W poprzednim wpisie sygnalizowaliśmy zmiany dotyczące transportu odpadów obowiązujące od 24 stycznia 2018 r. W tym wpisie zwracamy uwagę na kary grożące za naruszenie obowiązków związanych z transportem odpadów.

Kary za niewłaściwy transport odpadów przewidziane zostały w różnych aktach prawnych  i różne organy uprawnione są do ich nakładania; różna jest również wysokość kar – mogą one wynieść od kilkuset złotych w przypadku drobnych naruszeń do nawet kilkuset tysięcy złotych w przypadku tych najpoważniejszych. We wpisie zwrócono uwagę wyłącznie  na kary administracyjne i za wykroczenia, pozostawiając poza jego zakresem ewentualną odpowiedzialność za przestępstwa, w przypadku ewentualnej takiej kwalifikacji niektórych zachowań.

Kary przewidziane zostały w:

  • ustawie  o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
  • ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.
  • ustawie o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów z dnia 29 czerwca 2007 r.

Czytaj dalej >>>

Ugodowe zakończenie sporu ma wiele korzyści, pozwala chociażby ochronić relacje z kontrahentem. W artykule, który ukazał się w najnowszym wydaniu czasopisma Truck&Business piszemy o korzyściach płynących z ugodowego rozwiązywania sporów. W artykule przede wszystkim zwrócono uwagę na kwestię kosztów związanych z prowadzeniem sporu, która niestety często nie jest dostatecznie brana pod uwagę przed wdaniem się w proces lub przed podjęciem decyzji o jego kontynuowaniu. Powoduje to, że strony bywają zaskoczone kosztami prowadzenia sporu, mogącymi
stanowić istotną wielkość w stosunku do kwoty dotyczącej toczonego sporu. Czasami warto więc załatwić sprawę „po dobroci”.

Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu  i przedstawionymi w nim przykładami klikając w link.

 

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania, istnieje potrzeba dalszego wyjaśnienia opisanej kwestii lub potrzebujesz pomocy prawnej to zapraszamy do kontaktu z Kancelarią sekretariat@prawnicybiznesu.pl lub telefonicznie 691 839 919 lub 61 424 46 50.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

W dniu 19 maja 2018 r. mija dwuletni termin na uzupełnienie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o numer PESEL.

Nie uzupełnienie wpisu grozi wykreśleniem przedsiębiorcy z Ewidencji.

Termin dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wpis do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i wspólników spółek cywilnych. Nie dotyczy to jednak przedsiębiorców, którzy rejestrowali działalność po 1 lipca 2011 r. lub dokonywali zmian w Ewidencji po tej dacie, bowiem w ich przypadku nastąpiło zgłoszenie numeru Pesel. Konieczność uzupełnienia numeru Pesel na pewno będzie dotyczyła przedsiębiorców, którzy  rejestrowali działalność gospodarczą przed 2005 r. i później nie aktualizowali danych w ewidencji. Przedsiębiorcy, którzy rejestrowali działalność gospodarczą od 2005 r. do 1 lipca 2011 r. i nie dokonywali aktualizacji danych powinni sprawdzić czy ich Pesel został zaktualizowany.

Numer PESEL nie jest widoczny w CEIDG, co nie oznacza, że wpis go nie zawiera. Po wejściu do CEIDG numer PESEL nie będzie się wyświetlał, co nie oznacza jednak, że wpis go nie zawiera, bowiem numer PESEL ma być niewidoczny – jest to informacja, która nie jest udostępniana przez CEIDG (art. 37 ust 1 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Skąd wynika obowiązek:

Obowiązek uzupełnienia wpisu o numer Pesel wynika z art. 61 ust 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1893), która weszła w życie z dniem 19 maja 2018 r. Przepis ten stanowi, że „w przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie zawiera numeru PESEL, z wyjątkiem wpisów dotyczących przedsiębiorców, o których mowa w art 13 ust 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.” Sankcja za niedopełnienie obowiązku została wskazana w art 61 ust. 2 tejże ustawy, który brzmi „Po upływie terminu określonego w ust. 1 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.

W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) od ponad roku znajduje się  przepis określający zadania Krajowej Administracji Skarbowej, który ma dwa odmienne brzmienia – art 2 ust. 1 pkt 16a.

Art. 2 ust. 1 pkt 16a ustawy o KAS w pierwotnym brzmieniu obowiązującym od dnia 18 kwietnia 2018 r. stanowił, że do zadań KAS należy „wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 138”. Zgodnie z tym brzmieniem art 2 ust. 1 pkt 16a funkcjonariusze KAS byli uprawnienie do wykonywania zadań w zakresie SENT.

Z dniem 27 kwietnia 2017 r. do ustawy o KAS został dodany art. 2 ust. 1 pkt  16a w następującym brzmieniu „do zadań KAS należy ujawnianie i odzyskiwanie mienia zagrożonego przepadkiem w związku z przestępstwami, o których mowa w pkt 13-16 albo art. 33 § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2226 oraz z 2018 r. poz. 201), zwanej dalej „Kodeksem karnym skarbowym” Zgodnie z tym brzmieniem art 2 ust. 1 pkt 16a funkcjonariusze KAS są uprawnieni do ujawniania i odzyskiwania majątku pochodzącego z przestępstw skarbowych.

Czytaj dalej >>>

24 maja 2018 r. w Warszawie  w Hotelu  Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa)  o g. 9:00 rozpocznie się TRUCK FORUM .  Zapraszamy do uczestniczenia w Wydarzeniu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://www.forum.truck-business.pl/ .