SENT – błąd w ustawie o KAS.

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) od ponad roku znajduje się  przepis określający zadania Krajowej Administracji Skarbowej, który ma dwa odmienne brzmienia – art 2 ust. 1 pkt 16a.

Art. 2 ust. 1 pkt 16a ustawy o KAS w pierwotnym brzmieniu obowiązującym od dnia 18 kwietnia 2018 r. stanowił, że do zadań KAS należy „wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 138”. Zgodnie z tym brzmieniem art 2 ust. 1 pkt 16a funkcjonariusze KAS byli uprawnienie do wykonywania zadań w zakresie SENT.

Z dniem 27 kwietnia 2017 r. do ustawy o KAS został dodany art. 2 ust. 1 pkt  16a w następującym brzmieniu „do zadań KAS należy ujawnianie i odzyskiwanie mienia zagrożonego przepadkiem w związku z przestępstwami, o których mowa w pkt 13-16 albo art. 33 § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2226 oraz z 2018 r. poz. 201), zwanej dalej “Kodeksem karnym skarbowym” Zgodnie z tym brzmieniem art 2 ust. 1 pkt 16a funkcjonariusze KAS są uprawnieni do ujawniania i odzyskiwania majątku pochodzącego z przestępstw skarbowych.

Art. 2 ust. 1. pkt 16 a.

Do zadań KAS należy:

16a) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 138);

16a) ujawnianie i odzyskiwanie mienia zagrożonego przepadkiem w związku z przestępstwami, o których mowa w pkt 13-16 albo art. 33 § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2226 oraz z 2018 r. poz. 201), zwanej dalej “Kodeksem karnym skarbowym”;

 

Czy jest to błąd?

W jednej ustawie znajduje się jeden przepis (jednostka redakcyjna) o dwóch diametralnie różnych brzmieniach. Czy jest to prawidłowe? Oczywiście, że  nie.

Jakie są konsekwencje błędu?

Trudno jednak w sposób jednoznaczny określić konsekwencje takiego błędu legislacyjnego (zdublowania numeracji jednostki redakcyjnej). Ostatecznie prawdopodobnie rozstrzygną o nich sądy administracyjne.

Z jednej strony błąd można uznać za zwykłe niedopatrzenie. Z drugiej natomiast strony można spojrzeć na to w ten sposób, że zgodnie z ogólną zasadą prawną przepis późniejszy uchyla moc obowiązującą przepisu wcześniejszego (łac. Lex posterior derogat legi priori).  Z tym jednak, że “przepis nowy” nie został wprowadzony w celu zastąpienia “przepisu wcześniejszego”, ale obok niego z błędnym oznaczeniem jednostki redakcyjnej. Jednocześnie należy wskazać, że kompetencje funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do kontrolowania SENT  i nakładania kar pieniężnych wynikają bezpośrednio z ustawy z dnia 9 marca 2017 r.o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (art. 13 ust 3 ustawy o SENT).

Korzystne dla siebie skutki prawne z  pomyłki legislacyjnej mogą próbować wywodzić Ci przedsiębiorcy, na których kary zostały nałożone właśnie za nie mające istotnego znaczenia błędy (np. pisarskie). Należy zwrócić uwagę, że ustawa o SENT przewiduje odpowiedzialność, która ma charakter obiektywny i absolutny (jest niezależna od winy). Zatem o ukaraniu decyduje samo naruszenie, bez względu na jego przyczyn i rzeczywistą wagę.

Argument przeciwko nadmiernej surowości.

Być może fakt, że nawet ustawodawcy zdarza się pomylić (jak w opisanym powyżej przypadku – zdublować przepis) powinien stanowić asumpt dla ustawodawcy do wprowadzenia w ustawie o SENT “wentylu bezpieczeństwa” powodującego, że organy nie nałożą kary pieniężnej, gdy nieistotny błąd, będący przyczyną stwierdzonego naruszenia, nie wiązał się z ryzykiem uszczupleń podatku VAT lub akcyzy.

 

Biorąc pod uwagę charakter odpowiedzialności przewidzianej w ustawie o SENT oraz katalog naruszeń za które przewidziane są kary, uzasadnione jest stwierdzenie, że odpowiedzialność ta  jest  nieproporcjonalna w przypadku błahych naruszeń, nie mających zamierzonego charakteru, nie stwarzających ryzyka uszczupleń podatku i wynikających jedynie z oczywistych pomyłek.

Jednocześnie przewidziany obecnie w ustawie SENT mechanizm umożliwiający odstąpienie od nałożenia kary (art 22 ust. 3, art. 24 ust. 3 i art. 26 ust. 3) jest nieefektywny i iluzoryczny. Pożądanym byłoby zatem, żeby ustawodawca wprowadził takie rozwiązania, które spowodują, że organy nie będą nakładały kar pieniężnych w sytuacjach gdy byłyby one nieproporcjonalne do wagi naruszeń nie powodujących ryzyka uszczupleń podatków.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami dotyczącymi SENT zamieszonymi na naszym blogu w sekcji PAKIET PRZEWOZOWY – SENT.

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania, istnieje potrzeba dalszego wyjaśnienia opisanej kwestii lub potrzebujesz pomocy prawnej to zapraszamy do kontaktu z Kancelarią sekretariat@prawnicybiznesu.pl lub telefonicznie 691 839 919 lub 61 424 46 50.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@prawnicybiznesu.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: