SENT: 6 miesięcy

SENT: 6 miesięcy na wszczęcie postępowania

Po kontroli drogowej dotyczącej SENT, UCS ma 6 miesięcy na wszczęcie postępowania dotyczącego nałożenia kary pieniężnej. To sedno wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17.12.2020 r., VI SA/WA 915/20VI SA/WA 921/20.

Precedensowy wyrok WSA w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w kilku rozpoznawanych sprawach wydał precedensowe orzeczenia. Sąd nie tylko uchylił decyzje UCS, ale umorzył postępowanie. Orzeczenia WSA są niezwykle istotne z uwagi na kwestię która została w nich rozstrzygnięta. Należy jednak zaznaczyć, że wyroki WSA w Warszawie nie są prawomocne. Dlatego przyjdzie jeszcze poczekać na to, czy pogląd WSA zostanie zaaprobowany przez Naczelny Sąd Administracyjny. Jeżeli tak się stanie, będzie to miało znaczenie dla licznych spraw będących w toku.

Stan faktyczny sprawy

Sprawa dotyczyła przewoźnika który został skontrolowany na drodze, z czego został sporządzony protokół. Wskazano w nim naruszenie. Po kontroli, przez kilka miesięcy nic się w sprawie nie działo. Po czym, po upływie więcej niż 6 miesięcy od kontroli, zostało wszczęte wobec przewoźnika postępowanie dotyczące nałożenia kary. Po jego przeprowadzeniu na przewoźnika nałożono karę. Sprawa po rozpatrzeniu odwołaniu, w wyniku skargi trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Kontrola SENT jak kontrola celno-skarbowa

WSA rozpoznający sprawę stwierdził, że nie ulega wątpliwości, że kontrolę przewozu towarów, prowadzoną przez funkcjonariuszy służby celno-skarbowej, utożsamiać należy z kontrolą celno-skarbową, o której mowa w ustawie o KAS. Jest to bowiem w istocie jedna z form kontroli celno-skarbowej. W konsekwencji, w zakresie nieuregulowanym w odrębnych przepisach do kontroli SENT stosować należy odpowiednio art. 165b Ordynacji podatkowej. Wynika to z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o KAS. Potwierdza to ponadto zawarte w art. 26 ust. 5 ustawy o SENT odesłanie do przepisów Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nim przepisy OP mają odpowiednie zastosowanie do kar pieniężnych w zakresie nieuregulowanym przez przepisy ustawy o SENT.

Kluczowy art. 165b  § 1 Ordynacji podatkowej

Art. 165b § 1 Ordynacji podatkowej ustanawia termin końcowy, do którego upływu dopuszczalne jest wszczęcie postępowania w sprawie, która była przedmiotem kontroli. Termin ten wynosi 6 miesięcy od zakończenia kontroli. Chociaż przepis odnosi się do kontroli podatkowej i postępowania podatkowego, to jednak formuła stosowania odpowiedniego, którą spójnie posłużył się ustawodawca w art. 94 ust. 1 in fine ustawy o KAS i art. 26 ust. 5 ustawy o SENT obliguje do stosowania art. 165b § 1 Ordynacji podatkowej także do kontroli celno-skarbowej towarów (kontroli SENT).

Postępowanie wszczęte po 6 miesiącach należy umorzyć

WSA stanął na stanowisku, że przepisy ograniczają termin w którym może być wszczęte postępowanie w sprawie stanowiącej rezultat kontroli SENT. Upływ tego terminu należy traktować jako bezwzględną przeszkodę do wszczęcia postępowania (tzw. ujemna przesłanka procesowa). Natomiast jeżeli zostanie ono wszczęte to powinno zostać umorzone.

Kluczowa jest pewność prawa

Wyroki WSA mają istotne znaczenie bowiem rozstrzygają o istotnej dla przedsiębiorców kwestii pewności prawa. Wprost wskazał na nią WSA w uzasadnieniu. Należy zwrócić uwagę, że ustawa SENT przewiduje surowe kary. Często nakładane są one wyłącznie za formalne naruszenia, które nie stwarzają żadnego zagrożenia dla wpływów budżetowych. W takiej sytuacji nie jest dobre, by przedsiębiorca przez  długi czas po zakończeniu kontroli, nie wiedział czy może zostać nałożona na niego kara, czy wobec milczenia Organu taka kara przestała mu grozić. Więcej na ten temat w Dzienniku Gazeta Prawna.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji