Fiskus w interpretacji odpowie jak prawidłowa klasyfikować usługi i towary według PKWiU.

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

We wcześniejszych wpisach (Przewóz na budowie – problem z VAT (odwrotne obciążenie czy zasady ogólne), VAT od przewozu na budowie – transport ziemi i kruszywa, wynajem samochodów z kierowcami, Usługa transportowa a odwrotne obciążenie w przypadku świadczenia kompleksowego) pisaliśmy o problemie firm transportowych związanych z rozliczaniem usług świadczonych na budowach. Problem wiązał się z tym jak należy klasyfikować konkretne usługi, czy ma do nich zastosowanie odwrotne obciążenie, czy w sytuacji gdy poza transportem firma świadczy inne usługi, to całość powinna być traktowana jako tzw. świadczenie kompleksowe. We  wpisach zwracaliśmy uwagę, że firmy mające wątpliwości dotyczące stosowania przepisów podatkowych mogą wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) o wydanie indywidualnej interpretacji, w której wyjaśni on jak należy rozumieć i stosować przepisy co do których podatnik ma wątpliwości. Z tym jednak, że w takim przypadku pojawiał się problem, bowiem KIS w interpretacjach wskazywał, że dotyczą one interpretacji prawa, nie rozstrzygają natomiast prawidłowości klasyfikacji usług dokonanej przez podatnika w świetle PKWiU (tak m. in. interpretacja z 17.3.2017 r., nr 0461-ITPP3.4512.26.2017.2.MD, interpretacja z 10.4.2017 r., nr 0461-ITPP3.4512.59.2017.2.MD).

W tym zakresie bardzo istotne wydaje się nowe orzeczenie NSA z dnia 29 listopada 2017 r., sygn. akt  I FSK 179/16, w którym potwierdzona została prawidłowość stanowiska wyrażonego przez WSA w Krakowie w wyroku z 10 września 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 1206/15, że jeżeli konkretny przepis podatkowy odwołuje się do klasyfikacji statystycznej jako warunku zastosowania określonego sposobu opodatkowania to Minister Finansów nie może się uchylić od oceny stanowiska wnioskodawcy co do prawidłowości zaklasyfikowania statystycznego (np. w PKWiU) konkretnego towaru (produktu) lub świadczonej usługi. (…) Klasyfikacje statystyczne są w swej istocie zbiorami norm technicznych stanowiącymi usystematyzowane zbiory towarów lub czynności (usług) – przez ich wprowadzenie do systemu podatkowego, są jednocześnie swoistego rodzaju normami podatkowymi w zakresie podatku od towarów i usług. Tym samym organy podatkowe, nie zaś organy statystyczne, mając na uwadze stan faktyczny sprawy, podany we wniosku o wydanie interpretacji, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia wszystkich jego elementów mogących mieć znaczenia klasyfikacyjne, powinny dokonać oceny, w jakim grupowaniu tej właśnie klasyfikacji mieszczą się towary.”

Zgodnie z orzeczeniem NSA z dnia 29 listopada 2017 r., I FSK 179/16  w indywidualnej interpretacji podatkowej  KIS powinien ocenić prawidłowość dokonanej przez pytającego podatnika   klasyfikacji statystycznej towarów lub usług wg. nomenklatury PKWiU, jeżeli konkretny przepis podatkowy odwołuje się do klasyfikacji statystycznej jako warunku zastosowania określonego sposobu opodatkowania.

Pogląd, że organ podatkowy powinien ocenić prawidłowość dokonanej przez podatnika klasyfikacji statystycznej towarów lub usług został zaprezentowany przez Naczelny Sąd Administracyjny również w wyrokach: z dnia 7 lipca 2011 r., I FSK 1114/10 (usługi) oraz z dnia 26 stycznia 2012 r., I FSK 483/11 (usługi), a także wojewódzkie sądy administracyjne: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 16 kwietnia 2015 r. I SA/Rz 243/15 (usługi) i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 28 kielnia 205 r., I SA/Łd 212/15 (usługi w podatku dochodowym od osób fizycznych).

Dla uporządkowania zagadnienia należy również wspomnieć o poglądach przeciwnych, tj. opowiadających się za brakiem obowiązku określenia w interpretacji indywidualnej klasyfikacji PKWiU, wyrażonych przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 czerwca 2010 r., I FSK 1021/09 (dotyczącym usług), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 19 lutego 2014 r., I SA/Kr 1803/13 (dotyczącym również usług), który wskazał, że powiązanie opodatkowania podatkiem od towarów i usług z klasyfikacją statystyczną towarów (usług) nie zmienia faktu, że w myśl przepisów o statystyce publicznej klasyfikacji tej dokonuje producent (usługodawca) oraz ewentualnie właściwy urząd statystyczny w wydawanych opiniach (art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej – Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm.; a także Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych – Dz. U. GUS Nr 1, poz. 11).

Jeżeli zatem podmioty świadczące usługi transportowe na budowie będą miały wątpliwości dotyczące tego jak kwalifikować daną usługę, w szczególności czy jest ona objęta odwrotnym obciążeniem, czy stanowi element świadczenia kompleksowego, czy też należy ją opodatkować na zasadach ogólnych, mogą pytać o interpretację KIS. Jeżeli od klasyfikacji statystycznej usług będzie zależało zastosowanie określonego sposobu opodatkowania, to według najnowszego orzeczenia NSA, organ podatkowy powinien odpowiedzieć, czy klasyfikacja statystyczna towarów lub usług wg. nomenklatury PKWiU przyjęta przez podatnika we wniosku o interpretację jest prawidłowa. 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 691 839 919e-mail: sekretariat@prawnicytransportu.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@prawnicytransportu.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: