Diety obniżają szanse na 500 plus na pierwsze dziecko

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

Diety wypłacone kierowcom transportu międzynarodowego z tytułu podroży służbowej poza granicami kraju wliczają się do dochodu rodziny ustalanego na potrzeby świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus). To sedno wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 sierpnia 2018 r. IV SA/Gl 539/18.

Prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Chodzi o przekroczenia określonej kwoty  w przeliczeniu na  osobę w rodzinie.

Stanowisko rodzica i organów

W sprawie powstał spór pomiędzy organem a rodzicem, czy diety otrzymywane przez ojca – kierowcę zawodowego, wlicza się do dochodu rodziny.

Rodzic dziecka twierdził, że diety  nie podlegają wliczeniu do dochodu rodziny na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Nie stanowią one części wynagrodzenia i przysługują niezależnie od wynagrodzenia. Diety nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie odprowadza się od nich składek ZUS. Oznacza to, że nie są zaliczane do dochodu pracownika.

Innego zdania był organ, w ocenie którego diety wlicza się do dochodu rodziny  ustalanego na potrzeby 500 plus.

Rozstrzygnięcie Sądu

Sprawę rozstrzygnął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach przyznając rację organom. W uzasadnieniu swojego wyroku wskazał, że ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. ustawa 500 plus)  określa pojęcia dochodu rodziny i dochodu członka rodziny. Przy definicji dochodu odsyła do przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.  Zgodnie z tymi przepisami  do dochodu zalicza się przychody podlegające opodatkowaniu  oraz inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów p.d.o.f.

Wcześniej były rozbieżności

Sąd przyznał, że wcześniej w orzecznictwie pojawiły się rozbieżności co do zaliczenia diet wypłacanych kierowcom z tytułu zagranicznych podróży poza granicami kraju do dochodu rodziny. Obecnie jednak kwestia ta nie budzi już wątpliwości. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 czerwca 2017 r. sygn. akt I OSK 2410/15 zajął w tym zakresie  jednoznaczne stanowisko. Zgodnie z nim do dochodu rodziny należy zaliczyć  diety wypłacone kierowcom transportu międzynarodowego z tytułu podroży służbowej poza granicami kraju. NSA wskazał, że pojęcie należności ze stosunku pracy, o jakim mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych jest pojęciem szerszym od przychodów ze stosunku pracy w rozumieniu  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według NSA należności w postaci diet za mieszczą się w pojęciu “należności ze stosunku pracy”. Są bowiem uzyskiwane w ramach stosunku pracy i w związku z wykonywaniem pracy poza granicami kraju.

Wnioski

Wobec powyższego osoby składające wniosek o 500 plus na pierwsze dziecko powinny poinformować organ o całości otrzymywanych  należności. W tym również o dietach.  Organ należy poinformować również o uzyskaniu zatrudnienia w czasie kiedy świadczenie jest już pobierane. Brak informacji w tym względzie będzie wiązał się nie tylko z nieotrzymaniem świadczenia. Może wiązać się również z obowiązkiem zwrotu pobranego świadczenia, jako nienależnego.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@prawnicytransportu.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: