Jak wskazywaliśmy we wpisie Przebieg postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej przez ITD (kontrola na drodze), od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego (WITD) o nałożeniu kary pieniężnej stronie przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD), a następnie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i dalej skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jak wygląda sprawa kosztów związanych z odwołaniem i zaskarżeniem decyzji.

1. Koszty związane z wniesieniem odwołania?

Wniesienie odwołania nie podlega żadnym opłatom. Wniesienie odwołania od decyzji WITD nie wiąże się z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek opłat sądowych, skarbowych lub administracyjnych.

Koszt adwokata/radcy prawnego

Ewentualny koszt może stanowić honorarium adwokata, radcy prawnego lub innego podmiotu za przygotowanie odwołania i ewentualne jego wniesienie oraz reprezentację w postępowaniu odwoławczym. Nie ma sztywno określonej wysokości honorarium, kwestia ta zależy od ustaleń pomiędzy prawnikiem a Klientem. W przypadku odwołania nie ma obowiązku jego sporządzenia przez prawnika.

W tym miejscu znajduje się wzór odwołania do wypełnienia.

2. Koszty związane z wniesieniem skargi do WSA

W przypadku nieuwzględnienia odwołania stronie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wniesienie skargi podlega opłacie sądowej. Od skargi pobiera się opłatę – wpis sądowy, którego wysokość zależy od wysokości nałożonej kary. W przypadku kary w wysokości do 10.000 zł, wpis sądowy wynosi 4 % wartości przedmiotu zaskarżenia (wysokości nałożonej kary), nie mniej jednak niż 100 zł (np. w przypadku kary w wysokości 5.000 zł, wpis sądowy będzie wynosił 200 zł, w przypadku kary w wysokości 6.500 zł, wpis sądowy będzie wynosił 260 zł). W przypadku kary w wysokości ponad 10.000 zł do 50.000 zł, wpis sądowy wynosi 3 % wartości przedmiotu zaskarżenia (wysokości nałożonej kary), nie mniej jednak niż 400 zł (np. w przypadku kary w wysokości 15.000 zł, wpis sądowy będzie wynosił 450 zł).

Koszt adwokata/radcy prawnego

W przypadku skargi na decyzję GITD dodatkowy koszt może, ale nie musi stanowić wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego za przygotowanie skargi, ewentualne jej wniesienie i reprezentację w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Należy pamiętać, że w przypadku postępowania przed WSA nie ma obowiązku reprezentacji przez adwokata lub radcę prawnego.

3. Koszty związane z wniesieniem skargi kasacyjnej do NSA

Wniesienie skargi kasacyjnej podlega opłacie sądowej. W przypadku nieuwzględnienia przez WSA skargi na decyzję GITD, stronie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Warunkiem wniesienia skargi kasacyjnej jest uzyskanie odpisu wyroku z uzasadnieniem, za który należy zapłacić opłatę kancelaryjną w wysokości 100 zł. Następnie od skargi kasacyjnej pobiera się opłatę, której wysokość zależy od wysokości nałożonej kary. Wpis od skargi kasacyjnej wynosi połowę wpisu od skargi (wniesionej do WSA), nie mniej jednak niż 100 zł. W przypadku kary w wysokości do 10.000 zł, wpis sądowy wynosi 2 % wartości przedmiotu zaskarżenia (wysokości nałożonej kary), nie mniej jednak niż 100 zł (np. w przypadku kary w wysokości 5.000 zł, wpis sądowy będzie wynosił 100 zł, w przypadku kary w wysokości 6.500 zł, wpis sądowy będzie wynosił 130 zł). W przypadku kary w wysokości ponad 10.000 zł do 50.000 zł, wpis sądowy wynosi 1,5 % wartości przedmiotu zaskarżenia (wysokości nałożonej kary), nie mniej jednak niż 100 zł (np. w przypadku kary w wysokości 15.000 zł, wpis sądowy będzie wynosił 225 zł).

Koszt adwokata/radcy prawnego

W przypadku skargi kasacyjnej istnieje tzw. przymus adwokacko-radcowski, tzn. skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Zatem, co do zasady, wniesienie skargi kasacyjnej wiąże się z koniecznością poniesienia kosztu wynagrodzenia adwokata/radcy prawnego. Natomiast w przypadku gdy ukarany wygra sprawę przed WSA i skargę kasacyjną wniesie organ (GITD), nie ma obowiązku reprezentacji ukaranego przed NSA przez adwokata/radcę prawnego, a zatem konieczności ponoszenia związanych z tym kosztów.

Z reprezentacją przez adwokata/radcę prawnego wiąże się konieczność poniesienia kosztu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w stałej wysokości 17 zł.

Tym samym wniesienie przez ukaranego skargi kasacyjnej, w sprawie kary pieniężnej nałożonej przez ITD, wiąże się koniecznością poniesienia kosztu wpisu sądowego oraz wynagrodzenia adwokata/radcy prawnego oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Zwrot kosztów w przypadku wygrania sprawy

W przypadku gdy skarga lub skarga kasacyjna okażą się zasadne, tj. strona wygra sprawę, od GITD zostanie zasądzony zwrot poniesionych kosztów, tj. wpisu sądowego, wynagrodzenia adwokata/radcy prawnego, opłaty skarbowej. W przypadku wygrania sprawy, GITD będzie zobowiązany stronie zwrócić wszystkie poniesione przez nią koszty.

Koszty w przypadku przegrania sprawy

Negatywną konsekwencją przegrania sprawy, oprócz oczywiście obowiązku zapłaty kary nałożonej przez ITD, jest obciążenie kosztami postępowania. Przegrywając sprawę strona nie tylko ponosi koszty, które zapłaciła (wpisy sądowe i ewentualne koszty swojego adwokata/radcy prawnego), ale w przypadku gdy sprawa dojdzie do NSA, strona przegrywająca jest zobowiązana zwrócić koszty zastępstwa procesowego (radcy prawnego) organowi – GITD.

Przykład 1: Na stronę została nałożona przez WITD kara pieniężna w wysokości 15.000 zł. Strona odwołała się od decyzji o nałożeniu kary do GITD, który utrzymał decyzję o nałożeniu kary (do tego etapu strona nie ponosiła kosztów postępowania odwoławczego). Niekorzystną decyzję GITD strona zaskarżyła do WSA (wpis od skargi 450 zł). WSA oddalił skargę strony. Niekorzystny dla siebie wyrok WSA strona zaskarżyła do NSA (wpis od skargi 225 zł oraz ewentualne wynagrodzenie adwokata/radcy prawnego). Odpowiedź na skargę kasacyjną strony, w imieniu GITD wniósł radca prawny, który następnie reprezentował GITD w postępowaniu przed NSA. W przypadku gdy NSA oddali skargę kasacyjną strona poniosła następujące koszty: 450 zł (wpis sądowy od skargi), 225 zł (wpis sądowy od skargi kasacyjnej), kwota X (koszty adwokata/radcy prawnego). Ponadto strona będzie zobowiązana zwrócić GITD koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym  w wysokości wynikającej z przepisów.

Przykład 2: Na stronę została nałożona przez WITD kara pieniężna w wysokości 15.000 zł. Strona odwołała się od decyzji o nałożeniu kary do GITD, który utrzymał decyzję o nałożeniu kary (do tego etapu strona nie ponosiła kosztów postępowania odwoławczego). Niekorzystną decyzję GITD strona zaskarżyła do WSA (wpis od skargi 450 zł). WSA uwzględnił skargę strony i uchylił decyzję GITD oraz zasądził od GITD na rzecz strony zwrot kosztów sądowych (wpisu sądowego – 450 zł). Korzystny dla strony wyrok WSA zaskarżył GITD. NSA rozpoznający skargę kasacyjną GITD oddalił ją, utrzymując wyrok WSA w mocy. W takiej sytuacji strona poniosła koszt w wysokości 450 zł, który jednak został jej zwrócony przez GITD. W przypadku gdyby strona poniosła koszty adwokata/radcy prawnego również one podlegałyby zwrotowi.

Przykład 3: Na stronę została nałożona przez WITD kara pieniężna w wysokości 15.000 zł. Strona odwołała się od decyzji o nałożeniu kary do GITD, który utrzymał decyzję o nałożeniu kary (do tego etapu strona nie ponosiła kosztów postępowania odwoławczego). Niekorzystną decyzję GITD strona zaskarżyła do WSA (wpis od skargi 450 zł). WSA uwzględnił skargę strony i uchylił decyzję GITD oraz zasądził od GITD na rzecz strony zwrot kosztów sądowych (wpisu sądowego – 450 zł). Korzystny dla strony wyrok WSA zaskarżył GITD. NSA rozpoznający skargę kasacyjną GITD uwzględnił ją i uchylił wyrok WSA oraz zasądził od strony na rzecz GITD zwrot kosztów sądowych. W takiej sytuacji strona poniosła koszt w wysokości 450 zł oraz koszt w postaci zwrotu GITD kosztów sądowych.

Podsumowując

Odwołanie od decyzji ITD nakładającej karę nic nie kosztuje. Z kosztami natomiast wiąże się zaskarżenie decyzji GITD do sądu administracyjnego (WSA i dalej NSA) i postępowanie sądowoadministracyjne. W tym przypadku mamy do czynienia z czterema rodzajami kosztów: 1. opłatami sądowymi (wpisem od skargi, ewentualnym wpisem od skargi kasacyjnej), 2. kosztami adwokata/radcy prawnego występującego po stronie ukaranego (wysokość tych kosztów ustala strona z adwokatem/radcą prawnym), 3. kosztami opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w przypadku korzystania z pomocy prawnika (17 zł),  4. kosztami radcy prawnego reprezentującego organ. Kwestia ostatecznego poniesienia w/w kosztów może się różnie rozłożyć w zależności od rezultatu sprawy, tj. jej wygrania lub przegrania.

Zatem, o ile w przypadku odwołania się od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej nie istnieje kwestia kosztów postępowania, o tyle w przypadku zaskarżenia decyzji dot. kary do sądu administracyjnego, pojawia się kwestia kosztów postępowania.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku kary pieniężnej nakładanej przez ITD nie chodzi wyłącznie o kwestie finansowe (zapłatę kary), ale nałożenie kary ma wpływ na ewentualne wszczęcie postępowania w przedmiocie dobrej reputacji, stanowiącej warunek wykonywania usług transportowych. Zatem podjęcie decyzji o odwołaniu i dalej zaskarżeniu decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do sądu administracyjnego, powinna być poprzedzona analizą zarówno pod kątem finansowym, jak i pod kątem skutków jakie może wywołać w odniesieniu do dobrej reputacji.

W sprawie stosowania przepisów obowiązującej od 18 kwietnia 2017 r. ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT) Firma nie otrzyma wiążącej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W związku z pewnymi wątpliwościami dotyczącymi stosowania przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (tzw.  SENT) Firma postanowiła zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

W odpowiedzi na wniosek o wydanie interpretacji, Firma otrzymała postanowienie (z dnia 25.7.2017 r., 0111-KDIB3-3.4013.107.2017.1.PK), którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: DKIS) odmówił wszczęcia postępowania w sprawie o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (tzw.  SENT).

W uzasadnieniu postanowienie odmawiającego wydania interpretacji DKIS wskazał, że przepisy ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów  nie stanowią przepisów prawa podatkowego w rozumieniu Ordynacji podatkowej, a zatem DKIS nie posiada uprawnienia do wydawania interpretacji indywidualnej w tym zakresie.

Oznacza to, że Firma mająca wątpliwości dotyczące stosowania przepisów dot. SENT nie ma możliwości otrzymania wiążącej urzędowej interpretacji przepisów co do których treści ma wątpliwości.

Postanowienie odmawiające wydania interpretacji jest nieostateczne, a zatem niniejsze stanowisko jest aktualne na chwilę obecną (16.8.2017) i nie wiadomo czy w przyszłości nie zmieni się pogląd organów odnośnie możliwości uzyskania interpretacji w zakresie stosowania SENT.

Przebieg postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej przez ITD (kontrola na drodze)

W tym poście postaraliśmy się jak najkrócej opisać przebieg postępowania dotyczącego nałożenia przez ITD kary pieniężnej w następstwie kontroli przeprowadzonej na drodze. Z uwagi na obszerność zagadnienia, w tym miejscu wyróżnimy jedynie etapy postępowania, szczegóły pozostawiając przedmiotem odrębnych wpisów. Jednocześnie zaznaczamy, że w niektórych przypadkach przebieg postępowania może się różnić.

1. Kontrola na drodze – Protokół kontroli.

Pierwszym z etapów jest przeprowadzenie kontroli drogowej, z której kontrolujący sporządza protokół kontroli. Na ogół, w trakcie kontroli, następuje również przesłuchanie kierującego pojazdem, z którego także sporządza się protokół tzw. protokół z przesłuchania. Protokoły zostają przedłożone kierowcy do podpisu. Każdy ze sporządzonych dokumentów stanowi odrębny dokument, który może, ale nie musi, zostać podpisany przez kierowcę.

To na co należy zwracać uwagę w trakcie przesłuchania i podczas czynności opisanych w protokole kontroli, z uwagi na obszerność zagadnienia, stanowić będzie temat odrębnego wpisu.

2. Stwierdzenie naruszeń w protokole kontroli

W przypadku stwierdzenia naruszeń, kontrolujący wskazuje je w protokole kontroli (w rubryce: naruszony przepis i opis naruszenia). Protokół stanowi podstawę do wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

3. Wszczęcie postępowania przez ITD – zawiadomienie o wszczęciu

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego zawiadamia podmiot odpowiedzialny o wszczęciu postępowania administracyjnego. Zawiadomienie wysyłane jest do strony, na ogół w ciągu kilku dni, od dnia przeprowadzenia kontroli. Wraz z zawiadomieniem przesyłane jest także pouczenie o prawach i obowiązkach strony (warto się z nim zapoznać).

4. Czas na wyjaśnienia – 7 dni

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania zamieszczana jest również informacja o możliwości złożenia wyjaśnień dotyczących danych zawartych w protokole kontroli oraz w kwestii zgromadzonych dowodów i materiałów postępowania. Strona ma 7 dni na złożenie takich wyjaśnień. Termin  biegnie od dnia doręczenia stronie zawiadomienia o wszczęciu postępowania. Wyjaśnienia składa się, co do zasady, pisemnie. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym przez organ terminie (który może być, w niektórych wypadkach, dłuższy niż 7 dni), nie skutkuje brakiem możliwości złożenia ich później, w tym również na etapie postępowania przed organem drugiej instancji.

5. Decyzja organu pierwszej instancji (WITD)

Po upływie terminu na złożenie wyjaśnień, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (WITD), jako organ pierwszej instancji, wydaje decyzję. W przypadku uwzględnienia złożonych przez przedsiębiorcę wyjaśnień, WITD wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej. W przypadku niezłożenia wyjaśnień lub ich nieuwzględnienia, WITD wydaje decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. Decyzja wydawana jest na formularzu według wzoru. Decyzję o nałożeniu kary pieniężnej organ pierwszej instancji – Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego –  doręcza stronie wraz z pouczeniem o przysługującym prawie wniesienia odwołania oraz o tym kiedy decyzja stanie się wykonalna i na jaki rachunek bankowy należy zapłacić nałożoną karę.

6. Odwołanie od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego (WITD) –  14 dni

Podmiotowi odpowiedzialnemu za naruszenie zawsze przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Odwołanie wnosi się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, który wydał decyzję (oznacza to, że odwołanie należy wysłać do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego – tego który wydał decyzję, a on, po dołączeniu akt, prześle je do Głównego Inspektora Transportu Drogowego). Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji WITD. Niedochowanie terminu (14 dni) pozbawia możliwości odwołania się od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej. O wymaganiach formalnych dotyczących odwołania, w szczególności zarzutach i ich uzasadnieniu, w odrębnym wpisie.

WZÓR ODWOŁANIA od decyzji WITD

 7. Postępowanie przed organem drugiej instancji – Głównym Inspektorem Transportu Drogowego (GITD)

Po wniesieniu przez stronę odwołania, Wojewódzki Inspektora Transportu Drogowego (WITD) przesyła odwołanie wraz z aktami postępowania Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego (GITD), przed którym prowadzone jest postępowanie odwoławcze. W toku postępowania odwoławczego strona może składać wyjaśnienia, powoływać dowody. Organ odwoławczy (GITD), nie tylko rozpoznaje zarzuty strony podniesione w odwołaniu, ale ma niejako obowiązek po raz drugi rozpatrzyć całą sprawę.

8. Decyzja organu odwoławczego (GITD)

Organ odwoławczy (GITD) po rozpoznaniu odwołania wydaje decyzję, w której:

1)   utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję WITD albo

2)   uchyla zaskarżoną decyzję WITD w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję – umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części, albo

3)   umarza postępowanie odwoławcze,

4) uchyla zaskarżoną decyzję WITD w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Do zakończenia postępowania przez GITD, z postępowaniem odwoławczym nie wiążą się żadne dodatkowe koszty.

Wniesienie odwołania od decyzji WITD nie może skutkować nałożeniem wyższej kary przez GITD. Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny.

POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE

Dalsze środki zaskarżenia – postępowanie sądowoadministracyjne

W przypadku gdy organ odwoławczy (GITD) nie uwzględni odwołania lub sam nie dopatrz się naruszeń i utrzyma decyzję organu pierwszej instancji (WITD) w mocy, stronie przysługuje dalszy środek zaskarżenia, w tym przypadku do sądu administracyjnego. Zatem, w przypadku prawidłowego wniesienia środka zaskarżenia, decyzja GITD o nałożeniu kary pieniężnej będzie ostateczna, ale nie będzie wykonalna. GITD z urzędu wyda również postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji. Oznacza to, że zaskarżenie decyzji powoduje, że podmiot odpowiedzialny nie musi płacić kary do czasu zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego.

Z wniesieniem środka zaskarżenia, od decyzji GITD, wiążą się koszty – opłata sądowa i ewentualne koszty zastępstwa procesowego. O kosztach szczegółowo także w odrębnym wpisie.

9. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – 30 dni

Na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) utrzymującą w mocy decyzję WITD, o nałożeniu kary pieniężnej lub obniżającą karę pieniężną, przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę należy wnieść w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie decyzji GITD. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Generalnego Inspektora Transportu Drogowego (oznacza to, że skargę należy wysłać do Generalnego Inspektora Transportu Drogowego, a on, po dołączeniu akt, prześle ją do właściwego sądu). Niedochowanie terminu (30 dni), pozbawia możliwości zaskarżenia decyzji GITD.

Skarga podlega opłacie sądowej, której wysokość zależy od wysokości nałożonej kary. W przypadku kary w wysokości do 10.000 zł, wpis sądowy wynosi 4 % wartości przedmiotu zaskarżenia (wysokości nałożonej kary), nie mniej jednak niż 100 zł (np. w przypadku kary w wysokości 5.000 zł, wpis sądowy będzie wynosił 200 zł, w przypadku kary w wysokości 6.500 zł, wpis sądowy będzie wynosił 260 zł). W przypadku kary w wysokości ponad 10.000 zł do 50.000 zł, wpis sądowy wynosi 3 % wartości przedmiotu zaskarżenia (wysokości nałożonej kary), nie mniej jednak niż 400 zł (np. w przypadku kary w wysokości 15.000 zł, wpis sądowy będzie wynosił 450 zł). O wymaganiach formalnych dotyczących skargi, w szczególności zarzutach i ich uzasadnieniu w odrębnym wpisie.

10. Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

Po wniesieniu przez stronę skargi, Główny Inspektora Transportu Drogowego (GITD) przesyła skargę, wraz z aktami postępowania i sporządzoną przez siebie odpowiedzią na skargę, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA), przed którym prowadzone jest postępowanie sądowoadministracyjne. W toku postępowania sądowoadministracyjnego strona, co do zasady, nie może powoływać nowych dowodów, z wyjątkiem dowodu z dokumentów, pod warunkiem jednak że ich przeprowadzenie nie było możliwe przed WITD lub GITD. Przeprowadzanie dowodu z dokumentów przed WSA jest absolutnym wyjątkiem, dlatego wszelkie dowody należy przedstawiać na etapie postępowania przed organami (WITD i GITD). Wojewódzki Sąd Administracyjny kontroluje poprawność decyzji wydanej przez GITD. Postępowanie przed WSA jest sformalizowane.

 11. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) po rozpoznaniu skargi wydaje wyrok, którym:

1)  oddala skargę na decyzję GITD albo

2)  uchyla zaskarżoną decyzję GITD w całości albo w części albo

3) stwierdza nieważność decyzji w całości lub w części, jeżeli zachodzą przyczyny określone w art 156 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach albo

4) stwierdza wydanie decyzji z naruszeniem prawa, jeżeli zachodzą przyczyny określone w KPA lub w innych przepisach.

12. Wniosek o uzasadnienie i doręczenie odpisu wyroku WSA – 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku

Warunkiem zaskarżenia wyroku jest otrzymanie odpisu wyroku WSA wraz z jego pisemnym uzasadnieniem. W przypadku, gdy WSA uwzględni skargę, tj. uchyli decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego o nałożeniu kary pieniężnej, wówczas sporządzi uzasadnienie wyroku bez zgłaszania wniosku przez stronę skarżącą. W takim przypadku, również doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem nastąpi bez wniosku.

W przypadku, gdy WSA nie uwzględni skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego o nałożeniu kary pieniężnej, tj. oddali skargę, wówczas uzasadnienie wyroku sporządzone zostanie tylko i wyłącznie na wniosek strony, zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Należy zwrócić uwagę, że termin na złożenie wniosku o uzasadnienie, biegnie od daty ogłoszenia wyroku. Niestawiennictwo na ogłoszeniu wyroku nie ma znaczenia dla terminu złożenia wniosku. Zatem jeżeli strona nie stawi się na ogłoszeniu wyroku, wówczas musi ustalić jakie zapadło orzeczenie i w przypadku jeżeli jest ono niekorzystne dla strony, złożyć w terminie 7 dni wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku i doręczenie odpisu wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem.

OPŁATA: Za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, doręczony na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 100 zł.

Niezłożenie w terminie 7 dni wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie odpisu wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem, zamyka drogę do zaskarżenia wyroku WSA.

13. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) – 30 dni

Od wyroku wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA), przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W przypadku, gdy WSA oddalił skargę (wyrok niekorzystny), skarga kasacyjna przysługuje podmiotowi odpowiedzialnemu za naruszenie. W przypadku, gdy WSA uchylił decyzję GITD, stwierdził jej nieważność lub stwierdził jej wydanie z naruszeniem prawa, to skarga kasacyjna przysługuje Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego (GITD). Skargę kasacyjną wnosi się do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie za  pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wydał wyrok (oznacza to, że skargę kasacyjną należy wysłać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – a on, po dołączeniu akt, prześle ją do NSA).

Skargę kasacyjną należy wnieść w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpisu wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem. Niedochowanie terminu (30 dni) pozbawia możliwości zaskarżenia wyroku.

Skarga podlega opłacie sądowej, której wysokość zależy od wysokości nałożonej kary. Wpis od skargi kasacyjnej wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł. W przypadku kary w wysokości do 10.000 zł, wpis sądowy wynosi 2 % wartości przedmiotu zaskarżenia (wysokości nałożonej kary), nie mniej jednak niż 100 zł (np. w przypadku kary w wysokości 5.000 zł, wpis sądowy będzie wynosił 100 zł, w przypadku kary w wysokości 6.500 zł, wpis sądowy będzie wynosił 130 zł). W przypadku kary w wysokości ponad 10.000 zł do 50.000 zł, wpis sądowy wynosi 1,5 % wartości przedmiotu zaskarżenia (wysokości nałożonej kary), nie mniej jednak niż 100 zł (np. w przypadku kary w wysokości 15.000 zł, wpis sądowy będzie wynosił 225 zł).

O wymaganiach formalnych dotyczących skargi, w szczególności zarzutach i ich uzasadnieniu, w odrębnym wpisie.

14. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Po wniesieniu przez stronę lub organ skargi kasacyjnej, Wojewódzki Sąd Administracyjny przesyła skargę kasacyjną wraz z aktami postępowania do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), przed którym prowadzone jest postępowanie sądowoadministracyjne. W toku postępowania przed NSA strona nie może powoływać nowych dowodów. Postępowanie przed NSA jest sformalizowane.

W przypadku skargi kasacyjnej istnieje tzw. przymus adwokacko-radcowski, tzn. skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

Stronie, która nie zaskarżyła wyroku przysługuje prawo wniesienia odpowiedzi na skargę kasacyjną.

 15. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA)

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), po rozpoznaniu skargi kasacyjnej, wydaje wyrok, którym:

1)  oddala skargę kasacyjną albo

2)  uchyla zaskarżony wyrok WSA w całości albo w części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania WSA.

16. Zakończenie postępowania

W przypadku, gdy to podmiot odpowiedzialny za naruszenie zaskarżył niekorzystny dla siebie wyrok WSA, oddalenie skargi przez NSA kończy postępowanie, a kara nałożona przez ITD staje się wykonalna. Warto zwrócić uwagę, że od nałożonej kary pieniężnej organ nie może naliczać odsetek, zatem bez względu na to, czy karę zapłaci się tuż po wydaniu decyzji przez WITD, bądź też GITD albo nawet po wyroku WSA czy NSA – wysokość nałożonej kary nie ulegnie zwiększeniu. W przypadku, gdy WSA wydał korzystny wyrok, który został zaskarżony przez GITD, wówczas, w przypadku oddalenia przez NSA skargi GITD, sprawa ponownie wraca do Inspekcji Transportu Drogowego, która  zgodnie z wytycznymi WSA  umarza postępowanie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej (korzystne dla przewoźnika zakończenie sprawy) lub wydaje decyzję. W przypadku, gdy NSA uchyli wyrok WSA, sprawa wraca do ponownego rozpoznania przez WSA. WSA w takiej sytuacji może ponownie – uchylić decyzję GITD lub oddalić skargę na decyzję GITD. W takiej sytuacji, stronom (a więc podmiotowi odpowiedzialnemu za naruszenie lub GITD), znów przysługuje skarga kasacyjna do NSA (z zachowaniem takich warunków formalnych, jak w przypadku pierwszej skargi kasacyjnej).

27 lipca 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, że  Komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej o podatek od towarów i usług.

Uchwała z 27 lipca 2017 r., III CZP 97/16.

We wcześniejszych wpisach (dobra reputacja, przestępstwa powodujące utratę dobrej reputacji, naruszenia mogące powodować utratę dobrej reputacji) pisaliśmy o tym czym jest dobra reputacja stanowiąca warunek wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, opisywaliśmy przyczyny utraty dobrej reputacji oraz postępowanie w sprawie oceny dobrej reputacji. W tym wpisie zwrócimy uwagę na to, kiedy przewoźnik odzyska dobrą reputację w przypadku jej wcześniejszej utraty.

W pierwszej kolejności należy przypomnieć, że samo naruszenie lub popełnienie przestępstwa nie powoduje automatycznie utraty dobrej reputacji. Jednak jeżeli już dojdzie do utraty dobrej reputacji, to stan taki nie trwa wiecznie, ale ma charakter czasowy. Dobrą reputację można odzyskać poprzez zastosowanie środka rehabilitacyjnego, o czym stanowi art 6 ust 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Zgodnie z art. 7e ustawy o transporcie drogowym środki rehabilitacyjne stanowią:

  1. zatarcie skazania za przestępstwa określone w art. 5 ust. 2a;
  2. zatarcie skazania za wykroczenia stanowiące naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403;
  3. upływ roku od dnia nałożenia grzywny w formie mandatu karnego za wykroczenia stanowiące naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403;
  4. nałożone sankcje administracyjne za naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 staną się niebyłe, zgodnie z art. 94b ustawy o transporcie drogowym.

Zgodnie z art. 94 b nałożoną karę pieniężną za najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub poważne naruszenie określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 uważa się za niebyłą po upływie roku od dnia wykonania decyzji administracyjnej o jej nałożeniu.