie roku od dnia wykonania decyzji administracyjnej o jej nałożeniu. A zatem jeżeli kolejne wykonalna decyzja o nałożeniu kary zostanie wydana w odstępie czasu dłuższym niż rok od wykonania poprzednio nałożonej kary, to ta wcześniej nałożona kara nie będzie brana przez organy pod uwagę – będzie ona uważana za niebyłą (tzw. zatarcie).

Należy również zwrócić uwagę,  że w ustawie o transporcie drogowym, jak i rozporządzeniu unijnym przewidziano środki rehabilitacyjne pozwalające odzyskać dobrą reputację w przypadku jej utraty.

Jeżeli istnieje potrzeba dalszego wyjaśnienia kwestii wpływu jaki może mieć uruchomienie KREPTD dla postępowań dotyczących dobrej reputacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią sekretariat@prawnicybiznesu.pl lub telefonicznie 61 424 46 50.

wyciąg z przepisów:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE

Art. 16 

Krajowe rejestry elektroniczne

 1. W celu wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia, w szczególności jego art. 11–14 i 26, każde państwo członkowskie prowadzi krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców transportu drogowego, którzy od wyznaczonego przez to państwo właściwego organu uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Przetwarzanie danych, które zawiera rejestr, podlega kontroli wyznaczonego w tym celu organu publicznego. Odpowiednie dane znajdujące się w krajowym rejestrze elektronicznym są dostępne dla wszystkich właściwych organów danego państwa członkowskiego.
  Do dnia 31 grudnia 2009 r. Komisja przyjmie decyzję na temat minimalnych wymogów dotyczących danych, które mają być wprowadzane do krajowego rejestru elektronicznego od daty jego utworzenia, tak, aby ułatwić połączenie rejestrów w przyszłości. Może ona zalecić umieszczanie numeru rejestracyjnego pojazdu oprócz danych, o których mowa w ust. 2.
 2. Krajowy rejestr elektroniczny zawiera przynajmniej następujące dane:
  1. firmę i formę prawną przedsiębiorcy;
  2. adres jego siedziby;
  3. nazwiska zarządzających transportem wskazanych w celu spełnienia warunku dobrej reputacji i kompetencji zawodowych lub, stosownie do przypadku, nazwisko przedstawiciela prawnego;
  4. rodzaj zezwolenia, liczbę pojazdów objętych zezwoleniem i, w stosownych przypadkach, numer seryjny licencji wspólnotowej oraz uwierzytelnionych odpisów;
  5. liczbę, kategorię i rodzaj poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b), które doprowadziły do skazania lub nałożenia sankcji w ciągu ostatnich dwóch lat;
  6. nazwiska osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji tych osób zgodnie z art. 6 ust. 3, a także stosowane środki rehabilitujące.

   Do celów lit. e) państwa członkowskie mogą do dnia 31 grudnia 2015 r. zdecydować o umieszczaniu w krajowym rejestrze elektronicznym tylko najpoważniejszych naruszeń określonych w załączniku IV.
   Państwa członkowskie mogą zdecydować o przechowywaniu danych, o których mowa w lit. e) i f) akapitu pierwszego, w oddzielnych rejestrach. W takim przypadku odpowiednie dane są udostępniane na wniosek lub dostępne bezpośrednio dla wszystkich właściwych organów w danym państwie członkowskim. Informacji udziela się w terminie 30 dni roboczych od otrzymania wniosku. Dane, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a))–d), są publicznie dostępne zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
   W każdym przypadku dane, o których mowa w lit. e) i f) akapitu pierwszego, dostępne są organom innym niż właściwe organy, jedynie w przypadku gdy są one należycie upoważnione do prowadzenia nadzoru i nakładania sankcji w dziedzinie transportu drogowego i jeśli ich urzędnicy są zaprzysiężeni lub w inny sposób formalnie zobowiązani do zachowania tajemnicy.
 3. Dane dotyczące przedsiębiorcy, którego zezwolenie zostało zawieszone albo cofnięte, pozostają w krajowym rejestrze elektronicznym przez dwa lata od daty wygaśnięcia zawieszenia lub cofnięcia licencji, a następnie zostają niezwłocznie usunięte.
  Dane dotyczące każdej osoby uznanej za niezdolną do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego pozostają w krajowym rejestrze elektronicznym do chwili przywrócenia tej osobie dobrej reputacji zgodnie z art. 6 ust. 3. Po zastosowaniu środka rehabilitującego lub innych środków o równoważnym skutku dane te zostają niezwłocznie usunięte.
  Dane, o których mowa w akapicie pierwszym i drugim, obejmują, stosownie do przypadku, przyczyny oraz czas obowiązywania zawieszenia, cofnięcia zezwolenia lub stwierdzenia niezdolności.
 4. Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia, aby wszystkie dane w krajowym rejestrze elektronicznym – w szczególności dane, o których mowa w ust. 2 akapit pierwszy lit. e) i f) – były aktualizowane i dokładne.
 5. Bez uszczerbku dla ust. 1 i 2 państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia, aby krajowe rejestry elektroniczne zostały połączone ze sobą i były dostępne w całej Wspólnocie poprzez krajowe punkty kontaktowe określone w art. 18. Dostępność poprzez krajowe punkty kontaktowe oraz połączenie rejestrów zostają zapewnione w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r., tak, aby właściwy organ w dowolnym państwie członkowskim miał możliwość dostępu do krajowego rejestru elektronicznego dowolnego państwa członkowskiego.
 6. Komisja – zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 25 ust. 2, i po raz pierwszy przed dniem 31 grudnia 2010 r. – przyjmuje wspólne zasady dotyczące wykonania ust. 5, takie jak format wymienianych danych, procedury techniczne w zakresie elektronicznego dostępu do rejestrów innych państw członkowskich i wspierania interoperacyjności krajowych rejestrów elektronicznych z innymi odpowiednimi bazami danych. Te wspólne zasady określają, który organ odpowiada za dostęp do danych, dalsze korzystanie i aktualizację danych po uzyskaniu do nich dostępu, oraz obejmują w tym celu zasady wprowadzania danych i ich monitorowania.
 7. Środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, dotyczące przesunięcia terminów, o których mowa w ust. 1 i 5, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 25 ust. 3.

wyciąg z przepisów:

USTAWA

z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Rozdział 9b

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Art. 82g.

 1. Tworzy się Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, zwany dalej „Rejestrem”.
 2. Rejestr prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
 3. Główny Inspektor Transportu Drogowego jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Rejestr zawiera ewidencje:
  1. przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  2. poważnych naruszeń, o których mowa w art 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
  3. osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Art. 82h.

 1. W ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, gromadzi się dane określające:
  1. firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy;
  2. numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile takie posiada;
  3. rodzaj posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz numery seryjne wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  4. liczbę pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  5. numer seryjny licencji wspólnotowej oraz numery seryjne wypisów z licencji wspólnotowej;
  6. status zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  7. oczątek ważności licencji wspólnotowej;
  8. koniec ważności licencji wspólnotowej;
  9. datę cofnięcia licencji wspólnotowej;
  10. datę zawieszenia licencji wspólnotowej;
  11. datę wygaśnięcia zawieszenia licencji wspólnotowej;
  12. powód zawieszenia lub cofnięcia licencji wspólnotowej;
  13. numery seryjne cofniętych wypisów z licencji wspólnotowej;
  14. datę cofnięcia wypisu z licencji wspólnotowej;
  15. datę wygaśnięcia cofnięcia wypisu z licencji wspólnotowej;
  16. imię i nazwisko przedstawiciela prawnego przedsiębiorcy oraz datę i miejsce jego urodzenia;
  17. imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem oraz:
   1. datę i miejsce urodzenia,
   2. adres zamieszkania,
   3. numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
   4. datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,
   5. kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych;
  18. imię i nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w art. 7c, oraz:
   1. datę i miejsce urodzenia,
   2. adres zamieszkania,
   3. numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
   4. datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,
   5. kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych.
 2. W ewidencji poważnych naruszeń gromadzi się dane określające:
  1. firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy;
  2. imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem oraz:
   1. datę i miejsce urodzenia,
   2. adres zamieszkania,
   3. numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
   4. datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,
   5. kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych;
  3. imię i nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w art. 7c, oraz:
   1. datę i miejsce urodzenia,
   2. adres zamieszkania,
   3. numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
   4. datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,
   5. kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych;
  4. liczbę, kategorię i rodzaj poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, które doprowadziły do skazania lub nałożenia sankcji w ciągu ostatnich dwóch lat;
  5. datę naruszenia;
  6. datę kontroli, w trakcie której stwierdzono naruszenie;
  7. państwo członkowskie, w którym stwierdzono naruszenie;
  8. przyczynę, dla której utrata dobrej reputacji stanowiłaby nieproporcjonalną reakcję za poważne naruszenia, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji