Kara od ITD – odwołanie

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

Kara od ITD - odwołanie

Kara od ITD – odwołanie

W tym poście postaraliśmy się jak najkrócej opisać przebieg postępowania dotyczącego nałożenia przez ITD kary pieniężnej w następstwie kontroli przeprowadzonej na drodze. Z uwagi na obszerność zagadnienia, w tym miejscu wyróżnimy jedynie etapy postępowania, szczegóły pozostawiając przedmiotem odrębnych wpisów. Jednocześnie zaznaczamy, że w niektórych przypadkach przebieg postępowania może się różnić. (Kara od ITD – odwołanie).

Odwołanie od kary, jak i uzupełnienie zarzutów oraz ich uzasadnienie może zostać przygotowane przez naszą Kancelarią. W tym celu zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 691 839 919 lub mailowo sekretariat@prawnicytransportu.pl

1. Kontrola na drodze – Protokół kontroli.

Pierwszym z etapów jest przeprowadzenie kontroli drogowej, z której kontrolujący sporządza protokół kontroli. Na ogół, w trakcie kontroli, następuje również przesłuchanie kierującego pojazdem, z którego także sporządza się protokół tzw. protokół z przesłuchania. Protokoły zostają przedłożone kierowcy do podpisu. Każdy ze sporządzonych dokumentów stanowi odrębny dokument, który może, ale nie musi, zostać podpisany przez kierowcę.

To na co należy zwracać uwagę w trakcie przesłuchania i podczas czynności opisanych w protokole kontroli, z uwagi na obszerność zagadnienia, stanowić będzie temat odrębnego wpisu.

2. Stwierdzenie naruszeń w protokole kontroli

W przypadku stwierdzenia naruszeń, kontrolujący wskazuje je w protokole kontroli (w rubryce: naruszony przepis i opis naruszenia). Protokół stanowi podstawę do wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

3. Wszczęcie postępowania przez ITD – zawiadomienie o wszczęciu

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego zawiadamia podmiot odpowiedzialny o wszczęciu postępowania administracyjnego. Zawiadomienie wysyłane jest do strony, na ogół w ciągu kilku dni, od dnia przeprowadzenia kontroli. Wraz z zawiadomieniem przesyłane jest także pouczenie o prawach i obowiązkach strony (warto się z nim zapoznać).

4. Czas na wyjaśnienia – 7 dni

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania zamieszczana jest również informacja o możliwości złożenia wyjaśnień dotyczących danych zawartych w protokole kontroli oraz w kwestii zgromadzonych dowodów i materiałów postępowania. Strona ma 7 dni na złożenie takich wyjaśnień. Termin  biegnie od dnia doręczenia stronie zawiadomienia o wszczęciu postępowania. Wyjaśnienia składa się, co do zasady, pisemnie. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym przez organ terminie (który może być, w niektórych wypadkach, dłuższy niż 7 dni), nie skutkuje brakiem możliwości złożenia ich później, w tym również na etapie postępowania przed organem drugiej instancji.

5. Decyzja organu pierwszej instancji (WITD)

Po upływie terminu na złożenie wyjaśnień, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (WITD), jako organ pierwszej instancji, wydaje decyzję. W przypadku uwzględnienia złożonych przez przedsiębiorcę wyjaśnień, WITD wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej. W przypadku niezłożenia wyjaśnień lub ich nieuwzględnienia, WITD wydaje decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. Decyzja wydawana jest na formularzu według wzoru. Decyzję o nałożeniu kary pieniężnej organ pierwszej instancji – Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego –  doręcza stronie wraz z pouczeniem o przysługującym prawie wniesienia odwołania oraz o tym kiedy decyzja stanie się wykonalna i na jaki rachunek bankowy należy zapłacić nałożoną karę. (Kara od ITD – odwołanie).

6. Odwołanie od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego (WITD) –  14 dni

Podmiotowi odpowiedzialnemu za naruszenie zawsze przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Odwołanie wnosi się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, który wydał decyzję (oznacza to, że odwołanie należy wysłać do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego – tego który wydał decyzję, a on, po dołączeniu akt, prześle je do Głównego Inspektora Transportu Drogowego). Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji WITD. Niedochowanie terminu (14 dni) pozbawia możliwości odwołania się od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej. O wymaganiach formalnych dotyczących odwołania, w szczególności zarzutach i ich uzasadnieniu, w odrębnym wpisie.

WZÓR ODWOŁANIA od decyzji WITD

 7. Postępowanie przed organem drugiej instancji – Głównym Inspektorem Transportu Drogowego (GITD)

Po wniesieniu przez stronę odwołania, Wojewódzki Inspektora Transportu Drogowego (WITD) przesyła odwołanie wraz z aktami postępowania Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego (GITD), przed którym prowadzone jest postępowanie odwoławcze. W toku postępowania odwoławczego strona może składać wyjaśnienia, powoływać dowody. Organ odwoławczy (GITD), nie tylko rozpoznaje zarzuty strony podniesione w odwołaniu, ale ma niejako obowiązek po raz drugi rozpatrzyć całą sprawę. (Kara od ITD – odwołanie).

8. Decyzja organu odwoławczego (GITD)

Organ odwoławczy (GITD) po rozpoznaniu odwołania wydaje decyzję, w której:

1)   utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję WITD albo

2)   uchyla zaskarżoną decyzję WITD w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję – umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części, albo

3)   umarza postępowanie odwoławcze,

4) uchyla zaskarżoną decyzję WITD w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Do zakończenia postępowania przez GITD, z postępowaniem odwoławczym nie wiążą się żadne dodatkowe koszty.

Wniesienie odwołania od decyzji WITD nie może skutkować nałożeniem wyższej kary przez GITD. Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny. (Kara od ITD – odwołanie).

POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE

Dalsze środki zaskarżenia – postępowanie sądowoadministracyjne

W przypadku gdy organ odwoławczy (GITD) nie uwzględni odwołania lub sam nie dopatrz się naruszeń i utrzyma decyzję organu pierwszej instancji (WITD) w mocy, stronie przysługuje dalszy środek zaskarżenia, w tym przypadku do sądu administracyjnego. Zatem, w przypadku prawidłowego wniesienia środka zaskarżenia, decyzja GITD o nałożeniu kary pieniężnej będzie ostateczna, ale nie będzie wykonalna. GITD z urzędu wyda również postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji. Oznacza to, że zaskarżenie decyzji powoduje, że podmiot odpowiedzialny nie musi płacić kary do czasu zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego.

Z wniesieniem środka zaskarżenia, od decyzji GITD, wiążą się koszty – opłata sądowa i ewentualne koszty zastępstwa procesowego. O kosztach szczegółowo także w odrębnym wpisie.

9. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – 30 dni

Na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) utrzymującą w mocy decyzję WITD, o nałożeniu kary pieniężnej lub obniżającą karę pieniężną, przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę należy wnieść w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie decyzji GITD. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Generalnego Inspektora Transportu Drogowego (oznacza to, że skargę należy wysłać do Generalnego Inspektora Transportu Drogowego, a on, po dołączeniu akt, prześle ją do właściwego sądu). Niedochowanie terminu (30 dni), pozbawia możliwości zaskarżenia decyzji GITD.

Skarga podlega opłacie sądowej, której wysokość zależy od wysokości nałożonej kary. W przypadku kary w wysokości do 10.000 zł, wpis sądowy wynosi 4 % wartości przedmiotu zaskarżenia (wysokości nałożonej kary), nie mniej jednak niż 100 zł (np. w przypadku kary w wysokości 5.000 zł, wpis sądowy będzie wynosił 200 zł, w przypadku kary w wysokości 6.500 zł, wpis sądowy będzie wynosił 260 zł). W przypadku kary w wysokości ponad 10.000 zł do 50.000 zł, wpis sądowy wynosi 3 % wartości przedmiotu zaskarżenia (wysokości nałożonej kary), nie mniej jednak niż 400 zł (np. w przypadku kary w wysokości 15.000 zł, wpis sądowy będzie wynosił 450 zł). O wymaganiach formalnych dotyczących skargi, w szczególności zarzutach i ich uzasadnieniu w odrębnym wpisie.

10. Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

Po wniesieniu przez stronę skargi, Główny Inspektora Transportu Drogowego (GITD) przesyła skargę, wraz z aktami postępowania i sporządzoną przez siebie odpowiedzią na skargę, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA), przed którym prowadzone jest postępowanie sądowoadministracyjne. W toku postępowania sądowoadministracyjnego strona, co do zasady, nie może powoływać nowych dowodów, z wyjątkiem dowodu z dokumentów, pod warunkiem jednak że ich przeprowadzenie nie było możliwe przed WITD lub GITD. Przeprowadzanie dowodu z dokumentów przed WSA jest absolutnym wyjątkiem, dlatego wszelkie dowody należy przedstawiać na etapie postępowania przed organami (WITD i GITD). Wojewódzki Sąd Administracyjny kontroluje poprawność decyzji wydanej przez GITD. Postępowanie przed WSA jest sformalizowane. (Kara od ITD – odwołanie).

 11. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) po rozpoznaniu skargi wydaje wyrok, którym:

1)  oddala skargę na decyzję GITD albo

2)  uchyla zaskarżoną decyzję GITD w całości albo w części albo

3) stwierdza nieważność decyzji w całości lub w części, jeżeli zachodzą przyczyny określone w art 156 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach albo

4) stwierdza wydanie decyzji z naruszeniem prawa, jeżeli zachodzą przyczyny określone w KPA lub w innych przepisach.

12. Wniosek o uzasadnienie i doręczenie odpisu wyroku WSA – 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku

Warunkiem zaskarżenia wyroku jest otrzymanie odpisu wyroku WSA wraz z jego pisemnym uzasadnieniem. W przypadku, gdy WSA uwzględni skargę, tj. uchyli decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego o nałożeniu kary pieniężnej, wówczas sporządzi uzasadnienie wyroku bez zgłaszania wniosku przez stronę skarżącą. W takim przypadku, również doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem nastąpi bez wniosku.

W przypadku, gdy WSA nie uwzględni skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego o nałożeniu kary pieniężnej, tj. oddali skargę, wówczas uzasadnienie wyroku sporządzone zostanie tylko i wyłącznie na wniosek strony, zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Należy zwrócić uwagę, że termin na złożenie wniosku o uzasadnienie, biegnie od daty ogłoszenia wyroku. Niestawiennictwo na ogłoszeniu wyroku nie ma znaczenia dla terminu złożenia wniosku. Zatem jeżeli strona nie stawi się na ogłoszeniu wyroku, wówczas musi ustalić jakie zapadło orzeczenie i w przypadku jeżeli jest ono niekorzystne dla strony, złożyć w terminie 7 dni wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku i doręczenie odpisu wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem. (Kara od ITD – odwołanie).

OPŁATA: Za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, doręczony na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 100 zł.

Niezłożenie w terminie 7 dni wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie odpisu wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem, zamyka drogę do zaskarżenia wyroku WSA.

13. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) – 30 dni

Od wyroku wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA), przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W przypadku, gdy WSA oddalił skargę (wyrok niekorzystny), skarga kasacyjna przysługuje podmiotowi odpowiedzialnemu za naruszenie. W przypadku, gdy WSA uchylił decyzję GITD, stwierdził jej nieważność lub stwierdził jej wydanie z naruszeniem prawa, to skarga kasacyjna przysługuje Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego (GITD). Skargę kasacyjną wnosi się do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie za  pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wydał wyrok (oznacza to, że skargę kasacyjną należy wysłać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – a on, po dołączeniu akt, prześle ją do NSA).

Skargę kasacyjną należy wnieść w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpisu wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem. Niedochowanie terminu (30 dni) pozbawia możliwości zaskarżenia wyroku.

Skarga podlega opłacie sądowej, której wysokość zależy od wysokości nałożonej kary. Wpis od skargi kasacyjnej wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł. W przypadku kary w wysokości do 10.000 zł, wpis sądowy wynosi 2 % wartości przedmiotu zaskarżenia (wysokości nałożonej kary), nie mniej jednak niż 100 zł (np. w przypadku kary w wysokości 5.000 zł, wpis sądowy będzie wynosił 100 zł, w przypadku kary w wysokości 6.500 zł, wpis sądowy będzie wynosił 130 zł). W przypadku kary w wysokości ponad 10.000 zł do 50.000 zł, wpis sądowy wynosi 1,5 % wartości przedmiotu zaskarżenia (wysokości nałożonej kary), nie mniej jednak niż 100 zł (np. w przypadku kary w wysokości 15.000 zł, wpis sądowy będzie wynosił 225 zł).

O wymaganiach formalnych dotyczących skargi, w szczególności zarzutach i ich uzasadnieniu, w odrębnym wpisie.

14. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Po wniesieniu przez stronę lub organ skargi kasacyjnej, Wojewódzki Sąd Administracyjny przesyła skargę kasacyjną wraz z aktami postępowania do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), przed którym prowadzone jest postępowanie sądowoadministracyjne. W toku postępowania przed NSA strona nie może powoływać nowych dowodów. Postępowanie przed NSA jest sformalizowane.

W przypadku skargi kasacyjnej istnieje tzw. przymus adwokacko-radcowski, tzn. skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

Stronie, która nie zaskarżyła wyroku przysługuje prawo wniesienia odpowiedzi na skargę kasacyjną. (Kara od ITD – odwołanie).

 15. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA)

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), po rozpoznaniu skargi kasacyjnej, wydaje wyrok, którym:

1)  oddala skargę kasacyjną albo

2)  uchyla zaskarżony wyrok WSA w całości albo w części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania WSA.

16. Zakończenie postępowania

W przypadku, gdy to podmiot odpowiedzialny za naruszenie zaskarżył niekorzystny dla siebie wyrok WSA, oddalenie skargi przez NSA kończy postępowanie, a kara nałożona przez ITD staje się wykonalna. Warto zwrócić uwagę, że od nałożonej kary pieniężnej organ nie może naliczać odsetek, zatem bez względu na to, czy karę zapłaci się tuż po wydaniu decyzji przez WITD, bądź też GITD albo nawet po wyroku WSA czy NSA – wysokość nałożonej kary nie ulegnie zwiększeniu. W przypadku, gdy WSA wydał korzystny wyrok, który został zaskarżony przez GITD, wówczas, w przypadku oddalenia przez NSA skargi GITD, sprawa ponownie wraca do Inspekcji Transportu Drogowego, która  zgodnie z wytycznymi WSA  umarza postępowanie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej (korzystne dla przewoźnika zakończenie sprawy) lub wydaje decyzję. W przypadku, gdy NSA uchyli wyrok WSA, sprawa wraca do ponownego rozpoznania przez WSA. WSA w takiej sytuacji może ponownie – uchylić decyzję GITD lub oddalić skargę na decyzję GITD. W takiej sytuacji, stronom (a więc podmiotowi odpowiedzialnemu za naruszenie lub GITD), znów przysługuje skarga kasacyjna do NSA (z zachowaniem takich warunków formalnych, jak w przypadku pierwszej skargi kasacyjnej). (Kara od ITD – odwołanie).

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 691 839 919e-mail: sekretariat@prawnicytransportu.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@prawnicytransportu.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: