W dniu 19 maja 2018 r. mija dwuletni termin na uzupełnienie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o numer PESEL.

Nie uzupełnienie wpisu grozi wykreśleniem przedsiębiorcy z Ewidencji.

Termin dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wpis do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i wspólników spółek cywilnych. Nie dotyczy to jednak przedsiębiorców, którzy rejestrowali działalność po 1 lipca 2011 r. lub dokonywali zmian w Ewidencji po tej dacie, bowiem w ich przypadku nastąpiło zgłoszenie numeru Pesel. Konieczność uzupełnienia numeru Pesel na pewno będzie dotyczyła przedsiębiorców, którzy  rejestrowali działalność gospodarczą przed 2005 r. i później nie aktualizowali danych w ewidencji. Przedsiębiorcy, którzy rejestrowali działalność gospodarczą od 2005 r. do 1 lipca 2011 r. i nie dokonywali aktualizacji danych powinni sprawdzić czy ich Pesel został zaktualizowany.

Numer PESEL nie jest widoczny w CEIDG, co nie oznacza, że wpis go nie zawiera. Po wejściu do CEIDG numer PESEL nie będzie się wyświetlał, co nie oznacza jednak, że wpis go nie zawiera, bowiem numer PESEL ma być niewidoczny – jest to informacja, która nie jest udostępniana przez CEIDG (art. 37 ust 1 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Skąd wynika obowiązek:

Obowiązek uzupełnienia wpisu o numer Pesel wynika z art. 61 ust 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1893), która weszła w życie z dniem 19 maja 2018 r. Przepis ten stanowi, że „w przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie zawiera numeru PESEL, z wyjątkiem wpisów dotyczących przedsiębiorców, o których mowa w art 13 ust 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.” Sankcja za niedopełnienie obowiązku została wskazana w art 61 ust. 2 tejże ustawy, który brzmi „Po upływie terminu określonego w ust. 1 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.

W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) od ponad roku znajduje się  przepis określający zadania Krajowej Administracji Skarbowej, który ma dwa odmienne brzmienia – art 2 ust. 1 pkt 16a.

Art. 2 ust. 1 pkt 16a ustawy o KAS w pierwotnym brzmieniu obowiązującym od dnia 18 kwietnia 2018 r. stanowił, że do zadań KAS należy „wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 138”. Zgodnie z tym brzmieniem art 2 ust. 1 pkt 16a funkcjonariusze KAS byli uprawnienie do wykonywania zadań w zakresie SENT.

Z dniem 27 kwietnia 2017 r. do ustawy o KAS został dodany art. 2 ust. 1 pkt  16a w następującym brzmieniu „do zadań KAS należy ujawnianie i odzyskiwanie mienia zagrożonego przepadkiem w związku z przestępstwami, o których mowa w pkt 13-16 albo art. 33 § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2226 oraz z 2018 r. poz. 201), zwanej dalej „Kodeksem karnym skarbowym” Zgodnie z tym brzmieniem art 2 ust. 1 pkt 16a funkcjonariusze KAS są uprawnieni do ujawniania i odzyskiwania majątku pochodzącego z przestępstw skarbowych.

Czytaj dalej >>>

24 maja 2018 r. w Warszawie  w Hotelu  Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa)  o g. 9:00 rozpocznie się TRUCK FORUM .  Zapraszamy do uczestniczenia w Wydarzeniu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://www.forum.truck-business.pl/ .

W dniu 4 kwietnia 2018 r. w Dzienniku Gazeta Gazeta Prawna ukazał się artykuł pt. Fiskus nie musi tłumaczyć pakietu przewozowego. W artykule znalazły się komentarze autora naszego Bloga.

Dziennik Gazeta Prawna:

Przepisy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów nie są regulacjami podatkowymi, więc dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej nie musi ich interpretować – potwierdził WSA w Poznaniu.

Sprawa dotyczy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 8 lutego 2018 r. I SA/Po 1158/17, którego uzasadnienie można znaleźć klikając w link.

Czytaj całość w Dzienniku Gazeta Prawna.

Oznacza to, że w świetle obecnego stanowiska Fiskusa oraz Sądu administracyjnego, przewoźnik który ma problem z interpretacją jak stosować przepisy SENT nie ma możliwości uzyskania urzędowej wiążącej interpretacji w tym zakresie.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami dotyczącymi SENT zamieszonymi na naszym blogu w sekcji PAKIET PRZEWOZOWY – SENT.

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania, istnieje potrzeba dalszego wyjaśnienia opisanej kwestii lub potrzebujesz pomocy prawnej to zapraszamy do kontaktu z Kancelarią sekretariat@prawnicybiznesu.pl lub telefonicznie 691 839 919 lub 61 424 46 50.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

 

Kontrola celno-skarbowa.

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

Obowiązujące od roku przepisy o kontroli celno-skarbowej skłaniają do poczynienia kilku uwag. Została ona wprowadzona zamiast wcześniej obowiązującej kontroli skarbowej, ale obok, a nie zamiast kontroli podatkowej. W związku z tym od 1 marca 2017 roku obowiązują dwa reżimy prawne.

  • jeden, to funkcjonująca już wcześniej kontrola podatkowa prowadzona przez naczelników urzędów skarbowych (US), w oparciu o przepisy ordynacji podatkowej (o.p.) i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (o.s.d.g.);
  • drugi, to kontrola celno-skarbowa (nowy model kontroli), prowadzona przez naczelników urzędów celno-skarbowych (UCS), w oparciu o przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz w drodze odpowiedniego stosowania niektóre przepisy ordynacji podatkowej, z wyłączeniem jednak przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Oprócz kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej pozostały już wcześniej obowiązujące mniej groźne i mniej sformalizowane czynności sprawdzające (uregulowane w o.p.). Ponadto ustawa  KAS wprowadziła zupełnie nową instytucję urzędowego sprawdzenia.

Więcej w artykule, który ukazał się  w Truck & Business

 

Czytaj dalej >>>