Nowa wysokość kar za przekroczenie wymiarów

Nowa wysokość kar za przekroczenie wymiarów, masy lub nacisków

13 marca 2021 r. weszły w życie istotne dla przewoźników zmiany w ustawie o drogach publicznych oraz ustawie prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.54 z dnia 2021.01.11). Dotyczą one m. in. rodzajów zezwoleń dla pojazdów nienormatywnych, nowej wysokości kar za przekroczenie wymiarów, masy lub nacisków osi oraz organów uprawnionych do kontrolowania i nakładania kar.

Zmiana kategorii zezwoleń

ZezwoleniePojazdy nienormatywneDrogi
Kategoria I o długości, wysokości, naciskach osi oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;publiczne, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad
Kategoria IIo naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,o długości nieprzekraczającej:15 m dla pojedynczego pojazdu,23 m dla zespołu pojazdów,o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;publiczne
Kategoria III o rzeczywistej masie całkowitej oraz naciskach osi nie większych od dopuszczalnych,o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,o długości nieprzekraczającej:15 m dla pojedynczego pojazdu,23 m dla zespołu pojazdów,30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;krajowe
Kategoria IV o szerokości nieprzekraczającej:3,4 m dla drogi jednojezdniowej,4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A i S, o długości nieprzekraczającej:15 m dla pojedynczego pojazdu,23 m dla zespołu pojazdów,30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t,o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych;publiczne
Kategoria V o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wy-mienionych w kategoriach I-IV,o naciskach osi przekraczających wielkości dopuszczalne.wyznaczona trasa wskazana w zezwoleniu”

Zmiana wysokości opłat

W związku ze zmianą kategorii zmienia się również wysokość maksymalnych stawek opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, które wynoszą:

 • kategorii I – 120 zł;
 • kategorii II – 2400 zł;
 • kategorii III – 3600 zł;
 • kategorii IV – 5800 zł;
 • kategorii V na jednokrotny przejazd: – pojazdu, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii II i III i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych – 600 zł, – w pozostałych przypadkach – 2000 zł.

Zmiana wysokości kar

Od 13 marca 2021 r. zmianie ulega wysokość kar pieniężnych za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia oraz przekroczenie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej.

Kary w ustawie Prawo o ruchu drogowym
 • 1500 zł – za brak zezwolenia kategorii I,
 • 5000 zł – za brak zezwolenia kategorii II-IV,
 • za brak zezwolenia kategorii V:
  • 6000 zł – gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości nie więcej niż o 10%,
  • 10 000 zł – gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości o więcej niż 10% i nie więcej niż 20%,
  • 15 000 zł – w pozostałych przypadkach;
 • 5000 zł – za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt bez potwierdzonego zawiadomienia zarządcy drogi,
 • 3000 zł – za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt niezgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę drogi,
 • 6000 zł – za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt przy zgłoszonym przez zarządcę drogi sprzeciwie,
 • 2000 zł – za niedotrzymanie warunków przejazdu określonych dla zezwolenia kategorii V lub podanych w tym dokumencie, innych niż parametry techniczne pojazdu lub zespołu pojazdów,
 • 3000 zł – za brak wymaganej liczby pojazdów wykonujących pilotowanie,
 • 2000 zł – za brak wymaganego wyposażenia lub oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie,
 • 2000 zł – za brak wymaganego szkolenia, o którym mowa w art. 6 ust. 3a.
Kary w ustawie o drogach publicznych
 • 3000 zł – gdy nacisk pojedynczej osi napędowej przekracza dopuszczalną wartość nie więcej niż o 10%,
 • 6000 zł – gdy nacisk pojedynczej osi napędowej przekracza dopuszczalną wartość o więcej niż 10% i nie więcej niż 20%,
 • 10 000 zł – gdy nacisk pojedynczej osi napędowej przekracza dopuszczalną wartość o więcej niż 20%

– w przypadku gdy kontrolujący nie stwierdzi jednoczesnego wykonywania przejazdu po drodze publicznej pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia kategorii V albo z przekroczonymi parametrami technicznymi pojazdu wskazanymi w tym zezwoleniu, w zakresie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej.

 • 12 000 zł – gdy nacisk pojedynczej osi napędowej przekracza dopuszczalną wartość nie więcej niż o 20%,
 • 20 000 zł – gdy nacisk pojedynczej osi napędowej przekracza dopuszczalną wartość o więcej niż 20%

– w przypadku gdy kontrolujący stwierdzi jednoczesne wykonywanie przejazdu po drodze publicznej pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia kategorii V albo z przekroczonymi parametrami technicznymi pojazdu wskazanymi w tym zezwoleniu, w zakresie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej.

Czy kary się zdublują?

W ustawie Prawo o ruchu drogowym dodano nowy przepis – art. 140aa ust 3b, który stanowi, że Kary <na podstawie p.r.d.> za przejazd pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia kategorii V albo z przekroczonymi parametrami technicznymi pojazdu wskazanymi w tym zezwoleniu, w zakresie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej nie nakłada się, w przypadku gdy kontrolujący stwierdził jednoczesne naruszenie zakazu, o którym mowa w art. 41 ust. 2 albo art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, albo przekroczenie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej, o którym mowa w art. 41b ust. 1 albo 3 tej ustawy.” Tym samym, w niektórych przypadkach gdy zostanie jednocześnie stwierdzone naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o drogach publicznych to nałożona zostanie wyłącznie jedna kara na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych. Powyższe wyłączenie dotyczy jednak ściśle określonych w nim przypadków. (nowa wysokość kar).

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na możliwość zdublowania się kar nakładanych na podstawie w/w ustaw z karami przewidzianymi w ustawie o transporcie drogowym (naruszenia lp. 10.1.1 – 10.4.1 załącznika nr 3).

Trzy kary za to samo

W konsekwencji, może dojść do sytuacji, że na przewoźnika, za de facto jedno naruszenie, zostaną nałożone trzy kary: z ustawy prawo o ruchu drogowym, z ustawy o transporcie drogowym i z ustawy o o drogach publicznych.

Kontrolę przeprowadzi i karę nałoży również Straż Gminna (Miejska)

Przepisy które zaczną obowiązywać od 13 marca 2021 r. przewidują również zmianę w zakresie Organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przez korzystających z dróg publicznych zakazów, a także dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej. Uprawnienia w tym zakresie zyskali strażnicy gminni (miejscy). W przypadku przeprowadzenia kontroli przez strażników gminnych (miejskich) decyzję o nałożeniu kary pieniężnej wyda z upoważnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwy ze względu na miejsce przeprowadzanej kontroli komendant straży gminnej (miejskiej). Od decyzji komendanta straży gminnej (miejskiej) będzie przysługiwało odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Z pewnością jest to istotna zmiana ustawy, w szczególności biorąc pod uwagę wysokość grożących kar oraz to gdzie będą one trafiały. Link do informacji o zmianach.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji

[…] Należy zwrócić uwagę, że wytyczne dotyczą przepisów polskiego prawa i pojazdów poruszających się po polskich drogach. Jednocześnie podkreślenia wymaga, że pomimo wytycznych, cały czas pojawiają się wątpliwości dotyczące interpretacji i stosowania powyższych przepisów. Informacja ta jest istotna z tego względu, że za przekroczenie dopuszczalnej długości pojazdu grozi wysoka kara pieniężna. Dodatkowo należy wskazać, że wysokość kar uległa zmianie z dniem 13 marca 2021 r. Więcej na ten temat we wpisie Nowa wysokość kar za przekroczenie wymiarów, masy lub nacisków. […]