UBEZPIECZENIA | ODSZKODOWANIA

Szkody wyrządzone przez pojazdy, który są wykorzystywane jako narzędzia pracy, nie powinny być objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem  pojazdów mechanicznych, chyba że pojazdy te są używane głównie jako środki transportu – tak w dniu 28 listopada 2017 r.  orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-514/16 Rodrigues de […]