Windykacja na koszt dłużnika – jak to działa?

PrawnicyTransportu.pl2 komentarze

Nieterminowe regulowanie należności to jeden z problemów branży transportowej. Jedną z usług mających zapobiegać przeterminowaniu płatności jest odzyskiwanie należności na koszt dłużnika, oferowane również m. in. pod nazwą windykacja na koszt dłużnika, monitoring płatności na koszt dłużnika. Bez względu na nazwę handlową chodzi o tą samą usługę – przeprowadzenie windykacji, której koszty ostatecznie poniesie dłużnik.

Na czym polega windykacja na koszt dłużnika?

Podstawę prawną dla usługi odzyskiwania należności w formule “na koszt dłużnika” stanowi ustawa z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Celem wprowadzenia tej regulacji, mającej zakotwiczenia w prawie unijnym, było zmotywowanie przedsiębiorców do stosowania odpowiednio krótkich terminów zapłaty i  tym samym przeciwdziałania zatorom płatniczym.

Zgodnie z przepisami ustawy, w przypadku przekroczenia terminu płatności, wierzycielowi  przysługuje od dłużnika, bez wezwania,  kwota 40 euro stanowiąca rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Oprócz wymienionej kwoty 40 euro  wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę. Tym samym jeżeli kontrahent spóźnia się z płatnością,  od każdej zapłaconej z opóźnieniem faktury należy się 40 euro rekompensaty. Jeżeli przedsiębiorca poniósł  koszty odzyskiwani należności w wyższej kwocie niż 40 euro, np. koszty windykacji prowadzonej przez kancelarię, wówczas dłużnik jest zobowiązany pokryć te koszty w całości, o ile ich wysokość jest uzasadniona.

Uwaga: W przypadku kwoty 40 euro wierzyciel nie musi jej faktycznie ponosić. Jest to kwota zryczałtowana wynikająca z samego faktu przekroczenia terminu płatności. Nie jest do końca jednoznaczne, czy należy się ona za sam fakt przekroczenia terminu płatności, czy też warunkiem jej żądania jest podjecie  przez wierzyciela jakichkolwiek czynności zmierzających do odzyskania należności, jak choćby wykonanie telefonów, wysłanie maili przypominających o zapłacie, wysłanie wezwania do zapłaty. W naszej ocenie jest ona należna w sytuacji gdy zostaną podjęte działania mające na celu odzyskanie należności.

Uwaga: Zwrot kosztów windykacji wyższych niż 40 euro należy się wierzycielowi tylko wówczas gdy je faktycznie poniesie i tylko w uzasadnionej wysokości.

Zatem wierzyciel, którego kontrahenci spóźniają się z zapłatą, w przypadku podjęcia działań windykacyjnych (telefony, maile, monity, wezwania), ma możliwość żądania od nich zapłaty 40 euro bez konieczności faktycznego poniesienia kosztów w takiej wysokości. Kwota ta ma charakter ryczałtowy.  Jeżeli natomiast wierzyciel poniesie koszty windykacji przedsądowej większe niż 40 euro może domagać się ich zwrotu w całości, jeżeli ich wysokość będzie uzasadniona. W tym jednak przypadku wierzyciel  musi wykazać, że koszty takie zostały faktycznie poniesione.

Możliwość żądania od kontrahenta zapłaty kosztów odzyskiwania należności na podstawie wspomnianej ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych należy odróżnić od zwrotu kosztów sądowych i zastępstwa sądowego w przypadku skierowania windykacji na drogę postępowania sądowego lub komorniczego. Koszty te są od siebie niezależne.

Praktyczne znaczenie:

Możliwość odzyskania od kontrahenta kosztów monitorowania lub windykacji przeterminowanych płatności daje  przedsiębiorcom możliwość profesjonalnego reagowania na opóźnienia w płatnościach gdy są one jeszcze niewielkie. Przed wprowadzeniem przepisów ustawy wszystkie czynności przedsądowego dochodzenia zapłaty obciążały wierzyciela, co powodowało, że często zwlekali oni z przekazaniem sprawy do windykacji przez kancelarie. W obecnej sytuacji, gdy koszty windykacji przedsądowej poniesie dłużnik, nie ma potrzeby zwlekania z reagowaniem na zatory płatnicze. Korzystnym efektem ustawy jest to, że nie tylko wierzyciele szybciej podejmują działania mające na celu przywrócenie terminowości płatności, ale również kontrahenci którzy mieli w zwyczaju płacić z opóźnieniem (samowolnie się kredytować), nie robią tego bowiem oprócz odsetek będą musieli zapłacić dodatkowe koszty windykacji, a zatem samowolne przekraczanie ustalonych terminów płatności w wielu przypadkach jest dla nich po prostu  nieopłacalne.

Narzędzia –  jak działa windykacja na koszt dłużnika:

Różne podmioty (kancelarie, firmy windykacyjne) wykorzystują różne narzędzia do odzyskiwania należności na koszt dłużnika. Jednym z rozwiązania które w naszej ocenie sprawdza się i jest oferowane przez kancelarię jest monitoring płatności. Usługa ta wykonywana w oparciu o nowoczesne rozwiązania informatyczne, w sposób znacznie zautomatyzowany, pozwala na kontakty z płatnikami na masową skalę i przejrzyste raportowanie danych Klientom. Dzięki sprawdzonym sposobom działania na odległość, Klienci mogą zlecać usługę bez wychodzenia ze swojego biura. W przypadku windykacji masowej istnieje możliwość zintegrowania procesów windykacyjnych z programami księgowymi Klienta. Jednocześnie jednak zachowana jest forma prawna, która w przypadku potrzeby skierowania sprawy do Sądu, czyni zadość wymaganiom procesowym co przyczynia się do  skrócenia czasu windykacji sądowej i komorniczej.

Korzyści:

Odzyskiwanie należności już od pierwszych czynności odbywa się na faktyczny koszt dłużnika. Usługa pozwala  na identyfikację trudności płatniczych kontrahenta na wczesnym etapie ich występowania oraz wprowadzenie odpowiedniej dyscypliny płatniczej. Szybko podejmowane działania często pozwalają uniknąć długotrwałych sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych.

 

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Daniel Wrzesień 28, 2017 o 14:17

Szanowni Państwo,

konkretne pytanie – czy zryczałtowana kwota 40 euro dotyczy każdej pojedynczej faktury? W przypadku np. wytoczenia powództwa o zapłatę opiewającego kilka faktur VAT, mogę żądać wielokrotności kwoty 40 euro (40 euro x liczba faktur)? Pozdrawiam 🙂

Odpowiedz

PrawnicyTransportu.Pl Wrzesień 29, 2017 o 11:25

Szanowny Panie, zryczałtowana kwota 40 euro co do zasady dotyczy każdej faktury. Zarówno wtedy gdy pojedyncze faktury dokumentują odrębne transakcje, jak również wtedy gdy dokumentują części świadczenia w ramach jednej transakcji – art 11 ust 2 pkt 2 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@prawnicytransportu.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: