Komornik zajmie połowę diet. Nowe przepisy już obowiązują.

Komornik zajmie połowę diet. Nowe przepisy już obowiązują.

Komornik

Jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, Komornik może zająć 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych. To samo dotyczy należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Tym samym od stycznia 2019 r. zajęciu podlega połowa  diet wypłacanych kierowcom.

Obowiązki pracodawcy.

Nowe przepisy nakładają obowiązki również na pracodawców. Ich nie wykonanie zagrożone jest zarówno sankcjami, jak i odpowiedzialnością odszkodowawczą. Dla ich skuteczności nie jest konieczna ponowne zajęcie komornicze. Dlatego jak najszybciej należy zapoznać się z ich treścią. Przepisy obowiązują od 11 styczni 2019 r.

Pracodawca, który nie przekaże części diet podlegających zajęciu Komornikowi, może być zobowiązany do ponownej wypłaty tej części diet osobom uprawnionym do alimentów (art. 886 § 3 k.p.c.). 

Nowe przepisy dotyczą również zaległości alimentacyjnych z wcześniejszych okresów.

Jakie zmiany wprowadza ustawa?

Nowe regulacje wprowadzono  ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Możliwość prowadzenia egzekucji alimentów z diet wynika z dodania w/w ustawą w Kodeksie postępowania cywilnego (k.p.c.) nowego przepisu  –  pkt 1a w art. 831  § 1.

Nie podlegają egzekucji: 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych – jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Art 831 § 1 pkt 1a k.p.c.:

Z perspektywy pracodawcy należy zwrócić uwagę na treść art 886 § 1 k.p.c., który otrzymał brzmienie:

§ 1. Pracodawcy, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 881 § 3 i 4, nie złożył w przepisanym terminie oświadczenia przewidzianego w art. 882 albo zaniedbał przesłania dokumentów zajęcia wynagrodzenia nowemu pracodawcy dłużnika, stosownie do art. 884 § 2 i 3, komornik wymierza grzywnę w wysokości do pięciu tysięcy złotych. Grzywna jest powtarzana, jeżeli pracodawca nadal uchyla się od wykonania tych czynności w dodatkowo wyznaczonym terminie.

Art 886 § 1 k.p.c.

Nowe przepisy dotyczą kierowców.

To, że zmiany dotyczą kierowców wynika wprost z uzasadnienia projektu ustawy. Wskazano w nim, że :

Część dłużników alimentacyjnych, których zatrudnienie wiąże się z odbywaniem podróży służbowych – np. kierowcy zawodowi w ruchu międzynarodowym, otrzymuje wynagrodzenie opodatkowane i oskładkowane na poziomie minimalnego lub niewiele wyższego wynagrodzenia za pracę.  Jednocześnie dodatkowo otrzymują oni sumy wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych. Ich wysokości często wielokrotnie przewyższa kwotę wynagrodzenia. Czasami celem takich działań jest „ukrycie” części wynagrodzenia dłużnika w kwotach wolnych od egzekucji sum na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych. Aby zwiększyć możliwość prowadzenia skutecznej egzekucji proponuje się wprowadzenie stosownych zmian.  W ich wyniku, wolne od egzekucji alimentów będzie jedynie 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych. Przepis będzie miał zastosowanie do wszystkich niewyegzekwowanych należności alimentacyjnych, które mogłyby być wyegzekwowane z przysługujących dłużnikowi diet wypłaconych po dniu wejścia w życie ustawy. Z uwagi na fakt, że przepis ma zastosowanie do przychodów uzyskiwanych po dniu wejścia w życie ustawy, wprowadzenie przepisów przejściowych nie jest konieczne.

Kary dla pracodawców.

Od 1 grudnia 2020 r. zmienią się również przepisy Kodeksu pracy. Na pracodawcę będzie mogła zostać nałożona grzywna w wysokości od 1500 zł do 45 000 zł w przypadku zatrudnienia dłużnika alimentacyjnego bez pisemnej umowy o pracę lub wypłaty wynagrodzenia wyższego niż wynikające z umowy, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.

Ustawa wprowadzająca zmiany dostępna jest po kliknięciu w link.

Podsumowanie.

Przedsiębiorcy transportowi od 11 stycznia 2019 r. zobowiązani są dokonywać potrąceń alimentacyjnych również do połowy diet. W tym celu powinni sprawdzić, czy zatrudniają kierowców przeciwko którym prowadzone są egzekucje alimentów i czy prawidłowo wywiązują się z nowych obowiązków. Zaniechania w tym względzie mogą dużo kosztować. Zgodnie z art 886 § 3 k.p.c. Pracodawca, który naruszy obowiązki wynikające z zajęcia bądź  dokona wypłaty zajętej części wynagrodzenia dłużnikowi, odpowiada za wyrządzoną przez to wierzycielowi szkodę.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji

Witam

Tata jest kierowca międzynarodowym, wcześniej prowadził firmę i niestety były problemy finansowe i nie płacił Zusu.
Teraz Zus przysłał nakaz spłaty należności, a wczesniej Mama miała wypadek i jest niepełnosprawna.
Zus zajął rachunek bankowy , zabiera wszystko co miesiąc wynagrodzenie oraz diety, nie zostawia nic.
Pisaliśmy pismo do Zus wszystko wyjaśnialiśmy i mimo to Zus nie zostawia NIC. nawet podstawowej kwoty.
Czy jest szansa na wyjście z takiej sytuacji.

Pozdrawiam

Przepisy dotyczące tego jaka część diet może zostać zajęta są jednoznaczne. Inną kwestią jest natomiast procedura w jakiej powinno dochodzić się wyłączenia diet spod egzekucji. Proszę zwrócić uwagę, że zajęciu podlega połowa diet tylko w sytuacji gdy egzekucja dotyczy alimentów lub świadczeń wypłacanych przez Skarb Państwa w to miejsce. W przypadku gdy egzekucja dotyczy innych należności niż alimenty, diety są w całości wolne od egzekucji – art 831 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego.