Własna firma transportowa – jak ją otworzyć?

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

W tym wpisie opisujemy krok po kroku jak otworzyć firmę transportową.

Wykonywanie działalności transportowej w Polsce wymaga uzyskania przez przedsiębiorcę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Aby otrzymać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego należy spełnić następujące wymagania:

 • posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich UE,
 • posiadać dobrą reputację,
 • posiadać odpowiednią zdolność finansową,
 • posiadać wymagane kompetencje zawodowe

 

I KROK

Pierwszym krokiem do wykonywania zawodu przewoźnika jest założenie działalności gospodarczej. Formy prawne w jakich może być prowadzona działalność transportowa zostały szczegółowo opisane we wpisie W jakiej formie najlepiej prowadzić firmę transportową? Formę prawną w jakiej będzie prowadzona działalność warto dobrze przemyśleć, późniejsza jej zmiana choć jest możliwe, to wymaga spełnienia kolejnych formalności i niestety wiąże się z kosztami. Rejestrując działalność warto przemyśleć termin w którym zamierza się rozpocząć jej prowadzenie oraz formę opodatkowania.

II KROK

Kolejny krok to złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Wniosek taki składa się w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Do wniosku należy załączyć:

 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem lub oświadczenia osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywań zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
 • certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób (certyfikat wydawany jest przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie),
 • dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności przewoźnika drogowego, o których mowa w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. Dokumentami takimi są:
  • roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu),
  • gwarancja bankowa,
  • ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej,
 • oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy (jeżeli adres bazy jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie przedsiębiorcy stwierdzające spełnienie wymagań określonych w przepisach w zakresie dotyczącym zatrudnionych kierowców,
 • oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi – jeżeli przedsiębiorca zamierza współpracować z osobami których nie zatrudnia, a które miałyby osobiście wykonywać przewóz na jego rzecz,
 • oświadczenie o niekaralności za poważne naruszenia określone w art. 6 ust.1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w tym najpoważniejsze naruszenia,

Po złożeniu wniosku Organ sprawdza jego kompletność. Jeżeli wniosek będzie niekompletny lub nie zostaną do niego załączone wszystkie wymaga dokumenty, Organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wyznaczając na to termin 7 dni. Uzupełnienie braków formalnych spowoduje dalsze rozpoznawanie wniosku. Natomiast nieuzupełnienie wniosku spowoduje jego pozostawienie bez rozpatrzenia.

Dobrą reputację, stanowiącą warunek wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, można zdefiniować jako spełnienie przez przedsiębiorcę transportowego lub zarządzającego transportem wymogu niekaralności za określone przestępstwa umyślne z dziedziny prawa handlowego, upadłościowego, płac i warunków zatrudnienia, prawa o ruchu drogowym,  odpowiedzialności zawodowej, handlu ludźmi lub narkotykami albo inne poważne, bardzo poważne lub najpoważniejsze naruszenia przepisów w dziedzinie transportu drogowego.

III KROK

Jeżeli wniosek będzie kompletny lub zostanie uzupełniony w wyznaczonym przez organ terminie, zostaną do niego dołączone wszystkie dokumenty, a przedsiębiorca spełni wszystkie wymagania, Organ wyda decyzję o udzieleniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Zezwolenie zostanie wydane na czas nieoznaczony wraz  wypisami, których ilość nie może być większa niż liczba pojazdów objętych wnioskiem.

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1.000,00 zł. Jeżeli wniosek dotyczy jednego lub więcej pojazdów opłata powiększy się o 100 zł za każdy zgłoszony pojazd oraz po 10 zł za każdy wypis.

 • Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zezwolenia nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią.

Czas oczekiwania na zezwolenie: Zezwolenie powinno zostać wydane w ciągu miesiąca. Jeżeli dokumenty będą poprawnie przygotowane i będą zawierały wszystkie załączniki termin ten może być krótszy. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienia braków formalnych termin się wydłuży.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 691 839 919e-mail: sekretariat@prawnicytransportu.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@prawnicytransportu.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: