Dobra reputacja przewoźnika do 3,5 tony

Dobra reputacja przewoźnika do 3,5 tony

W związku z tym, że od 21 maja 2022 r. transport międzynarodowy wykonywany pojazdami do 3,5 tony wymaga licencji, pojawia się pytanie, czy przewoźnicy go wykonujący muszą również spełniać wymóg dobrej reputacji? Czym jest dobra reputacja przewoźnika, za co można ją stracić i jakie powoduje to konsekwencje?

Odpowiadając na pytania:

Przewoźniku jeżeli zostało wszczęte wobec Ciebie postępowanie dotyczące oceny dobrej reputacji zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z Kancelarią:

  1. przewoźnicy wykonujący przewozy międzynarodowe pojazdami do 3,5 tony muszą spełniać wymóg dobrej reputacji,
  2. spełnienie wymogu dobrej reputacji konieczne jest zarówno w chwili ubiegania się o licencję, jak i przez cały okres jej posiadania,
  3. dobrą reputację można stracić w przypadku prawomocnego skazania za jedno z umyślnych przestępstw wymienionych w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym lub nałożenia sankcji za określone naruszenia przepisów w dziedzinie transportu drogowego
  4. utrata dobrej reputacji powoduje zawieszenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego do czasu zastosowania środka rehabilitacyjnego.

Temat dobrej reputacji został przez nas bardzo szczegółowo opisany w artykule Dobra reputacja w transporcie. Z tego względu, zapraszamy do zapoznania się z nim klikając w link. W tym artykule natomiast zwrócimy uwagę tylko na kilka kwestii – w naszej ocenie najistotniejszych.

Wymóg dobrej reputacji w chwili wnioskowania o licencję

Wymóg dobrej reputacji musi spełniać zarówno przewoźnik, jak i zarządzający transportem w chwili ubiegania się o licencję. W tym zakresie zarówno przewoźnik, jak i zarządzający transportem załączają do wniosku o licencję tzw. zaświadczenie o niekaralności. Wymagana jest niekaralności za przestępstwa umyślne wymienione w ustawie o transporcie drogowym, a nie jakiekolwiek przestępstwa. Więcej na ten temat w artykule Przestępstwa powodujące utratę dobrej reputacji.

W zakresie niekaralności za naruszenia przepisów w dziedzinie transportu drogowego, przewoźnik i zarządzający transportem zobowiązani są złożyć oświadczenia o niekaralności za poważne naruszenia, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. Oświadczenia takie są składane na druku ON, pod groźbą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Dobra reputacja w czasie posiadania licencji

Nie wystarczy spełniać wymóg dobrej reputacji w chwili występowania o licencję. Należ cieszyć się nią przez cały okres jej posiadania. Jej utrata z powodu naruszeń jest zupełnie realna. Z roku na rok wszczynanych jest co raz więcej postępowań w przedmiocie oceny dobrej reputacji.

Za jakie naruszenia zostanie wszczęte postępowanie

Częstą przycyzną uruchamiania procedury oceny dobrej reputacji są nastęujące naruszenia:

  • wykonywanie przewozu pojazdem bez aktualnego przeglądu technicznego
  • wykonywanie przewozu pojazdem posiadającym usterki zakwalifikowane jako niebezpieczne

Jak uratować dobrą reputację

Wszczęcie postępowania dotyczącego oceny dobrej reputacji nie musi, skutkować jej zabraniem. Przewoźnik ma szans ją zachować, jeżeli wykaże się odpowiednimi działaniami. Najlepiej podjętymi od razu po stwierdzeniu naruszenia. Kancelaria wspiera Klientów w postępowaniach dotyczących dobrej reputacji. Analizujemy sprawy pod tym kątem już w chwili wszczęcia postępowania dot. nałożenia kary. Pomagamy w opracowaniu i wdrożeniu tzw. planu naprawczego.

Poniżej przykładowe korzystne dla przewoźników decyzje Organów, w sprawach w których pomagała Kancelaria PrawnicyTransportu.pl

Waga naruszenia a nie wysokość kary

Wszczęcie postępowania dotyczcego dobrej reputacji zależy od wagi popełnionych naruszeń. Dzielą się one na:

  • poważne (PN)
  • bardzo poważne (BPN)
  • najpoważniejsze (NN).

W przypadku najpoważniejszych naruszeń (NN) do wszczęcia procedury, a w konsekwencji utraty licencji, wystarczy jedno takie naruszenie. Należy przy tym zwrócić uwagę, że o wadze naruszenia nie decyduje wysokość kary, ale jego kwalifikacja przez ustawodawcę. Zatem dla kwestii dobrej reputacji to nie wysokość kary, ale waga naruszenia ma najważniejsze znaczenie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji