Zastrzeżenia do protokołu ITD

11,5 tony na oś napędową i inne zmiany

Dzienniku Ustaw opublikowano zmiany w ustawie o drogach publicznych. Zgodnie z nimi po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. Ustawa to efekt wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 marca 2019 r. C-127/17. Zmian jest jednak więcej, dotyczą one m. in. wysokości kar, rodzajów zezwoleń. Przepisy w większości zaczną obowiązywać od 13 marca 2021 r. Część przepisów wejdzie jednak w życie wcześniej – 26 stycznia 2021 r.

Wyjątki od reguły

Ustawa przewiduje jednak wyjątki od reguły „11,5 t na oś napędową”.

Uprawnienia dla samorządów

W ustawie przewidziano, że samorządy będą mogły wprowadzać ograniczenia w ruchu ww. pojazdów ciężkich po spełnieniu ustawowo określonych przesłanek.

Wprowadzenie albo ustanowienie zakazu będzie dopuszczalne na drogach publicznych lub ich odcinkach, których parametry techniczne lub stan techniczny konstrukcji nawierzchni jezdni nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t. Będzie to dotyczyło dróg przebiegających przez obszar na którym znajduje się forma ochrony przyrody, wyjście ze żłobka, z przedszkola lub ze szkoły, zabytek nieruchomy, teren intensywnej zabudowy mieszkaniowej, uzdrowisko, obszar górniczy.

Zakazu ruchu nie będzie można jednak stosować na:

  • drogach publicznych lub ich odcinkach, które zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przez okres 5 lat od dnia oddania drogi lub jej odcinka do użytkowania,
  • drogach publicznych lub ich odcinkach w transeuropejskiej sieci drogowej oraz na drogach krajowych lub ich odcinkach, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

Ograniczenia na drogach gruntowych – 8 ton

Zgodnie z przedmiotową ustawą, po drogach publicznych o nawierzchni innej niż bitumiczna, betonowa, kamienna lub klinkierowa, w tym kostkowa lub płytowa, dopuszcza się wyłącznie ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 8 t. Zarządca drogi, z zachowaniem zasad niedyskryminacji, będzie mógł podnieść dla niektórych użytkowników drogi lub rodzajów pojazdów wartość dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t albo 10 t w przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia niezbędnego dojazdu do nieruchomości lub prowadzenia robót budowlanych na tej drodze. – informacja w sprawie ustawy na stronach Prezydenta.

Należy zwrócić uwagę, że obecnie w Polsce nadal 122 658 km dróg publicznych posiada nawierzchnię gruntową i stanowią one ok 29 % wszystkich dróg publicznych.

422 302 km – łączna długość dróg publicznych w Polsce, w tym:  19 410 km  dróg krajowych,  402 892 km  dróg samorządowych. Drogi samorządowe stanowią 95 % dróg publicznych.

122 658 km dróg gruntowych – stanowią one ok 29 % wszystkich dróg publicznych w Polsce.

Po wejściu w życie ustawy, co do zasady przewiduje się, iż dróg publicznych w Polsce, po których dopuszczony będzie ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t będzie ok. 299 644 km co stanowić będzie ok. 70% wszystkich dróg publicznych w Polsce.

Wzrosną kary

Naruszenie zakazów albo przekroczenie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej, zagrożone będzie administracyjną karą pieniężną w wysokości od 3 do 20 tys. zł

Wejście w życie ustawy

Zmiany wejdą w życie w ciągu 60 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, a zatem na początku marca 2021.

Szansa na zwrot kar – krótki termin

Zgodnie z nowymi przepisami, przewoźnicy na których zostały nałożone kary za przejazd wykonany w okresie od  1 stycznia 2011 r. do dnia wejścia w życie ustawy będą mogli żądać wznowienia postępowania w związku z orzeczeniem TSUE. Wznowienia będzie można żądać niezależnie od trasy przejazdu pojazdu lub miejsca jego załadunku lub rozładunku. Skargę o wznowienie będzie należało wnieść w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy. Przy czym ustawa w tym zakresie zacznie obowiązywać nie po 60 dniach, ale po 14 dniach od chwili jej opublikowania w Dzienniku Ustaw. Wznowienie będzie mogło nastąpić tylko na żądanie strony. O wznowienie będzie mogła wystąpić również firma która się przekształciła. Przewoźniku jeżeli nałożono na Ciebie karę za przekroczenie nacisku osi zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.  Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 691 839 919 lub mailowo sekretariat@prawnicytransportu.pl

Więcej o sprawie również w artykule Ograniczenia nacisku osi niezgodne z prawem unijnym. Także w artykule 11,5 tony na oś – Ministerstwo przygotowało przepisy.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji

[…] Przepisy które zaczną obowiązywać od 13 marca 2021 r. przewidują również zmianę w zakresie Organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przez korzystających z dróg publicznych zakazów, a także dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej. Uprawnienia w tym zakresie zyskali strażnicy gminni (miejscy). W przypadku przeprowadzenia kontroli przez strażników gminnych (miejskich) decyzję o nałożeniu kary pieniężnej wyda z upoważnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwy ze względu na miejsce przeprowadzanej kontroli komendant straży gminnej (miejskiej). Od decyzji komendanta straży gminnej (miejskiej) będzie przysługiwało odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Z pewnością jest to istotna zmiana ustawy, w szczególności biorąc pod uwagę wysokość grożących kar oraz to gdzie będą one trafiały. Link do informacji o zmianach. […]