SENT - kaucja

SENT – kaucja

W przypadku zagranicznych przewoźników, gdy kontrolujący stwierdzą nieprawidłowości  w SENT, pobiorą kaucję w wysokości odpowiadającej przyszłej karze pieniężnej. (SENT-kaucja)

Wpłacenie kaucji stanowi warunek zwolnienia pojazdu wraz z towarem do dalszej jazdy. W przypadku gdy kaucja nie zostanie zapłacona pojazd wraz z towarem zostaną skierowane lub usunięte do miejsca wskazanego przez funkcjonariuszy.

Kaucję pobiera się w formie gotówkowej – za pokwitowaniem, lub bezgotówkowej jeżeli pobierający ją dysponuje odpowiednim urządzeniem do autoryzacji transakcji.

Kaucja na poczet kary pieniężnej

Kaucję w wysokości odpowiadającej przyszłej karze pieniężnej pobiera się od przewoźnika, który ma siedzibę w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska. Dotyczy to zarówno przewoźników z innych państw Unii Europejskiej, jak i spoza niej. Podstawę prawną pobrania kaucji stanowi art 31 ustawy SENT (kaucja).

Kaucję od przewoźnika pobiera się w przypadku:

  • niedokonania zgłoszenia przez przewoźnika
  • stwierdzenia, że towar nie odpowiada co do rodzaju, ilości, masy lub objętości towarowi wskazanemu przez przewoźnika w zgłoszeniu
  • nieprzedstawienia środka transportu do kontroli oraz do usunięcia zamknięć urzędowych
  • dostarczenia zgłoszonego paliwa opałowego do innego miejsca  niż wskazane w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego
  • nie uzupełnienia zgłoszenia o dane wymagane przez ustawę
  • niewywiązania się z obowiązku wyposażenia środka transportu w lokalizator i z zapewnienia przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu
  • niezaktualizowania danych zawartych w zgłoszeniu

Nie wpłacenie kaucji, zwrot pojazdu

W przypadku gdy kaucja nie zostanie zapłacona środek transportu wraz z towarem jest kierowany albo usuwany do najbliższego miejsca, które spełnia warunki przechowywania towarów będących przedmiotem przewozu. W takiej sytuacji zwrot pojazdu z towarem nastąpi po uiszczeniu kaucji i opłat za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie środka transportu lub towaru. (SENT-kaucja) 

Pobranie kaucji nie przesądza sprawy

Pobranie kaucji nie przesądza sprawy. W takim przypadku prowadzone jest całe postępowanie na takich samych zasadach jak w przypadku przewoźników mających siedzibę w Polsce.W trakcie postępowania przewoźnik może składać wyjaśnienia, przedstawiać dowody. Przewoźnik może kwestionować stwierdzone naruszenia jeżeli istnieją do tego podstawy. Jeżeli istnieją podstawy może również wnosić o odstąpienie od nałożenia kary. Jeżeli sprawa zakończy się pozytywnie dla przewoźnika kaucja zostanie zwrócona. W przypadku negatywnej decyzji organy pokryją z kaucji nałożoną karę.

Więcej na temat przebiegu postępowania można znaleźć we wpisie SENT – Postępowanie dotyczące nałożenia kary pieniężnej. Informację o tym kiedy organ może odstąpić od nałożenia kar we wpisie SENT-czy możliwe jest uniknięcie kar za błędy? O tym jak wnieść odwołanie w SENT-odwołanie od kary. Z ustawą SENT można zapoznać się klikając w link.

Kaucja-zamknięcia urzędowe

Kaucja w stałej wysokości 2 000 zł zostanie pobrana również w przypadku nałożenia na środek transportu lub towar zamknięć urzędowych. Może to nastąpić jeżeli  w trakcie kontroli przewozu  stwierdzono, że towar nie odpowiada co do rodzaju, ilości, masy lub objętości towarowi wskazanemu w zgłoszeniu albo przewóz towarów wiąże się ze zwiększonym ryzykiem. Dotyczy to zarówno przewoźników krajowych, jak i zagranicznych.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji