W dniu 4 kwietnia 2018 r. w Dzienniku Gazeta Gazeta Prawna ukazał się artykuł pt. Fiskus nie musi tłumaczyć pakietu przewozowego. W artykule znalazły się komentarze autora naszego Bloga.

Dziennik Gazeta Prawna:

Przepisy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów nie są regulacjami podatkowymi, więc dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej nie musi ich interpretować – potwierdził WSA w Poznaniu.

Sprawa dotyczy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 8 lutego 2018 r. I SA/Po 1158/17, którego uzasadnienie można znaleźć klikając w link.

Czytaj całość w Dzienniku Gazeta Prawna.

Oznacza to, że w świetle obecnego stanowiska Fiskusa oraz Sądu administracyjnego, przewoźnik który ma problem z interpretacją jak stosować przepisy SENT nie ma możliwości uzyskania urzędowej wiążącej interpretacji w tym zakresie.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami dotyczącymi SENT zamieszonymi na naszym blogu w sekcji PAKIET PRZEWOZOWY – SENT.

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania, istnieje potrzeba dalszego wyjaśnienia opisanej kwestii lub potrzebujesz pomocy prawnej to zapraszamy do kontaktu z Kancelarią sekretariat@prawnicybiznesu.pl lub telefonicznie 691 839 919 lub 61 424 46 50.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

 

Kontrola celno-skarbowa.

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

Obowiązujące od roku przepisy o kontroli celno-skarbowej skłaniają do poczynienia kilku uwag. Została ona wprowadzona zamiast wcześniej obowiązującej kontroli skarbowej, ale obok, a nie zamiast kontroli podatkowej. W związku z tym od 1 marca 2017 roku obowiązują dwa reżimy prawne.

  • jeden, to funkcjonująca już wcześniej kontrola podatkowa prowadzona przez naczelników urzędów skarbowych (US), w oparciu o przepisy ordynacji podatkowej (o.p.) i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (o.s.d.g.);
  • drugi, to kontrola celno-skarbowa (nowy model kontroli), prowadzona przez naczelników urzędów celno-skarbowych (UCS), w oparciu o przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz w drodze odpowiedniego stosowania niektóre przepisy ordynacji podatkowej, z wyłączeniem jednak przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Oprócz kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej pozostały już wcześniej obowiązujące mniej groźne i mniej sformalizowane czynności sprawdzające (uregulowane w o.p.). Ponadto ustawa  KAS wprowadziła zupełnie nową instytucję urzędowego sprawdzenia.

Więcej w artykule, który ukazał się  w Truck & Business

 

Czytaj dalej >>>

We wpisie z dnia 16 sierpnia 2017 r. pt. w sprawie SENT Firma nie otrzyma interpretacji informowaliśmy, że  w sprawie stosowania przepisów obowiązującej od 18 kwietnia 2017 r. ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT) Firma nie otrzyma z KIS wiążącej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Informacja to opierała się na postanowieniu Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25.7.2017 r., 0111-KDIB3-3.4013.107.2017.1.PK, którym  odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji.

Kwestia możliwości uzyskania interpretacji była również  tematem artykułu, który ukazał się w dniu 2 września 2017 r. w Dzienniku Gazeta Gazeta Prawna, pt. Przewoźnicy nie mają co liczyć na pomoc KIS i do którego odesłanie znalazło się na naszym blogu.

W dniu 8 lutego 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu pod sygn. akt I SA/Po 1158/17 oddalił skargę na postanowienie KIS odmawiające wydania interpretacji w sprawie SENT, a zatem potwierdził stanowisko organu, że w sprawie SENT Firma nie otrzyma indywidualnej interpretacji przepisów. Orzeczenie WSA jest zaskarżalne do NSA.

Wobec powyższego na chwilę obecną aktualny pozostaje pogląd, że  Firma mająca wątpliwości dotyczące stosowania przepisów dot. SENT nie ma możliwości otrzymania wiążącej urzędowej interpretacji przepisów co do których treści ma wątpliwości.

W dniu 31 stycznia 2018 r., pod sygn. akt III UZP 8/17 Sąd Najwyższy podjął uchwałę o następującej treści:

Uchwała SN z 31 stycznia 2018 r., III UZP 8/17

Praca w transporcie kierowcy samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, który ubocznie wykonywał czynności konwojenta, ładowacza lub spedytora w odniesieniu do przewożonych towarów, jest pracą w szczególnych warunkach (art. 32 ust. 1 w związku z art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 1383 ze zm. w związku z poz. 2 Działu VIII wykazu A stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.)

 

Podejmując uchwałę SN rozstrzygnął na korzyść ubezpieczonych pracowników – kierowców. Oznacza to, że kierowcy samochodów ciężarowych zatrudnieni pełnoetatowo, jeżeli poza jazdą samochodem wykonywali także inne czynności mające związek z przewozem (załadunek, wyładunek, spedycja, konwojowanie, itp.), a które nigdy nie były i nie są klasyfikowane w przepisach emerytalnych jako praca w warunkach szczególnych, mogą liczyć na wcześniejszą emeryturę. Jak wynika z komunikatu na stronach SN dotyczy to kierowców urodzonych po 31 grudnia 1949 r., jeżeli przepracowali jako kierowcy ciężarówek w szczególnych warunkach, ogółem co najmniej 15 lat przed dniem 1 stycznia 1999 r. i łącznie mieli w tym czasie co najmniej 25 lat stażu pracy. Do ogólnego stażu pracy można doliczyć m. in. okresy nauki w szkole i studiów lub służby wojskowej.

Czytaj dalej >>>

24 stycznia 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów – wydane na podstawie art 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, oznakowania środków transportu oraz dokumentacji towarzyszącej transportowanym odpadom.

Co istotne rozporządzenia nie stosuje się do odpadów stanowiących towary niebezpieczne w rozumieniu ustawy u dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tak zwanych ADR).

Całe rozporządzenie nie jest długie i można się z nim zapoznać klikając w link -rozporządzenie.

Czytaj dalej >>>