Nieterminowe regulowanie należności to jeden z problemów branży transportowej. Jedną z usług mających zapobiegać przeterminowaniu płatności jest odzyskiwanie należności na koszt dłużnika, oferowane również m. in. pod nazwą windykacja na koszt dłużnika, monitoring płatności na koszt dłużnika. Bez względu na nazwę handlową chodzi o tą samą usługę – przeprowadzenie windykacji, której koszty ostatecznie poniesie dłużnik.

Na czym polega windykacja na koszt dłużnika?

Podstawę prawną dla usługi odzyskiwania należności w formule „na koszt dłużnika” stanowi ustawa z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Celem wprowadzenia tej regulacji, mającej zakotwiczenia w prawie unijnym, było zmotywowanie przedsiębiorców do stosowania odpowiednio krótkich terminów zapłaty i  tym samym przeciwdziałania zatorom płatniczym.

Zgodnie z przepisami ustawy, w przypadku przekroczenia terminu płatności, wierzycielowi  przysługuje od dłużnika, bez wezwania,  kwota 40 euro stanowiąca rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Oprócz wymienionej kwoty 40 euro  wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę. Tym samym jeżeli kontrahent spóźnia się z płatnością,  od każdej zapłaconej z opóźnieniem faktury należy się 40 euro rekompensaty. Jeżeli przedsiębiorca poniósł  koszty odzyskiwani należności w wyższej kwocie niż 40 euro, np. koszty windykacji prowadzonej przez kancelarię, wówczas dłużnik jest zobowiązany pokryć te koszty w całości, o ile ich wysokość jest uzasadniona.

Czytaj dalej >>>

Klienci często zadają pytanie: w jakiej formie najlepiej prowadzić firmę transportową? Czy jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza), czy w formie spółki, a jeżeli spółki to jakiej?

Na to pytanie nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi.

Co ważne z pytaniem o formę prawną często spotykamy się, gdy działalność już jest prowadzona, i – albo bardzo dobrze się rozwija, – albo pojawiły się jakieś problemy. Dlatego nad formą prawną prowadzenia działalności warto zastanowić się przed jej rozpoczęciem. Natomiast w przypadku gdy jest już ona prowadzona i się rozwija, warto  przemyśleć czy  jej forma jest optymalna i nie wymaga zmiany. Raz wybrana forma prawna nie musi być raz na zawsze, można ją zmieniać. Wiąże się to jednak z kosztami, dlatego warto ją przemyśleć już na samy początku.

O formach prowadzenia działalności gospodarczej powstało wiele publikacji i można by ten temat zgłębiać bez końca. Dlatego w tym wpisie oczywiście nie napiszemy wszystkiego. Postaramy się jednak opisać to zagadnienie z punktu widzenia prawa, podatków, rachunkowości i bardzo praktycznie. Tak żeby czytający miał obraz zagadnienia i wiedział gdzie dalej poszukiwać odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania.

W przypadku gdy chcemy sami prowadzić działalność gospodarczą (bez wspólników) mamy do wyboru dwie formy – jednoosobową działalność lub jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Gdy firmę chcemy prowadzić w kilka osób możemy wybrać formę spółki cywilnej, spółki prawa handlowego –  osobowej (jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) lub kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej). Każda z form prawnych ma swoje zalety i wady.

Czytaj dalej >>>

W ostatnich tygodniach w mediach znowu dużo mówi się i pisze o istotnej dla branży transportowej Dyrektywie o pracownikach delegowanych.

Stąd kilka słów o co chodzi z Dyrektywą.

Nie chodzi o nową dyrektywę, ale zmianę już istniejącej tzw. Dyrektywy 96/71/WE o pracownikach delegowanych (Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług).

Dotyczy ona przedsiębiorstw prowadzących działalność w Państwie Członkowskim UE, delegujących swoich pracowników (tymczasowo) do pracy na terytorium innego państwa członkowskiego UE w ramach świadczonej w tym państwie usługi. Np. polskiej firmy transportowej, zatrudniającej polskich kierowców i świadczącej usługi transportowe na terytorium Francji.

W skrócie proponowana zmiana miałaby wprowadzać zasadę równej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu. Oznacza to, że pracownik delegowany przez pracodawcę tymczasowo do pracy w innym kraju UE zarabiałby tyle, co pracownik lokalny wykonujący tą samą pracę. Delegowanemu pracownikowi przysługiwałaby nie tylko płaca minimalna, (tak jest obecnie), lecz również inne obowiązkowe składniki wynagrodzenia (np. dodatki, premie). Ponadto projekt zakłada, że po przekroczeniu dwuletniego okresu delegowania, pracownik byłby objęty prawem pracy państwa w którym wykonuje pracę.

Jak wskazywaliśmy we wpisie Przebieg postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej przez ITD (kontrola na drodze), od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego (WITD) o nałożeniu kary pieniężnej stronie przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD), a następnie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i dalej skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Czytaj dalej >>>

W sprawie stosowania przepisów obowiązującej od 18 kwietnia 2017 r. ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT) Firma nie otrzyma wiążącej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W związku z pewnymi wątpliwościami dotyczącymi stosowania przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (tzw.  SENT) Firma postanowiła zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Czytaj dalej >>>