Tarcza antykryzysowa 2.0 dla transportu

Tarcza antykryzysowa 2.0 dla transportu

Prezydent podpisał ustawę tarcza antykryzysowa 2.0. Została ona opublikowana w dniu 17 kwietnia w Dz. U. 2020 poz. 695. Większość zmian wprowadzonych ustawą obowiązuje od 18 kwietnia (więcej: art. 118 ustawy).

Najważniejsze zmiany, które wprowadza rozszerzona specustawa to:

 • objęcie pomocą także firm założonych od 1 lutego do 1 kwietnia 2020 r.
 • zwolnienie z opłacania 50 % składek ZUS  za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r.  dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób. Zwolnienie jest bezwarunkowe, tzn. nie zależy od spadku przychodów lub dochodów. Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj), a opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień.  Należy jednak zwrócić uwagę, że zwolnienie ze 50 % składek nastąpi wyłącznie na wniosek (art 31zo ustawy). Więcej informacji na stronach ZUS.
 • niewliczanie do przychodu (PIT i CIT) zwolnienia ze składek ZUS i umorzonych pożyczek stanowiących wsparcie
 • przedsiębiorcy i osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło) będą mogły otrzymać świadczenie postojowe trzykrotnie (wcześniejsza ustawa przewidywała, że jeden raz). Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą to jednorazowe świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Otrzymanie świadczenia postojowego zależy od spełnienia warunków o których więcej w linku. W przypadku świadczenia postojowego zniesiono limit przychodów.
 • mikropożyczka z PUP do 5 000 zł (art. 15zzd). Może ją uzyskać mikroprzedsiębiorca, także taki który nie zatrudnia pracowników. Po 3 miesiącach pożyczka będzie umorzona na jego wniosek jeżeli będzie on nadal  prowadził działalność gospodarczą.
 • dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym. W przypadku przestoju ekonomicznego możliwe jest uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia. Wsparcie jest udzielane podmiotom które odnotowały spadek obrotów Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Więcej informacji w linku
 • dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy w drodze porozumienia między przedsiębiorcą a związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Możliwość uzyskania dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika do połowy jego wynagrodzenia, jednakże nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia według wskaźnika GUS. Wsparcie jest udzielane podmiotom które odnotowały spadek obrotów Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Więcej informacji w linku
 • dofinansowanie od starosty do pensji pracowników i składek ZUS na okres maksymalnie 3 miesięcy.  Dotyczy mikro, małych oraz średnich  przedsiębiorców, których obroty spadły w związku z epidemią koronawirusa. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od liczby zatrudnianych pracowników i spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o co najmniej 30% dofinansowanie wynosi maksymalnie 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50% dofinansowanie wynosi maksymalnie 70% minimalnego wynagrodzenia, w przypadku spadku obrotów o co najmniej 80% dofinansowanie wynosi maksymalnie 90% minimalnego wynagrodzenia
 • wydłużenie ważności uprawnień do kierowania pojazdami (prawa jazdy, świadectwa kierowcy, wpisu w prawie jazdy kodu 95) o 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii (więcej w linku)
 • zawieszenie obowiązku przechodzenia i dostarczania okresowych badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy. Po odwołaniu staniu epidemii kierowcy będą musieli odbyć i dostarczyć te badania w terminie 60 dni od daty odwołania stanu epidemii (tarcza antykryzysowa 2.0)

Przedsiębiorco jeżeli Twoja firma potrzebuje pomocy prawnej zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.  Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 691 839 919 lub mailowo sekretariat@prawnicytransportu.pl

 Tarcza antykryzysowa 1.0:

 • zwolnienie z całości składek ZUS za pracowników za marzec, kwiecień i maj dla wszystkich mikro firm zatrudniających do 9 osób
 • zwolnienie z całości składek ZUS za marzec, kwiecień i maj firm jednoosobowych nie zatrudniających pracowników, których  przychody nie przekroczyły miesięcznie 15.600 zł. W mediach pojawiała się wcześniej błędna informacja o zniesieniu limitu przychodów. Limit ten nie został jednak zniesiony. Zatem ze zwolnienia skorzysta wyłącznie taki jednoosobowy przedsiębiorca którego przychody nie przekroczyły w miesiącu kwot 15.600 zł.

Wydłużenie ważności uprawnień do kierowania pojazdami

W przypadku gdy ważność:

 • prawa jazdy,
 • świadectwa kierowcy,
 • uprawnień do kierowania pojazdami,
 • wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

– upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Oznacza to, że wszystkie te dokumenty, uprawnienia i szkolenia pozostaną ważne i będą ważne także w okresie 60 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w ciągu 60 dni trzeba będzie wszystkie zaległe badania i szkolenia wykonać lub odnowić, a terminy ważności dokumentów przedłużyć.

Dodatkowo, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zostały wprowadzone ułatwienia w badaniach okresowych dla kierowców zawodowych. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z  art. 1 pkt 11 ww. ustawy, zostały zawieszone obowiązki wynikające z przepisów art. 39j i 39k ustawy o transporcie drogowym. Oznacza to, że kierowcy wykonujący przewozy drogowe nie są zobowiązani do przechodzenia i dostarczania okresowych badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy. Po odwołaniu staniu epidemii kierowcy będą musieli odbyć te badania w terminie 60 dni od daty odwołania stanu epidemii. (tarcza antykryzysowa 2.0).

Tymczasowe odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców (tarcza antykryzysowa)

Polska po powiadomieniu i uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej wprowadziła tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów o czasie pracy kierowców   wykonujących krajowe i  międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy i osób. Zgodnie z tymi odstępstwami:

 • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1),
 • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 2),
 • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),
 • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7),
 • kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju (odstępstwo od art. 8 ust. 8).

Ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 godzin nie będą miały zastosowania odstępstwa w zakresie norm dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku. Zgodnie z brzmieniem uzgodnionego z Komisją Europejską powiadomienia, kierowcy, o których mowa powyżej, wskazują odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego przypadki skorzystania z odstępstw, o których mowa powyżej. Jest to zwyczajowa praktyka w sytuacjach awaryjnych i ma zasadnicze znaczenie dla celów kontroli ww. przepisów.  (źródło Ministerstwo Infrastruktury (www.gov.pl/web/infrastruktura). (tarcza antykryzysowa 2.0).

Wydłużenie terminów rejestracji pojazdu oraz zgłoszenia zmiany właściciela pojazdu

Do końca 2020 r. właścicieli pojazdów obowiązuje wydłużony 180-dniowy termin na rejestrację pojazdu niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (termin liczony jest od dnia sprowadzenia pojazdu) oraz zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego. (tarcza antykryzysowa 2.0).

Wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego

Wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (ustawa o cudzoziemcach). Jeżeli termin złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemca wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem COVID-19, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Ważne: Pobyt cudzoziemca na terytorium Polski w okresie biegu przedłużonego terminu uważa się za legalny, jeżeli w tym wydłużonym terminie (30 dni od odwołania stanu zagrożenia  epidemicznego lub stanu epidemii) złoży odpowiedni wniosek.

Jeśli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem COVID-19, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Przedłużanie to nie będzie wymagało wydania nowej naklejki wizowej. Analogicznie przedłużono okres ważności zezwoleń na pobyt czasowy.

Przedłużenie terminu pobytu na terytorium Polski cudzoziemców zobowiązanych na podstawie decyzji administracyjnych do jego opuszczenia. (tarcza antykryzysowa 2.0).

Przedłużenie z mocy prawa ważności zezwolenia na pracę wydanego dla cudzoziemca

Jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem COVID19, okres ważności tego zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Możliwość odroczenia terminu na wykonanie badań technicznych – na wniosek i po spełnieniu warunków

Przedsiębiorcy i inni eksploatujący urządzenie techniczne mogą wnioskować w 2020 r. o odroczenie terminu na wykonanie badań technicznych tego urządzenia oraz o zezwolenie na jego dalszą eksploatację na maksymalnie 6 miesięcy. Wnioski o odroczenie terminu wykonania badania technicznego i zezwolenie na eksploatację urządzenia technicznego wraz z oświadczeniem eksploatującego, że od dnia przeprowadzenia ostatniego badania urządzenia technicznego nie wprowadzono zmian dotyczących eksploatacji urządzenia technicznego oraz, że jego dalsza eksploatacja, w ocenie eksploatującego, nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska, należy składać do właściwej jednostki dozoru technicznego. (tarcza antykryzysowa 2.0).

Możliwość odroczenia terminu legalizacji i dalsze użytkowanie przyrządu pomiarowego

Właściwy organ administracji miar na wniosek podmiotu może odroczyć termin dokonania ponownej legalizacji i zezwolić na dalsze użytkowanie danego egzemplarza przyrządu pomiarowego przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

O prawach i obowiązkach związanych z koronawirusem także we wpisie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji

Witam serdecznie.
Czy znacie Państwo jakiś program umożliwiający sfinansowanie bądź dofinansowanie kursu uzyskania prawa jazdy kat C?
Jestem fotografem w placówkach oświatowych – covid 19 to koniec pracy dla mnie.
Chciałbym się przebranżowić na kierowcę ciężarówki.
Możecie mi jakoś pomóc?
Zapytania w UP jakoś są zbywane, może Wy coś znacie?

Pozdrawiam serdeznie
Piotr Krupa