Po zatarciu skazania

Po zatarciu skazania przewoźnik nie straci dobrej reputacji

Prawomocne skazanie za popełnienie przestępstwa umyślnego wskazanegoustawie o transporcie drogowym powoduje utratę dobrej reputacji. Stanowi ona warunek wykonywania działalności transportowej, bez spełnienia którego jej prowadzenie jest niemożliwe. W przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne (wskazane w ustawie) zabranie dobrej reputacji jest obligatoryjne. Oznacza to, że organy nie oceniają zasadności jej odebrania, ale mają obowiązek ją odebrać. Inaczej wygląda sprawa po zatarciu skazania.

Środek rehabilitacyjny

Wymóg dobrej reputacji nie jest spełniony, aż do czasu zastosowania środka rehabilitacyjnego, którym w przypadku przestępstwa jest zatarcie skazania. To kiedy to następuje reguluje kodeks karny (art. 106-108). Np. w przypadku skazania wyłącznie na karę grzywny, zatarcie następuje z mocy prawa z upływem roku od jej wykonania – zapłacenia.

Zatarcie skazania w trakcie postępowania dotyczącego dobrej reputacji

W przypadku gdy zatarcie nastąpi w trakcie postępowania dotyczącego oceny dobrej reputacji, ale przed jego zakończeniem, wówczas Organ nie powinien wydawać decyzji o utracie dobrej reputacji , ale umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe.

Nie tylko dane z Krajowego Rejestru Karnego

Zdarza się, że w Krajowym Rejestrze Karnym figurują dane o karalności pomimo, że uległo ona zatarciu. W takim przypadku należy złożyć odpowiednie wnioski zarówno do Organu prowadzącego postępowanie dotyczące dobrej reputacji, jak i do KRK o usunięcie danych.

Korzystny wyrok WSA

W wyroku z 11 grudnia 2020 r., II SA/Sz 346/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie orzekł, że Organy powinny brać pod uwagę brzmienie przepisów kodeksu karnego dotyczących zatarcia skazania i ustalić czy i kiedy do niego doszło. Jednocześnie WSA wskazał, że w przypadku gdy doszło do zatarcia skazania, postępowanie dotyczące odebrania dobrej reputacji należy umorzyć jako bezprzedmiotowe. (zatarciu skazania)

Dobra reputacja stanowi warunek wykonywania działalności transportowej. Więcej o tym czym jest, za co można ją stracić i jak ją odzyskać w artykule Dobra reputacja w transporcie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji