Czerwiec 2017

We wpisie z dnia 5 czerwca 2017 r. https://prawnicytransportu.pl/czy-przewoz-paliw-podlega-monitorowaniu/ informowaliśmy o możliwych wątpliwościach interpretacyjnych dotyczących tego, czy dostawy paliw dla rolników podlegają monitorowaniu. Wątpliwości wyłaniały się na gruncie tego, czy pod pojęciem działalności gospodarczej, którym posługuje się ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, należy faktycznie rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, czy wszelką działalność gospodarczą. We wpisie […]

20 czerwca 2017 r. pod sygn. P 124/15 Trybunał Konstytucyjny uznał, że stosowanie wobec przedsiębiorcy wykonującego przewóz drogowy za ten sam czyn polegający na poświadczeniu nieprawdy w zaświadczeniu o działalności kary kryminalnej z kodeksu karnego i kary pieniężnej z ustawy o transporcie drogowym jest niezgodne z Konstytucją. Wyrok trybunału dotyczył art. 271 § 1 kodeksu […]

Jak informowaliśmy we wcześniejszym wpisie pt.: Nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne dot. paliw ciekłych od lipca i sierpnia, na podmioty z branży paliwowej zostały nałożone nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne – wpis z dnia 12 czerwca 2017 r. Do 7 lipca 2017 r. firmy paliwowe muszą złożyć Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki Informację o rodzajach i […]

Od 30 listopada 2017 r. zacznie funkcjonować prowadzony przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego jawny i publiczny Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Utworzenie Rejestru stanowi wypełnienie przez Polskę zobowiązań wynikających z prawa unijnego (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika […]

W kwietniu i w maju 2017 r. Minister Energii wydał trzy rozporządzenia regulujące rynek paliw ciekłych, przewidziane w ustawie Prawo energetyczne (wg art. 4ba ust. 6, art. 43d ust. 2 i art. 43e ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne): Rozporzadzenie z 16 maja 2017 r w sprawie wzoru informacji o […]