Co ma brak przeglądu do licencji

Co ma brak przeglądu do licencji?

Truck.pl w „artykule Kosztowna zwłoka poinformował o dwóch przypadkach jazdy bez przeglądu, które ujawniło ITD. Naruszenie takie zagrożone jest karą pieniężną w wysokości 2.000 zł – na przewoźnika i 200 zł – na zarządzającego transportem. Nałożenie kary jednak nie kończy sprawy. Zatem co ma brak przeglądu do licencji?

Przewoźnik

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem nieposiadającym aktualnego okresowego badania technicznego potwierdzającego jego zdatność do ruchu drogowego – za każdy pojazd, stanowi naruszenie lp. 9.1 załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym. Zagrożone jest ono karą 2.000 zł. Co jednak istotne jest ono kwalifikowane jako najpoważniejsze naruszenie (NN).

Zarządzający transportem

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem nieposiadającym ważnego aktualnego badania technicznego potwierdzającego jego zdatność do ruchu drogowego stanowi również naruszenie lp. 15.1 załącznika nr 4 do ustawy o transporcie drogowym. W przypadku zarządzającego transportem kara wynosi 200 zł. Również w tym przypadku jest ono kwalifikowane jako najpoważniejsze naruszenie (NN).

Brak przeglądu nie musi wiązać się z usterkami

Najpoważniejsze naruszenie stanowi już samo wykonywanie przewozu pojazdem bez przeglądu, nawet w sytuacji gdy pojazd jest w pełni sprawny technicznie.

Wykonywanie przewozu pojazdem posiadającym usterki stanowi odrębne naruszenie.

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem posiadającym usterkę lub usterki układu hamulcowego, połączeń układu kierowniczego, kół, opon, zawieszenia, podwozia lub innego wyposażenia, zakwalifikowane jako niebezpieczne – za każdy pojazd, stanowi naruszenie lp. 9.2 załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym. Zagrożone jest ono karą 2.000 zł. Kwalifikowanej jest jako najpoważniejsze naruszenie (NN).

Tym samym w przypadku gdy przewoźnik będzie wykonywał przewóz pojazdem bez przeglądu, mającym jedną z w/w usterek zostanie ukarany dwoma karami za dwa najpoważniejsze naruszenia (2 x NN).

Postępowanie dotyczące dobrej reputacji

W przypadku najpoważniejszego naruszenia (NN), już jedno takie naruszenie powoduje uruchomienie procedury dotyczącej oceny dobrej reputacji. Nie jest ona jednak uruchamiana od razu po popełnieniu naruszenia. Procedura jest prowadzona po wydaniu wykonalnej decyzji o nałożeniu kary. To znaczy takiej, co do której zakończyła się ścieżka odwoławcza.

Wszczęcie postępowania dotyczącego dobrej reputacji nie oznacza jej automatycznego zabrania. Może ono zakończyć się w dwojaki sposób:

  • wydaniem decyzji stwierdzającej utratę dobrej reputacji – w przypadku uznania, że utrata dobrej reputacji będzie stanowiła proporcjonalną reakcję za popełnione naruszenia, albo
  • wydaniem decyzji stwierdzającej, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona – w przypadku uznania, że utrata dobrej reputacji będzie stanowiła nieproporcjonalną reakcję za popełnione naruszenia.

Oceniając spełnienie wymogu dobrej reputacji Organ bierze pod uwagę szereg okoliczności. Postępowanie to wymaga aktywnego udziału przewoźnika, przedłożenia przez niego dokumentów i podania informacji.

Plan naprawczy może uratować przed zabraniem dobrej reputacji

Jedną z istotnych okoliczności branych pod uwagę przy ocenie dobrej reputacji jest to – czy istnieje możliwość poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie, w tym czy w przedsiębiorstwie podjęto działania mające na celu wdrożenie prawidłowej dyscypliny pracy lub wdrożono procedury zapobiegające powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego.

Dlatego, w przypadku stwierdzenia w protokole kontroli, że popełniono najpoważniejsze naruszenia (NN), od razu warto w firmie wprowadzić procedury zapobiegające powtórzeniu się stwierdzonych naruszeń. Na przykład, jeżeli stwierdzono przeoczenie terminu przeglądu należy wprowadzić rozwiązania które zapobiegną powtórzeniu się takiej sytuacji w przyszłości.

Jako Kancelaria pomagamy przygotować plan naprawczy i wdrożyć odpowiednie procedury

Utrata dobrej reputacji – zawieszenie zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

W przypadku stwierdzenia utraty dobrej reputacji Organ zawiesza zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Zawieszenie ma charakter czasowy i trwa aż do zastosowania środka rehabilitacyjnego. Przez ten czas, przewoźnik nie może jednak wykonywać działalności transportowej. W takiej sytuacji wykonywanie transportu drogowego będzie równoznaczne z wykonywaniem przewozu bez zezwolenia lub bez licencji. Grożą za to wysokie kary pieniężne.

Tym samym przykład naruszenia polegającego na przeoczeniu terminu przeglądu jasno pokazuje, że w przypadku naruszeń to nie wysokość kary jest największym problemem, ale konsekwencje wynikające z jego kwalifikacji jako najpoważniejszego naruszenia.

Dlatego tak ważnym jest by przewoźnik który otrzymał protokół z kontroli lub decyzję nie kierował się wyłącznie wysokością kary finansowej, ale przede wszystkim wagę zarzuconego naruszenia. Bowiem to waga naruszenia, a nie grożąca za nie wysokość kary decyduje o tym czy zostanie wszczęte postępowanie w przedmiocie oceny dobrej reputacji. Jak pokazuje przykład kary za brak przeglądu, z wagą naruszenia nie zawsze idzie w parze wysokość grożącej kary finansowej.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji